History and Philosophy of Science
Eötvös Loránd University, Budapest

Ismertető
A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék története

   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán   1994-ben alakult meg a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék. A Tanszék megalapítását két cél motiválta. Egyrészt törvény írta elő, hogy a természettudományi karok hallgatói kötelezően, három féléven át, heti két órában, ún. társadalomtudományi tárgyakat hallgassanak. Ezen belül, a tanár szakos hallgatók legalább egy féléven át, a szakjukhoz tartozó tudománytörténeti kurzust voltak kötelesek felvenni. Nyílvánvaló volt, hogy ezt a speciális oktatási feladatot csak egy olyan tanszék képes ellátni, melynek oktatói természettudományos képzettséggel is és társadalomtudományi (elsõsorban tudománytörténeti és tudományfilozófiai) ismeretekkel is rendelkeznek. A külön tanszék életre hívását az oktatási feladat volumene is indokolta, hiszen a Kar több ezer hallgatójának oktatásáról volt szó. 
   A Tanszék megalapításának másik célja az volt, hogy - hasonlóan a világ sok más egyeteméhez - az Eötvös Egyetemen is létrejöjjön egy a természettudományok történeti és filozófiai kérdéseivel foglalkozó kutató-műhely, valamint, hogy keretet adjon, más tanszékekkel együttműködve, az egyes természettudományos diszciplínák fundamentális problémáinak kutatásához. 
   Az említett célok megvalósításában a Tanszék megalakulása óta  jelentős eredményeket ért el. Néhány éven belül egy olyan tudományos műhellyé fejlődött, amely a tudományfilozófiának a természettudományok fundamentális kérdéseihez szorosan kötődő ágaiban rangos nemzetközi publikációkban is mérhető kutatómunkát folytat, s mint ilyen, pillanatnyilag egyedülálló Magyarországon. 


Néhány adat

   A Tanszéknek öt tagja van. Ezen túl, további négy-öt olyan külső munkatársunk van, aki részmunkaidőben rendszeresen részt vesz a Tanszék munkájában. A tíz munkatárs közül négyen rendelkeznek doktori fokozattal illetve habilitációval,  ketten kandidátusi fokozattal, a Széchenyi Professzorok száma hét volt.
   A Tanszék egy-egy félévben átlagosan 2000 hallgatót oktat. A meghírdetett kurzusok száma kb. 25.


HPS Publications
Faculty

webmaster