A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
a következő rendezvényt hirdeti meg:

 

 Tudomány a társadalomban - adatok és elméletek

Workshop a tudománymetria, tudományszociológia és tudományelemzés határterületén

 

2011. november 25. 16:00
ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A (Északi Tömb) 2.54-es terem

 

Rendezvényünk célja tudomány és társadalom dinamikusan változó viszonyának feltérképezése úgy
elméleti oldalon, mint adatvezérelt elemzések segítségével. 

 
Tervezett előadások:

  • 16:00 Szegedi Péter egy. doc.: Bevezető
 
  • 16:05 Hronszky Imre prof. em.: A tudomány és társadalom koevolúciós dinamikájának vázlata

Az előadás a tudomány, mint intézményesített, kontextusban megvalósuló sajátos „tudástermelés” koevolúciós nézőpontú szociokognitív megközelítését nyújtja. Középpontjában, Arie Ripet követve, a három fő kontextuális transzformáció, a „pozitív” tudomány létrejötte, a szaktudomány mint intézmény működése és e rezsim kinyílása, új védett terek létrejötte áll. A reflexiótörténetből kitér Bush dichotómikus szemléletére és Stokes alkalmazásorientált alapkutatás koncepciójára. Felveti, hogy a változások összeállnak-e már egy Mode 2-vé?

  • 16:35 Kutrovátz Gábor egy. adj.: A tudós mint szakértő

Amikor a tudósokra nem mint a társadalom tanítóira tekintünk, hanem mint a társadalom által felruházott episztemikus erőforrásokra, akkor ez számos sztereotípia újragondolását teszi szükségessé mind a tudósok szerepével és társadalmi terével kapcsolatban, mind a laikusok tudományhoz fűződő attitűdjei és episztemikus alárendeltsége tekintetében.

  • 17:05 Ropolyi László egy. adj.: Technotudomány és társadalom

A technotudomány kifejezés a technika és tudomány összefonódásából keletkező új képződmény megnevezésére szolgál. Használata nélkülözhetetlen a konvergáló (nano-, bio, info-, kogno-) technikák leírásában. Történeti és filozófiai elemzésekkel megmutatható, hogy tartósabb és lényegibb összefüggésről van szó: a technika és tudomány szükségszerű elválaszthatatlanságáról. Mindez különösen világossá válik, ha társadalmi beágyazottságukban szemléljük őket.

  • 17:35 szünet
 
  • 17:50 Kampis György tszv. egy. tan.: A magyar tudományos teljesítmény jellege, regionális szerkezete és dinamikája

Átfogó bevezető előadás a több pályázat (OTKA, NKTH) által is résztámogatott tudományelemzési projekt munkájáról, a célok, eszközök, adatok, módszerek bemutatása. A vizsgálat alapja a Reuters-Thomson (WoS ISI) adatbázis 1975-2010 közötti teljes magyar anyaga. Bemutatjuk a regionális, országos és területi (főbb városokra vetített) adatokat, ezek időbeli változását, a fejlődés trendvonalait, az intézményekre bontás tanulságait. Az elemzések a TexTrend nagyprojekt keretében kifejlesztett szoftver eszközök segítségével készültek, röviden ismertetjük a rendszer főbb vonásait.

  • 18:20 Gulyás László egy. adj.: A kibocsátás és az impakt viszonya, intézményi rangsorok és intézményi struktúrák

Az SCI és SSCI adatok alapján a 2001-2010 időszakban a magyar intézmények kibocsátási és impakt adatainak elemzése, a legfontosabb mutatok intézményi es szakterületi bontása, foglalkoztatási adatokra való vetítés, intézményi kibocsátásai és idézési struktúrák szakterületek közötti összehasonlításban.

  • 18:50 Soós Sándor tm.: Intézményi kompetencia-hálók, ráfordítás és foglalkoztatás

Erősödő nemzetközi trend a tudománymetriaban a strukturális elemzések térnyerése. A K+F szereplők értékelésének egyik új eszköze a strukturális alapú tudománymetria kevésbé ismert, de fejlődő ága, a tudománytérképezés. Az előadás a főbb hazai K+F szereplők kompetenciáinak elemzésén keresztül mutatja be a módszert és alkalmazását, a kutatásértékelési indikátorok hagyományos körének megújítási lehetőségeit jelezve.


Szervezők:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
http://hps.elte.hu

MTA Kutatásszervezési Intézet
http://www.mtakszi.iif.hu/

PetaByte Nonprofit Kutatási Kft.
http://www.petabyte-research.org

Támogatók:

OTKA 84145

NKTH Jedlik Ányos Program 07-A2-2008-0213 - TEXTREND


Kapcsolattartó:
Dr. Szegedi Péter
pszegedi@caesar.elte.hu