Oktaeder logo Kötelezően vagy szabadon választható társadalomtudományi tárgy


 

1968 - forradalmak, reformok, tanulságok
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9216
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus és 
Szegedi Péter egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 


 1968 - forradalmak, reformok, tanulságok
Heti 2 órás előadás, amely SPECIÁLIS társadalomtudományi előadásként vehető fel.
 Előadók:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Déli Tömb 2-712 Ideje: kedd 16-17:30
 
Ajánlás:
Mindenki számára ajánljuk, aki kíváncsi filozófiai nézeteknek a közelmúlt történelmi mozgalmaiban megtalálható tükröződésére.
Előismeretek:
A kollégiumhoz előismeretek nem szükségesek, de előnyben van az, aki rendelkezik némi történelmi, társadalomelméleti és filozófiatörténeti alapismeretekkel.
Számonkérés:
Jegyet szerezni elsősorban az utolsó órán megírandó vizsgazárthelyivel lehet. A zh-n született megajánlott jegy esetleges javítása: szóbeli vizsga a tanfolyam tematikája alapján.

A
vizsga kérdései valószínűleg a következők közül kerülnek ki:

- Néhány szóval jellemezzen 3 jellegzetes – bármely korból való – nézetet, amely a társadalmi állapotokra vagy a társadalom történetére vonatkozik!
- Néhány szóval jellemezzen 2 – a polgári előtti – társadalmi formációt!
- Röviden vázolja a piaci viszonyok történetét a kapitalizmusban!
- Milyen (és hogyan változik) a polgári társadalom csoportszerkezete, politikai élete?
- Néhány szóval jellemezzen 3 – a tőkés társadalomban jelen lévő – ideológiai irányzatot!
- Vázolja az 1960-as évek technikai fejlődését!
- Sorolja fel az 1960-as évek első felének legfontosabb nemzetközi politikai eseményeit!
- Ismertesse a Frankfurti Iskolának a diákmozgalmak szempontjából legfontosabb nézeteit!
- Vázolja a német diákmozgalom legfontosabb céljait!
- Melyek a francia diákmozgalmat ért legfontosabb ideológiai hatások?
- Mivel magyarázza az 1968-as diákmozgalmakat?
- Melyek a szocialista mozgalmak keletkezésének okai és céljai?
- Melyek a marxi társadalomelmélet legfontosabb alapelvei?
- Jellemezze a marxista, leninista és sztálinista politika-felfogások fontosabb különbségeit!
- Milyen a gazdaság és a politika kapcsolata Marx szerint és miért?
- Röviden vázolja a szociáldemokrata és kommunista mozgalmak hasonló és eltérő céljait.
- Milyen kapcsolatot szoktak feltételezni a szocialista és kommunista társadalmi formációk között az ötvenes-hatvanas években?
- Milyen fontosabb körülmények alakították az 1917-es orosz forradalom nyomán létrejövő szovjet politikai rendszer jellegét?
- Néhány szóval jellemezze a proletárdiktatúra fogalmát!
- Vázolja fel a működésben lévő sztálinista politikai rendszer struktúráját!
- Milyen célokat szolgált a tervutasításos gazdálkodási rendszer bevezetése?
- Milyen problémákat generált a tervutasításos gazdálkodási rendszer működtetése?
- Melyek voltak az 1968-ban Magyarországon bevezetett új gazdasági mechanizmus fontosabb elvei?
- Melyek voltak a „prágai tavasz” fontosabb politikai célkitűzései?
- Jellemezze az „emberarcú szocializmus” koncepcióját!
- Melyek voltak a 68-as mozgalmak világszerte megfigyelhető hatásai?
- Milyen kapcsolatot lehet azonosítani a társadalmi viszonyok forradalmi és reformszerű átalakításai között?

Tematika:
Az 1968-as események 40 éves évfordulója alkalmából kívánjuk ráirányítani a figyelmet az akkori mozgalmak törekvéseire; ez a történelmi távlat a számvetésre is alkalmat kínál. A kollégium célja e mozgalmak történetének felidézésén túl elsősorban filozófiai-ideológiai hátterük bemutatása. Ehhez a filozófiai szövegeken kívül felhasználunk filmeket is.

1. febr. 12. Társadalomfilozófiai bevezető: a társadalom történeti fejlődése, a társadalmi rendszerek jellemzése. - Sz. P.

2-3. febr. 19-26. A polgári társadalom kialakulása és fejlődési szakaszai: a tőkés típusú termelés feltételei és működésének módja, a polgári demokrácia szerkezete, a polgárság ideológiája. A fejlett kapitalizmus feszültségei: szabad piac-monopóliumok-államkapitalizmus, liberalizmus-fasizmus-szociáldemokrácia, a társadalmi szerkezet és az egyének, erőszak-háború-anarchia. A modern kapitalizmus filozófiai kritikusai. - Sz. P.

4. márc. 4. A világ állapota a 60-as években, a 68-as forradalmakhoz vezető utak. - Sz. P.

5-6. márc.11-18. A szocialista mozgalmak keletkezése és céljai. A polgári társadalom meghaladásának elmélete: forradalom, kommunizmus, szocializmus. Szocialista forradalmak a XX. században: leninizmus, sztálinizmus, létező szocializmus. Szocialista gazdaság, politika, ideológia. A létező szocializmus feszültségei: permanens forradalom vagy reform, közösség és egyén, szocialista demokrácia, államszocializmus. - R. L.

7-8. ápr. 1-8. Diákmozgalmak a nyugati világban: Párizs, Németország, Egyesült Államok. Lázadás a fogyasztói társadalom ellen. - Sz. P.

9-10. ápr. 15-22. Prágai tavasz: az emberarcú szocializmus kísérlete. - R. L.

11. ápr. 29. Gazdasági reformtörekvések Magyarországon: az új gazdasági mechanizmus. Piac a szocializmusban. - R. L.

12. máj. 6. Az elbukott 68-as forradalmak hatása napjaink társadalmára. - R. L.

13. máj. 13. vizsgazárthelyi

Filmvetítések:

ápr. 14. 19h, Déli Tömb 0-804 (Lóczy Lajos terem) Anderson: Ha .... (115')

ápr. 15. 17:30, Déli Tömb 0-820 (Hunfalvy János terem) Antonioni: Zabriskie Point (110')

ápr. 22. 17:30, Déli Tömb 0-820 (Hunfalvy János terem) Hagmann: Eper és vér (97')

ápr. 29. 17:30, Déli Tömb 0-820 (Hunfalvy János terem) egy -  közvetlenül a rendszerváltás után készült - magyar riport- és dokumentumfilm 1968-ról, főleg a csehszlovák bevonulásról (85')

márc. 6. 17:30, Déli Tömb 0-820 (Hunfalvy János terem) 1968 nyomában - olasz dokumentumfilm (85')
 

 
Ajánlott irodalom és forrásanyagok:

A PTI projektje: http://www.1968ev.hu/index.php
Andrew Feenberg's The May Events Archive: http://edocs.lib.sfu.ca/projects/mai68/
1968 in Europe: Online Teaching and Research Guide: http://1968ineurope.sneakpeek.de/index.php/home

68-as képek: http://brownsoundclothing.com/sla/blog/6868/6868.html
Chicago'68: http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1553/
Baltimore'68: http://www.ubalt.edu/template.cfm?page=1634
San Francisco: The Diggers: http://www.diggers.org/
The Prague Spring: http://library.thinkquest.org/C001155/
Zdenek Mlynar: A prágai tavasz ... és ősz. Vita Kiadó, Budapest, 1989.

Göbölyös N. László: Hatvannyolc! – mozaikok egy valódi forradalomról (Lezli-Karel, 1998)
Göbölyös N. László: 68 akkor és azóta (Pallas Páholy, 2007)  http://www.klubhalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=6590
Varga Balázs: 68 arcai, Filmkultúra 1998: http://www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/essays/68as.hu.html
Frivaldszky Bernadett: 68 nyitottsága. Filmkultúra 2005: http://www.filmkultura.hu/2005/articles/profiles/genezisalkotok.hu.html
1968, PÁRIZS - 2007, TUSNÁDFÜRDŐ: Mozgó Világ 2007: http://www.mozgovilag.hu/2007/09/index.htm
Egy németországi vita: http://www.signandsight.com/features/1633.html (Összefoglalás magyarul: http://www.metazin.hu/node/1205)
Heller Ágnes: 1968, Beszélő 1997:  http://www.c3.hu/scripta/beszelo/97/11/13.htm
1968 és utóélete. Világosság, 1988 június. 338-367. oldal
Fordulat 1999 Tavasz-Nyár. A Társadalomelméleti Kollégium folyóirata
1968.lap.hu: http://1968.lap.hu/

Kurlansky, Mark: 1968. Egy év, amely felrázta a világot. HVG 2006. - magyar utószóval
Helyreteszik 1968 mítoszait, Múlt-kor 2007: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=18316
Weiss János: Tizenkét előadás a Frankfurti Iskoláról és a diákmozgalmakról. Áron 2000.
Huszár Tibor: 1968. Prága-Budapest-Moszkva. Kádár János és a csehszlovák intervenció. Szabad Tér 1998.
Pataky Iván: A vonakodó szövetséges. Zrínyi 1996. - magyar közreműködés Csehszlovákia megszállásában

Marcuse, Herbert: Az egydimenziós ember. Kossuth 1990.
Guy Debord: A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó- BAE Tartóshullám, Budapest, 2006
Konok Péter: " ... a kommunizmus gyermekbetegsége"? Baloldali radikalizmusok a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006.
Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Európa 1994.
Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa 2001.

Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. kötet. 1945-1995 Európa. Korona 1997.
Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története. Pannonica 1998.
Kaposi Zoltán: A XX. század gazdaságtörténete II. (1945-1990). Dialóg Campus 2001. - európai és magyar gazdaság
Korten, David C.: Tőkés társaságok világuralma. Kapu 1996.
Marx, Karl: A tőke. Marx-Engels Művei 23-25. kötet és más kiadások.
Merle, Robert: Üvegfal mögött. Európa 2005. - regény a francia (Nanterre) diákmozgalomról
Papp Zsolt: Hétköznapok és filozófiák. Kossuth 1981.
Pók Attila: A  nemzetközi élet krónikája. 1945-1997. História 1998.
Smith, Adam: A nemzetek gazdagsága. Közgazdasági 1992.
Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez. Kossuth 1971. - a marxi formációelmélet továbbfejlesztése

 


Hírek, információk:
 

 

Utolsó felfrissítés: 2008. május 7.