Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
A fizika filozófiai problémái
Ajánlott Szakok: fizikus, fizika tanár, fizika BSc, fizika MSc
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus és 
Szegedi Péter egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 

A fizika filozófiai problémái
Heti 2 órás előadás.

 Előadók:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: É 0.99 Ideje: kedd 17:30-19
 
Ajánlás:
Elsősorban fizikus és fizika tanár szakos hallgatóknak ajánljuk, akik kíváncsiak a fizikával kapcsolatos tudományfilozófiai-filozófiai problémákra, az egyes fizikai elméletek filozófiai értelmezéseire. Az órákon  előadások és - vállalkozók esetén - referátumok hangzanak el.

Előismeretek:
A kollégiumhoz szükséges az alapvető fizikai elméletek ismerete.

Számonkérés:
Szabadon választott témából írt önálló házidolgozat, amelyet a választott vizsgaidőpont előtt legalább 48 órával el kell küldeni az illetékes tanárnak, majd szóban megvédeni a vizsgán.

Tematika:
  A kurzus vizsgálni kívánja a fizika alapvető gondolatainak tartalmát és formáját, elemezni az axiomatikus felépítés jelentőségét, kimutatni a fizikai elméletek előfeltevéseit és ezek filozófiai következményeit, feltárni ezek ellentmondásait, megvizsgálni a filozófiai mozzanatok jelentőségét a fizika fejlődésében.

 1-2. szept. 14-21. Bevezetés: A fizika fogalmának fejlődése, fizika és filozófia, a fizika filozófiája. .-  R. L.
 3. szept. 28. A fizikai elmélet: Valóság, megfigyelés, kísérlet és elmélet. A fizikai mennyiségek, fogalmak természete. Az elmélet tartalma és formája, az axiomatikus formalizmus - Sz. P.
 4. okt. 5. Az okság, tér-idő. - A relativitáselmélet filozófiai problémái. - Székely László megh. ea.
 5. okt. 12. Empirikus aluldetermináltság - Lorentz vs. Einstein - Székely László megh. ea.
 6. okt. 19. A fizikai elméletek egymáshoz való viszonya, határátmeneteik (redukcionizmus, korrespondencia, inkommenzurabilitás), fejlődésük problémái. - Sz. P.

 7. nov. 2. A kinematika alapjai. Zénón paradoxonok. - R. L.
 8. nov. 9. A dinamika alapproblémái. A tehetetlenség értelmezései - R. L.
 9. nov. 16. A termodinamika természete és az irreverzibilitás értelmezése. - R. L.

 
 10-12. nov. 23-dec. 7. A kvantummechanika filozófiai problémái: Az objektivitás problémája. Dualitás a kvantummechanikában, a komplementaritási elv keletkezése és lényege. Interpretációs törekvések a kvantummechanikában (a koppenhágaiak, a rejtett paraméteres értelmezések stb.). Sz. P.
 13. dec. 14. A kozmológia filozófiai problémái: Kreacionizmus és antropikus elv. - Székely László megh. ea.
 
Ajánlott irodalom:
a.) Tudományfilozófiai bevezető

Fehér M. - Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, 1977)
Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Áron Kiadó, 1999)
Kuhn T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980 és későbbi kiadás)
Popper K. R.: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997)
Hempel C. G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, 1966)
Bunge M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York, 1967)
Bunge M.: Az okság. Az oksági elv helye a modern tudományban (Gondolat, 1967)
Colodny R. G. (ed.): Paradigms and Paradoxes (Pittsburgh University Press, 1972)
Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, 1997)
Lakatos I.-Musgrave A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science (North-Holland,  Amsterdam, 1968)
Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
Science at Cross Roads (F. Cass and Co. Ltd., London, 1971)
Freudenthal G.: Atom and Individual in the Age of Newton. On the Genesis of the Mechanistic  World View (Reidel, Dordrecht, 1986)
Forman P.: Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, 1918-1927: Adaptation by German  Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment, Historical Studies in  the Physical Sciences 3, 1-115, 1971
Barnes B. - Bloor D. - Henry J.: A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris, 2002)
Mendellsohn E. - Weingart P. - Whitley R.: The Social Production of Scientific Knowledge.  Sociology of the Sciences. Yearbook 1977 (Reidel, Dordrecht, 1977)
Pickering A.: Constructing Quarks. A Sociological History of Particle Physics (Univ. of Chicago  Press, 1984)
Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)
Sokal A. - Bricmont J.: Intellektuális imposztorok (Typotex, 2000)
 

b.) Fizika és filozófia

Bunge M.: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht, 1973)
Bunge M.: Foundations of Physics (Springer, 1967)
Fényes I.: A fizika eredete (Kossuth, 1980)
Bitsakis E.: Fizika és materializmus (Kossuth, 1986)
Arisztotelész: Physics with an English Translation by P.H. Wicksteed and F.M. Cornford (Harvard  U.P., Cambridge, 1957)
Mehra J. (ed.): The Physicist's Concept of Nature (Reidel, 1973)
Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983)
Pólya Gy.: A matematikai gondolkodás művészete I-II. (Gondolat, 1988 és 1989)
Sneed J. D.: The Logical Structure of Mathematical Physics (Reidel, 1979)
Prigogine I. - Stengers I.: Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa (Akadémiai, 1995)
Barrow J. D.: A fizika világképe (Akadémiai, 1994)
Marquit E.: Philosophy of Physics in General Physics Courses, Am. J. Phys., 46, 784-89, 1978
Metaphysical Review. Essays on the Foundations of Physics: http://www.meta.unh.edu/  web o.
Brush S. G.: Resource Letter HP-1: History of Physics, Am. J. Phys., 55, 683-91, 1987

Bohr N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat, 1984)
Broglie L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1968)
Planck M.: Válogatott írásai (Typotex, 2003)
Heisenberg W.: A mai fizika világképe (Gondolat, 1958)
Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)
Born M.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
Schrödinger E.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1970)
Einstein A.: Válogatott írásai (Typotex, 2005)
Wigner J.: Válogatott írásai (Typotex, 2005)
Weizsäcker C. F. von: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1980)

c.) A klasszikus fizika filozófiai problémái

Hegel G. W. F.: Előadások a filozófia történetéről I. kötet 221-239. old. (Akadémiai, 1977)
Staar Gy. (szerk.): A megélt matematika, 83-116. old (Gondolat, 1990)

Newton I..: Válogatott írásai (Typotex, 2003)
Jammer M.: Concepts of Force (Harvard U. P., 1957)
Hesse M.: Forces and Fields (Nelson and Sons, 1961)

Jammer M.: Concepts of Mass (Harvard U. P., 1961)
Laue M. von: A fizika története (Gondolat, 1960)
Bunge M.: Mach Critique of Newtonian Mechanics, Am. J. Phys., 34, 985-96, 1966
Mach E.: The Science of Mechanics (LaSalle, Illinois, 1960)

Jammer M.: Concepts of Space (Harvard U. P., 1954)
Pogrebiszkij I. B.: Ot Lagranzsa k Einsteinu (Nauka, Moszkva, 1966)

Fényes I.: Entrópia (Gondolat, 1960)
Brush S. G.: The Kind of Motion We Call Heat. A History of the Kinetic Theory of Gases in the  19th Century, vol. I - II. (North-Holland, 1976)

d.) A kvantumelmélet filozófiai problémái

Mach E.: Az érzetek elemzése (Franklin, 1927)
Kvantummechanika. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Jánossy L. (Akadémiai, 1971)

A kvantummechanika klasszikusai. Válogatott tanulmányok. Szerk.: Fényes I. (Gondolat, 1966)
Blohincev D. I.: A kvantummechanika elvi kérdései - Kvantummechanikai méréselmélet  (Gondolat, 1987)
Neumann J.: A kvantummechanika matematikai alapjai (Akadémiai, 1982)
Wheeler J. A.- Zurek W. H.: Quantum Theory and Measurement (Princeton University Press,  Princeton 1983)
Popper K. R.: Quantum Theory and the Schism in Physics (Rowman and Littlefield, Totowa,  1982)
Wigner J.: Válogatott írásai (Typotex, 2005)
Bastin E. W. (ed.): Quantum Theory and Beyond (Cambridge University Press, 1971)
Bohm D.: Okság és véletlenség a modern fizikában (Gondolat, 1960)
Bohm D.: Quantum Theory (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1951)
Bunge M. (ed.): Quantum Theory and Reality (Springer, New York, 1967)
Fényes I. - Nagy M.: Mikrofizika (Gondolat, 1959)
Károlyházy F.: Igaz varázslat (Gondolat, 1976)
Fine A.: The Shaky Game. Einstein, Realism, and the Quantum Theory (The University of Chicago  Press, Chicago, 1986)
Jammer M.: The Philosophy of Quantum Mechanics. The Interpretations of Quantum mechanics in  Historical Perspective (John Wiley and Sons, New York, 1974)
d'Espagnat B.: In Search of Reality (Springer, New York, 1983)
Hraskó P.: A Bell-egyenlőtlenség. Fizikai Szemle 1984. 257.
Cushing J. T. & McMullin E. (eds.): Philosophical Consequences of Quantum Theory.  Reflections on Bell's Theorem (Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame, 1989)
Nelson E.: Quantum Fluctuations (Princeton Univ. P., 1985)
De Witt B. S. & Graham N. (eds.): The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics  (Princeton Univ. P., 1973)
Bohr, N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat 1984)
Broglie, L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1968)
Mario Bunge: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht 1973)
Bunge, M.: Az okság (Gondolat 19 )
Bunge, M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York 1967)
Bunge, M. (ed.): Quantum Theory and Reality (Springer, New York 1967)
Colodny, R. G. (ed.): Paradigms and Paradoxes (Pittsburgh University
Press 1972)
Kuhn, T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980 és későbbi kiadás)
Lakatos, I.-Musgrave, A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science
(North-Holland, Amsterdam 1968)


Hírek, információk:
Az első óra szept. 14-én lesz!

Utolsó felfrissítés: 2010. szeptember 8.