Testvéri tantárgyak II.

A történetiség a természettudományok tanításában

 

 

1.      A szervezettség

Automaták, programok, kibernetika. A homeosztázis (variosztázis) fogalom átalakulásai. Ideg-hormon-immun-rendszer. Egészség-betegség. Az egyed fölötti szerveződési szintek kérdése (Gaia).

 

Wiener, Norbert: Válogatott tanulmányok                            Gondolat, 1974

Csaba György (szerk): A biológiai szabályozás                    Medicina, 1978

Endrei Walter: A programozás eredete                                 Akadémiai, 1992

Magyar László András: A műember története                      Akadémiai, 1992

Buda Béla - Kopp Mária (szerk): Magatartástudományok               Medicina 2001

Bárdos György: Pszichovegetatív kölcsönhatások                Scolar 2003

Lechevalier, H. A. - Solotorovskí, Morris: A mikrobiológia három évszázada                   

Lister, Pasteur, Koch,Löffler, Mecsnyikov, Yersin, Behring, Calmette és Guérin, Beijernick, Ricketts, Bruce, Ehrlich, Chain és Florey, Lederberg, Jacob közleményeiből.

Diamond, Jared: Háborúk, járványok, technikák  - A társadalmak fátumai  Typotex 2000

Ewald, Paul W.: Járványok kora – Fertőzés okozza a rákot, a szívbetegséget és más halálos kórokat?     Vince, 2002

Kertai Pál: Korunk biológiája                                              GONDOLAT, 1973

 

2.      A szervezettség II.

Példák a tanítási gyakorlatból.

 

3.      A viselkedés: az etológia és kísérleti pszichológia

Az öröklött és tanult viselkedések eltérő értelmezései (Fabre, Skinner, Köhler, Pavlov, Lorenz).

 

Fabre, Jean Henri: A skorpió öngyilkossága   é.n.   

Fabre, Jean Henri: A rovarok környezete és viselkedése   KRITERION/ TÉKA Bukarest 1979

Lorenz, Konrad: Salamon király gyűrűje KATALIZÁTOR 1994

Lorenz, Konrad: Az agresszió   KATALIZÁTOR Bp. 1994

Lorenz, Konrad: Válogatott tanulmányok  GONDOLAT 1977

Tinbergen, Niko: Az ösztönről    GONDOLAT 1976

Slater, Peter J.B.: Bevezetés az etológiába    MEZŐGAZDASÁGI,  1987

Csányi Vilmos: Kis etológia   KOSSUTH, 2002

Morris, Desmond: A csupasz majom   EURÓPA 1989

 

4.         Pszichoanalízis: kitekintés (Charcot, Freud, Jung, Frankl). Alaklélektan (Köhler, Wertheimer), behaviorizmus, kognitív irányzatok.

 

Jung, Carl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok   EURÓPA 1987

Jung, Carl Gustav: Az ember és szimbólumai  GÖNCÖL 1993

Gyökössy Endre: Magunkról magunknak     REFORMÁTUS ZSINATI IRODA 1989

Gyökössy Endre: Életápolás  KÁLVIN 1993

Szondi Lipót: Ember és sors   KOSSUTH 1996

Frankl, Viktor: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben   KÖTET 1996

Dr. Székács István: Pszichoanalízis és természettudomány   PÁRBESZÉD 1991

Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe  GONDOLAT 1986

Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus  HERDER 1993

Wolf, Hanna: Jézus, a pszichoterapeuta  EGYHÁZFÓRUM,  Bp., 1995

 

 

5.      Társas viselkedés: szociobiológiai kitekintés

Csoport- és rokonszelekciós magyarázatok. Taníthatóságuk.

 

Barash, David: Szociobiológia és viselkedés  Natura, 1980

 

 

6.         Az időbeliség és a véletlenek

A statisztikus szemléletmód: valószínűség (Pascal), és biológiai megjelenései: genetika, populációgenetika. Az egyirányúság (termodinamika) és a fejlődés fogalom kibontakozása a történetfilozófiákban (Augustinus, Vico, Hegel, Marx, Chardin, Maritain).

 

Chardin, Pierre: Hit az emberben – Tanulmányok                          Szent István, 1968

Chardin, Pierre: Az emberi energia – válogatott írások                   Sao Paulo, 1971

Toynbee, Arnold: Válogatott tanulmányok                           Gondolat, 1971

Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia                                 Atlantisz 1994

Gaarder, Jostein: Sofie világa / Regény a filozófia történetéről        Magyar könyvklub 1995

Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet                                   Atlantisz,1996

Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia                                                Atlantisz, 2004

Rényi Alfréd: levelek a valószínűségről

 

7.         A statisztikus szemléletmód a tanításban

 

8.         Transzformizmus és evolúció

Az egyirányúság a biológiában (Goethe, Bonnet, Lamarck, Darwin, Kimura) és a földtudományokban (földtörténet).

 

Kertai Pál: Korunk biológiája                                                          Gondolat, 1973

Maynard Smith, John: Kulcskérdések a biológiában                        Gondolat,1990

Benedek István: Lamarck és kora                                                     Gondolat, 1975

Gánti Tibor: Az élet és születése                                                       Tankönyvkiadó, 1980

Gánti Tibor: Az élet princípiuma                                                      Gondolat 1977

Margulis, Lynn: Az együttélés bolygója                                            Vince 2000

Maynard Smith, John - Szathmáry Eörs: Az evolúció nagy lépései              Scientia 1997

Maynard Smith, John - Szathmáry Eörs: Az evolúció története        Vince 1999

Csányi Vilmos: Az evolúció általános elmélete                                 Akadémiai 1979

Thaxton - Bradley - Olsen: Az élet eredetének rejtélye                     HARMAT 1997

Vida Gábor: Az élet keletkezése                                                        Gondolat zsebk.

 

7.      Az evolúció kérdése a tanítási gyakorlatban

 

8.      Ökológia és ökonómia

Példák a természeti és a társadalmi környezetben ható mechanizmusokra. Konfliktuskezelési módok, ezek taníthatósága.

 

Schumacher, Ernst: A kicsi szép                                                       KÖZGAZDASÁGI 1991

Heyne, P.: A gazdasági gondolkodás alapjai                                   TANKÖNYVKIADÓ

Kerekes Sándor – Szlávik János: Gazdasági útkeresés                     KÖZGAZDASÁGI 1989

Kindler József – Zsolnai László (szerk.) : Etika a gazdaságban       KERABAN 1993

Zsolnai László: Másként gazdálkodás

– címszavak az alternatív gazdaságtanhoz   *                       KÖZGAZDASÁGI 1989

Wackernagel, Martin – Rees William: Ökológiai lábnyomunk                     FÖLD NAPJA, 2001

 

 

11.   Etika, vallás, evolúció és ökológia

Fenntarthatóság. Gaia-hipotézis. New Age és keresztyénség. „Mélyökológa”.

 

Borsos Béla: Azok a bizonyos könnyű léptek – ökológia és rendszerelmélet  LHarmattan,2003

Lovelock, Jim: Gaia (Új szemmel a földi életről)*                            GÖNCÖL

Juhász-Nagy Pál: Beszélgetések az ökológiáról                               MEZŐGAZDASÁGI

Juhász-Nagy Pál: Természet és ember                                             PSZM/GONDOLAT 1993

Carson, Rachel: Néma tavasz            *                                             KATALIZÁTOR 1994

Ehrlich, Paul és Anne: A fajok kihalása                                           GÖNCÖL 1995

Standovár Tibor – Primack, Richard: A természetvédelem biológiai alapjai  NTK 2001

Czahesz István: Gaia két arca*                     jegyzet / Károli Gáspár Ref. Egyetem 1995

Bolyki János: Teremtésvédelem *                                                     KÁLVIN 1999

Endreffy Zoltán: “Hogy művelje és őrizze”   Humánökológia          LIGET 1999

Ferry, Luc: Új rend: Az ökológia                                                     EURÓPA 1994

György Lajos: Vissza a kozmikus rendhez *  FÖLD NAPJA ALAPÍTVÁNY 2000

Lányi András (szerk): Természet és szabadság (szöveggyűjtemény)             OSIRIS 2000

Lányi András: Együttéléstan  - humánökológia a politikai filozófiában       Liget 1999

Morris, Desmond: Az állati jogok szerződése                                   Európa, 1995

 

 

 

12.     Egy választott téma és összefüggései.

13.     Egy választott téma és összefüggései.

 

E két záró alkalommal önállóan feldolgozott témákat beszélünk meg.