Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Location: http://hps.elte.hu/oktaeder/atmeneti/darvas.htm Subject: =?utf-8?Q?targy?= MIME-Version: 1.0 ------------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Disposition: inline; filename=darvas.htm Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1; name=darvas.htm Content-ID: Content-Location: http://hps.elte.hu/oktaeder/atmeneti/darvas.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit targy  
 
 

 
Oktaeder logo
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak


 
Szimmetria
Tudomány és művészet kapcsolata egy sajátos kultúrtörténeti szempontból:
Természetes és ember alkotta világunk interdiszciplináris megközelítésben
Ajánlott szakok: bármely szak számára
Kód: xxxn9001
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Darvas György , megbízott előadó, MTA Kutatásszervezési Intézet, Symmetrion

 
Előismeretek Tematika   Symmetry: in English Számonkérés módja
Hírek, információk
Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához

  
 
 
 
 


 
Szimmetria
Tudomány és művészet kapcsolata egy sajátos kultúrtörténeti szempontból:
Természetes és ember alkotta világunk interdiszciplináris megközelítésben
Heti 2 órás előadás, amely SPECIÁLIS előadásként vehető fel.

  Előadó:
Darvas György, megbízott külső előadó

Helye: É 7.59

Ideje:  hétfõ 16.00 - 17.30
 Kezdés:       2013. február 11.      
Ajánlás:
Bármilyen szakos hallgatónak ajánlom, aki érdeklődést mutat saját szakterülete módszereinek más diszciplínákban, illetve más tudományterületek módszereinek saját szakterületén való alkalmazásai iránt, valamint nyitott a tudományok, művészetek, és technikai alkalmazások közötti kapcsolatok összefüggéseinek megismerésére. Felveheti bármely évfolyamos hallgató, de az előző évek tapasztalata alapján elsősorban felsõbb évfolyamosoknak (BSc 3, MSc) ajánlott. Ajánlott leendõ pedagógusoknak, kutatóknak, az egyes szaktudományok alkalmazó felhasználóinak. A kurzus arra készít fel, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni különbözõ tudományok, különbözõ ismeretterületek (iskolai tantárgyak), különbözõ alkotói szférák között; hogyan alkalmazhatjuk saját munkánkban, és hogyan adhatjuk át tanítványainknak az így szerzett tapasztalatot.

Előismeretek:
A téma interdiszciplináris jellege miatt az előadások bármilyen szakos hallgató számára követhetőek lesznek. A tantárgy felvétele különösebb előismereteket nem igényel.   Előny (de nem előfeltétel), ha a hallgató előzőleg megismerkedett (a) saját szakterülete BSc 1-2. évfolyamon oktatott alapismereteivel, (b) a filozófia alapfogalmaival, és (c) saját tudományága rövid történetével.

Számonkérés:

A számonkérés követelménye kisebb részben az előadott tényanyagra, jelentősebb mértékben a különböző témák közötti interdiszciplináris kapcsolatok  -  illetve ezeknek a tudományos gondolkodásban, egy holisztikus világkép kialakításában betöltött szerepe  -  megértésére épül.  Elsődleges cél a szemléletmód elsajátítása, amelyre az előadások rendszeresen utalnak.

A vizsgára bocsátás feltétele a szorgalmi idõszakban megírt, legalább elégségesre értékelt zárthelyi dolgozat.

3 számonkérési lehetőség közül lehet választani:

(1) Hagyományos kollokvium, amely az előadó és a hallgató közötti irányított beszélgetés formájában zajlik, a vizsgaidőszakban kitűzött időpontok egyikében. (Ajánlott!)
(2) Esszé műfajú dolgozat beadása. A dolgozat választott témáját a félév folyamán előzetesen az előadóval egyeztetni kell. Terjedelme a témától függően 6-10 oldal. Követelmény, hogy a dolgozat több tudományterület, illetve tudomány és művészeti ág egymásrahatását ölelje át, az előadástematika minimum  4 területére terjedjen ki, jelezze az ezek közötti összefüggéseket, és tükrözze a kötelező és az ajánlott irodalom ismeretét, tartalmazza a felhasznált szakirodalomra való hivtkozásokat. A dolgozatnak demonstrálnia kell, hogy a hallgató legalább annyira tájékozott a tematika egészében, mintha kollokviumra készült volna fel. A vizsgáztató fenntartja a jogot, hogy a jegymegajánlás során a dolgozat részleteire, a felhasznált irodalom tartalmára  rákérdezhet. A dolgozatok beadása fileban történik (Az elõzõ évek tapasztalata alapján kevésbé ajánlott.)
(3) Interneten végzett munka. Az előadóval történt konzultáció után választható. Folyamatos és önálló munkát igénylő forma. Célja, hogy a hallgató bizonyítsa a szakirodalom önálló feldolgozására való képességét. Aktív alkotó tevékenységet igényel. Az értékelendő feladatnak illeszkednie kell a http://symmetry.hu weboldal "Projects" menűpontjában meghirdetett témák valamelyikéhez. Értékelni fogom egyéni, újszerű feldolgozási módok bemutatását. A munkának demonstrálnia kell, hogy a hallgató legalább annyira tájékozott a tematika egészében, mintha kollokviumra készült volna fel és erre a jegymegajánlás során az előadó rákérdezhet. Részeredményekről a félév  folyamán folyamatosan konzultálni kell az előadóval. A munka eredményét fileban kérem beadni. (Olyan hallgatóknak ajánlott, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy a kurzus témáinak valamelyikével a továbbiakban is foglalkozzanak.)
 


Tematika:
A speciálkollégium célja a különböző tudományágak, illetve művészetek közötti interdiszciplináris kapcsolatok és technikai alkalmazások - illetve ezeknek a tudományos gondolkodásban, egy holisztikus világkép kialakításában  játszott szerepének - bemutatása. Az előadások során a szimmetria egy segédfogalom lesz számunkra, amely végigvezet az interdiszciplináris szemlélet alkotó alkalmazásán  a tudományos gondolkodás történetében.

     1.  A szimmetria fogalma. Invariancia. Harmónia. 
A fogalom geometriai értelmezése, általánosításai, viszonya a hasonló jelentésű kifejezésekhez, valamint ennek történeti változásai. Szimmetrikus és aszimmetrikus jelenségek közvetlen környezetünkben.

     2. Történeti bevezetés. 
A szimmetriafogalom megjelenése és tartalmi szélesedése a bibliától, az ókori tudományon, építészeten és művészeteken, valamint a Reneszánszon át napjaink művészetének és tudományának összefonódásáig.

     3. Frízminták, tapétaminták, szimmetria a geometriai díszítőművészetben, tércsoportok, kristályszerkezetek. 
Az ismétlődések, forgatások, tükrözések egy-, két és három dimenzióban. Ezek művészeti megjelenése és matematikai leírása.

      4. Az aranymetszés. Fibonacci sorozatok. 
Az aranymetszés fogalma, algebrai és geometriai értelmezésének összevetése. A művészi szép és az aranymetszés. Az aranymetszés és a Fibonacci számok összefüggése. 

      5. Az épített környezet harmóniája. Fillotaxis az élővilágban. 
Az aranymetszés az építészetben. A Fibonacci számok és geometriai alakzatok. Megjelenése az élő természetben (pl. napraforgómagok, tobozok, ananászpikkelyek mintázata.) A levelek és virágszirmok elrendeződése.

     6. A szabályos testek: Platontól a kristályokig. 
A tökéletesség és a szépség. Az 5 szabályos test tulajdonságai. A szférák zenéje és a kepleri bolygópályák. Lefedések a síkban, a térben és a gömb felületén. Alkalmazásaik. A félig szabályos testek. Sejtautomaták.

     7. A rejtélyes ötfogású szimmetria: Dürertől a kvázikristályokig. 
Miért nem lehet a síkot szabályos ötszögekkel lefedni? Megoldási kísérletek Dürertől Penrose-ig. Mik azok a kvázikristályok? Az ötös szimmetria az élettelen és az élő természetben, az épített világban és a technikai alkalmazásokban.

     8. A vírusok szerkezetétől az építészeti szerkezetek stabilitásán át a fullerén molekulákig. 
Mi a közös a vírusok felületi szerkezetében, a tengeri sugárállatkák morfológiájában, a golflabda mintázatában, a kosárfonásban, Buckminster Fuller dóm-tartószerkezetében, a futballabda varrásmintájában és a C 60 fullerén molekulában?

     9. Kozmológiai szimmetriák. 
Periodikus jelenségek és a szimmetriák. A Föld Nap körüli mozgása, a Föld tengelyforgása és a naptárkészítés.

    10.  A látás és a hallás: a színek és a hangok világának harmóniája és fizikája. 
A periodikus rezgések közös tulajdonságai. A színek fizikája és a színek a művészetben. A hangok fizikája és a zene világa. 

    11. Szimmetriasértések az élettelen természetben. 
          A szimmetriafogalom általánosítása a fizikában. 
Természettörvények és variációs elvek. Variációs elvek és szimmetriák. Szimmetriaelvek és megmaradási tételek. Noether tétele. A mikrofizika felfedezései és a szimmetriasértések. Az anyag fejlődése a feltételezett Nagy Bummtól, az elemi részek, az atomok, molekulák kialakulásán, a szilárd anyag létrejöttén, az élet kialakulásán és fejlődésén keresztül az emberi agy és funkcióinak létrejöttéig szimmetriasérülések sorozata. Hogyan terjesztette ki a fizika a szimmetria fogalmát nem csak geometriai műveletekkel szembeni invarianciákra?

    12.  Kiralitás. Morfológiai és funkcionális szimmetriasértések az élő anyag fejlődése során. 
Jobb és balkezes molekulák? Miért nem egyformán fordulnak elő az élettelen majd az élő természetben?  Kétféle cukormolekula. Aszimmetriák a táplálkozásban. Merre csavarodik a DNS molekula, a bab- vagy a szőlőinda? Aszimmetriák a testünkben.

   13. Az emberi agy aszimmetriái és ennek következményei. 
         A szimmetria a matematikai és logikai gondolkodásban. 
A két agyféltekénk különböző működése. Miért vagyunk jobb- vagy balkezesek? A beszédközpont és a motorikus központ elhelyezkedése az agyban. Gondolkodásunk mechanizmusa és a két agyfélteke. Az olvasás, a számfogalom, a tér és az időfogalom valamint az agyféltekék különbözősége. 

    14.  A szép és az igaz. Az emberi agy emocionális és racionális funkciói:  művészet, tudomány és technika. 
A racionális és az emocionális tevékenység agyfélteke-függése.A tudomány mint az igazság kutatója, a művészet mint a szép keresője.  Tudományos eredmények és esztétikai funkciók a technika alkotásaiban. A szimmetria a különböző művészeti ágakban.

    15. Racionalitás és impresszió: funkció és művészet a XX. sz. műszaki és művészeti alkotásaiban. 
A huszadik század jelentősebb művészeti mozgalmai valamint a művészeti és a tudományos oktatás összekapcsolódása. Technika, művészet és tudomány eredményeinek egymásrahatása és összefonódása.
 

Cultural-historical and ontological aspects of science – arts relations:

The natural and man-made world in an interdisciplinary approach

 

Annotated lecture contents

The aim of the course

is to present the role of interdisciplinary connections among different scientific disciplines, as well as arts, and technological applications, and
to present also their roles in scientific thinking, in shaping a holistic world view.
In the course of the lectures, symmetry is a working concept that assists us to go through the creative application of interdisciplinary approach in the history of scientific thought.

INTRODUCTORY LECTURES

 
            1.  The concept of symmetry, invariance, harmony.

Interpretation of symmetry as a phenomenon. The geometric meaning of the concept, its generalisations, relation to synonymous expressions. Changes in the meaning of symmetry in different ages. Basic notions. The mathematical description of symmetry: groups. Symmetric and asymmetric phenomena in our environment.

 

            2. Historic background.

Appearance of the phenomenon of symmetry. The substantial enrichment of the notion of symmetry from the Bible, through the ancient science, architecture and arts, as well as through the Renaissance until the interweaving of contemporary arts and sciences.

 

3. Frieze patterns (groups), wallpaper patterns (groups), crystallographic groups. Symmetry in decorative art, space groups, crystal structures.  

Repetitions, rotations, reflections in one-, two-, and three dimensions. Their artistic appearance and mathematical description.

 

            4. Golden section. Fibonacci sequences.

The golden section: its concept, and comparison of its algebraic and geometric interpretations. Artistic beauty and golden section. Interrelation between golden section and the Fibonacci numbers. 

      

LECTURES ON INTERDISCIPLINARY EXAMPLES

 
            5. The harmony of the built environment. Phillotaxis in the organic world. 

Golden section in architecture. Fibonacci numbers and geometric formations. Their appearance in the organic nature (e.g., patterns of sunflower seeds, scales of a pine-cone or a pine-apple). Arrangement of leaves and flower petals.

 

6. The perfect solids: from Plato to the crystals.

Perfectness and beauty. The properties of the 5 regular polyhaedra. Music of the spheres and the planets' orbits by Kepler. Tessellation in the plane, in the space, and on the surface of a sphere. Applications. Semi-regular polyhaedra.  Cellular automata.

 

7.     That mysterious fivefold symmetry: from Dürer to the quasicrystals. 

Why is it impossible to cover the plane with regular pentagons without gaps and overlapping? Attempts to find a solution, from Dürer to Penrose. What are those quasicrystals?  Fivefold symmetry in the inanimate and the organic nature, in our built environment and technological applications.

 

        8. From the structure of viruses, through stability of built structures, to the Fullerene molecules.

What is common in the surface structure of viruses, morphology of radiolaria, the patterns of golf balls, basket weaving , the dome-console-structure by Buckminster Fuller, the sewing pattern of soccer balls, and in the C60 Fullerene molecule?

 

APPLICATIONS IN THE PHYSICAL NATURE

 
            9. Cosmological symmetries. 

Periodic phenomena and symmetries. Motion of the Earth around the Sun, the axial rotation of the Earth and calendar making.

 

10. Seeing and hearing: the harmony and physics of the world of colours and tones.

Common properties of periodic oscillations. Visual and acoustic perception. Physics of colours and colours in the arts. Physics of sounds and the world of music.

 

11. Generalisation of the concept of symmetry in physics. Symmetry breaking in the inanimate nature.

Laws of nature and variational principles. Variational principles and symmetries. Symmetry principles and conservation laws. Noether theorems. How physics extended the notion of symmetry to non-geometric invariances. Discoveries in microphysics and symmetry breaking. Evolution of matter starting from a supposed Big Bang, through the development of elementary particles, atoms, molecules, and solid states, appearance and evolution of life, up to the human brain and its functions – as a series of symmetry breaking.

 

BRIDGES TO THE MAN

 
               12.  Chirality. Morphological and functional symmetry breaking along the evolution of the organic matter.

Right- and left-handed molecules? Why don't they appear in equal rates in the inanimate, than in the organic nature? Two types of sugar molecule. Asymmetries in nourishment. What direction does the DNA molecule, the bean- or grape- trailer helix wind? Asymmetries in our body.

 

13. Asymmetries of the human brain and its consequences. Symmetry in mathematical and logical thinking. 

Differences in functioning of the two hemispheres of the human brain.  Why are we left- or right-handed? The place of the speech centre and the motoric centre in the brain. The mechanism of our thinking and the two brain hemispheres. Reading, the number perception, space- and time perception as well as the brain lateralisation. Scientific and artistic perception, knowledge, and consequences for the teaching process.

 

BRIDGES TO THE HUMANITIES


    14.  The beauty and the truth. The emotional and rational functions of the human brain: arts, techné, science.

The hemispheric dependence of the emotional and rational human activities. Arts – searching for the beauty; sciences – searching for the truth. The techné. Scientific achievements and aesthetic functions in the products of technology. Symmetry in the different branches of arts.

 

    15. Rationality and impression: function and art in the works of art and technology in the 20th century.

A few significant art movements in the 20th century, and the connection of art and science education. Interaction and interrelation of achievements of technology, arts and sciences.Irodalom:
Kötelező:
Ajánlott:
  • Wigner J.: Szimmetriák és Reflexiók , Gondolat, 1972.,   25-70.,  286-306. old.
  • Bérczi Sz.: Szimmetria és Struktúraépítés , ELTE TTK jegyzet, Budapest: Tankönyvkiadó, 1991.,  9-49.,   55-61., 129-143., 159-168.,  189-195.,  226-249. old.
  • Rosen, Joe: Symmetry Rules , Springer, 2008.
  • Conway, John H. - Burgiel, Heidi - Goodman-Strauss, Chaim: The Symmetries of Things, A K Peters, Ltd., 2008.
  • Kitten, Ch.: Bevezetés a Szilárdtestfizikába, I. fejezet.
  • Simonyi K.: A Fizika Kultúrtörténete , (több kiadása jelent meg.)  1.3.1,  1.3.1.1,  3.2.4,  5.5.5-5.5.11 fejezetek.
  • Braun T.: A Káprázatos C 60 Molekula, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1996. 11-38. old.
  • Magyar Tudomány, 1999. 3. szám, 257-321.
 

 

Hirek, információk:


Utolsó frissítés: 2013. január 28..

 
------------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Disposition: inline Content-Type: image/jpeg Content-Location: http://hps.elte.hu/webtools/hps.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADGAT4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDi I5LhLYNK1wvkMIvnQKzAHOfm6/N9KcJboXIjCSSRyKBJiPaqZIJPr25/yKqmSaRV nLRywr8sjGfcYy2c+5PHHXpT5EgTfGyx+XIkjACVicg4HAxjoTx7n6Z7nCxVd54J WR5g2SRuAyQSvI7dMfzpYkkjW3cQXBmVnlKbcDaflGcdzj9R6U3zY0lcIIWlhZpI irbtgUnGeR9R+HvToigWO4V4/s5kw6uWO9QB90f3c7vwpj8kSqm+6VB5hiOAzhgA oUcD1GefTrVdZEVUtnTcdiqfmwSAWYkk9sY7jrSFhBIsReKCP5AqxbgSDt3FienY /wBOKVrneUCYNxHIcs3G4cD7o5z/AIfhSEPkR32zyNJHIWUjI+SIEsSPc4xxROsb TzlUBgmm3R7WBZixwB7dDSSyp5bGODEYDNjH3wGIGRngDP5Y6ZxSG5PnzxSCRHVg 8ZCAbQAeOuPf6D6U0PoSGU3EkO6GD7RBwXaUhVXcuCeeD9RmiQwEDLWwikTy3Xk5 ZVHOc8/MRx1pXXft8wzKqAgw+UAzlQBnd3zgfl6800wyeeHuPM3uwBcYCxuWB3Zx joAOc9zQK5FPFsSa2dYElRgYI1B+UDLc8ZA69eOp6U3Bm/eo0bndtaUn5ckEtjBw eO/5UqMir5Su7jyRukZADKpxwOp5HT8KfvwnnKdoG4iFRkbiWAYtnt/hS2GQmSMx pHvJhmX5VBOSxJA6Edj26HOO9IzpJ5LNGrGFA6gS42qCAMjuOTjP+FSNmIBEnVJN mFkUgqQMgAdhnr39O5pUzPCvzoTENpRYtzTBcHoeeo/xxQLbcjQxRjzI3UlgvmEu VI27CQMDk/8A1qltvLLpFK6eWy+bCiOVPQsWY9uD+tBkfeu1RIsijYiRjMRbactj 5eoPUUyOYSv5fnSDfKcSOPvZK4HAGOMdPb8GMYGSezWVXjMoVQ8u8992QOTkkAfq KJDEjM0flrDIrblaUktyVBwSPY49h700SvKvnOjAKGLxJHwwK8E++cnPPXpUhMUW 4SklC25WWIYUbTnHGCTn+RoHsQyKglMPlhzGWaMNOV2AYxn169MZ69KsxmDh/JTc rjzWW7wuMHIAA7GmqFkVkVyjqRtc2+TMDuY5PqRjjPenAQyxh3ZWRnyQLfaq7iw3 HnnkDOf1xmlfUL66jAiFDboreWBsCLdFjL935s9sce35U0ACIzPGwkgiDbftCkA5 UDkn3P8AiKlaGGKSS3NxEZFjYLN9l+62FK4OfbOfyzUMT26PDMXjSLCguYiC2Npw fXknqKBXBB+4eVWmYk/vJjMAOMY47E+vqam8slRC6Tx4I2Isgy4Klj9euDxxUUiR japjtmLqFESRlQpO3ngc5wPrnj1pkiI8UuJoPOCKZZidoQYJAHHHQ/l9cNjZLMsh 8ySB5yd/l4UjKkqT9eNvQ5/wSfdskcNcL5jZy3P97Bz065+n4cNSdB5rr5XkybmZ C53N97JPHpk8dzyeOVi2NDJFI1u24/u15Plhdx3HPPvx070ASpdOjwxsbiPyDlVC fM2PXHt+VSedcJKtyLmWQsnykwYVAAp59c4/OoGeMhZIpbXenzTPvIMmASQPQ9/X p0NKsUROUWNoHcAAzsCxOMkdSPw7H8gmwq/PH9mW8KbiHJMf3wSuMDr2/wAPWpED tMjllSJW3hfIIwcYBOORwO/t1xSLHvEeHjZo2baTMQIhwo/nn8KYkhBMm1IkJO91 nyZGC8YOTgnnketFgZJCjAAxSo5mRl87ySqpy2BzweT+tSTLIY2jBysEhaUeT8zk HjGOecVHFDiPyhtS3mACQifkDO7POTnIOfxpU+SJZk86UjcJH3DEY53D64J79/yB htDSAB4syR4TMPCsMHnHQ+tQ+Sq55QoVJM00RHzHB+U5Hb61NGURZIkjn8tyNjK+ N54IIJHGQOn6UDzZbY7Ybnz4yzKjMDkEAHcPUD8sigFcht/IuLiOZ2giglBJXBG5 sEc9hjBx34NOR/MSZAsQlRmaFRKVCY9MD2qcKzAoyzmIxndI0YcKwBAGRz+nX61B IIo0dnRAkAJEj2/zS/KeoHI6H24oFce7mN4HV2eRMKz/AGj0IJ4Jx0OO2cfjSBmK yoscwEmWRVmALMeQMnvkD86JPs8Jtm8yH97GqbPJwgBxuB55OD+VObynke3zbCbq kpiwUG4AcZ4Py4x0/Ogd9BJJbqNJGMtyrIu0wbA20En8PT8B7UsslxLJgSXRVgX3 mMg5yQQSB65qNGh8oXCLbJGTtLCRgWI4HXtz09+T1oLLDGImWFgDlIhd42jJznIB J6dfWhiY972VArLAipKWbYsPXPAHA5Gf5D1FJAzws6+Z5XLFW8gAALngA+/Pt/JS YYomjikDxnccl8Y28rjoRy3r60qhZmdZktpCDsj3zlcdSST9QBzzSAm87axPH7sM jblQFyMk/n+X9XrEJJo5onZndlClCoVQcFsnjJHPX2FV9iBf9bblhlpZDKzLghs4 564B5pGt4gYkjdFt3ChNzMeX2nPXkYz6c5o3AAJyPL8u5XZyJHdSSWx0H4A4p0Tv AsLwxOrq7ADKgMB8ufqTz1NRJEjFiptmnTLqzsxVMBQOSOTge/T2p8AtYZkXbGIm f5jklThcnqcfeJpgGFSI7XkeCVcb9/ACHpk+56Y7e3Lsq8RiHm7EA2IXwz5UsSfX uPWo3RFJgjCozp5UcWPXndg89vrx1ps2/wAxjE6CRQrGYochW7D1O0cnrx+AQbkv nyW7lniYGVAJZS4wncnHYjj8COlQysrtNblMq8jSIc48wlsAZIyDx78fXgDxyyK0 iEGdSQvTcxY45+h9PT8ZZTI0jwLLF5iSHaCp+ULkKPryxx3pgIS8hEkcDb9u7yf4 VDYUHg+gPX3qGJgIywcqrAs845LH5uMfUkfh14pRcLHJA7xhImxG2UwWwBkkn39v 5U5VcRLGxi8+UhFCDjAIYnrjg+npSDoMjt5Nr74pUnjYCJQwAcKSS2ARk8dO/FBE mwzI2C+QWMgG3JJ5GBzwR+XpUYml27xNCHQZ3rwdzcHHc9OecdMeyyO0IEmzyt6n MQQjO7JBb8M9fT607lWJoisbjZAPs+4tlXJL7hgA4zyCen8s8uiaV/JRIx9qhmbC iU4VQFXJGffn6U3YHZ4RKjKzu4kVDsQDIUAD1JOP6ZFRoLfZDLJHgLPtY4++QOeQ P9360CBEjt9qH7hl2yv5w+8MZyPqT796YXjlT7PIsscYwyRGYfODk5JPb2I6/jU5 t1hRDJLE3nOMZi2pGeCWJP49h0qCO5gaEr9oszIVYs7qAcsFHB7nHX19O9IPQldp GmacrMsxyhQzDEZ56YPTr6VIRHIJFPneRK27zIn2EkggKDnP8OfzAqNJU8rz0ggE LHKDBJztK5z0PH4fqalKBhIrRRKj7gx8osqKCe54/KgNtxs8swjBdZ4mRv3WZANw AJBPzdT79enelR5NxCfaDE+0ylZAVQgqTzk47fl3oCCVNz+WWbcrSiJwzEZLY6jJ 56Z4pzwoskLGOIxO25EWNsdQcnj0HT+lAFVo2dWUvcsjKAzs4BLfL+oyBzjp+FSn 7UWEypciRVyIwQxC4AGRn6cD8uMU0ZWSW3RrMyw5csCQq4AwPXn39O/Z8pi8tbpk tpLV1EcgdiHb05A557f/AKqAvpYm3FC7+W7x5BkaQB9uA4IBA45z9MiqrputXWXz U8nlGKAFjkseOuMccU5AC6Wwjj8mVQI1L9F3DOSOepPP/wCqkYs8PmAwtPGmBtkO FyT0B9uR0/Q0agKT5ckZYT7pAUWEoNoJ5Jzgdv69qe8MUk0kHnyGLO8SyQg7eQAF 9uTyOv6U0f6PbxMjEQvyzCdi7ZJAA6YBwe4+lK0sjs8AhR5I5WMcazE/Kp46cHqe v5YFAvQEkWEowtmV45lGFgBdyAvUdecD/JFKGEU4DRhQ/wB5Psw2RHAJI5znBH+e alWQDy7uMbvnUzO0w3bge3OByPyIpkTutv8AZxHL5UpBVkkX5icZBJ56AcUwe5WD I0UiiaPYVH7zyeQxbIHX0/wFWmzOZJWaLypCC0bR8Z5AJznA4A/PpSl5ZbdkYTGZ U3hQ23ByFB9ehIxmkLPGJyvnbJWYNI7A54wAOCAMD8/pQxldxl0TzoWmEgaMoSFU N0Hvg59v6SxOrQJexfLlyWLS5LADb2zg+v8A9eplNwsQUrc/6M/yKir++wRjPHTr 7c1CiRSBZCZHUgxlnQFY+epPHrnp3/IFcekUaFLeUcMN0atKeDtPb1yc4Geh54xS q7PulSOTzo8rM6Tjaq4Zjjnj6/4VXiQIojDBJTwJJoT84PUDqPbj296kCQoZGWWA wuv+rKnLEZ5x0I6jt39qB2JfOihiURtMI5WU7vMUMWI56fhx6/hSLLgeUftClQXX YUIAOOTz+oIznpnNMSGM7FaS389n/dMVbagZsY/Q9u/1pkcKKEdJ7NEi+SZzI2WG B0BPXI7e/wCAGiJmuGjuVlK3UrAchYwygAAHnpnI7VGt0/2ZWWFCc4BuYxz1zg/l 9fwpiRQebHCywGGcgxpFORkEqSSe3P8AkUk0PmIN8U0skZKskEoKjk8gfh/nNGwO xaZ2Qqu9FDHAcxEKAq4PBIHUjHuOtRXEbskgfzI2TaG8u3GWzlmOP93rg9D+TofL uUa3lSSVl+6hkIDD7zZP4Ad+1Naby3ZkcJmQCSQSbhkknb9QPpSFboPEs2fOlWRS AVdRCflDbhu47dPfj2piiVGjtopm3RyB/MZRtJPC4yewB/L6GnnbNIZFLIbhDuCz 53sSyoSOOu0+2PyqBY/3UJkVdyD7olx0KqCT359/60xorTLHNeXDsisQyrlgD0RR UtvAh3oiKu4AEgAY+YdaiAjWedY5TIqsF3k5yQqg/rUgjSWKVJCQhQZw2O44z60I rZE0hIUAOzOBwNoB3s2AcHoAuOnt6VDdl5rbMrFHJUtBk4C71AyM/wCc1JPKhDzm SMMhYnEwGCTtAX8B6jrUVyIRBmNo2V5FdPmO4YdV78np0z+FAkReRD/zyj/75FaJ nkd4gI5WnBRh8+NwAPJPblsd84ql+NTPLBC6HYrn935ilTuIAJxkdeNvX24PYCSu U44o33s6o7F2yzAEn5u9O8iH/nlH/wB8ilh4Rhgrh2GCMEfMeCM9au2uzypdwUvl VTK7sE+3egpuyuUfIh/55R/98ipFO09SRgDBJwABgD2/DHSrIuYSY5AgePnfD5W1 sHABBHTB56+1VRIGllA2gI+0EHIPSgSdycvG6IrRuSrZChgMhdxyw98+g79uteYv BK8MLNBKzklVlBVcHnv9APxqVMMMMSqqQWYDJA6EfqD+FQImy5uCcA7gOBgDgHp6 80AlrYRbaIEllDsepfn/APVUv41NDtVS5MeQyqPM6DPqO54pzXEqKJzLlAN2Mtl8 YzgcYBJPb6Chg5O9kQRMYJhNE3lyjHzqcHtwT+FWICr2ot/35AIXYkmCec5/D8vz qCQsbt49wLg48tVJPuck5PTr3z7VLHFMGx5bDcpXkEAZGOaQm1YtzPczOLlRN9pi G1v3qhIwd3r14OPXkVGxmQsALgLIQ4fzFYsC2049v/rY4pnnQxvLKhtEjmBKZbG8 FcAYPHp37fhUUZhV9kogaRQAE8wgIucYIHfOeOnGaZNrIU7pB5bR3MflJ8iso5Vf X24XjJ6/k6RFWTy1MjnywAzoNsRXBxnp6j6moYzbeWHUxqR8jyPI3IAw2O3UDj/I laGBbcQBUG1d0YWcgsDgktnGeR3Hr+KH1I0SX5lkt13MV/fuhD/ewSBnnk/5zUkV 1GLePFqNnDMdnVfu89T1/l70jHzd0xAeSJi42zYCHdgA+/pz/wDWP9FjghKTNHvb aZvNH+PIzj8M/i+mob7jWkVIwh27mU7R5R2qQCOR04zk9MZ4p42MZAZbdWifZKSD l8HPrz2PT8hS7nFmkTR3IRVDJEHA8xgWJII/+t+PWpGWTzvP2TPMHAbbgpGe4JHP QY6fpQBXMcI5lW18mRwUCMwG5iDk/wAvr+NSGe3YOWiX7VsXJD7QFIAPPbAB6+n1 qWJQwMRkljgkfd5mwZfkcehPOcjr26czTBnjik8mYRLhRAYuRleMkdhwe9AmysJo vJY+VH5TEGTdKVL44AAJ+vPfHY8UxEhjmeFokQFd6Rh2Cx/KeG565GffFPWTam9N il0KlltuAAc89iTn8KSJwxkXzI9yNgyvAQz/ACk8e/b0o2GMaWOPD5VnDgXDLcEc Z529BinIoaGOGPKxEHaDOMtyuD356/5NSF48RSZtkjkYBYfLIbBJ5P6dqjFusglt /Nt2kiYM0uCoABAG0Y4IoEEcF35MO61uFuOQqCVQBu4zjP4/j9KmjV4ZJo4pLgxy 5b7Qu3CsFIOCfXnn1quiW8LwsssDRnlw77snHQgY4zkHnnirFvDD9oe3nWPcuXjj R2VSSrZJx35z3/wEDE8+eSBTK9wFt3VlDxcuFzgkZGevb/8AUmCqxmW4bzJgcp9m +6xxkfXnuB1qVoZR5BaIhgwM7+fwgViTxkcgfkf0cw8gON1ztkLK0plVt3yggc8j A+nU0AMVDJHLb/agdp3maSAcqwHTHHbqD1FQOIfsscgaOGOXB+aLczEccjp/nHap 3jmlKM00z3K/dhV+o+XDHbyOxwPTvUM893Ix8n7RNG2G/eRZCnHQdj9aNXsFiWUu 8D75iWReW2fMNwJPv0GP8OlLcM5uWUIsyjc+zySwHJUE/kPwqNnkO5xHi4CAs27a BuAAPXqBk/0pJXiEM8ksEnkkkMVkyx6gAE+4B/p3pBYczS3Es3lyM8Tg4kaDAUqS AMfX0FRxR4aPz0AhD4aQwZdgABk+x46+v5WJXtlk8tYwUUDannZ+7ng+nrz1zSJc PgTpMhxIqTH7QCFzyQBngcD8uvo0GpnMnlXM6kjOVJO3aMlFPTtRk7SAxUEYOCQc ccZFDlTdXBQEIWUrucscbFxknnNTW6hmfKB8JwC+0Z46mgvZFbyxgjzJcE5P71uv T160eUCSS8hJIJ3SMckYIzzzV6Q2wjEqCAoq5c+aScAjIA9ef8feO72WysGWESbk RV3HJzjJGTz/APWoBNdiD8a0EPlqkiTsrgIMF/lTIPbHXjPXms/8au+ZEIfJmSAI 6D/WA5J24H8sf5NApFFW3NIQ2QZH5zn+I9+/1qVZkihZjEZJAwMahsYOCMnnBxmm MFWaYJjaJpAMZwBuPrzTlRmUsCoC4yWYDH5mgbtbUru/ls4t4rra+QxaYKT6DAJ9 fyH5FvE0MZ3yF5GOWYnvx/hVowurbSUDYPBkXPHXvUkFssjsr3ESbOG+bO04zgno DwaLhzIZGZo4GliXkusZfP3ARyf0FQtxLJLgqsjlgzHg5wR+OCP0qy89vOYF8tfI eJhErN95jkD9ff3qKVVDzxsIXlV2IOSAAOBz2Ht7d+lCfQSfUjIBxzgjoc8g/wCP vTSHOf38nK7SGbd+HPP61acKIskofKO2WQsSTgZJz3P4VGqo06wlwkrkBE3BuCBy SD+tK4+ZdRkUsixhJ5ZnG35njI3Od2SCDxggnvTmleaJJBHLJKud0b7SoyxG4enq BSbciQo6usZCsVOcH/PehAhkXeFIB/izx+XOaaCy3LIV43YK8qoQ244UqCo4CjPX I6nHA9RUezbsaR7gKjY6AM5xv3EfXHftzUMcLrut3SNirlo0M/GQGYk4I+n1P5ys ztN8gVZUcpMXlOBklsDnoMClqTYfsd1LczGcg7REvyZBy3Xjpz9PxouI/wDRzGzk PGAzTNb8sOn1zn8+arxQCeNjICsErE5WUEkuMgcnPYcYNS+RK0IzG4uotp2NLgqp AXJ7dvr9KYbMcZRM/nRgL8pZQY/mk64+o/w74pq/uoseXHIrAYJi2ogByQPocfnj 2qZAEl+0Qq5jQq8srSZGAQDgE8846frTEjK2y2rRTJzhcTjk8MSTjJ7D8aWgJojz 5ltuaVF25DSylsEHcT9emfQEeuacqRkgSwoVlAxCz8sS2OT7AEeoz35qS6nd8PJb yQyMcPGF+VAdwLH36D8fpiQpl2CyTsjguJvLUFWDMMAevT36dOwgIQsbF4Y/K85d rb3dgsYOCCAfYD/63IEjFCucotuQiMXuGy5CjHPXjPp/9aOF1W3jlnWQsrH935Of MXCgZz79Md8VM93At4IkaKUOIwgaM7UIxkY9MUwuxslkiCWNcqcqTHHcks38RPI+ g/zyNhyLjbPJMoPzJKpVB82dwPfA7celMD5by2aMTKo23Ai7nHy4XseB36d6izCh E26BVYEFQrEu5BAJPGM4NAW6FkosUC+WLt7d8ETJjJJJxj8wf85pmJpEVZnuxOuQ sSIpDKOBx6f09ahdVUhC1s7AkqhZwsfXvn1p7eWgkm823LB/nImIGRwf/Hv856Fw sTxKRLDuIIGBv+zD5CAeo6ZPp1z+GXR+aFZJJWPlkfO9vlpCQTheecH69OtRxxRm aO2aFRvIIjS5IJ4BLHtjB/QfWohMrpIUMTXMY2R/6UQFHODxx04/CjUVmyTcjGAg pGrZjaIw8s2W5ZR6f4egqUv87wSPbS/MNpEbAbgMA+x6dPT24rtN5YEkTM6TfPMw nHOcjK+h78e/pT5Lh44WjmjkJD+ZCPMUsdufmYduo/LtQOzHW6wtGJwYY1idVkb5 gWwRjj6k++PSm3bxogWQDyy25I0uG3LkZOSPXNOEk/2iOZVnMg2nJ+4FyDz9c4xm kMs8cWFkJKsAJZV25BGcA98fjmga3IUfyl814n8raAyGPG4qABk9ep/T24Ty41nk 23IQyGNG8zoqqB2/3iBz6d6k8tYJQkkm5Jo03EMCqjgkfyGc/l1piSsLaeJW8xgA Aq4ySTu54689Pr2oXkLzHqFMHyzQ+YCXLNC24s2fu5ORxgf/AFqn/cB4XaS2ji8z 92sYzkk8Ej2wfzqMZgV5Qk+7DMEPHynaOR2POfxHpRLat9slG672r8zTHkAbSBzx 3JHPGM+mQC0KcgK3t2GlWQiXG9RgfdXtVixaNJy8v3FAJ+Xd0I4IqOS1nW4mcwSK rudu4ZzgAHp7g1NapKkudkg4AyBgjkUipNcoqQ+QnkKyM0xVVBtgAgJVjk9Ccgf5 6QXMoazEYlLlSjM3lhc5aPj1FXPLZizbbhhMcxNuzyxG3v1wB19PpirdmWa3SAvK XiZWMRcEgAqMk9+nrmmJbkH41ehVpI5Y0ecyeXvX5MhAI8YXnqSTVXyZf+eb/wDf Jq5CXKmKVFQExrE28g9s5B46n0oCTRnLw0g+YYkcfOMEfMeo9auWZYAqiMxLp93G Vxznk+354quIJw8geIh97Egc4yc4/IirEK7LeWOWM4lZEUHI5z/n/PFA5PTQYZUM ixl5lTht4cZ+YjJ6dhwB9OKkklkmaJwsyOUk2x7c7SQcDgdcZ/OmyQb9/McU6KQs jOQijKjHB9jn64qGOPycMHQRMjMXywLkAjAzz1P5H8j0C0bD0CRwlA4fdG2HKKAA NwHOe+f1NVZFjlnLyQqHcAncB1HBwOw4H4k1dEAVYrSRYWliZjHGHOFA3Hkd+xx9 KiZDJ/pIXeS21z5nyqTkkgd+gPtQJPqRxssCYVVVQckBM8dCMd8j88AUR3ETRvH9 rijdHGXcAMQSBgc5BHfuRx2pwRjjbznO0dyPp+vtkZppyDg8Ecc9vagqyZVeUXYi aIA5k3u2wjpjqe54q2il3VQQCSBz2pUjd+VHAHJPQfU1OsDxr8pfzGwoKkDGeeCe pwO3TJ9KAbSI3aGc3AMkUaswZHMeWbJJ459v5dOlRsEdlkDQ+VJC21FX5gwJ/qP1 pVeRwitGZZVyQGfKgZwMgcccn8acZZbUhkW5CujF2JBCkAqPyyOD3oJ20JJQIrho 2ltCV3tG3ln5cbsYHYjHbv8AlSK/kFpWuYxsPlzZTaZMEfNn8T196jIyiR/6QFRi 8YUcvgEn8/Qeo96mbzFufMfzhIcLIXYMqAMDwccHqOPUdCKLBsQIUg228n2eWKWM ARkcLwhJzxzkfh0680sawGDas0QuA2/eQwxyBxzxwKkjNxEVhjmnijBQ73UPuyQc ZH9O2OuaVTJPBHM0oTynOQIssCCoy3OexP4fSgbfUVZYVtQwES282XRQTjfzg+nt +NNSN98qBYlmi3bPLlwFUA8k5/Dn19qRVMcpAdgX3SCR4uF6+n8QLDk9MfWn+eCD kEJFhnJTLYy27knOOx/zk3EMUMkiyqS8YiXzP3+SvOeAehyOg/8Ar042kiw+WftD qwyHVkZizbTg464GP5/SSSO0nnmZjZ7ZUPlLjBLtk847/wAse9R+SjrH5Mls8wG9 pEbCxk4xkjjJyf8A63WjqFwAkZpA8V0Sse7yE42g4GfXoeB6Y61IZJFjCf6SgnVn aVgD8qqeB9cn/IqITwlWlht0WByu9jMcvg9uT6dfrSxCAM0UuSjrvjUy8YAOTjkj t74oHqC72hkiaRk8vIj3RgGVQW3fTv8A/rqRHhmcXEjrtl+UJ9m+65yc8d+Ohx/K mwzXM/lMYpHnj3b2jZflBB4J79OvQe9WPLCkiNrn7PIOGR+S2eNp9NoNDJbK0Mie U1uHKsVTbJ5AGSSCAOcdP88VGjxNJHH5yxRxht0ZiwWyo5zx+GfxqwolZFZ/tCzq AscSso+U+3c45I/lSwoy3Mcjee4bG+dmB6Lxjvgn0znp9WMqrHEiLDL9nORujJjJ 8vAOcnj19+lSywROkjK9v5qbvNdSwUkZJxk4GP54qaIzxWKROl40cTBlD878Nxx+ Qx+NLKhUrcL5xI+QRFB+7yWB+h/wxxmlcLlU+RGym4MvlyhWCLLyzHgn29fx+uHv ZvcRZaCZpNxyvmgAAcA5PXjA/CnCYiaRZJYtwiBDvDwhIHT06D/CooCjxecJLaEE kP50mzc34Y9Dx2p63HqAjRle3YrH5/KAN13Ny3bjAHt/SVgY7d5HVvM2BkkEvAOV GOvpxzn9eHzmYebEDiNWYwzMo4OdoAP1B/pUMZc+QzO2xRlgV2l1U5yAe2en+cyS IBAIknWGNAzGN0mkyZVGCO/TI6n3+lT4aCGWJRanYwKxiVtowATkk45I/M9qFgSN FjV2ZiY48GIYRuCT09j15OPbiIx/uHVGiE5SP94yFixJUkkE/hTAsSupxIjWzMGJ MjSt8u4nOPyJ/wA5qCRPIiORbrBKS6KsmGYP3/L8PxHE7E7mxJGRtYeWtuNxG0AE jA55PX2pzRiESxC4dvmLb2hJ8tQCARnjrz/TgUrhchaHbuDG3LIDtbcx2bcgdD+X rjPaoxg+RJ9qtl2AB3K5L7QOB/nt9KJDGrMubgNBgH92uHAy3TPc5PH5HvIHdbiM xyzMZY9pxECFU4yTz1Ax79KYxiAxeSpjiDNOuY44z8uSGLY9RkfQfjSorMSI5PNm WU8tGcrkgcep4PFC27SQmINIYjJvZhH1YkDOOMcY/IfhIEmYJMDPuiYhIvullGMY 74z7np70CdkR/uliWUSMkLqVAWIk88FmOfU/kR6cM82RdywyQM8bM4JQKOOARjjp /Krii5luRDumRpogZGPzBQFGAO/U+3fvVVo/OzK8coEfKDdlnAzzgc9fTuSOOwh3 V7iKpKROjgIHBd/KCl8ZJHvjA9fxpsG5JGExWRJGJQFPunarZJPf1Gam8iZ1MrLM HAMe4YPlsWJzkcn5fQYpm2NHlhiS4Kb+SJ+ZGLDJHToM0guQifdAgJjEwyJJWiyG LdenIPGO2akkVWUzeWrQuSSqoM7/AJlXJz04/Xj2Z+9VYHWIiUBmZInyq7ug46cZ P40pjLY271gkb5pSVG0AE4Hbkkegz9KegO2wkvlfvY8QO3muVDk4QDhc88jp+fbN Bke18qMTQbIiA7JKxVsEMTkHvuPbpThG1zBPGjybEIRI9gG8AMxyO5/x6eiMss7q JIpTK5DSKpG2MFjyR64H/j1LQNOow3O4RW9z5bRyP/z0bevQnJz05quMusgJjaUA MrFmABBAB7n7uT09avwSXPliKNyEyWB8oYLNgfKOT+n4ColEbbpGVlkiAwvknJxj kj0/p9KYLQhjkiWYSN5f2Yj94wbuowDkHnnk9+lJGIQIUlWMrsYRqjk7PlPzP3Jz j1q1DCVlj2ypl2Aw1sGVTgEnjoce3btSCaSRTHvQM2FLmEKzZBJxg98frQFyPyMR lUlt12EvLOXIG05JGM88Kf8APNPdQJMna0Ey8IsxDFi33iCc5x/Kg3bPLEzFdsjF CuzO09mz+f4VK0u+d4XePKqxV/LysZweAT7jI9gfYUg16kTLIsH7+2AvEj3LGZcD 5dpU4B64Jx9DUqoq+XsjYpndI4lUDnB/LIx/IVCJVYYLQM4CCRh8pfGCT1yD1z3/ ADFBNvHFEPJReSNhOGYHBB9uO/1+tMCSSMmCVXZ1jVAY0XliOvXB4yB+fU4p2+6E kcmZd+3lNowNxbJOCc46c1GANjiF4ftkQwXMrAbDwMevHOcce+KlcQeTD0FrMHzi bb3O3GOe5+nXtRoALtgdo5BJwxIlEQbJzwAe57+vWnQ3M6wAhJfPVcxI8GGKgAEH +fGenNPjhSTdbyQsjI4aACdXyFDcMO/Of0qM8hpRDJ5jARzlZsqO7EfgB+FAriSt h4xE5zJAQYkhOEBwSP8APrVcxBIpCTaGQAZkMZBw3oe3p6c1YEbBPLU3TQsoLNvG 5mLAdup4HXj5hUUUc6uGkS4Eq7tivh8A425Hrk559aBjUmhBSTzbeKN3J2jcDIOQ OP0+mfwsJarHmAx2hdTuRAzEIo4BOfc9vrTF3RrnzpJFkZhvKAheG4znGcNn/wDU TUkVwNpXeyfZ2D4kt8GQ8nHHQEY/LPajqLroMXaAt0otPKDfOVJXzDj+XJ4781P5 K28kUD21tucYQCUkHABJOfqT36e1JgpcO5eMiYgKht8rGQcZxwPT8cH6gdpXWJbq 1aYHd5hj79Mexx2Pt9aA30ITJv3s8MDTxYHzTFdoLcnk8nv+fepJIAp82KOVUfc+ +KckszMATyTjpnH/AOqmsUlspJk+xpGGbKRx5LZ456A9T19vWpDCrzSZa2YKzMpC kCPIbH+7z+H40bIGyJ4ZWYoBdZhkyisw+fHQnv1/T8ae3nRnzY/MeRsBi65UD0G0 dc5qIOY/KcTR7lYCeUSYBA69R7dsd6t26LHKy3oCWbZMOLjliMcnkHv/APXoArRw l0YOY38osVQznnBYlvzPXr7eiLsligG+MswAkk8wrtG7ce4A6dueBT4VXyonRyGV i2fI5cnJPHbgAfh6UyWQBbaRYGDvHIFgK4IyTjd3yBvP+FJIOuoLFNO3lbwqoc8u 2AxbAxyfTA9sd6a6sGlfBS4Ee8xM+VT7q5xg4yO3NSvAUkYqSHZ2YytFuEaoDj2z n0/SnS7EmkJkjZI4zuLQ/O+G9enXOT7GgLkbFEAZBcPHJgs8km3btAyfz9PpTIY7 oQtbT+YrJtWMK45yCxJOeeCasMFuNkcnknzP9WFUjaflJJJJ9McH0/CvC9u8JAaM PGo3OM5y3br/AIdfQ8v0HdkknmTorljJL0YBxtUNuzknjO0f15pJCkLIq7zGwaUS vNtYuTgY4z09ff0oka3glhkZFgQs+7cDgjkA5IOBycj9O9JGgjuBA6RO4y8IcFiC obP49Bkeg/BCsBjlicAxxC6Em5F8wgMoG3Bbp6enXvmm4hgnVIowDHtWZzOQVOTn 27jp7Dmk3wRjy/NXIdFkZIsZB5PI7fgO1DeWsgZHVhKQhCx4BLMckjOc4+nX2p9B k32VwEgkCCCQBYs8nLFW3fL7CoNi3Cqd0UUqrtmZQeCQxPTvg0q3jSb0twY2Vy6j ZkYyoHU8kY9faoWmla2WQ+YImVvlYfxbsZ9uTnmgdmTvKYy1xgLBKrvgnJOAQBg5 zyeQP8cI26MGEvFLPBl492cIvAXPTnPsatBNmomMvlD91hECNuDngcfxD/JqCMs/ lxkymQOpcIQDMPmPU9untikTcR2thIAnktCHCyjJGdqrkjryCT371UdC6xwmJGOB 5Y38gkA/1I9OTV1jLJMXZGO9V3B0GIiepI9gAf8ADpVOSCYF0lcCUxblk8kY3ELt C889D+tMpEyguJRJJGzhVO5ZcBdw55AAPb+VLLJA2H8oGOTduVpw29gDxz7k/wCS KZEVGS8bCP5XZGjIYgKoyT+f5U5jFCSrGNo2JEfBIj43Z/Xv/wDWoENaR4tsPkvm KUoubj7gA/iyBnJH6D0p5t5ZZZXt/MEpJV3FxnaQQTgdPX25p4Ec1skfmJEu4LJJ 5OWZcMxP/oNRXBVrppneFg24ohjyrE/LyOB0z37UC8hDCIx832lVkB8tjOoLZKhc f57CnRPcTSRlLZ5JU5EbMuEGMAnjuOeD1OcU6NESd7ZXt/MyxjYqwC4PyjBPHboO lI0ofybkyW8ao48wgYMrADOMevPU98Uh7jnnQhnDXAEoIL7lIG1cg+xzjj/69Mw0 oeENcbkcDaRt3HBJOPf/ABPrTEs45ndGhi/eABIRIQQxAJyM56dqSVZDcK/lr9oU h9yuRgHcDnnB4I60xjwDNEk6JJIhiI8k4O0sSMkY56Y+nHSnBTbxyxhmCBizSOm4 Y6cD2/oOKiWLPzwRIsJJJO/HmEbsAc59vwH4WYoP3VxE6uQsjbYxMdqrtJBPPTdn rzmlclsRgULMzkx2xKND5HzOeOT7dP09qfJDsdEnkXbICFZYSQoHQnHGcnHH147y wCddjfvfvbbh3lB2Drjg8kAZz7/lVLSJavAxuo7UOFRyy5Y5yfp0/wA4xTDqRJb5 iljZ4i8f8TR4LZBPHdRhen+RO80Pkx36NAkZRgsZTG7cWAJI78f/AKqYkt5FMhMc pk+YlMZ+UgDPqPx/pUjXKjI3vKGB3SmHKqQSec/X9fwAN3HAtgxLHafaoVLLtlYb FGF79Pzx/OmQIEQTAQiFQqXMnmlS2AB689e3rj3p6xx/Zv3ZmXYpwGjDM+QTg4P6 HjkU2MwTXcC4gYS7f3Xk4AJI5JOOo+lIV2Ilnvt0XyXRQNkapMCH5yOc88c49uMU 8yu8yTQwTtNtw6LKMJxn/wDVjrUMbJHCwd4XMA8xZAuAhAAP6kH05ye9So9uqxzC CLynUiVkcqxb7o7jjkflTAdvcyyR5ujbMciXeNwJzgL6jv06fpWKSP5TMLnf52Fj VMg4AAyCPb/IzVrYTP5RiiWWFjsCTZ/d9eSePTr0/SpVL28ZkiBPzqJF3gbVBJOO cdR6c80BcqRtcxySIJpcOAru6nbFgDg+h56/48P8sys0bnLR/I0jRbd+4MwPJ9cD 0zT4UMkc8aF47eRDtAfkklc98/3eM96sCG5VVnkjmd2G025YEADvz7Y/M/Si9gvY qSGIraztJbFZmI8rYRvbnB78+2O9KYFS+lhkTTLogsy+aNqIOOOvXjp/kSQkbhFb tI4l3BmZcmPttOMDoRj6fkQlXkB+0QQsq4ZpYCCScHt75NAbbBA0s0QljjkkbLeZ Ergom7PH1259DikaYQIsqPNHBIzkSvJliRkDGD0yf0HtTZHCLHLBAVVy2U2Hc2Bg ZwTxnPUfyphQm8ijIiZCTtVkLAAAn/Dp6CkKxIqTKzw/O0hPmRxi5VmJUkt0H8+4 704Q3UsqyNCwljTbITcfcO4k49eq9j/OojLviMu6GGVSXDCLdt3kfLzggfQH9aeZ 4iMi3iaO4DsYFRvnyT655A9MY96Y2mSQMZbR02vtPBYFWLElfy6deOMH6MBnMQmb fEsQ3FHTJ6KoyfxP59KiSaMjzfJhMsZB2lyAg+VRn2zg9/T6RxsUAdHBiZtsu2XI VVC5GD149M0O4WJ/LWNGj3uVZthAiyFAAwR+LZ/E+1MaLdn9/PGsePnMXzMCPm9x wF9MdxSsvlItuVlZQmxMyAsXYg5POeuP55o8xzMNsLLJyxV7nKqrAc8HOcbj69et Aa2Jh9oG2eVyHlOxI3Gd/I+8ODwD9P1pkjuvnHE2MuXkCAYPIGPXGD6CqrIhLsYQ kTYYMJ8McZUEc/3jj/Gp3hhDzeYDJKjFolE7FFVVb7wB4Iz+lA9CfciR20uyRvJl PlRsxy42gbsDr65Bx/OoP3oU/LORIcPK0gKrtA5xjjoff2JHCYikXeqw8S7J5TKc YG4/KuefxHtSMkYndWSBIZX3Rx4YAsSCCev5e340hDFVTJECJRCnGBIFMnIYk+gG f/r+iRxSfupIx/pBwCxkGEU4C5XGOQP/ANXeYFIlIYWzXEbiUlgcJnaAMdf8OKZu UP5ytbFCu143XJJUAcEnkA8+n6GncbYTLCN0YiVEmLMQs3Unhc8jjjPU/rTHW4Vg qxJvSXckYfJ2qdvP6ehOB+Cy4LNHE8Tup3RkBgAFB4PPJznp+lQDaMeWFCq53MUI ViOSM574HH8u63BFqNJVu0khRw7ogeUS5CAbc4Gfp+FRyQyjKCKQIz4QmTPmu2CB +XPX9Ota6wkXlloxHK6uiAfeBcc89eMenX82+RD/AM8o/wDvkU/MaXUnSWQG4uIk mifjdCX+7uzgkce+P69RYhlaOeTKzrEQXkZAPkPIwD9R+A+gpvmJAuXBSNlXzCr4 yMAc59S2Ov8AjSrLby3Jt/JeWJgGjiWc9MZ5Oc4znr09qELoMWWQKiurxKp2tG4b cyjJJ9e3bjimM2JwSnmtKVLKyk7CeT29Af8A6+KrY+0XFxLcIpkLjO75sfKvGTVy wihE2wsYY22h2RgmBkDqeO560Dash1uTJGixlYnC+YspXrnAAH1H1phmxA8yxoMv mRHB544OCeepOfbNMvlMbR20inYJjsDPuG0KQOPfr/LFQeRD/wA8o/8AvkUAlfUs pAhcRN9leMgsu2Q/Jjk5B5GeePcmpYNtwtx+8t5bgRgO5bA7kY7Zwv4fhVHyIf8A nlH/AN8ijyIuyKvuvBH4igfKWlMZVUkWFYLnnyvNO4sSQCfQ/wA/0AG+VYzGr3Sc xHfn+IADtzj1qW2unRZlMqrJId2+QZA4PGB9R/jRJ9keBZEEKJbttmBQlm24yTjO M8/nz6UiXe5JE373zhbuImKmV2uSQVGB0698Go5ZLOCKK2lJWLh4StyCCC2cnnoS f844zSPtg3uNkLYKxKeMcdfc4B/CpUjSPOxVXPXAxTHyl9ZY32yQuZ7vyyXEcocK M9cAj17dM/SiSCVGb5rrDnd5m3O7DYA/zz3GMYqiyqy7WAI9CM1JE6xD7rHbgoBK VCsBgdKAcexdQbVARpjGiq4QW4zIAASMeuS35+tShhLOEkaJHlGQHt8iLA4HvwT9 KrrLJkyIspcMBIUlBC88nOemB9OO/UGV8gR7boeUxMeNpLZAOeB6nj68UE9SYKoY xy+V+5kxNK0WD/F+eePy78U2YW76hsmjtClxNlFB25cngn6/4/iT3DCZbmV3HykC Ert2klsEj6Z/TpTJZB9vuLZRG7MwdQy8AAtyPfJOR7e5NAWY0W0qo0KJDJKoZvkm OEA2juepOf8AIqRJWadbn7sDf6yRJiCMADGM+pH4EVEHiCtLFJas7qVd3Bzng+mO ueo74qS3SFmERitXWQYRAjfKx6tgHr+PY+lA9bAlrJGERrOVnIJhVJg24gE8/mOv +NNRrmO6WSOC8MzRYaEElUGR0APHYfpUcAkMatGR58LkOQ2FVeAfx6np3PpU4nhs 1SQQMkM4Zi0ch5YHHHOcf/WqluPrqKqeUhZEmdJHCNIzAhMKCcdTwePxH4MjVmKW ztLvIIGJtoJZskn8O+CPyzSSJHKBEIomj6RqIiFLE7sntnA79v0aJWUxyebCsrhi wCsO4UDg+n4fLUE7smmE2AYY5GZXaRI94wflUDIJ+9z/AD6UgSWGF41klaOVmzO+ CUGMbfQcnHPvzzxGJ44I428tWMbrFI4Jy4XGe/HUdeuR9AkMrzKluiKGRR5MSzEk kYJPXgdMj269MNAWRNtgVorlo1hwCphG5wN2c+p4/magEbtGFIjfzwIkAj4PT26j b/8AqqWKaWS2G2286YocK0xCqGPJxn0J689emKR8MZzGGKks+5Zc7hyBgg8eo45x 7UkBCpXbHGixeaqmQuYslS2CAB0zkAdvwyMkXFus8RQMpCqFiJdtuOuD90kk/wBM 1YmYNbxn97KwO5ImKqHIHU+pyD1pJPMikMiQyqUVTITc527SrHHf8vSmNMhhUmZb ctHJ8g4aFtowu7qSO5A/Ht0p8jLM2A6xoHIDeTuG44JIPbOeMURxNJYCFElZWRZl bzBl8kHkgc4HHNNmuJ2yVjaWZFJjUSDCqcA7ueTj1x1oEOke5LB/NDvKSp/d7Rkk jJx+HX1qMGR3liSaUjc5DsAFxgqAMe5IGPU49mOZIo5cRFUcl3f7QOeCPXJBIJqY ym3u38t3ZQfkRpSV6EnIJ9c/iO2eFYBI+iYE5ZG2iMsCzhQOSB3z2/pzTJomjlJd ZdhRVJH8GACTkcg89D6CnrIS6ygMZWwJJDcgiMclgMe3+c0rNE6PbFI/LnA25lck FmySRx2HFA9UMVY3jMUaSsrESICMFs5LcdM4I/SnufNIMKzH5S4VRnZu3E5289Oc f5EO5FlkkiW2acBnAL5AU4VTkdc/N+ZzSkqrsyIqIzF5JTLw+Mgc5454/KgLFe4Y paKg3FWlB3Eejgbc+2PY+1J+NF5tWCFSrRMrooj3E5AbOTk5796PxoLWxajbyriM lwzTKsSoyBlUYHJzwDnn8Pepo4HaPZHLGxChklMZTAPpjkcA8cfjms5l3EkvIM4B AkYDt2B9h+VADAg+dMCP+mzcfr7mmS4sbGyNNO0YCoXGBjGPlXirdqCzSAKjHyzw 4yO3WqwGCSWYk4yXYsegHUn0AqaBDIJVG7Pl8beueOPrQN7WIpFgVIvJVNyybXkG TuIVgefw9Pxo/GprvLpBK7yKxk5idQMZDde/YdRUP40BF3RoSRu8zxW9uplUkbSV woIXBIxnGOfxqlPMDGHW3IXcqbwwxnIHoPX07dsVJPft9tEkMJVQwD4VfnAIwfvA /h/KqTNNcSqWiigiAUlFQfeBzgHPsPSgmKJwSCCDgj9Kfeo6QtKskgafG4KMgKzY IJ+h6nv+jFBZgB1OAP8ACp5HVXZiI0tXO1SJg2/jAPoOVGD6gdcUDluV/wAaviUW xIU7BGzYDRkmTABGT35z+FUmRoyA+AcfhSIzRSCSORkcKVBB4APPTp15oG1cui43 Tr5ro8crDarAgKuep469ehqlGkjqCo344LKMihZ7qOERJcERjOQepPpnt+VSLdlZ o5HRt6/KflBByuMk5zwfWgSTS0J1jzAPNhix/q8OmWbP+R69DTQmT90PdQglVSQh Y0689OgJ+nOeeKlVoljZZJdzuGBdlG1V+b7o/X6/TFEksIjhuRJH5YIWTdFzMwIy M9hj+tCFqhHSUXLujXOx8nzcqecEAjjuGHr7DinTLcGGVTLPGVfcjDGXxkkZPUfT 1zz2N0U0wgSG1YuoaNfNZTuGMk/nTJ5JJJD5IRpIAyjFxlQGznk85AB/+t3Oohtw sri3nuCzS+QVaNYgB3+Y88cZ/I+lSwwhFMZkVZGYvHI0eBgHoOv4Y64FMjnBijnX eYvn8wNJ65BwMgkHPWpUk2BFVHTy33RxpJywGc57nnIx7fmA72K4njZDN5karESH BU5kXI4JOc9M4Pv26LceUjhbhY1ZkV1TBwoI5HBHf+vFS+bI0gmLS75Bh1MRKqc5 LZPT/wDVSwIZ5GiaSPgB0klt8lgQPWjpoNWElwZJ033BhAeRZpCGzkkLk/hUMaAS FoY5g8TrglwSyrznj3Hf0prwFrr7K6wGTnaoZgqgZPHc55796iKxMhumWLYiqHJl yADnJXnrjn8PakGjLc74EASR5jsIdNmcHqH5559MdM81XCsiSIirO8RDGUwkbs4G FwemB/h61LtjSVSNvlS7n3+fliAGUZyc9/XoKkBCk7nfMDv5ccTcYUEgMW4Gcf8A 1+KBbEUTQiAbmt/Lk3s4AYFsYwePc8D9Ke1sxm27oEK7QsSrjYMZyck9/r1qWMXA TAF07MEVyAuVA5O3B+v6fjNHas8qQb7koo2F2wWJY4PPToR6f4MVymtq0se9pIFI jLOytnGdzFQPTIA5/wAaSKS1k2jyo3EgYKCTncxPLfgOnXNWdkoeMvbXDXJJJhJB GMYznoTz29famME80RGSQtNI53ZGAACMDr64/oKB3InhgeD5ZojNGxZmzjAJAGAP Q59ufeld7UAlBCbdWDMRNuZlCg9M9O3tyfeleKNComSdVjbakWwB3Jzkgg9ifSms m5kGyQz+WsbiNABypJOOD0AP49uaAGpNGVjj32yMxUIroR5eMFieOOcDA9aIvLkE i7oFmkaMszJgNnr7jrz6/TovltNEyy+e8QjJWREGTllHGc9gOKVYGeFLlRNLnCLG u1TgEAHPP09e3NA9COS4jeGO4Ij8lhhYPLIIJLDOfp/WppNxE1sJ1R1YsJ/L4VQc YAJ9cdx0pjb7cv5ckqpKBslLfKMLwAMcdeP504xAo0csE27I2eZIFLk5J6ehP9KW yBoZvUNHJ5sqmJSmDH94KCT6dcHtSL80qoHRvtAXbbyxYCbiCSeelRulxMkM/LgR 7ZWEn3CeSeSOcHr6k5FKcxXbPF5m1iSH87777x93rkcDrQFtSGd99om6VZJFdQ5K 4zmTtz2wfzo/Gku3eW3g3tLvjkHyswOFyoyRjjJ5pfxplonUoWaIQx71j37mkI/h z09c46fpT3CIY32Q+TkI7FyCG56c+3f2pAEmYW5YIHTY3y5LAoew5/z+TIhNmOde khVSpjGB0OSOvTJ6dD1pEETNmVxtRAu3G0k8FQ3r15p8cjxB2QqGAABY4C5YDmoE 3ia48yQO3mfe27eMLjj6YqeOZbdJJWwQi557cj3/AFoKew24DhlddnlvKN37zcdw VgPoCM+tN/GkuZo5JoDjy3bGIwpCgBTnGfqPzpfxpgtiwtnOwJVAQDtOGBwfTr1p Bay4DHaq7Q24sCMdun0p8s5glmJSNY2DZAfDSHJHr65/AfhTYwFKK6yM6yHYolAI QbiM+g4Oc0ibyJVBso5phC8kkI3EbMgjgHAyCevX/wDXTJJBEJY3WJmmXMYjjIVN qk/1yMn0PoKdDN5U3mpFMGddssgcMmAwz9P/ANXtUTQrciSJkunJRZEWRwQz88Z+ qnr2PTvRqL1JW2SKHWeBmYjzpnUrvA3cgfj+f6QSyWpcmKRcFlVV3fNz/snk9PX+ tVligIDLHHjAIIUVaN1HGrLJcBTI+/54sqhO44HOO/1+vQMq1g8gNM0UUqO6jONw yR7YPtUR4JGRxx1zUiXsBtwsktu5BCnC7pJOMkcEnGe/8qrRAZkcII1dsqvPAwBz ycE4z1oGr9S7CYpVSKYuEzjMeBg5JyxP1b8jTsTGYSxeazldpjAVlQ5JyOfVT/31 xRbKzQvHGI2mkIVFdtvseemcNT7eNV374ZBbNGC77sfMBwR9fp/WjUluzY2Iu4Kq 0bfMrmSWM8bsAj+Q4/8A1RTXImImKWzHbz8nLHAAPPp1/nU4tpkaQIl0skTF0jWU MCucAkdzgH8qkjW4N5HOBdq8jqrjYGROFBPt24Oe34Arq5VWOJ7pUlht3UkARxNx jn369fXpU9rFDPGGjl/0oHZJIH4A5AAA6cHjjt2qJHjQpFDcsY1OVd0BfdkDA5/l 15PQ1CfLjtPOk2BVxEY/uliMYzz9OP5GgerLc0UaXE5WB1R/+Wiy/ef0AJyCPbvU sSJKY/NF3GY0KLGNucccnJwe3SqslukV3LbiOGRpPn2BiApwe4Ofw9+1FluOHghi llVAsm6cYHOevH/6qEJ7XDLXVuqFsumDvzuaXLZPfnt+lJvRrmSaN2SIxkMI7fg/ LgDqPr09+KciK6AfaIlniGVViwGMhQfTqCfQY96LdTJcxBHUwqAJJATuYpyMDnjp +Q+lAAlxEGjaRxMJNqMrRbQqhgT7en5UgnjgJ+SJ9gCO7qVduuB7dSPwp620pDKS CsvygmUtuyV+Y9uB+v4U6YySP8jGSZABtSYFRxwcEZORk460aAJJcQAqxjtwrEkK x27mYk7uc4zjAodnuJmgzbq8bFgqzfdQcDOP8jHWlVJIVmAJMJBIZ4EYALnHGcdc /wCejzHtieJ1UkkK7NbZ3n5ifc9j+VLQNOhDbrAjI3+jiISCOXfIwIwASc8Acg/p SxQLCIIJPs22TJiVpMkj5STyOOPoOTUjAxuGkgPmFuI/K2Y3FgSQM5Jx6d6bvCPM 2ZFjJJEmwFeSBx6Yx2/Tsw12GGQlhMTEsmQsrIfk5PQHGc4Gefegn92rhpYIZSZC Vk+cMSRnb9Pp+NPcySYZ4JwrFkKCNv3mQFBI6lck/hjpmmTbQzvkPO7bljEfCYB4 I6f/AKsikA1isU/ywYni4XzJSOgPPGf59PxNJujUFyIiNil2WXaVwSzAnqT0wM/1 pfLRiQskYZQVlHllmfAYt3BHp+fSpZWGYOke9DtjaIYQsxABwOuM/l6ZoHsVmtUe BI3MDQOf3al2JLEqcscZBx/kU2OIf8tTbCcfMzAFigbCjLdR/XnPrU6/vN0Kkhgz PHIIccMei9wP8/VY2ngRJiLgIXJEaxgM4AVc469f/rD0YaorsiCOJlRArBwqgElm yQOO/Udef5VYZYRI/nRwblBaPLMQigOT+RA/z0jWKdN0RWUoODLjCoUBPI7jJA/+ v0nnEoldWEyqu5hO0YHmEruJB9ckD6UhN3ZSvFC2qSxMhEjIZ33ELlTyRn6fX14p 3ky/883/AO+TVhEWSS3UsitLjfEYRiPLEk4B5IAAweetRxmCFZFaeGWRWJWV0+7w COByemOOPzwWVdrYR7XzWXbFum27cb8bflXn68NwfT2pXjt1Z3Bm8pjsaUzgkHC/ 1PrimJMkLK5eBREVR3YMC+3GNwzjHX+VI0UDrt324WQgKgiI2k4IP0/xzzzS3FYj jtnSWcIkpUyEgvhiRwCTjvkGrEUbKJN6yopTBZRyBketMZ41V8SQNOg/ePypBOcg AAeuM+3404RxSlZ9kMccobeGlbLE7gvfPr6HrQDbsRzR58pYvNkUMJTI6gfeGO3q e3+Qvky/883/AO+TViKBVnkVCiSsrFIY5e20nk+5GOmc/SnW8sqbJo0dleTbOfMG EXaCec5HPf6fSgOYJ1C3UisUZZTkZjPyYXk5yQeuexyc5warEK9lGRJA7AHLeWQO rD6j2z7e9W2lBt1gU3MUUhG1+GZy2MjPQHv+NMM12yBzFOsykyJGI87Rwueo7n34 /UJTKzrCZi2618mRHDxgFWJHAOM4z6fhxTzGfM2ssO5VcwxCbHAY43ceufqO4xU+ DJcKplaSOQHDtApCsFJbj8v85zGcNmNpI42gUqSbc/PyS2CMEcfz980DTI2jVt7r OGIciQu4+VsAkfnnB/lTHikj++pXHGSOKtC3VkAZbVkmfYiIu0Bichs8dx9efwoV 2WQvi2a4jUfOrkIqkKMEevPf/wCtQUpFMAkgDr0/+tU8dpIxBciNdpOWPQD2zUzT YVXgYG3cOWJmLNwCfl5/z+VKwltLfylE+1GUrlsk9euOvGeDx/VicmNBiaMTs8TW ls5Uoep24PPPr9OppuyC4uGid7USTkPCMnbGxBPI6H8Oec9DU7Z+1ecPPEpY5HBR Tn5hgDr17UyEecgSPIQsSJZLfeQD2XHGQMfl9TSEhjOnmloWtQQNkrhyMEknPOPX p1/Sh5XSMOiL9mkyQizbTnPbpjG0Hn1/I8/c63BEbIcKIxb/AHwQAMk9Tk459j1p GAaaYOiTySZaJQu0YGc4yDg59O9MYNNvVVntpC0LN5Yjf7+MAZ6dwv5juKUNKkhx NM8ruQ5MW9U28g+3096V44JhMqeQk0cgy5kOcZ3ZGPX1z6dM0+JbdyyMJhFKzMcT AF2zx97ntj/JNAFWFTITCksYkPHmSxEFwQeh565I/KnGcMUkWa3jjKnmNSpJz14/ r/8AXqQSN5qSz+YLmMfKgJIxjAzjGTz7dulMvpflVXlErEnB8sFVx25JHcUBq9iR DKyxyeTIHSQJ+7kBBC5OT9Tj+nY08SSfaUi8nc7EB9xBGBgt9SML/nimR+TApnLR LBHIVnVkO5s7mPPPHQflTh5Sh4phB5chzGqo2VY9j+C9qQvQhTa1syEnYwJBaHd8 3G0Lz124/X3xKskUcR3FPlHz7oPncqAASM9Mk9T296RpgP3YVZDFPvBUlVAXAweM Z6f56OWPEpdN29diTSmYAfKw3Hr15Xt6H0phoySJYnaO3yjgFViTYwUYGSPTI445 7+vDXZdjOwElyRiQiUrsJBPHH4f5NJGX8tUzd7QBuJIbex5OB34/rn0po80Qtch5 UGcpGIinPRc8HA6euc9PVCBhbeYrpCTFJ8+1pmEjHnHOeOnX9KYW2SIREj+WSFQS YCKpwCe3f6dKWKbBMBQbnDDc0OBHheucY/i/HP5td41gUKyQhZQHHlffzksRnJ7r +X4UyiVnjgJCyEBJCkmX+blexPA59/5cOBZYgIXwjsoj3ShmZiRuGPXv/wDr5qzp 5kgx5amV8BUTOGJB+bB44HXP593FGa43tOsXGVkA3puOBnI6EnPI6YpaBZFgFpCs jEtPGjb3il+VN2TjPrgVHJ5SRI7xzFXG8hp8h8ZwR055B59TQswW0+2xRq0Ry0kY TqcBRz3HP4CkWRIDGWQyRruVGC8INrHbg9CM98/0piQ540VjC4jRgflWSbPC5ABG eeSAP938KjLQxJ9ofd5YdFlka4PKgZYA5+gPQVBujFspyPPj5dmT/WdWPv7U8qfl lSEtGdqmPyP9WzNkE88jHTI7/hQPzJY/JIiTchV0Aj3zNksxXOeQSeD07mkaNEmB aONrlUzuWU7ACBjH4HA/ziAxyHY7TSMZGEpkEJYcnauMd+Dx+gq2CA6BZJPlwqxm Ph+wz9CCef0oBDBJC+0mZ1gZSVbzvnZieBxz/n8aHLRqI8OroR+7WZcbdvXt16+2 PekRXG4CORlXgboSVG0c4z3LY7dhRIB5LbyilRmSRoyrnhi2e+eP50tA6j1yb1Xj Lu7fJNiQbYhu5H17ZH4Um+SKIFJLkRuciUgMWbgY5x2z154PSomhilZC6xGGYZQg cFicZbHfsfw4oKO3yhLcXGRIreYMLgYHB78nr0/KgVrj1YvGJJi6DaxEezhguAMg 5x1Ht+NNeSGN33SI5O7IaLHl43dPxIoSOOSBvLS38oH96/nEMdo7AD6cdvrUbWbK FgeKSNJP3S4mG4/NnP1x3/wp6XHp1JIk8xCzGMxhQXLZBB5LAY/3fTtjpT02TRqn +jpFMQyhScbicgsM9D9D29qhBlKh2WRmTO7byq7mP3gOR6+v9HsskrSQIJucOZZo wwByQVBGeSc/jnFLqHUelqFLxqkDNE2/LMQpIyOnrgH26844qvmJPLPyIyuVcids kYzng+uPfNH2R2Vy5cLAxDfuc7ivXPPH45FSLEqJG8gLoyKjRGIAMSM5IJGTgkZ9 vzAYIQzRpNDJEkmGH705Y45JI4PXnvU2+SaOOUiZpdmSocttJyu7/PPJqu0PlqYo 1iEwkZskMoVSABnHOcY4pyS2qSwzxLEY2ffKzNjzB6cHGc4z069gKAtfYnAdRktO DI2DdfKwZsEbVA5I4z+H40xVlhSRljaIRruaF4MluRjj0+v4Z5qLMkUX2eaFZYlO YU8zDDqdxHUDvVqNfJuTJGzm4I2zsX3KmDyMdT04x6d6YDTJGjRrcbZBIwaJFG1U Xk5I/H9KgF2IlkaP7OzxKCzqTgKTjHPTP9D3qYpK8RtxNcQRgfJIcFpBwSMdSOn5 9cVDM7vHDI7RDk7IjHg4zgZH14x9PwA02JTMoM0XkBFcN8vmZYSfoenGf15NRo7R pmKJ2lS4DxKHyQo7tzg8Ec5z+XDmWJLhkSSN5MtKrSKVBAByMfh/KmJLA6vKhij8 uQLMfmU4+YMM9ewP0HtQMnQszkKJTvXEyr833UB9OD29jSSSRtA0RLOowd/2blsh icc55z2poiUbIz5vlyAbCCQxIC85J4I/l0yej1jF2oDNKtxFuIzLgFGXjAHXtgYH XoKNySC6vEncySTIVJHyCDGTkrkn06HHYH1FTqwlndA1sxCsUO7CpgEqMjn8hxxS D5PtXFypIBllyoUfwnaR6tjtSNFG7mJZJYyg3KJYizydckc8cn9M+tA7dBwV18mQ NFn5RPIsnXGc9vU4+npUDwEoIjHJbQsd6gXIV84Gc8jjn61KtzEk8UtxHD5LKMQP ERg7iQTxx37Z4P4II7aFvKuUikkTJBUleGAPUkdwePek1oIeJMyTTpLNvcEkFsYy SoIx3AA7f/WWOVT9oeNpVYGUFnbeSFLKBg8e9Qxf6qT/AHF/9DNJB/q7n/euP/Qz Q97DaSbRKWjunW3fcyI4XLDJfYM8+nJ7UhkZ7sZZMN0j8oYBYkk5zycYHTtUdr/x +f8AbaX/ANBFC/8AH5F9U/lThr9xUYp/d+pNDbTgoQYTOwf5yvoQB24xT3k8iUFI iEbIYeaTjYOQOOM81ag/10P0k/8AQxVK56j/AHp/61MnaVv66kbu39dST7GvkzQA MqKcDbKecENySCf5/oKg8wSLG6AiWT5VOeAWJBPTr8ua0f4pv99v5CsuD7tp/vr/ AOhvUpuzYkyV7kIbuNt+JWMp2tz09fcZ+nvUEd3bC2FyUm8r+BAw6jbjP5dv/r0l x/rpf+uR/wDQTVEf8gOL6n+lXcu35GlFPiSKPzZvMmfy16AIdqNx7c9sdKRI4iBH GDGy/If4txcE8n6flUEf/IQsf+vn/wBpx1Yh/wBef+usP/oNNA1+Qkty0kKzNJIA 4JCAghdxcZ571JJtkmuLUyTFI4y5YHazKM8ZHfn+ue1VH/5B8H+6n/oT1YH/ACE7 7/r0b+QoCUUtiC4vhbQGaJGVYj8qBiAuxeMEdetTLdQvdxF7di8jIJSJSOCQePTt /nms2/8A+QfP9Zf/AEEVOn/H5B/vRfyFJD5V+ZNDeQvNPYhJURNuxS5bBYjHJ7cf qanutQb5Z5g5kbc3yvwBkjH14P5/TGVbf8hy5/3oasX3+pi/65n/ANCanbYTVk2W 5H8248iKSRC4JZ2wxADYGB06kH2qZrgRIwDN+6kWPft5IG70I7iqkP8AyEx/1zb/ ANGLTp/u3P8A18D/ANnojqxJa2LZ8y4iZy6kOAQjRggMwQk/y/8Ar1C9u0SQKSDd Pvy4OBuBAz69M/jU8H/HtH9Y/wD0FKdc/wDH5af9tf5iiSsmLqyrG8YiV1t1WEMf MO8kuFxxt6dx37d+7JruNIpvMiZkiCyxqshXYoyce55xRF/yDH+sn/slVLz/AFF3 /wBew/8AQadjRwSZO1/5Uquu+OScFTtbIGckkDjk4/Tv2kjMdxdTWqyXCvJtlMhY EjdlVA/Pn8qzrn79p9f6NVyx/wCQ23/XCD/0MUlqxONkTQ3EYgUmSXZDKo2hQedu c5PuKuPZzW4tI5JkkMrEkFPkVQqucL0J5Pp/WsmP/j1m/wCu4/8AQTXRX3+v076P /wCilo/r8hNLf+tijHC81s8KrE0yId0zjk5J6f8Aj36Uw+WmbiSGMwyBt0afLzlh n6/L196tWX+uuf8Arn/VqqXH/INT6t/OSh7tEvS4t5M1upumGWik2RfNnaCRjr16 nP8AXtHI/myKgaTdcggkt3VdwzgcjH+eKNY/5B7/APXZP5rTV/4+7L/ef/0UKT2b H9m5Msct1FE4m5ZvvFMHJY5zzjnIqyiecrXQCkMwVA/XcWK5OOo+uaZYf8elv/10 /wDZhU1p/wAguP8A67p/6MNNdQSu2vMqC0kkuBF5NuLhgJA/O0LuHGMdeP1qN7N4 o4GWOHY8pjcgkMxGM5xx2rSi/wCQxF/17j/0Ko7j/jztv+vp/wCdNqzAqJKSJ7Sa NXhZQAoYgqzFTnP1yfx703+0lISYLIhQjaFbjGMdOmevP86Qf8fj/wDbP+a1nj/j 1/L+tTfQErvXy/E2A4e7kgjlmWZlZnkLZz2x688flTLNZHaSNbl0MJ2ElA2enPXj kH9KS3/5Dkn/AFyb/wBCFO07/j5vf+up/maIsm+n3H//2Q== ------------5848v8c19SBGd37emtRgpI--