Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Location: http://hps.elte.hu/courses/darvas2.htm Kinetic fields, Darvas lectures Subject: =?utf-8?Q?targy?= MIME-Version: 1.0 ------------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Disposition: inline; filename=darvas2.htm Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1; name=darvas2.htm Content-ID: Content-Location: http://hps.elte.hu/oktaeder/atmeneti/darvas2.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit targy  
 
 

 
Oktaeder logo
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak


 
Kinetikus terek
filozófiai megközelítésben
Ajánlott szakok: fizikus, fizika, csillagász, geofizikus, vegyész, matematikus szak számára, MS
Kód: xxxn9058/1
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Darvas György , megbízott előadó, Symmetrion

 
Előismeretek Tematika   Symmetry: in English Számonkérés módja
Hírek, információk
Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához

  
 
 
 
 


 
Kinetikus terek
filozófiai szemszögbõl
Heti 2 órás előadás, amely SPECIÁLIS előadásként vehető fel.

  Előadó:
Darvas György, megbízott külső előadó

Helye: É 7.59

Ideje: hétfõ 17.45-19.15

 Kezdés:       2013. február 11. hétfõ     
Ajánlás:
Elsõsorban fizikus, vagy fizikához kapcsolódó szakos hallgatóknak ajánlom, akik érdeklődést mutatnak részecskefizika, vagy térelméletek és ezekhez kapcsolódó témánakk a fizikán túlmutató háttere iránt. Felveheti bármely felsõbb évfolyamos MS hallgató.

Előismeretek:
A téma feltételezi a tematikához kapcsolódó fizikai alapkurzusok elvégzését, és a XX. századi fizika történetének alapszintû ismeretét.

Számonkérés:

Szóbeli kollokvium.
 


Tematika:

Bevezetõ elõadások


1. téma: Megmaradási tételek – invarianciák - szimmetriák

Egy kérdés, amit fel szerettél volna tenni, de sohase tetted: Miért kell az elektromos töltés megmaradását az elektromágneses kölcsönhatás mértékinvarianciájából levezetnünk, mikor azt már levezettük a klasszikus Maxwell egyenletekbõl?
Mi a 2. Noether tétel mondanivalója a térelméletek számára?
Mi a kapcsolat az invariancia elvek és a szimmetriák között?
Az invarianciák osztályozása – fél évszázaddal Wigner után.
Miért tekintjük a megmaradási tételeket szimmetriáknak?
Vannak-e fizikai szimmetriák, amelyek nem megmaradást fejeznek ki?

2. téma: Relativitáselméletek és invariancia elvek

Invarianciák különbözõ vonatkoztatási rendszerekben.
Vannak-e kitüntetett vonatkoztatási rendszerek? Invariáns-e egy „megmaradás” a vonatkoztatási rendszer változtatásával szemben?
Hasonlóságok és különbségek az elektromosság és a gravitáció között.
Tér-töltések és megmaradásuk.
A transzformációs csoportok szerepe invarianciák leírásában.

3. téma: Ekvivalencia elvek

Egy filozófiai megfontolás: az ekvivalencia nem jelent azonosságot.
Fizikai példák az azonosság és ekvivalencia megkülönböztetésére.
Az azonosság-ekvivalencia különbség problémája az izotóp spin példáján.
Mit mond a fizika számára, hogy az ekvivalencia nem jelent azonosságot?
Az ekvivalencia elve. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciája.
Izotóp tér-töltések megkülönböztetése (a súlyos és a tehetetlen tömeg példáján).
Melyik töltés megmaradása?
(Tankönyv, I. 1-2 fej.)

Speciális megközelítések

4. téma: Sebességfüggõ jelenségek.

Példák.
- Tér-töltések és izotóp tértöltések.
- Lorenz erõ. Lorentz transzformáció.
- Ekvivalencia elv elektromos töltésekre.
Az elektromágneses tér izotóp tér-töltései megkülönböztetésének elõzetes következményei.
(Tankönyv, II. 2-6 fej. )

5. Pillantás a kölcsönhatási elméletek történetére

Hamilton függvények szerkezete. A Hamilton függvény kinetikus komponensének sebesség-függése.
Rövid kalandozás a kvantum-elektrodinamika történetében (1928-1932):
- Perturbációs stratégiák
- Dirac, Fermi, Breit vs. Møller kölcsönhatási modelljei és azok Bethe-Fermi féle interpretációja.
Aszimmetrikus lehet-e a szórásmátrix? Van-e különbség két kölcsönható részecske szerepe között? Mi lehet emögött, és mi az a tulajdonság, amelyben különbözhetnek?
(Tankönyv, II.7, III.1 fej.)

6. téma: Példák izotóp tér-töltések megkülönböztetésére

Helyettesítsünk be iztotóp tértöltéseket a fizikai mennyiségek képleteibe és egyenleteibe!
Az izotóp tértöltések elrontják a tértenzorok szimmetriáját és invariancia tulajdonságait: elvész a Lorentz invariancia? Hogyan állítható helyre?
Mihez ragaszkodunk: a Lorentz transzformáció abszolút szerepéhez, vagy a fizikai egyenleteink és törvényeink invarianciájához valamely transzformáció során?
Helyettesítsük valamivel, vagy egészítsük ki a meglévõ elméleteinket? Keressünk egy olyan összetett transzformációt, amelyik kiegészíti a fizika megszokott elméleteit!
Kölcsönhatnak-e az izotóp tér-töltések egymással?
Az izotóp tér-töltés spin elképzelés.
(Tankönyv, III.4-6 fej.)

Kölcsönhatási modellek

7. téma: Tér-töltések illetve izotóp tér-töltések közötti kölcsönhatások lehetséges modelljei

Egy részecske izotóp tér-töltés állapotai:
- Valószínuségi modell
- Harmonikus oszcillátor modell
- Flip-flop modell
- Közvetítõ részecske modell.
Két részecske közti kölcsönhatás egy lehetséges közbenso modellje.
(Tankönyv, III.2-3 fej.)

8. téma: A kétféle izotóp tér-töltés létezésére utaló jelek

A kvantum-elektrodinamika Dirac egyenlete és az Einstein egyenlet izotóp tér-töltések jelenlétében.
Még egyszer az izotóp tértöltések létezésének feltételezésérõl: klasszikus bizonyságok fizikai erõk példáján.
Megmaradási tételek különbözo forrású (gravitációs, elektrogyenge, erõs) kölcsönhatási terekben.
Fejezetek a Standard Modell kialakulásának történetébõl.
(Tankönyv, III.4-7 fej.)

Egy sebességfüggõ kölcsönhatási modell

9. téma: Az izotóp tér-töltés spin megmaradás matematikai és elméleti alapjai

Elõtörténet: a Yang-Mills terek példája és az izospin megmaradás levezetése.
Az alkalmazandó matematikai eszközök.
Miért alkalmasak a választott matematikai eszközök a javasolt fenomenologikus kölcsönhatási modell leírására?
(Tankönyv, IV.1-2.1 fej.)

10. téma: Az izotóp tér-töltés spin megmaradás matematikai levezetése

Egy sebességfüggõ mértéktér feltételezése.
Sebességtérben lokalizált mértékinvariancia Noether-áramai.
Két megmaradó Noether-áram levezetése tetszõleges kölcsönhatás esetére sebességfüggõ mértéktér jelenlétében.
(Tankönyv, IV.1-2.1 fej.)

11. téma: A kapott matematikai eredmények értelmezése
Fizikai megfontolások diszkussziója. Az izotóp tér-töltés spin megmaradása.

Két megmaradó fizikai mennyiség.
- Az elsõ megmaradó mennyiség: a tértöltés megmaradása
- A második megmaradó mennyiség: az izotóp tér-töltés spin megmaradása
- A két megmaradó mennyiség kapcsolata.
(Tankönyv, IV.2.2-3.3 fej.)

Fizikai kölcsönhatások mechanizmusa sebességfüggõ mértéktér jelenlétében

. 12. téma: Közvetítõ mértékbozonok

Az izotóp tértöltés spin megmaradásának fizikai értelmezése.
Az elvesztett invariancia helyreállítása.
A levezetett megmaradási tétel következménye: a megmaradó mennyiséghez tartozó mérték kvantumok (amelyek az izotóp tér-töltés spint hordozzák):
Az izotóp tér-töltés teréhez tartozó mérték kvantumok elõrejelzése.
(Tankönyv, IV.3.4-3.5 fej.)

13. téma: Az izotóp tér-töltések közötti kölcsönhatások mechanizmusa és az izotóp tér-töltés spin

Az izotóp tér-töltés spin kölcsönhatási mechanizmusa.
Feynman diagramok. Két bozon cseréje?
A tárgyalt lehetséges mechanizmus fizikai következményei.
Az izotóp tér-töltések fermion ikerpárt rendelnek minden fermion tér-töltéshez; Az izotóp tér-töltés spin megmaradása egy bozon ikerpárt rendel (a sztandard modell) valamennyi közvetíto bozonjához. A SUSY és az izotóp tér-töltés spin modell összehasonlítása.
Az izotóp tér-töltés spin megmaradása egy olyan mechanizmust indukál, amely alkalmas a sztandard modell kiegészítésére a feltételezett sebességfüggõ mértéktér jelenlétében.
A bemutatott modell tíz következménye.
(Tankönyv, IV. 4 és V. fej.)

14. téma: A kapott eredmények alkalmazása konkrét fizikai esetekre

Kémiai kötési elektronok és fázisátmenetek.
Fermion-fermion közötti kölcsönhatások második bozon cseréje.
Sebességfüggõ Finsler geometria gravitációs térben és annak görbületi tenzora.
Kiegészítõ tagok a gravitációs egyenletben; A Schwarzschild megoldás módosításának szükségessége és annak következményei (pl. a Merkúr perihélium elfordulás szögének pontosabb meghatározása).

Tankönyv: G. Darvas (2013) Another Version of Facts. On Physical Interactions, 134 p.

Ajánlott olvasnivaló:
http://arxiv.org/abs/0811.3189v1
http://www.springerlink.com/content/g28q43v2112721r1/


 

Fundamental Interactions in New Physical Perspective:
(Invariance in the Presence of Kintetic Gauge Fields)

Annotated lecture contents

Motto:
The physicist Leo Szilard once announced to his friend Hans Bethe that he was thinking of keeping a diary:
“ I don't intend to publish. I am merely going to record the facts for the information of God.”
“ Don't you think God knows the facts?” - Bethe asked.
“ Yes,” said Szilard,
“ He knows the facts, but He does not know this version of the facts.”

Introductory lectures

1. Conservation laws – invariances – symmetries.

A simple question that you wanted, but have missed to put: Why do we need to derive the conservation of the electric charge from the gauge invariance of the EM interaction, while we had derived it from the classical Maxwell equations?
What does Noether’s 2nd theorem tell to field theories?
What is the relation between invariance principles and symmetries?
Classification of invariances – half century after Wigner.
Why are conservation laws considered to be symmetries?
Are there physical symmetries, which do not express conservation?

2. Relativity theories as invariance principles.

Invariances in different reference frames.
Aren’t there preferred (distinct) reference frames? Is conservation invariant under change of reference frame?
Similarities of, and differences between electricity and gravitation.
Field charges and their conservation.
The role of transformation groups to describe invariances.

3. Equivalence principles.

A philosophical consideration: Equivalence is not identity.
Physical examples for the distinction between identity and equivalence.
The identity-equivalence problem on the example of the isotopic spin.
What does it mean for physics that equivalence does not mean identity?
The equivalence principle. The equivalence of the masses of gravity and inertia.
Distinction between isotopes of field charges (on the example of masses of gravity and inertia).
Conservation of which mass?
(Textbook, Sections I.1-2)

Special considerations

4. Velocity dependent phenomena.

Examples. Field charges and isotopic field charges.
Lorentz force. Lorentz transformation.
Equivalence principle for electric charges.
Preliminary consequences of distinction between isotopic field charges of the electromagnetic field.
(Textbook, Sections II.2-6)

5. A look at the history of interaction theories.

Structure of Hamiltonians. Velocity dependence of the kinetic part of the Hamiltonian.
A short adventure in the history of QED (1928-1932):
Perturbation strategies.
Interaction models by Dirac, Fermi, Breit vs. Møller, and their interpretation by Bethe and Fermi.
Asymmetry in the scattering matrix? Difference in the roles of two interacting particles? What is behind, what is the property in which they may differ?
(Textbook, Sections II.7, III.1 )

6. Examples for the distinction between isotopic field charges.

Writing isotopic field charges in the formulas of physical quantities and equations.
Isotopic field charges destroy the symmetry and invariance properties of field tensors: Loss of Lorentz invariance? How to restore it?
What do we insist on: The absolute role of Lorentz transformation, or invariance of our equations and physical laws under a transformation?
Replace or extend our existing theories? Search for a combined transformation, which extends the standard body of physics.
Can isotopes of field charges interact with each other?
The isotopic field charge spin assumption.
(Textbook, Sections III.4-6)

Interaction models

7. Possible models of interaction between field charges and between isotopic field charges.

Single particle’s isotopic field charge states:
- Probabilistic model;
- Harmonic oscillator model;
- Flip-flop model;
- Intermediate particle model.
Discussion of the possible intermediate model of interaction between two particles.
(Textbook, Sections III.2-3)

8. Evidences for the two kinds of isotopic field charges.

The Dirac equation for QED and the Einstein equation for gravity in the presence of isotopic field charges.
Once again on the assumption of the existence of isotopic field charges: classical evidences based on the examples of physical forces.
Discussion of conservation laws in different source interaction fields (gravitational, electroweak, strong).
Historical references to the formation of the Standard Model.
(Textbook, Sections III.4-7)

Proof of an interaction model in a velocity dependent perspective

9-10. Mathematical derivation of the isotopic field charge spin conservation

Prehistory: The example of Yang-Mills fields and derivation of the isospin conservation.
Introduction to mathematical tools to be applied.
Why can the chosen mathematical tools describe the proposed phenomenological model of interaction?

Assumption on the presence of a velocity dependent gauge field.
Noether's currents for gauge invariance localised in the velocity space.
Derivation of two conserved Noether currents in a general interaction field in the presence of a velocity dependent gauge field.
(Textbook, Sections IV.1-2.1)

11. Discussion of the mathematical results.
Discussion of the physical considerations. Conservation of the Isotopic Field Charge Spin (IFCS).

Two conserved physical quantities.
- First conserved quantity: Conservation of the field charge.
- Second conserved quantity: Conservation of the isotopic field charge spin.
Coupling of the two conserved quantities.
(Textbook, Sections IV.2.2-3.3)

Mechanism of physical interactions in the presence of a velocity dependent gauge field

12. Mediating gauge bosons.

Physical interpretation of the isotopic field charge spin conservation.
The lost invariance has been restored.
The derived conservation law involves the existence of gauge quanta associated with the conserved quantity (which carry the isotopic field charge spin):
Prediction of the gauge quanta of the isotopic field charge field.
(Textbook, Sections IV. 3.4-3.5)

13. Mechanism of the interaction between isotopic field charges and the isotopic field charge spin.

Mechanism of the isotopic field charge spin interaction.
Feynman diagrams. Exchange of two bosons?
Physical consequences of the discussed possible mechanism.
Isotopic field charges assign fermionic twin brothers to each fermionic field charge; The conservation of the isotopic field charge spin assigns a bosonic twin brother to each intermediate boson (of the Standard Model). Comparison of SUSY and IFCS models.
The isotopic field charge spin conservation involves a mechanism that may extend the Standard Model in the presence of the assumed velocity dependent gauge field.
Ten consequences of the model.
(Textbook, Sections IV. 4, and V)

14. Application of the obtained results in physical situations.

Valence electrons in chemical bounds and phase transitions.
Extra boson exchange in interactions between fermions.
Velocity dependent Finsler geometry in gravitational field and its curvature tensor.
Additional terms in the gravitational equation; modification of the Schwarzschild solution and consequently, e.g., the rotation angle of the Mercury perihelion.

Textbook: G. Darvas (2013) Another Version of Facts. On Physical Interactions, 134 p.

Proposed reading:
http://arxiv.org/abs/0811.3189v1
http://www.springerlink.com/content/g28q43v2112721r1/

______________________________

INTRODUCTION to the Textbook

This book treats fundamental physical interactions starting from two preliminary assumptions.

(a) Although mass of gravity and mass of inertia are equivalent quantities in their measured values, they are qualitatively not identical physical entities. We will take into consideration this difference in our equations.
Later we will extend this ‘equivalence is not identity’ principle to sources of further fundamental interaction fields, other than gravity.

(b) Physical interactions occur between these qualitatively different entities.

These two assumptions do not contradict to any known physical theory, however, they allow another interpretation of facts built in our explanations of physical experience.

First we interpret the mentioned preliminary assumptions. Then we will sketch in main lines a picture of fundamental physical fields influenced by the distinction between the two qualitative forms of the individual field-charges and interaction between them. A next part will demonstrate the existence of an invariance between the two isotopic forms of the field charges, and will formulate certain consequences in our view on the physical structure of matter. Finally we will discuss how can these results potentially change our approach to a few open questions of physics, including the effects of a family of intermediate bosons to be predicted by the proven invariance between the assumed isotopic states of the individual field charges.

The proposed conceptual framework and assumption on the interaction mechanism goes beyond the Standard Model (SM). Many physicists are convinced that SM does not hold eternally alone and is not untranscendable; there will appear new, more precise theories that will partially include the SM, and answer those questions that are left open by the SM. However we do not certainly know how, at least at present.

CERN organised three workshops to discuss possible theoretical candidate models beyond the SM to base a “new physics” in accordance with fine scale anomalies and symmetry breakings in high energy experiments, in 2005-2007 (CERN workshop, 2008a; CERN workshop, 2008b; CERN workshop, 2008c). They agreed that SM holds, it needs only some extensions. So do we as well. Section IV of the present work provides an alternative extension theory, still not discussed in those three working group reports.

This work (started in January 2001) is an attempt to exceed a couple of the limits of the Standard Model. Gerard ‘t Hooft expressed his view on the physics after the SM: “What is generally expected is either a new symmetry principle or possibly a new regime with an altogether different set of physical fields.” ( See in: Hooft, 2005, Sec. 12). The isotopic field charge spin conservation and the D field, being introduced in this book, are candidates (Darvas, 2011).

The presented idea is based on the same facts like those considered in the SM, only on “another version” of them. It clusters the observations in another way. Unlike existing alternative theories, e.g., the SUSY, which renders a new (“supersymmetric”) brother to each particle, this model clusters the observed sources of fields in two-eggs twin pairs, regarding them as isotopic states of each other, and there is left “only” the twin brothers of the bosons mediating their interactions to be observed. It covers gravitational, electroweak and strong interactions. In contrast to the SUSY, which renders fermion-boson pairs as new-born brothers to each other, the Isotopic Field Charge Spin (IFCS) assumption, proposed in the present work, renders fermion-fermion and boson-boson twins to each other.

This assumption does not assume new fermions; the twin brothers of fermions originate in splitting the existing ones. Fermions split as a result of a newly interpreted property. The assumption is mathematically based (Darvas, 2009) on an invariance of interactions under rotation of the isotopic field charges’ spin (a property that distinguishes the field charge twins from each other) in a still hypothetical gauge field, that means, on the conservation of the isotopic field charge spin.

The bosonic twin brothers should appear as the quanta of the D field (cf., Section IV.3.2) that mediate between the split fermion states, that means, between isotopic states of field charges. The prediction of bosonic twin brothers will be discussed in Section IV.3.5.

The IFCS assumption theory does not give a clue to everything, (e.g., mass). It is a modest attempt to answer a few open questions of contemporary physics (Darvas, 2011).

Section I provides a conceptual introduction to the theme, Section II treats the introduced concepts in classical approaches and conjectures interaction between isotopic states of field charges, while the next one (III) discusses historical roots of the topic and their approaches from classical through quantum physics to field theories. Appearance of two different variants of the individual field charges in our physical equations would cause so far not experienced distortion in symmetries, unless another invariance does not counterbalance the apparently lost symmetries in our laws of nature. Section IV demonstrates the existence of this invariance, presents its exact mathematical proof and the physical consequences in field theory, then Section V derives conclusions.

 


Irodalom:
Kötelező:
  • G. Darvas (2013) Another Version of Facts. On Physical Interactions, 134 p.
Ajánlott:  

 
Hirek, információk:


Utolsó frissítés: 2013.január 28..


 
------------5848v8c19SBGd37emtRgpI Content-Disposition: inline Content-Type: image/jpeg Content-Location: http://hps.elte.hu/webtools/hps.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADGAT4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDi I5LhLYNK1wvkMIvnQKzAHOfm6/N9KcJboXIjCSSRyKBJiPaqZIJPr25/yKqmSaRV nLRywr8sjGfcYy2c+5PHHXpT5EgTfGyx+XIkjACVicg4HAxjoTx7n6Z7nCxVd54J WR5g2SRuAyQSvI7dMfzpYkkjW3cQXBmVnlKbcDaflGcdzj9R6U3zY0lcIIWlhZpI irbtgUnGeR9R+HvToigWO4V4/s5kw6uWO9QB90f3c7vwpj8kSqm+6VB5hiOAzhgA oUcD1GefTrVdZEVUtnTcdiqfmwSAWYkk9sY7jrSFhBIsReKCP5AqxbgSDt3FienY /wBOKVrneUCYNxHIcs3G4cD7o5z/AIfhSEPkR32zyNJHIWUjI+SIEsSPc4xxROsb TzlUBgmm3R7WBZixwB7dDSSyp5bGODEYDNjH3wGIGRngDP5Y6ZxSG5PnzxSCRHVg 8ZCAbQAeOuPf6D6U0PoSGU3EkO6GD7RBwXaUhVXcuCeeD9RmiQwEDLWwikTy3Xk5 ZVHOc8/MRx1pXXft8wzKqAgw+UAzlQBnd3zgfl6800wyeeHuPM3uwBcYCxuWB3Zx joAOc9zQK5FPFsSa2dYElRgYI1B+UDLc8ZA69eOp6U3Bm/eo0bndtaUn5ckEtjBw eO/5UqMir5Su7jyRukZADKpxwOp5HT8KfvwnnKdoG4iFRkbiWAYtnt/hS2GQmSMx pHvJhmX5VBOSxJA6Edj26HOO9IzpJ5LNGrGFA6gS42qCAMjuOTjP+FSNmIBEnVJN mFkUgqQMgAdhnr39O5pUzPCvzoTENpRYtzTBcHoeeo/xxQLbcjQxRjzI3UlgvmEu VI27CQMDk/8A1qltvLLpFK6eWy+bCiOVPQsWY9uD+tBkfeu1RIsijYiRjMRbactj 5eoPUUyOYSv5fnSDfKcSOPvZK4HAGOMdPb8GMYGSezWVXjMoVQ8u8992QOTkkAfq KJDEjM0flrDIrblaUktyVBwSPY49h700SvKvnOjAKGLxJHwwK8E++cnPPXpUhMUW 4SklC25WWIYUbTnHGCTn+RoHsQyKglMPlhzGWaMNOV2AYxn169MZ69KsxmDh/JTc rjzWW7wuMHIAA7GmqFkVkVyjqRtc2+TMDuY5PqRjjPenAQyxh3ZWRnyQLfaq7iw3 HnnkDOf1xmlfUL66jAiFDboreWBsCLdFjL935s9sce35U0ACIzPGwkgiDbftCkA5 UDkn3P8AiKlaGGKSS3NxEZFjYLN9l+62FK4OfbOfyzUMT26PDMXjSLCguYiC2Npw fXknqKBXBB+4eVWmYk/vJjMAOMY47E+vqam8slRC6Tx4I2Isgy4Klj9euDxxUUiR japjtmLqFESRlQpO3ngc5wPrnj1pkiI8UuJoPOCKZZidoQYJAHHHQ/l9cNjZLMsh 8ySB5yd/l4UjKkqT9eNvQ5/wSfdskcNcL5jZy3P97Bz065+n4cNSdB5rr5XkybmZ C53N97JPHpk8dzyeOVi2NDJFI1u24/u15Plhdx3HPPvx070ASpdOjwxsbiPyDlVC fM2PXHt+VSedcJKtyLmWQsnykwYVAAp59c4/OoGeMhZIpbXenzTPvIMmASQPQ9/X p0NKsUROUWNoHcAAzsCxOMkdSPw7H8gmwq/PH9mW8KbiHJMf3wSuMDr2/wAPWpED tMjllSJW3hfIIwcYBOORwO/t1xSLHvEeHjZo2baTMQIhwo/nn8KYkhBMm1IkJO91 nyZGC8YOTgnnketFgZJCjAAxSo5mRl87ySqpy2BzweT+tSTLIY2jBysEhaUeT8zk HjGOecVHFDiPyhtS3mACQifkDO7POTnIOfxpU+SJZk86UjcJH3DEY53D64J79/yB htDSAB4syR4TMPCsMHnHQ+tQ+Sq55QoVJM00RHzHB+U5Hb61NGURZIkjn8tyNjK+ N54IIJHGQOn6UDzZbY7Ybnz4yzKjMDkEAHcPUD8sigFcht/IuLiOZ2giglBJXBG5 sEc9hjBx34NOR/MSZAsQlRmaFRKVCY9MD2qcKzAoyzmIxndI0YcKwBAGRz+nX61B IIo0dnRAkAJEj2/zS/KeoHI6H24oFce7mN4HV2eRMKz/AGj0IJ4Jx0OO2cfjSBmK yoscwEmWRVmALMeQMnvkD86JPs8Jtm8yH97GqbPJwgBxuB55OD+VObynke3zbCbq kpiwUG4AcZ4Py4x0/Ogd9BJJbqNJGMtyrIu0wbA20En8PT8B7UsslxLJgSXRVgX3 mMg5yQQSB65qNGh8oXCLbJGTtLCRgWI4HXtz09+T1oLLDGImWFgDlIhd42jJznIB J6dfWhiY972VArLAipKWbYsPXPAHA5Gf5D1FJAzws6+Z5XLFW8gAALngA+/Pt/JS YYomjikDxnccl8Y28rjoRy3r60qhZmdZktpCDsj3zlcdSST9QBzzSAm87axPH7sM jblQFyMk/n+X9XrEJJo5onZndlClCoVQcFsnjJHPX2FV9iBf9bblhlpZDKzLghs4 564B5pGt4gYkjdFt3ChNzMeX2nPXkYz6c5o3AAJyPL8u5XZyJHdSSWx0H4A4p0Tv AsLwxOrq7ADKgMB8ufqTz1NRJEjFiptmnTLqzsxVMBQOSOTge/T2p8AtYZkXbGIm f5jklThcnqcfeJpgGFSI7XkeCVcb9/ACHpk+56Y7e3Lsq8RiHm7EA2IXwz5UsSfX uPWo3RFJgjCozp5UcWPXndg89vrx1ps2/wAxjE6CRQrGYochW7D1O0cnrx+AQbkv nyW7lniYGVAJZS4wncnHYjj8COlQysrtNblMq8jSIc48wlsAZIyDx78fXgDxyyK0 iEGdSQvTcxY45+h9PT8ZZTI0jwLLF5iSHaCp+ULkKPryxx3pgIS8hEkcDb9u7yf4 VDYUHg+gPX3qGJgIywcqrAs845LH5uMfUkfh14pRcLHJA7xhImxG2UwWwBkkn39v 5U5VcRLGxi8+UhFCDjAIYnrjg+npSDoMjt5Nr74pUnjYCJQwAcKSS2ARk8dO/FBE mwzI2C+QWMgG3JJ5GBzwR+XpUYml27xNCHQZ3rwdzcHHc9OecdMeyyO0IEmzyt6n MQQjO7JBb8M9fT607lWJoisbjZAPs+4tlXJL7hgA4zyCen8s8uiaV/JRIx9qhmbC iU4VQFXJGffn6U3YHZ4RKjKzu4kVDsQDIUAD1JOP6ZFRoLfZDLJHgLPtY4++QOeQ P9360CBEjt9qH7hl2yv5w+8MZyPqT796YXjlT7PIsscYwyRGYfODk5JPb2I6/jU5 t1hRDJLE3nOMZi2pGeCWJP49h0qCO5gaEr9oszIVYs7qAcsFHB7nHX19O9IPQldp GmacrMsxyhQzDEZ56YPTr6VIRHIJFPneRK27zIn2EkggKDnP8OfzAqNJU8rz0ggE LHKDBJztK5z0PH4fqalKBhIrRRKj7gx8osqKCe54/KgNtxs8swjBdZ4mRv3WZANw AJBPzdT79enelR5NxCfaDE+0ylZAVQgqTzk47fl3oCCVNz+WWbcrSiJwzEZLY6jJ 56Z4pzwoskLGOIxO25EWNsdQcnj0HT+lAFVo2dWUvcsjKAzs4BLfL+oyBzjp+FSn 7UWEypciRVyIwQxC4AGRn6cD8uMU0ZWSW3RrMyw5csCQq4AwPXn39O/Z8pi8tbpk tpLV1EcgdiHb05A557f/AKqAvpYm3FC7+W7x5BkaQB9uA4IBA45z9MiqrputXWXz U8nlGKAFjkseOuMccU5AC6Wwjj8mVQI1L9F3DOSOepPP/wCqkYs8PmAwtPGmBtkO FyT0B9uR0/Q0agKT5ckZYT7pAUWEoNoJ5Jzgdv69qe8MUk0kHnyGLO8SyQg7eQAF 9uTyOv6U0f6PbxMjEQvyzCdi7ZJAA6YBwe4+lK0sjs8AhR5I5WMcazE/Kp46cHqe v5YFAvQEkWEowtmV45lGFgBdyAvUdecD/JFKGEU4DRhQ/wB5Psw2RHAJI5znBH+e alWQDy7uMbvnUzO0w3bge3OByPyIpkTutv8AZxHL5UpBVkkX5icZBJ56AcUwe5WD I0UiiaPYVH7zyeQxbIHX0/wFWmzOZJWaLypCC0bR8Z5AJznA4A/PpSl5ZbdkYTGZ U3hQ23ByFB9ehIxmkLPGJyvnbJWYNI7A54wAOCAMD8/pQxldxl0TzoWmEgaMoSFU N0Hvg59v6SxOrQJexfLlyWLS5LADb2zg+v8A9eplNwsQUrc/6M/yKir++wRjPHTr 7c1CiRSBZCZHUgxlnQFY+epPHrnp3/IFcekUaFLeUcMN0atKeDtPb1yc4Geh54xS q7PulSOTzo8rM6Tjaq4Zjjnj6/4VXiQIojDBJTwJJoT84PUDqPbj296kCQoZGWWA wuv+rKnLEZ5x0I6jt39qB2JfOihiURtMI5WU7vMUMWI56fhx6/hSLLgeUftClQXX YUIAOOTz+oIznpnNMSGM7FaS389n/dMVbagZsY/Q9u/1pkcKKEdJ7NEi+SZzI2WG B0BPXI7e/wCAGiJmuGjuVlK3UrAchYwygAAHnpnI7VGt0/2ZWWFCc4BuYxz1zg/l 9fwpiRQebHCywGGcgxpFORkEqSSe3P8AkUk0PmIN8U0skZKskEoKjk8gfh/nNGwO xaZ2Qqu9FDHAcxEKAq4PBIHUjHuOtRXEbskgfzI2TaG8u3GWzlmOP93rg9D+TofL uUa3lSSVl+6hkIDD7zZP4Ad+1Naby3ZkcJmQCSQSbhkknb9QPpSFboPEs2fOlWRS AVdRCflDbhu47dPfj2piiVGjtopm3RyB/MZRtJPC4yewB/L6GnnbNIZFLIbhDuCz 53sSyoSOOu0+2PyqBY/3UJkVdyD7olx0KqCT359/60xorTLHNeXDsisQyrlgD0RR UtvAh3oiKu4AEgAY+YdaiAjWedY5TIqsF3k5yQqg/rUgjSWKVJCQhQZw2O44z60I rZE0hIUAOzOBwNoB3s2AcHoAuOnt6VDdl5rbMrFHJUtBk4C71AyM/wCc1JPKhDzm SMMhYnEwGCTtAX8B6jrUVyIRBmNo2V5FdPmO4YdV78np0z+FAkReRD/zyj/75FaJ nkd4gI5WnBRh8+NwAPJPblsd84ql+NTPLBC6HYrn935ilTuIAJxkdeNvX24PYCSu U44o33s6o7F2yzAEn5u9O8iH/nlH/wB8ilh4Rhgrh2GCMEfMeCM9au2uzypdwUvl VTK7sE+3egpuyuUfIh/55R/98ipFO09SRgDBJwABgD2/DHSrIuYSY5AgePnfD5W1 sHABBHTB56+1VRIGllA2gI+0EHIPSgSdycvG6IrRuSrZChgMhdxyw98+g79uteYv BK8MLNBKzklVlBVcHnv9APxqVMMMMSqqQWYDJA6EfqD+FQImy5uCcA7gOBgDgHp6 80AlrYRbaIEllDsepfn/APVUv41NDtVS5MeQyqPM6DPqO54pzXEqKJzLlAN2Mtl8 YzgcYBJPb6Chg5O9kQRMYJhNE3lyjHzqcHtwT+FWICr2ot/35AIXYkmCec5/D8vz qCQsbt49wLg48tVJPuck5PTr3z7VLHFMGx5bDcpXkEAZGOaQm1YtzPczOLlRN9pi G1v3qhIwd3r14OPXkVGxmQsALgLIQ4fzFYsC2049v/rY4pnnQxvLKhtEjmBKZbG8 FcAYPHp37fhUUZhV9kogaRQAE8wgIucYIHfOeOnGaZNrIU7pB5bR3MflJ8iso5Vf X24XjJ6/k6RFWTy1MjnywAzoNsRXBxnp6j6moYzbeWHUxqR8jyPI3IAw2O3UDj/I laGBbcQBUG1d0YWcgsDgktnGeR3Hr+KH1I0SX5lkt13MV/fuhD/ewSBnnk/5zUkV 1GLePFqNnDMdnVfu89T1/l70jHzd0xAeSJi42zYCHdgA+/pz/wDWP9FjghKTNHvb aZvNH+PIzj8M/i+mob7jWkVIwh27mU7R5R2qQCOR04zk9MZ4p42MZAZbdWifZKSD l8HPrz2PT8hS7nFmkTR3IRVDJEHA8xgWJII/+t+PWpGWTzvP2TPMHAbbgpGe4JHP QY6fpQBXMcI5lW18mRwUCMwG5iDk/wAvr+NSGe3YOWiX7VsXJD7QFIAPPbAB6+n1 qWJQwMRkljgkfd5mwZfkcehPOcjr26czTBnjik8mYRLhRAYuRleMkdhwe9AmysJo vJY+VH5TEGTdKVL44AAJ+vPfHY8UxEhjmeFokQFd6Rh2Cx/KeG565GffFPWTam9N il0KlltuAAc89iTn8KSJwxkXzI9yNgyvAQz/ACk8e/b0o2GMaWOPD5VnDgXDLcEc Z529BinIoaGOGPKxEHaDOMtyuD356/5NSF48RSZtkjkYBYfLIbBJ5P6dqjFusglt /Nt2kiYM0uCoABAG0Y4IoEEcF35MO61uFuOQqCVQBu4zjP4/j9KmjV4ZJo4pLgxy 5b7Qu3CsFIOCfXnn1quiW8LwsssDRnlw77snHQgY4zkHnnirFvDD9oe3nWPcuXjj R2VSSrZJx35z3/wEDE8+eSBTK9wFt3VlDxcuFzgkZGevb/8AUmCqxmW4bzJgcp9m +6xxkfXnuB1qVoZR5BaIhgwM7+fwgViTxkcgfkf0cw8gON1ztkLK0plVt3yggc8j A+nU0AMVDJHLb/agdp3maSAcqwHTHHbqD1FQOIfsscgaOGOXB+aLczEccjp/nHap 3jmlKM00z3K/dhV+o+XDHbyOxwPTvUM893Ix8n7RNG2G/eRZCnHQdj9aNXsFiWUu 8D75iWReW2fMNwJPv0GP8OlLcM5uWUIsyjc+zySwHJUE/kPwqNnkO5xHi4CAs27a BuAAPXqBk/0pJXiEM8ksEnkkkMVkyx6gAE+4B/p3pBYczS3Es3lyM8Tg4kaDAUqS AMfX0FRxR4aPz0AhD4aQwZdgABk+x46+v5WJXtlk8tYwUUDannZ+7ng+nrz1zSJc PgTpMhxIqTH7QCFzyQBngcD8uvo0GpnMnlXM6kjOVJO3aMlFPTtRk7SAxUEYOCQc ccZFDlTdXBQEIWUrucscbFxknnNTW6hmfKB8JwC+0Z46mgvZFbyxgjzJcE5P71uv T160eUCSS8hJIJ3SMckYIzzzV6Q2wjEqCAoq5c+aScAjIA9ef8feO72WysGWESbk RV3HJzjJGTz/APWoBNdiD8a0EPlqkiTsrgIMF/lTIPbHXjPXms/8au+ZEIfJmSAI 6D/WA5J24H8sf5NApFFW3NIQ2QZH5zn+I9+/1qVZkihZjEZJAwMahsYOCMnnBxmm MFWaYJjaJpAMZwBuPrzTlRmUsCoC4yWYDH5mgbtbUru/ls4t4rra+QxaYKT6DAJ9 fyH5FvE0MZ3yF5GOWYnvx/hVowurbSUDYPBkXPHXvUkFssjsr3ESbOG+bO04zgno DwaLhzIZGZo4GliXkusZfP3ARyf0FQtxLJLgqsjlgzHg5wR+OCP0qy89vOYF8tfI eJhErN95jkD9ff3qKVVDzxsIXlV2IOSAAOBz2Ht7d+lCfQSfUjIBxzgjoc8g/wCP vTSHOf38nK7SGbd+HPP61acKIskofKO2WQsSTgZJz3P4VGqo06wlwkrkBE3BuCBy SD+tK4+ZdRkUsixhJ5ZnG35njI3Od2SCDxggnvTmleaJJBHLJKud0b7SoyxG4enq BSbciQo6usZCsVOcH/PehAhkXeFIB/izx+XOaaCy3LIV43YK8qoQ244UqCo4CjPX I6nHA9RUezbsaR7gKjY6AM5xv3EfXHftzUMcLrut3SNirlo0M/GQGYk4I+n1P5ys ztN8gVZUcpMXlOBklsDnoMClqTYfsd1LczGcg7REvyZBy3Xjpz9PxouI/wDRzGzk PGAzTNb8sOn1zn8+arxQCeNjICsErE5WUEkuMgcnPYcYNS+RK0IzG4uotp2NLgqp AXJ7dvr9KYbMcZRM/nRgL8pZQY/mk64+o/w74pq/uoseXHIrAYJi2ogByQPocfnj 2qZAEl+0Qq5jQq8srSZGAQDgE8846frTEjK2y2rRTJzhcTjk8MSTjJ7D8aWgJojz 5ltuaVF25DSylsEHcT9emfQEeuacqRkgSwoVlAxCz8sS2OT7AEeoz35qS6nd8PJb yQyMcPGF+VAdwLH36D8fpiQpl2CyTsjguJvLUFWDMMAevT36dOwgIQsbF4Y/K85d rb3dgsYOCCAfYD/63IEjFCucotuQiMXuGy5CjHPXjPp/9aOF1W3jlnWQsrH935Of MXCgZz79Md8VM93At4IkaKUOIwgaM7UIxkY9MUwuxslkiCWNcqcqTHHcks38RPI+ g/zyNhyLjbPJMoPzJKpVB82dwPfA7celMD5by2aMTKo23Ai7nHy4XseB36d6izCh E26BVYEFQrEu5BAJPGM4NAW6FkosUC+WLt7d8ETJjJJJxj8wf85pmJpEVZnuxOuQ sSIpDKOBx6f09ahdVUhC1s7AkqhZwsfXvn1p7eWgkm823LB/nImIGRwf/Hv856Fw sTxKRLDuIIGBv+zD5CAeo6ZPp1z+GXR+aFZJJWPlkfO9vlpCQTheecH69OtRxxRm aO2aFRvIIjS5IJ4BLHtjB/QfWohMrpIUMTXMY2R/6UQFHODxx04/CjUVmyTcjGAg pGrZjaIw8s2W5ZR6f4egqUv87wSPbS/MNpEbAbgMA+x6dPT24rtN5YEkTM6TfPMw nHOcjK+h78e/pT5Lh44WjmjkJD+ZCPMUsdufmYduo/LtQOzHW6wtGJwYY1idVkb5 gWwRjj6k++PSm3bxogWQDyy25I0uG3LkZOSPXNOEk/2iOZVnMg2nJ+4FyDz9c4xm kMs8cWFkJKsAJZV25BGcA98fjmga3IUfyl814n8raAyGPG4qABk9ep/T24Ty41nk 23IQyGNG8zoqqB2/3iBz6d6k8tYJQkkm5Jo03EMCqjgkfyGc/l1piSsLaeJW8xgA Aq4ySTu54689Pr2oXkLzHqFMHyzQ+YCXLNC24s2fu5ORxgf/AFqn/cB4XaS2ji8z 92sYzkk8Ej2wfzqMZgV5Qk+7DMEPHynaOR2POfxHpRLat9slG672r8zTHkAbSBzx 3JHPGM+mQC0KcgK3t2GlWQiXG9RgfdXtVixaNJy8v3FAJ+Xd0I4IqOS1nW4mcwSK rudu4ZzgAHp7g1NapKkudkg4AyBgjkUipNcoqQ+QnkKyM0xVVBtgAgJVjk9Ccgf5 6QXMoazEYlLlSjM3lhc5aPj1FXPLZizbbhhMcxNuzyxG3v1wB19PpirdmWa3SAvK XiZWMRcEgAqMk9+nrmmJbkH41ehVpI5Y0ecyeXvX5MhAI8YXnqSTVXyZf+eb/wDf Jq5CXKmKVFQExrE28g9s5B46n0oCTRnLw0g+YYkcfOMEfMeo9auWZYAqiMxLp93G Vxznk+354quIJw8geIh97Egc4yc4/IirEK7LeWOWM4lZEUHI5z/n/PFA5PTQYZUM ixl5lTht4cZ+YjJ6dhwB9OKkklkmaJwsyOUk2x7c7SQcDgdcZ/OmyQb9/McU6KQs jOQijKjHB9jn64qGOPycMHQRMjMXywLkAjAzz1P5H8j0C0bD0CRwlA4fdG2HKKAA NwHOe+f1NVZFjlnLyQqHcAncB1HBwOw4H4k1dEAVYrSRYWliZjHGHOFA3Hkd+xx9 KiZDJ/pIXeS21z5nyqTkkgd+gPtQJPqRxssCYVVVQckBM8dCMd8j88AUR3ETRvH9 rijdHGXcAMQSBgc5BHfuRx2pwRjjbznO0dyPp+vtkZppyDg8Ecc9vagqyZVeUXYi aIA5k3u2wjpjqe54q2il3VQQCSBz2pUjd+VHAHJPQfU1OsDxr8pfzGwoKkDGeeCe pwO3TJ9KAbSI3aGc3AMkUaswZHMeWbJJ459v5dOlRsEdlkDQ+VJC21FX5gwJ/qP1 pVeRwitGZZVyQGfKgZwMgcccn8acZZbUhkW5CujF2JBCkAqPyyOD3oJ20JJQIrho 2ltCV3tG3ln5cbsYHYjHbv8AlSK/kFpWuYxsPlzZTaZMEfNn8T196jIyiR/6QFRi 8YUcvgEn8/Qeo96mbzFufMfzhIcLIXYMqAMDwccHqOPUdCKLBsQIUg228n2eWKWM ARkcLwhJzxzkfh0680sawGDas0QuA2/eQwxyBxzxwKkjNxEVhjmnijBQ73UPuyQc ZH9O2OuaVTJPBHM0oTynOQIssCCoy3OexP4fSgbfUVZYVtQwES282XRQTjfzg+nt +NNSN98qBYlmi3bPLlwFUA8k5/Dn19qRVMcpAdgX3SCR4uF6+n8QLDk9MfWn+eCD kEJFhnJTLYy27knOOx/zk3EMUMkiyqS8YiXzP3+SvOeAehyOg/8Ar042kiw+WftD qwyHVkZizbTg464GP5/SSSO0nnmZjZ7ZUPlLjBLtk847/wAse9R+SjrH5Mls8wG9 pEbCxk4xkjjJyf8A63WjqFwAkZpA8V0Sse7yE42g4GfXoeB6Y61IZJFjCf6SgnVn aVgD8qqeB9cn/IqITwlWlht0WByu9jMcvg9uT6dfrSxCAM0UuSjrvjUy8YAOTjkj t74oHqC72hkiaRk8vIj3RgGVQW3fTv8A/rqRHhmcXEjrtl+UJ9m+65yc8d+Ohx/K mwzXM/lMYpHnj3b2jZflBB4J79OvQe9WPLCkiNrn7PIOGR+S2eNp9NoNDJbK0Mie U1uHKsVTbJ5AGSSCAOcdP88VGjxNJHH5yxRxht0ZiwWyo5zx+GfxqwolZFZ/tCzq AscSso+U+3c45I/lSwoy3Mcjee4bG+dmB6Lxjvgn0znp9WMqrHEiLDL9nORujJjJ 8vAOcnj19+lSywROkjK9v5qbvNdSwUkZJxk4GP54qaIzxWKROl40cTBlD878Nxx+ Qx+NLKhUrcL5xI+QRFB+7yWB+h/wxxmlcLlU+RGym4MvlyhWCLLyzHgn29fx+uHv ZvcRZaCZpNxyvmgAAcA5PXjA/CnCYiaRZJYtwiBDvDwhIHT06D/CooCjxecJLaEE kP50mzc34Y9Dx2p63HqAjRle3YrH5/KAN13Ny3bjAHt/SVgY7d5HVvM2BkkEvAOV GOvpxzn9eHzmYebEDiNWYwzMo4OdoAP1B/pUMZc+QzO2xRlgV2l1U5yAe2en+cyS IBAIknWGNAzGN0mkyZVGCO/TI6n3+lT4aCGWJRanYwKxiVtowATkk45I/M9qFgSN FjV2ZiY48GIYRuCT09j15OPbiIx/uHVGiE5SP94yFixJUkkE/hTAsSupxIjWzMGJ MjSt8u4nOPyJ/wA5qCRPIiORbrBKS6KsmGYP3/L8PxHE7E7mxJGRtYeWtuNxG0AE jA55PX2pzRiESxC4dvmLb2hJ8tQCARnjrz/TgUrhchaHbuDG3LIDtbcx2bcgdD+X rjPaoxg+RJ9qtl2AB3K5L7QOB/nt9KJDGrMubgNBgH92uHAy3TPc5PH5HvIHdbiM xyzMZY9pxECFU4yTz1Ax79KYxiAxeSpjiDNOuY44z8uSGLY9RkfQfjSorMSI5PNm WU8tGcrkgcep4PFC27SQmINIYjJvZhH1YkDOOMcY/IfhIEmYJMDPuiYhIvullGMY 74z7np70CdkR/uliWUSMkLqVAWIk88FmOfU/kR6cM82RdywyQM8bM4JQKOOARjjp /Krii5luRDumRpogZGPzBQFGAO/U+3fvVVo/OzK8coEfKDdlnAzzgc9fTuSOOwh3 V7iKpKROjgIHBd/KCl8ZJHvjA9fxpsG5JGExWRJGJQFPunarZJPf1Gam8iZ1MrLM HAMe4YPlsWJzkcn5fQYpm2NHlhiS4Kb+SJ+ZGLDJHToM0guQifdAgJjEwyJJWiyG LdenIPGO2akkVWUzeWrQuSSqoM7/AJlXJz04/Xj2Z+9VYHWIiUBmZInyq7ug46cZ P40pjLY271gkb5pSVG0AE4Hbkkegz9KegO2wkvlfvY8QO3muVDk4QDhc88jp+fbN Bke18qMTQbIiA7JKxVsEMTkHvuPbpThG1zBPGjybEIRI9gG8AMxyO5/x6eiMss7q JIpTK5DSKpG2MFjyR64H/j1LQNOow3O4RW9z5bRyP/z0bevQnJz05quMusgJjaUA MrFmABBAB7n7uT09avwSXPliKNyEyWB8oYLNgfKOT+n4ColEbbpGVlkiAwvknJxj kj0/p9KYLQhjkiWYSN5f2Yj94wbuowDkHnnk9+lJGIQIUlWMrsYRqjk7PlPzP3Jz j1q1DCVlj2ypl2Aw1sGVTgEnjoce3btSCaSRTHvQM2FLmEKzZBJxg98frQFyPyMR lUlt12EvLOXIG05JGM88Kf8APNPdQJMna0Ey8IsxDFi33iCc5x/Kg3bPLEzFdsjF CuzO09mz+f4VK0u+d4XePKqxV/LysZweAT7jI9gfYUg16kTLIsH7+2AvEj3LGZcD 5dpU4B64Jx9DUqoq+XsjYpndI4lUDnB/LIx/IVCJVYYLQM4CCRh8pfGCT1yD1z3/ ADFBNvHFEPJReSNhOGYHBB9uO/1+tMCSSMmCVXZ1jVAY0XliOvXB4yB+fU4p2+6E kcmZd+3lNowNxbJOCc46c1GANjiF4ftkQwXMrAbDwMevHOcce+KlcQeTD0FrMHzi bb3O3GOe5+nXtRoALtgdo5BJwxIlEQbJzwAe57+vWnQ3M6wAhJfPVcxI8GGKgAEH +fGenNPjhSTdbyQsjI4aACdXyFDcMO/Of0qM8hpRDJ5jARzlZsqO7EfgB+FAriSt h4xE5zJAQYkhOEBwSP8APrVcxBIpCTaGQAZkMZBw3oe3p6c1YEbBPLU3TQsoLNvG 5mLAdup4HXj5hUUUc6uGkS4Eq7tivh8A425Hrk559aBjUmhBSTzbeKN3J2jcDIOQ OP0+mfwsJarHmAx2hdTuRAzEIo4BOfc9vrTF3RrnzpJFkZhvKAheG4znGcNn/wDU TUkVwNpXeyfZ2D4kt8GQ8nHHQEY/LPajqLroMXaAt0otPKDfOVJXzDj+XJ4781P5 K28kUD21tucYQCUkHABJOfqT36e1JgpcO5eMiYgKht8rGQcZxwPT8cH6gdpXWJbq 1aYHd5hj79Mexx2Pt9aA30ITJv3s8MDTxYHzTFdoLcnk8nv+fepJIAp82KOVUfc+ +KckszMATyTjpnH/AOqmsUlspJk+xpGGbKRx5LZ456A9T19vWpDCrzSZa2YKzMpC kCPIbH+7z+H40bIGyJ4ZWYoBdZhkyisw+fHQnv1/T8ae3nRnzY/MeRsBi65UD0G0 dc5qIOY/KcTR7lYCeUSYBA69R7dsd6t26LHKy3oCWbZMOLjliMcnkHv/APXoArRw l0YOY38osVQznnBYlvzPXr7eiLsligG+MswAkk8wrtG7ce4A6dueBT4VXyonRyGV i2fI5cnJPHbgAfh6UyWQBbaRYGDvHIFgK4IyTjd3yBvP+FJIOuoLFNO3lbwqoc8u 2AxbAxyfTA9sd6a6sGlfBS4Ee8xM+VT7q5xg4yO3NSvAUkYqSHZ2YytFuEaoDj2z n0/SnS7EmkJkjZI4zuLQ/O+G9enXOT7GgLkbFEAZBcPHJgs8km3btAyfz9PpTIY7 oQtbT+YrJtWMK45yCxJOeeCasMFuNkcnknzP9WFUjaflJJJJ9McH0/CvC9u8JAaM PGo3OM5y3br/AIdfQ8v0HdkknmTorljJL0YBxtUNuzknjO0f15pJCkLIq7zGwaUS vNtYuTgY4z09ff0oka3glhkZFgQs+7cDgjkA5IOBycj9O9JGgjuBA6RO4y8IcFiC obP49Bkeg/BCsBjlicAxxC6Em5F8wgMoG3Bbp6enXvmm4hgnVIowDHtWZzOQVOTn 27jp7Dmk3wRjy/NXIdFkZIsZB5PI7fgO1DeWsgZHVhKQhCx4BLMckjOc4+nX2p9B k32VwEgkCCCQBYs8nLFW3fL7CoNi3Cqd0UUqrtmZQeCQxPTvg0q3jSb0twY2Vy6j ZkYyoHU8kY9faoWmla2WQ+YImVvlYfxbsZ9uTnmgdmTvKYy1xgLBKrvgnJOAQBg5 zyeQP8cI26MGEvFLPBl492cIvAXPTnPsatBNmomMvlD91hECNuDngcfxD/JqCMs/ lxkymQOpcIQDMPmPU9untikTcR2thIAnktCHCyjJGdqrkjryCT371UdC6xwmJGOB 5Y38gkA/1I9OTV1jLJMXZGO9V3B0GIiepI9gAf8ADpVOSCYF0lcCUxblk8kY3ELt C889D+tMpEyguJRJJGzhVO5ZcBdw55AAPb+VLLJA2H8oGOTduVpw29gDxz7k/wCS KZEVGS8bCP5XZGjIYgKoyT+f5U5jFCSrGNo2JEfBIj43Z/Xv/wDWoENaR4tsPkvm KUoubj7gA/iyBnJH6D0p5t5ZZZXt/MEpJV3FxnaQQTgdPX25p4Ec1skfmJEu4LJJ 5OWZcMxP/oNRXBVrppneFg24ohjyrE/LyOB0z37UC8hDCIx832lVkB8tjOoLZKhc f57CnRPcTSRlLZ5JU5EbMuEGMAnjuOeD1OcU6NESd7ZXt/MyxjYqwC4PyjBPHboO lI0ofybkyW8ao48wgYMrADOMevPU98Uh7jnnQhnDXAEoIL7lIG1cg+xzjj/69Mw0 oeENcbkcDaRt3HBJOPf/ABPrTEs45ndGhi/eABIRIQQxAJyM56dqSVZDcK/lr9oU h9yuRgHcDnnB4I60xjwDNEk6JJIhiI8k4O0sSMkY56Y+nHSnBTbxyxhmCBizSOm4 Y6cD2/oOKiWLPzwRIsJJJO/HmEbsAc59vwH4WYoP3VxE6uQsjbYxMdqrtJBPPTdn rzmlclsRgULMzkx2xKND5HzOeOT7dP09qfJDsdEnkXbICFZYSQoHQnHGcnHH147y wCddjfvfvbbh3lB2Drjg8kAZz7/lVLSJavAxuo7UOFRyy5Y5yfp0/wA4xTDqRJb5 iljZ4i8f8TR4LZBPHdRhen+RO80Pkx36NAkZRgsZTG7cWAJI78f/AKqYkt5FMhMc pk+YlMZ+UgDPqPx/pUjXKjI3vKGB3SmHKqQSec/X9fwAN3HAtgxLHafaoVLLtlYb FGF79Pzx/OmQIEQTAQiFQqXMnmlS2AB689e3rj3p6xx/Zv3ZmXYpwGjDM+QTg4P6 HjkU2MwTXcC4gYS7f3Xk4AJI5JOOo+lIV2Ilnvt0XyXRQNkapMCH5yOc88c49uMU 8yu8yTQwTtNtw6LKMJxn/wDVjrUMbJHCwd4XMA8xZAuAhAAP6kH05ye9So9uqxzC CLynUiVkcqxb7o7jjkflTAdvcyyR5ujbMciXeNwJzgL6jv06fpWKSP5TMLnf52Fj VMg4AAyCPb/IzVrYTP5RiiWWFjsCTZ/d9eSePTr0/SpVL28ZkiBPzqJF3gbVBJOO cdR6c80BcqRtcxySIJpcOAru6nbFgDg+h56/48P8sys0bnLR/I0jRbd+4MwPJ9cD 0zT4UMkc8aF47eRDtAfkklc98/3eM96sCG5VVnkjmd2G025YEADvz7Y/M/Si9gvY qSGIraztJbFZmI8rYRvbnB78+2O9KYFS+lhkTTLogsy+aNqIOOOvXjp/kSQkbhFb tI4l3BmZcmPttOMDoRj6fkQlXkB+0QQsq4ZpYCCScHt75NAbbBA0s0QljjkkbLeZ Ergom7PH1259DikaYQIsqPNHBIzkSvJliRkDGD0yf0HtTZHCLHLBAVVy2U2Hc2Bg ZwTxnPUfyphQm8ijIiZCTtVkLAAAn/Dp6CkKxIqTKzw/O0hPmRxi5VmJUkt0H8+4 704Q3UsqyNCwljTbITcfcO4k49eq9j/OojLviMu6GGVSXDCLdt3kfLzggfQH9aeZ 4iMi3iaO4DsYFRvnyT655A9MY96Y2mSQMZbR02vtPBYFWLElfy6deOMH6MBnMQmb fEsQ3FHTJ6KoyfxP59KiSaMjzfJhMsZB2lyAg+VRn2zg9/T6RxsUAdHBiZtsu2XI VVC5GD149M0O4WJ/LWNGj3uVZthAiyFAAwR+LZ/E+1MaLdn9/PGsePnMXzMCPm9x wF9MdxSsvlItuVlZQmxMyAsXYg5POeuP55o8xzMNsLLJyxV7nKqrAc8HOcbj69et Aa2Jh9oG2eVyHlOxI3Gd/I+8ODwD9P1pkjuvnHE2MuXkCAYPIGPXGD6CqrIhLsYQ kTYYMJ8McZUEc/3jj/Gp3hhDzeYDJKjFolE7FFVVb7wB4Iz+lA9CfciR20uyRvJl PlRsxy42gbsDr65Bx/OoP3oU/LORIcPK0gKrtA5xjjoff2JHCYikXeqw8S7J5TKc YG4/KuefxHtSMkYndWSBIZX3Rx4YAsSCCev5e340hDFVTJECJRCnGBIFMnIYk+gG f/r+iRxSfupIx/pBwCxkGEU4C5XGOQP/ANXeYFIlIYWzXEbiUlgcJnaAMdf8OKZu UP5ytbFCu143XJJUAcEnkA8+n6GncbYTLCN0YiVEmLMQs3Unhc8jjjPU/rTHW4Vg qxJvSXckYfJ2qdvP6ehOB+Cy4LNHE8Tup3RkBgAFB4PPJznp+lQDaMeWFCq53MUI ViOSM574HH8u63BFqNJVu0khRw7ogeUS5CAbc4Gfp+FRyQyjKCKQIz4QmTPmu2CB +XPX9Ota6wkXlloxHK6uiAfeBcc89eMenX82+RD/AM8o/wDvkU/MaXUnSWQG4uIk mifjdCX+7uzgkce+P69RYhlaOeTKzrEQXkZAPkPIwD9R+A+gpvmJAuXBSNlXzCr4 yMAc59S2Ov8AjSrLby3Jt/JeWJgGjiWc9MZ5Oc4znr09qELoMWWQKiurxKp2tG4b cyjJJ9e3bjimM2JwSnmtKVLKyk7CeT29Af8A6+KrY+0XFxLcIpkLjO75sfKvGTVy wihE2wsYY22h2RgmBkDqeO560Dash1uTJGixlYnC+YspXrnAAH1H1phmxA8yxoMv mRHB544OCeepOfbNMvlMbR20inYJjsDPuG0KQOPfr/LFQeRD/wA8o/8AvkUAlfUs pAhcRN9leMgsu2Q/Jjk5B5GeePcmpYNtwtx+8t5bgRgO5bA7kY7Zwv4fhVHyIf8A nlH/AN8ijyIuyKvuvBH4igfKWlMZVUkWFYLnnyvNO4sSQCfQ/wA/0AG+VYzGr3Sc xHfn+IADtzj1qW2unRZlMqrJId2+QZA4PGB9R/jRJ9keBZEEKJbttmBQlm24yTjO M8/nz6UiXe5JE373zhbuImKmV2uSQVGB0698Go5ZLOCKK2lJWLh4StyCCC2cnnoS f844zSPtg3uNkLYKxKeMcdfc4B/CpUjSPOxVXPXAxTHyl9ZY32yQuZ7vyyXEcocK M9cAj17dM/SiSCVGb5rrDnd5m3O7DYA/zz3GMYqiyqy7WAI9CM1JE6xD7rHbgoBK VCsBgdKAcexdQbVARpjGiq4QW4zIAASMeuS35+tShhLOEkaJHlGQHt8iLA4HvwT9 KrrLJkyIspcMBIUlBC88nOemB9OO/UGV8gR7boeUxMeNpLZAOeB6nj68UE9SYKoY xy+V+5kxNK0WD/F+eePy78U2YW76hsmjtClxNlFB25cngn6/4/iT3DCZbmV3HykC Ert2klsEj6Z/TpTJZB9vuLZRG7MwdQy8AAtyPfJOR7e5NAWY0W0qo0KJDJKoZvkm OEA2juepOf8AIqRJWadbn7sDf6yRJiCMADGM+pH4EVEHiCtLFJas7qVd3Bzng+mO ueo74qS3SFmERitXWQYRAjfKx6tgHr+PY+lA9bAlrJGERrOVnIJhVJg24gE8/mOv +NNRrmO6WSOC8MzRYaEElUGR0APHYfpUcAkMatGR58LkOQ2FVeAfx6np3PpU4nhs 1SQQMkM4Zi0ch5YHHHOcf/WqluPrqKqeUhZEmdJHCNIzAhMKCcdTwePxH4MjVmKW ztLvIIGJtoJZskn8O+CPyzSSJHKBEIomj6RqIiFLE7sntnA79v0aJWUxyebCsrhi wCsO4UDg+n4fLUE7smmE2AYY5GZXaRI94wflUDIJ+9z/AD6UgSWGF41klaOVmzO+ CUGMbfQcnHPvzzxGJ44I428tWMbrFI4Jy4XGe/HUdeuR9AkMrzKluiKGRR5MSzEk kYJPXgdMj269MNAWRNtgVorlo1hwCphG5wN2c+p4/magEbtGFIjfzwIkAj4PT26j b/8AqqWKaWS2G2286YocK0xCqGPJxn0J689emKR8MZzGGKks+5Zc7hyBgg8eo45x 7UkBCpXbHGixeaqmQuYslS2CAB0zkAdvwyMkXFus8RQMpCqFiJdtuOuD90kk/wBM 1YmYNbxn97KwO5ImKqHIHU+pyD1pJPMikMiQyqUVTITc527SrHHf8vSmNMhhUmZb ctHJ8g4aFtowu7qSO5A/Ht0p8jLM2A6xoHIDeTuG44JIPbOeMURxNJYCFElZWRZl bzBl8kHkgc4HHNNmuJ2yVjaWZFJjUSDCqcA7ueTj1x1oEOke5LB/NDvKSp/d7Rkk jJx+HX1qMGR3liSaUjc5DsAFxgqAMe5IGPU49mOZIo5cRFUcl3f7QOeCPXJBIJqY ym3u38t3ZQfkRpSV6EnIJ9c/iO2eFYBI+iYE5ZG2iMsCzhQOSB3z2/pzTJomjlJd ZdhRVJH8GACTkcg89D6CnrIS6ygMZWwJJDcgiMclgMe3+c0rNE6PbFI/LnA25lck FmySRx2HFA9UMVY3jMUaSsrESICMFs5LcdM4I/SnufNIMKzH5S4VRnZu3E5289Oc f5EO5FlkkiW2acBnAL5AU4VTkdc/N+ZzSkqrsyIqIzF5JTLw+Mgc5454/KgLFe4Y paKg3FWlB3Eejgbc+2PY+1J+NF5tWCFSrRMrooj3E5AbOTk5796PxoLWxajbyriM lwzTKsSoyBlUYHJzwDnn8Pepo4HaPZHLGxChklMZTAPpjkcA8cfjms5l3EkvIM4B AkYDt2B9h+VADAg+dMCP+mzcfr7mmS4sbGyNNO0YCoXGBjGPlXirdqCzSAKjHyzw 4yO3WqwGCSWYk4yXYsegHUn0AqaBDIJVG7Pl8beueOPrQN7WIpFgVIvJVNyybXkG TuIVgefw9Pxo/GprvLpBK7yKxk5idQMZDde/YdRUP40BF3RoSRu8zxW9uplUkbSV woIXBIxnGOfxqlPMDGHW3IXcqbwwxnIHoPX07dsVJPft9tEkMJVQwD4VfnAIwfvA /h/KqTNNcSqWiigiAUlFQfeBzgHPsPSgmKJwSCCDgj9Kfeo6QtKskgafG4KMgKzY IJ+h6nv+jFBZgB1OAP8ACp5HVXZiI0tXO1SJg2/jAPoOVGD6gdcUDluV/wAaviUW xIU7BGzYDRkmTABGT35z+FUmRoyA+AcfhSIzRSCSORkcKVBB4APPTp15oG1cui43 Tr5ro8crDarAgKuep469ehqlGkjqCo344LKMihZ7qOERJcERjOQepPpnt+VSLdlZ o5HRt6/KflBByuMk5zwfWgSTS0J1jzAPNhix/q8OmWbP+R69DTQmT90PdQglVSQh Y0689OgJ+nOeeKlVoljZZJdzuGBdlG1V+b7o/X6/TFEksIjhuRJH5YIWTdFzMwIy M9hj+tCFqhHSUXLujXOx8nzcqecEAjjuGHr7DinTLcGGVTLPGVfcjDGXxkkZPUfT 1zz2N0U0wgSG1YuoaNfNZTuGMk/nTJ5JJJD5IRpIAyjFxlQGznk85AB/+t3Oohtw sri3nuCzS+QVaNYgB3+Y88cZ/I+lSwwhFMZkVZGYvHI0eBgHoOv4Y64FMjnBijnX eYvn8wNJ65BwMgkHPWpUk2BFVHTy33RxpJywGc57nnIx7fmA72K4njZDN5karESH BU5kXI4JOc9M4Pv26LceUjhbhY1ZkV1TBwoI5HBHf+vFS+bI0gmLS75Bh1MRKqc5 LZPT/wDVSwIZ5GiaSPgB0klt8lgQPWjpoNWElwZJ033BhAeRZpCGzkkLk/hUMaAS FoY5g8TrglwSyrznj3Hf0prwFrr7K6wGTnaoZgqgZPHc55796iKxMhumWLYiqHJl yADnJXnrjn8PakGjLc74EASR5jsIdNmcHqH5559MdM81XCsiSIirO8RDGUwkbs4G FwemB/h61LtjSVSNvlS7n3+fliAGUZyc9/XoKkBCk7nfMDv5ccTcYUEgMW4Gcf8A 1+KBbEUTQiAbmt/Lk3s4AYFsYwePc8D9Ke1sxm27oEK7QsSrjYMZyck9/r1qWMXA TAF07MEVyAuVA5O3B+v6fjNHas8qQb7koo2F2wWJY4PPToR6f4MVymtq0se9pIFI jLOytnGdzFQPTIA5/wAaSKS1k2jyo3EgYKCTncxPLfgOnXNWdkoeMvbXDXJJJhJB GMYznoTz29famME80RGSQtNI53ZGAACMDr64/oKB3InhgeD5ZojNGxZmzjAJAGAP Q59ufeld7UAlBCbdWDMRNuZlCg9M9O3tyfeleKNComSdVjbakWwB3Jzkgg9ifSms m5kGyQz+WsbiNABypJOOD0AP49uaAGpNGVjj32yMxUIroR5eMFieOOcDA9aIvLkE i7oFmkaMszJgNnr7jrz6/TovltNEyy+e8QjJWREGTllHGc9gOKVYGeFLlRNLnCLG u1TgEAHPP09e3NA9COS4jeGO4Ij8lhhYPLIIJLDOfp/WppNxE1sJ1R1YsJ/L4VQc YAJ9cdx0pjb7cv5ckqpKBslLfKMLwAMcdeP504xAo0csE27I2eZIFLk5J6ehP9KW yBoZvUNHJ5sqmJSmDH94KCT6dcHtSL80qoHRvtAXbbyxYCbiCSeelRulxMkM/LgR 7ZWEn3CeSeSOcHr6k5FKcxXbPF5m1iSH87777x93rkcDrQFtSGd99om6VZJFdQ5K 4zmTtz2wfzo/Gku3eW3g3tLvjkHyswOFyoyRjjJ5pfxplonUoWaIQx71j37mkI/h z09c46fpT3CIY32Q+TkI7FyCG56c+3f2pAEmYW5YIHTY3y5LAoew5/z+TIhNmOde khVSpjGB0OSOvTJ6dD1pEETNmVxtRAu3G0k8FQ3r15p8cjxB2QqGAABY4C5YDmoE 3ia48yQO3mfe27eMLjj6YqeOZbdJJWwQi557cj3/AFoKew24DhlddnlvKN37zcdw VgPoCM+tN/GkuZo5JoDjy3bGIwpCgBTnGfqPzpfxpgtiwtnOwJVAQDtOGBwfTr1p Bay4DHaq7Q24sCMdun0p8s5glmJSNY2DZAfDSHJHr65/AfhTYwFKK6yM6yHYolAI QbiM+g4Oc0ibyJVBso5phC8kkI3EbMgjgHAyCevX/wDXTJJBEJY3WJmmXMYjjIVN qk/1yMn0PoKdDN5U3mpFMGddssgcMmAwz9P/ANXtUTQrciSJkunJRZEWRwQz88Z+ qnr2PTvRqL1JW2SKHWeBmYjzpnUrvA3cgfj+f6QSyWpcmKRcFlVV3fNz/snk9PX+ tVligIDLHHjAIIUVaN1HGrLJcBTI+/54sqhO44HOO/1+vQMq1g8gNM0UUqO6jONw yR7YPtUR4JGRxx1zUiXsBtwsktu5BCnC7pJOMkcEnGe/8qrRAZkcII1dsqvPAwBz ycE4z1oGr9S7CYpVSKYuEzjMeBg5JyxP1b8jTsTGYSxeazldpjAVlQ5JyOfVT/31 xRbKzQvHGI2mkIVFdtvseemcNT7eNV374ZBbNGC77sfMBwR9fp/WjUluzY2Iu4Kq 0bfMrmSWM8bsAj+Q4/8A1RTXImImKWzHbz8nLHAAPPp1/nU4tpkaQIl0skTF0jWU MCucAkdzgH8qkjW4N5HOBdq8jqrjYGROFBPt24Oe34Arq5VWOJ7pUlht3UkARxNx jn369fXpU9rFDPGGjl/0oHZJIH4A5AAA6cHjjt2qJHjQpFDcsY1OVd0BfdkDA5/l 15PQ1CfLjtPOk2BVxEY/uliMYzz9OP5GgerLc0UaXE5WB1R/+Wiy/ef0AJyCPbvU sSJKY/NF3GY0KLGNucccnJwe3SqslukV3LbiOGRpPn2BiApwe4Ofw9+1FluOHghi llVAsm6cYHOevH/6qEJ7XDLXVuqFsumDvzuaXLZPfnt+lJvRrmSaN2SIxkMI7fg/ LgDqPr09+KciK6AfaIlniGVViwGMhQfTqCfQY96LdTJcxBHUwqAJJATuYpyMDnjp +Q+lAAlxEGjaRxMJNqMrRbQqhgT7en5UgnjgJ+SJ9gCO7qVduuB7dSPwp620pDKS CsvygmUtuyV+Y9uB+v4U6YySP8jGSZABtSYFRxwcEZORk460aAJJcQAqxjtwrEkK x27mYk7uc4zjAodnuJmgzbq8bFgqzfdQcDOP8jHWlVJIVmAJMJBIZ4EYALnHGcdc /wCejzHtieJ1UkkK7NbZ3n5ifc9j+VLQNOhDbrAjI3+jiISCOXfIwIwASc8Acg/p SxQLCIIJPs22TJiVpMkj5STyOOPoOTUjAxuGkgPmFuI/K2Y3FgSQM5Jx6d6bvCPM 2ZFjJJEmwFeSBx6Yx2/Tsw12GGQlhMTEsmQsrIfk5PQHGc4Gefegn92rhpYIZSZC Vk+cMSRnb9Pp+NPcySYZ4JwrFkKCNv3mQFBI6lck/hjpmmTbQzvkPO7bljEfCYB4 I6f/AKsikA1isU/ywYni4XzJSOgPPGf59PxNJujUFyIiNil2WXaVwSzAnqT0wM/1 pfLRiQskYZQVlHllmfAYt3BHp+fSpZWGYOke9DtjaIYQsxABwOuM/l6ZoHsVmtUe BI3MDQOf3al2JLEqcscZBx/kU2OIf8tTbCcfMzAFigbCjLdR/XnPrU6/vN0Kkhgz PHIIccMei9wP8/VY2ngRJiLgIXJEaxgM4AVc469f/rD0YaorsiCOJlRArBwqgElm yQOO/Udef5VYZYRI/nRwblBaPLMQigOT+RA/z0jWKdN0RWUoODLjCoUBPI7jJA/+ v0nnEoldWEyqu5hO0YHmEruJB9ckD6UhN3ZSvFC2qSxMhEjIZ33ELlTyRn6fX14p 3ky/883/AO+TVhEWSS3UsitLjfEYRiPLEk4B5IAAweetRxmCFZFaeGWRWJWV0+7w COByemOOPzwWVdrYR7XzWXbFum27cb8bflXn68NwfT2pXjt1Z3Bm8pjsaUzgkHC/ 1PrimJMkLK5eBREVR3YMC+3GNwzjHX+VI0UDrt324WQgKgiI2k4IP0/xzzzS3FYj jtnSWcIkpUyEgvhiRwCTjvkGrEUbKJN6yopTBZRyBketMZ41V8SQNOg/ePypBOcg AAeuM+3404RxSlZ9kMccobeGlbLE7gvfPr6HrQDbsRzR58pYvNkUMJTI6gfeGO3q e3+Qvky/883/AO+TViKBVnkVCiSsrFIY5e20nk+5GOmc/SnW8sqbJo0dleTbOfMG EXaCec5HPf6fSgOYJ1C3UisUZZTkZjPyYXk5yQeuexyc5warEK9lGRJA7AHLeWQO rD6j2z7e9W2lBt1gU3MUUhG1+GZy2MjPQHv+NMM12yBzFOsykyJGI87Rwueo7n34 /UJTKzrCZi2618mRHDxgFWJHAOM4z6fhxTzGfM2ssO5VcwxCbHAY43ceufqO4xU+ DJcKplaSOQHDtApCsFJbj8v85zGcNmNpI42gUqSbc/PyS2CMEcfz980DTI2jVt7r OGIciQu4+VsAkfnnB/lTHikj++pXHGSOKtC3VkAZbVkmfYiIu0Bichs8dx9efwoV 2WQvi2a4jUfOrkIqkKMEevPf/wCtQUpFMAkgDr0/+tU8dpIxBciNdpOWPQD2zUzT YVXgYG3cOWJmLNwCfl5/z+VKwltLfylE+1GUrlsk9euOvGeDx/VicmNBiaMTs8TW ls5Uoep24PPPr9OppuyC4uGid7USTkPCMnbGxBPI6H8Oec9DU7Z+1ecPPEpY5HBR Tn5hgDr17UyEecgSPIQsSJZLfeQD2XHGQMfl9TSEhjOnmloWtQQNkrhyMEknPOPX p1/Sh5XSMOiL9mkyQizbTnPbpjG0Hn1/I8/c63BEbIcKIxb/AHwQAMk9Tk459j1p GAaaYOiTySZaJQu0YGc4yDg59O9MYNNvVVntpC0LN5Yjf7+MAZ6dwv5juKUNKkhx NM8ruQ5MW9U28g+3096V44JhMqeQk0cgy5kOcZ3ZGPX1z6dM0+JbdyyMJhFKzMcT AF2zx97ntj/JNAFWFTITCksYkPHmSxEFwQeh565I/KnGcMUkWa3jjKnmNSpJz14/ r/8AXqQSN5qSz+YLmMfKgJIxjAzjGTz7dulMvpflVXlErEnB8sFVx25JHcUBq9iR DKyxyeTIHSQJ+7kBBC5OT9Tj+nY08SSfaUi8nc7EB9xBGBgt9SML/nimR+TApnLR LBHIVnVkO5s7mPPPHQflTh5Sh4phB5chzGqo2VY9j+C9qQvQhTa1syEnYwJBaHd8 3G0Lz124/X3xKskUcR3FPlHz7oPncqAASM9Mk9T296RpgP3YVZDFPvBUlVAXAweM Z6f56OWPEpdN29diTSmYAfKw3Hr15Xt6H0phoySJYnaO3yjgFViTYwUYGSPTI445 7+vDXZdjOwElyRiQiUrsJBPHH4f5NJGX8tUzd7QBuJIbex5OB34/rn0po80Qtch5 UGcpGIinPRc8HA6euc9PVCBhbeYrpCTFJ8+1pmEjHnHOeOnX9KYW2SIREj+WSFQS YCKpwCe3f6dKWKbBMBQbnDDc0OBHheucY/i/HP5td41gUKyQhZQHHlffzksRnJ7r +X4UyiVnjgJCyEBJCkmX+blexPA59/5cOBZYgIXwjsoj3ShmZiRuGPXv/wDr5qzp 5kgx5amV8BUTOGJB+bB44HXP593FGa43tOsXGVkA3puOBnI6EnPI6YpaBZFgFpCs jEtPGjb3il+VN2TjPrgVHJ5SRI7xzFXG8hp8h8ZwR055B59TQswW0+2xRq0Ry0kY TqcBRz3HP4CkWRIDGWQyRruVGC8INrHbg9CM98/0piQ540VjC4jRgflWSbPC5ABG eeSAP938KjLQxJ9ofd5YdFlka4PKgZYA5+gPQVBujFspyPPj5dmT/WdWPv7U8qfl lSEtGdqmPyP9WzNkE88jHTI7/hQPzJY/JIiTchV0Aj3zNksxXOeQSeD07mkaNEmB aONrlUzuWU7ACBjH4HA/ziAxyHY7TSMZGEpkEJYcnauMd+Dx+gq2CA6BZJPlwqxm Ph+wz9CCef0oBDBJC+0mZ1gZSVbzvnZieBxz/n8aHLRqI8OroR+7WZcbdvXt16+2 PekRXG4CORlXgboSVG0c4z3LY7dhRIB5LbyilRmSRoyrnhi2e+eP50tA6j1yb1Xj Lu7fJNiQbYhu5H17ZH4Um+SKIFJLkRuciUgMWbgY5x2z154PSomhilZC6xGGYZQg cFicZbHfsfw4oKO3yhLcXGRIreYMLgYHB78nr0/KgVrj1YvGJJi6DaxEezhguAMg 5x1Ht+NNeSGN33SI5O7IaLHl43dPxIoSOOSBvLS38oH96/nEMdo7AD6cdvrUbWbK FgeKSNJP3S4mG4/NnP1x3/wp6XHp1JIk8xCzGMxhQXLZBB5LAY/3fTtjpT02TRqn +jpFMQyhScbicgsM9D9D29qhBlKh2WRmTO7byq7mP3gOR6+v9HsskrSQIJucOZZo wwByQVBGeSc/jnFLqHUelqFLxqkDNE2/LMQpIyOnrgH26844qvmJPLPyIyuVcids kYzng+uPfNH2R2Vy5cLAxDfuc7ivXPPH45FSLEqJG8gLoyKjRGIAMSM5IJGTgkZ9 vzAYIQzRpNDJEkmGH705Y45JI4PXnvU2+SaOOUiZpdmSocttJyu7/PPJqu0PlqYo 1iEwkZskMoVSABnHOcY4pyS2qSwzxLEY2ffKzNjzB6cHGc4z069gKAtfYnAdRktO DI2DdfKwZsEbVA5I4z+H40xVlhSRljaIRruaF4MluRjj0+v4Z5qLMkUX2eaFZYlO YU8zDDqdxHUDvVqNfJuTJGzm4I2zsX3KmDyMdT04x6d6YDTJGjRrcbZBIwaJFG1U Xk5I/H9KgF2IlkaP7OzxKCzqTgKTjHPTP9D3qYpK8RtxNcQRgfJIcFpBwSMdSOn5 9cVDM7vHDI7RDk7IjHg4zgZH14x9PwA02JTMoM0XkBFcN8vmZYSfoenGf15NRo7R pmKJ2lS4DxKHyQo7tzg8Ec5z+XDmWJLhkSSN5MtKrSKVBAByMfh/KmJLA6vKhij8 uQLMfmU4+YMM9ewP0HtQMnQszkKJTvXEyr833UB9OD29jSSSRtA0RLOowd/2blsh icc55z2poiUbIz5vlyAbCCQxIC85J4I/l0yej1jF2oDNKtxFuIzLgFGXjAHXtgYH XoKNySC6vEncySTIVJHyCDGTkrkn06HHYH1FTqwlndA1sxCsUO7CpgEqMjn8hxxS D5PtXFypIBllyoUfwnaR6tjtSNFG7mJZJYyg3KJYizydckc8cn9M+tA7dBwV18mQ NFn5RPIsnXGc9vU4+npUDwEoIjHJbQsd6gXIV84Gc8jjn61KtzEk8UtxHD5LKMQP ERg7iQTxx37Z4P4II7aFvKuUikkTJBUleGAPUkdwePek1oIeJMyTTpLNvcEkFsYy SoIx3AA7f/WWOVT9oeNpVYGUFnbeSFLKBg8e9Qxf6qT/AHF/9DNJB/q7n/euP/Qz Q97DaSbRKWjunW3fcyI4XLDJfYM8+nJ7UhkZ7sZZMN0j8oYBYkk5zycYHTtUdr/x +f8AbaX/ANBFC/8AH5F9U/lThr9xUYp/d+pNDbTgoQYTOwf5yvoQB24xT3k8iUFI iEbIYeaTjYOQOOM81ag/10P0k/8AQxVK56j/AHp/61MnaVv66kbu39dST7GvkzQA MqKcDbKecENySCf5/oKg8wSLG6AiWT5VOeAWJBPTr8ua0f4pv99v5CsuD7tp/vr/ AOhvUpuzYkyV7kIbuNt+JWMp2tz09fcZ+nvUEd3bC2FyUm8r+BAw6jbjP5dv/r0l x/rpf+uR/wDQTVEf8gOL6n+lXcu35GlFPiSKPzZvMmfy16AIdqNx7c9sdKRI4iBH GDGy/If4txcE8n6flUEf/IQsf+vn/wBpx1Yh/wBef+usP/oNNA1+Qkty0kKzNJIA 4JCAghdxcZ571JJtkmuLUyTFI4y5YHazKM8ZHfn+ue1VH/5B8H+6n/oT1YH/ACE7 7/r0b+QoCUUtiC4vhbQGaJGVYj8qBiAuxeMEdetTLdQvdxF7di8jIJSJSOCQePTt /nms2/8A+QfP9Zf/AEEVOn/H5B/vRfyFJD5V+ZNDeQvNPYhJURNuxS5bBYjHJ7cf qanutQb5Z5g5kbc3yvwBkjH14P5/TGVbf8hy5/3oasX3+pi/65n/ANCanbYTVk2W 5H8248iKSRC4JZ2wxADYGB06kH2qZrgRIwDN+6kWPft5IG70I7iqkP8AyEx/1zb/ ANGLTp/u3P8A18D/ANnojqxJa2LZ8y4iZy6kOAQjRggMwQk/y/8Ar1C9u0SQKSDd Pvy4OBuBAz69M/jU8H/HtH9Y/wD0FKdc/wDH5af9tf5iiSsmLqyrG8YiV1t1WEMf MO8kuFxxt6dx37d+7JruNIpvMiZkiCyxqshXYoyce55xRF/yDH+sn/slVLz/AFF3 /wBew/8AQadjRwSZO1/5Uquu+OScFTtbIGckkDjk4/Tv2kjMdxdTWqyXCvJtlMhY EjdlVA/Pn8qzrn79p9f6NVyx/wCQ23/XCD/0MUlqxONkTQ3EYgUmSXZDKo2hQedu c5PuKuPZzW4tI5JkkMrEkFPkVQqucL0J5Pp/WsmP/j1m/wCu4/8AQTXRX3+v076P /wCilo/r8hNLf+tijHC81s8KrE0yId0zjk5J6f8Aj36Uw+WmbiSGMwyBt0afLzlh n6/L196tWX+uuf8Arn/VqqXH/INT6t/OSh7tEvS4t5M1upumGWik2RfNnaCRjr16 nP8AXtHI/myKgaTdcggkt3VdwzgcjH+eKNY/5B7/APXZP5rTV/4+7L/ef/0UKT2b H9m5Msct1FE4m5ZvvFMHJY5zzjnIqyiecrXQCkMwVA/XcWK5OOo+uaZYf8elv/10 /wDZhU1p/wAguP8A67p/6MNNdQSu2vMqC0kkuBF5NuLhgJA/O0LuHGMdeP1qN7N4 o4GWOHY8pjcgkMxGM5xx2rSi/wCQxF/17j/0Ko7j/jztv+vp/wCdNqzAqJKSJ7Sa NXhZQAoYgqzFTnP1yfx703+0lISYLIhQjaFbjGMdOmevP86Qf8fj/wDbP+a1nj/j 1/L+tTfQErvXy/E2A4e7kgjlmWZlZnkLZz2x688flTLNZHaSNbl0MJ2ElA2enPXj kH9KS3/5Dkn/AFyb/wBCFO07/j5vf+up/maIsm+n3H//2Q== ------------5848v8c19SBGd37emtRgpI--