Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens

(ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)

 

 

Közgazdasági alapismeretek

 

(Köt. vál. társ. tud. koll., 2003/2004. I-II. félév, 2+0, K)

 

 

 

 

A kurzus célja és körülményei:

            A korszerű általános műveltség megszerzésének, az „értelmiségivé” válásnak, az értelmiségi munka eredményes végzésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a legalapvetőbb közgazdasági összefüggésekkel tisztában legyünk. Különösen fontossá válik e követelmény és igény ma hazánkban, a piacgazdaság kiépítése és működése támasztotta szükségletek fényében.

A Karunkon végző hallgatók (nem-tanári és tanárszakosok egyaránt) többsége az elhelyezkedési prognózisok és tapasztalatok szerint a piacgazdaság körülményei között vállalatoknál, ill. vállalkozási formában működő kutató intézeteknél, a magánvállalkozási szférában, vagy (ami lényegében ugyanaz) szellemi szabadfoglalkozásúként is tevékenykedik majd, vagy máris, ily módon képtelen boldogulni bizonyos közgazdasági ismeretek nélkül. A tanári pályára készülők is csak célirányos közgazdasági alapokkal felvértezve képesek egyrészt a szakismereteket a társadalmi-gazdasági környezetbe beágyazottan közvetíteni; másrészt a kibontakozó piacgazdaságban vezetői (iskolaigazgatói, -helyettesi stb.) feladatokat színvonalasan ellátni; osztályfőnöki és általános nevelőmunkájuk során tanítványaikat az életre (ez pedig piaci élet lesz!) nevelni.

A kurzus korszerű ismeretanyag közvetítésével áttekintést nyújt a közgazdaságtan alapkérdéseiről, remélhetőleg felkeltve az érdeklődést, ösztönözve további ezirányú tanulmányok folytatására és az ismeretek alkalmazására.

A kurzus 2 féléves, mindkét félévet kollokvium zárja, amelyek azonban részben vagy egészben „kiválthatók” megajánlott jeggyel, a „menet közbeni” teljesítmények (dolgozatok, a vitákbani részvétel, referátum, beszámoló stb.) alapján.

 

Program:

  1. Bevezetés a közgazdaságtan tanulmányozásába.

Mire való és mivel foglalkozik a közgazdaságtan? A piacgazdaság alapvonásai. Kis közgazdaságtan-történet.

  1. Egy kis mikroökonómia.

A gazdaság alapegységei (egyének-háztartások, ill. vállalatok-vállalkozások) működésének alapkérdései. Termékpiac, termelésitényező-piac.

  1. Egy kis makroökonómia.

Célok és eszköztár a makroökonómiában. Eredmény – a nemzeti kibocsátás. Költségvetési politika – adózás. Jövedelempolitika, életszínvonal. Foglalkoztatottság – munkanélküliség. Pénzrendszer – pénzügyi politika – infláció. Gazdasági növekedés – konjunktúraciklusok.

  1. Betekintés a nemzetközi gazdaságba.

Integrációk, nemzetközi gazdasági szervezetek-intézmények és folyamatok. Hazánk a világgazdaságban és közvetlenül az EU-csatlakozás előtt.

 

 

Irodalom (tananyag):

– Kötelező:

·                 Kurtán Lajos: Közgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003., 350 old. (A kari jegyzetellátóban [XI. ker. Bogdánffy út 10/a., tel.: 209-0555/1561] és a Kiadónál [V. ker., Szerb u. 21-23., tel.: 266-9206] vásárolható meg.)

·                 Kurtán Lajos: Szemléltető anyagok makroökonómiából. Sokszorosítás.

 

 Ajánlott:

·                 Kurtán Lajos: Piacgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001., 282 old. (Szintén a kari jegyzetellátóban vagy az Eötvös Kiadóban, ill. fővárosi és vidéki könyvesboltokban is kapható.)

·                 Kurtánné Vadászlaki Ilona: „Ha én gazdag lennék…” A gazdagodás története és közgazdaságtani megközelítései. (Szerk.: Kurtán Lajos.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 339 old.

 

 

 

TEMATIKA

 

I. félév: az alábbi keddeken 16.00–19.00 óráig a Déli tömb 0-823 Kitaibel teremben.

 

 

Sorszám

        Dátum

                       Téma

    Megjegyzés

1.

2002. szeptember 23.

Az évi munka megbeszélése.

J* I–III. (alapozó) fejezetek – 1. rész

A kurzusra jelentkezés ekkor történik !

2.

         szeptember 30.

J  I–III. (alapozó fejezetek) – 2. rész

 

3.

          október     14.

IV. fejezet (termékpiaci kereslet)

 

4.

          október     28.

IV. fejezet (termékpiaci kínálat)

 

5.

          november  11.

V. fejezet (termelésitényező-piac) –

1. rész

 

6.

          november 25.

V. fejezet (termelésitényező-piac) –

2. rész

 

7.

          december 16.

Záródolgozat és vizsgamegbeszélés.

A záródolgozattal megajánlott jegy szerezhető!

 

 

Budapest 2003. szeptember 9.

 

 

Kurtán Lajos

      T.: 06-30-296-12-76