Oktaeder logo

Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak 

Logika és relativitáselmélet

Ajánlott Szakok:

matematika, fizika 2-5 évf.

Kód:

xxxn9022

Heti óraszám

2+0

Ajánlás szintje:

választható tárgy

Előa

Németi István egytemi tanár
Andréka Hajnal egytemi tanár
MTA Matematikai Kutató Intézet


 


Vissza

A Tantárgy Részletes Leírásához

 


 
 
 
 
 

Logika és relativitáselmélet

Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA előadásként vehető fel.

 

 Előadók:

 


Helye: Mat. Kutatóba
(1053 Reáltanoda u. 13-15), I. em. na
gyterem

Ideje: szerda du. 4

 

Ajánlás:

Elsősorban matematikát és fizikát tanuló 2-5 éves hallgatóknak.

 

Előismeretek:

A kurzus a speciális relativitáselmélet szempontjából bevezető, míg logika szempontjából haladó jellegű. Ezért fizikai előismereteket nem tételez fel. Mat. logikából elsősorban az elsőrendű logikában való jártasság (formulák, modellek, érvényesség, Gödel teljességi tétele stb.) szükséges, valamelyes modellelméleti tájékozottság, pl. ultraszorzatok, valamelyes halmazelméleti tisztánlátás (érettség) is kellene. Jó lenne (de nem nélkülözhetetlen) valamelyes tájékozottság rendezett testekről és testek feletti véges dimenziós vektorterekről. 

 

Számonkérés:

Kollokvium (a vizsga során természetesen figyelembe vesszük, hogy valaki milyen szakos és hányad éves).

 

Tematika:

Azt mondhatnánk, hogy az elsőrendű logika (más néven predikátumkalkulus) a matematikaanyanyelve” abban az értelemben, hogy a matematika megalapozása úgy történik, hogy axiomatizálják a halmazelméletet az elsőrendű logika keretein belül. Az eredmény tehát az elsőrendű logika egy elmélete, melyre a logikaelmélet teljes eszköztárát alkalmazni lehet.

Jelen előadáson a speciális relativitáselméletet és annak nevezetesebb változatait (pl. Reichenbach & Grünbaum féle szimultanitás-mentes változat mely L. E. Szabó előadásaiból ismert, megfigyelők nélküli változat) axiomatizáljuk mint tisztán elsőrendű logikai elméleteket. Azt is elmondjuk, hogy módszertani szempontból miért fontos az elsőrendű logikán belül maradni (bizonyos logikaelméleti tételek miatt).

Jelen közelítés egyik célja, hogy teljesen világossá és egyértelművé tegye, hogy mi axióma, mi tétel, mi definíció, mi definiálatlan alapfogalom és mi az, ami csak kényelmi konvenció és esetleg lehetne egészen másképp is csinálni. 
Kapunk tehát (spec.) relativitáselméleteket, melyek most már matematikai logikai értelemben is elméletnek minősülnek és így a logikakutatás eredményei alkalmazhatók rájuk. Pl. meg fogjuk vizsgálni, hogy a Gödel féle nem-teljességi tételek mit mondanak ezekről az elméletekről (és ettől függően hogyan érdemes ezeket az elméleteket továbbfejleszteni aszerint, hogy mit szeretnénk elérni). 
 A logikai módszer fent említett relativitáselméleteinket egy nagyobb matematikai struktúrába, egy un. elmélethálóba szervezi össze. Ezzel lehetővé válik az un. „miért” típusú kérdések vizsgálata. Vesszük a relativitáselmélet valamely nevezetes predikcióját, pl. „nincs fénynél gyorsabb megfigyelő”, vagy pl. „a mozgó órák lelassulnak” és megvizsgáljuk, hogy mely axiómák miatt bizonyíthaa tétel, mi történne ha ezeket az axiómákat gyengítenénk (vagy elhagynánk) stb. Amit most elkezdtünk felvázolni, az a relativitáselmélet logikai struktúrájának feltérképezése (a mat. logika eszközeivel).
Egy ezzel párhuzamos területet a „relativitáselmélet fogalmi analízise” néven szokás emlegetni, mellyel sokan foglalkoztak, pl. Reichenbach, Rindler, Friedman. E területet eddig elsősorban természetes nyelven vizsgálták és nem pedig a mat. logika keretein belül. Megnézzük, hogy milyen előrelépéseket jelent a területen a fentebb vázolt logikai közelítésmód.

A félév vége felé kitekintést adunk arról is, hogy hogyan lehet gyorsuló ill. forgó megfigyelők segítségével jelen közelítésmódot kiterjeszteni úgy, hogy bizonyos gravitációval kapcsolatos kérdések is vizsgálhatóvá váljanak. További általánosítás lehetőségéről csak intuitív szinten teszünk említést és egy későbbi félév keretében tervezünk majd visszatérni ezekre. 
 

 

Irodalom:

  • Goldblatt, R., Orthogonality and spacetime geometry. Springer-Verlag, Berlin, 1987.
  • Friedman, M., Foundations of space-time theories. Relativistic physics and philosophy of science. Princeton University Press, 1983. 
  • Jegyzet elérhető lesz web-en. 

Ajánlott irodalom:

 


Hirek, információk:

Kurzus időpontja: szerdánként du.4-től, kétszer 1 óra, aztán 1 óra konzultáció.

Kurzus helye: Rényi Matematikai Intézet (1053 Reáltanoda u. 13-15), I. e. Nagyterem.

Első alkalom: február 22.

 

Utolsó felfrissítés: 2006.febr. 17.