Oktaeder logo Kötelez? társadalomtudományi tárgyak


 
Az újkori természettudomány kultúrfilozófiai kritikái
Ajánlott Szakok: bármely szakos TTK-s hallgatónak
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
El?adó Székely László, tudományos f?munkatárs
MTA Filozófiai Intézet

 
El?ismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 

Az újkori természettudomány kultúrfilozófiai kritikái
Heti 2 órás el?adás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA el?adásként vehet? fel.
 El?adó:
Székely László
MTA Filozófiai Intézet
 

Helye: Az el?adás helyét és pontos idejét, valamint az els? óra id?pontját az óramegbeszélésen adjuk meg, s az majd a tanszéki hirdet?táblán is kifüggesztésre kerül. Ideje: Javasolt id?pont: hétf? 17-18.30, amely azonban az óramegbeszélésen módosulhat.
 
Ajánlás:
A téma iránt érdekl?d? természettudományos hallgatók számára
El?ismeretek:
Bár nem feltétel a filozófiai el?képzettség, az el?adást els?sorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akikben van érdekl?dés és fogékonyság a sz?kebb szaktárgyakon túlmutató a filozófia iránt.
Számonkérés:
A tárgyból a tanulmányi szabályzatnak megfelel?en kollokviumi jegy szerezhet?. A jegyszerzés feltételeit az el?adó az el?adáson ismerteti. A jegy megszerzése nem kötelez?, de az el?adás látogatása csak akkor számít be a tanulmányi kötelezettségek teljesítésébe, ha a hallgató a jegyet megszerezte.
Tematika:
A XIX. század közepére a természettudományos megismerés jelent?s sikereket ért el a természet kutatásában, s alaposan átformálta az európai ember világképét. Általánossá vált az a meggy?z?dés, hogy a megismerés minden területén – így az emberi élet és a társadalom területén is – a természettudományos módszer követend?, és az az optimista elképzelés, hogy természettudományokon alapuló technika segítségével az emberiség problémái megoldhatóak.

Ezzel az uralkodó fölfogással szemben fogalmazódtak meg azok a filozófiai kritikák, melyek rámutattak arra, hogy maga a természettudomány is emberi alkotás, mely a kultúra részét képezi, s módszere, világmegértése – legyen az bármily sikeres is a saját határain belül – szükségképpen korlátolt, s nem terjeszthet? ki a megismerés minden területére.

Az el?adás célja, hogy bevezesse a hallgatókat a természettudományos megismeréssel, s az egyoldalú természettudományos világképpel kapcsolatos legjellegzetesebb XIX. és XX. századi filozófiai kritikákba, s ez által "küls?" – kultúrfilozófiai-hermeneutikai – perspektívából nyújtson képet a természettudományokról, s segítsen hozzá a természettudományos világmegértés mibenlétének jobb megértéséhez. Ennek részeként foglalkozni fogunk a kultúr-, illetve szellemtudományok és a természettudomány neokantiánus illetve Dilthey-i megkülönböztetésével, Spengler, Husserl és Heidegger nézeteivel.

Irodalom
Ajánlott irodalom:

Hirek, információk:
Óramegbeszélés, jelentkezés: szeptember 15., 17 óra. Találkozás a tanszéki hirdet?tábla el?tt. (Északi Tömb, VI. emelet)

(Jelentkezni lehet vagy az ETR rendszeren, vagy személyesen, az óramegbeszélésen vagy az els? órán!)

Utolsó felfrissítés: 2003. szeptember 10.