Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
A MODERN TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS SZÜLETÉSE
Ajánlott Szakok: bármely kutató vagy tanárszakos hallgató
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Dr. Zemplén Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A MODERN TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS SZÜLETÉSE 
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET elõadásként vehetõ fel.
 Elõadók:
Zemplén Gábor PhD
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: óramegbeszélés!!! Ideje: szept. 11-en, 17.00, tanszéken
 
Ajánlás:
Nincsen.
Elõismeretek:
Az órán igen hasznos az angol nyelv megfelelõ ismerete (megfelelõ létszám esetén az elõadás-forma helyett hasznosabb lehet egy "szövegolvasó szeminárium", aminek anyaga jórészt angol nyelvû cikkekbõl állna).
Számonkérés:
Órán elõadott és megfelelõen elkészített elõadás, közös megállapodás szerinti témából írt dolgozat és ennek szóbeli megbeszélése ill. vizsga a tanfolyam tematikája alapján.
Tematika:
 1. Bevezetés. A tudománytörténet mûvelési formái. A tárgy szerkezete, az óra felépítése. Korai tudományos eredmények, a vitakultúra kialakulása, a korai görög filozófia.

2. A klasszikus ókori tudományok. Csillagászat, orvoslás, meteorológia. Püthagoreánus hatások. Elemtanok. Megfigyelés és racionális gondolkodás, mint a tudomány lehetséges kiindulópontjai. Hérakleitosz és Parmenidész. 
Példa: Arisztotelész tudományfelfogása

3. A késõ antikvitás. Filozófiai iskolák Görögországban. Galénoszi humortan. Földmérés. A magyarázatok fejlõdése, tudástranszfer. Technológia versus tudomány. Az ókori atomizmus.
Példa: Lukréciusz

4. A középkor. Fordítási nehézségek. A késõ hellenisztikus és arab tudomány hatása az európai gondolkodásra. A XII. századi reneszánsz. Kolostorok, egyetemek.
Példa: A szivárvány. Arisztotelész, Grosseteste, Roger Bacon és Freibergi Teoderik elméletei.

5. A kora-újkor. Neoplatonizmus, mágikus hagyomány. Gyakorlati és elméleti mágia. John Dee, Marsilio Ficino, Leonardo. 
Példa: Kopernikusz

6. A tudományos forradalom I. A kopernikuszi fordulat. Vesalius és a modern anatómia. Térképkészítés és navigáció
Példa: A Kepler-Fludd vita

7. A tudományos forradalom II. A matematizálás alternatívái. A gyakorlati matematika fejlõdése: ballisztika. A techné és a teoretikus ismeretek egyesítése. 
Példa: Galilei tudományképe, kísérletei, érvelései

8. A tudományos forradalom III. 
Példa: A tudományos cikk és a nyilvános vita. Newton 1672-es fény és színelmélete. A kísérlet, mint elmélet-igazolás.

9.  A XVIII. század. Tudományos folyóiratok, viták. A popularizált tudomány. Magnetizmus, elektromos játékok, vizuális és tárgyi kultúra. A tudományos gyûjtõszenvedély. Tudomány és vallás. 
Példa: A Newtonianizmus kialakulása, terjesztése és kritikája

10. Romantika. Új diszciplínák: geológia, õslénytan. Természet- és jelenségleírások. Tudománykritika, "alternatív tudomány".
Példa: a kísérletezés, mint exploráció: Faraday, Ampere, Goethe

11. A tizenkilencedik század. Pozitivizmus. Az egyesitett elméletek. A magyarázó erõ versus matematizáltság. A mai értelemben vett fizika és kémia kialakulása. Katonai, ipari alkalmazások. Professzionalizált kutatás.
Példa: Darwin és Maxwell egyesített elmélete és alternatíváik.

12.  A  modern fizika kihívása. A logikai pozitivizmus és bels? kritikája. Carnap és Neurath. A "tudomány tudománya". A modern biológia Információrobbanása. Popper, Quine: naturalizált és evolúciós episztemológiák.
Példa: A popperi tudománykép és hatása a tudósokra. Medawar. 

13. A bevett nézet kritikája: Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Polányi: alternatív tudományfejlõdés-elméletek. A feminista tudománykritika: alternatív tudományok. A biológia elõtérbe kerülése. 
 

Irodalom:
Ajánlott irodalom:
  Fehér Márta, Szõnyi György Endre, Vekerdy László mûvei
  Frances Yates, Lynn White, Owen Barfield írásai
  Abrams, M. H. 1953. The Mirror and the Lamp - Romantic Theory and the Critical Tradition Oxford Uni.Press
  Ault, Donald D. 1974. Visionary Physics. Blake’s Response to Newton. Univ. Chicago Press. Chicago and London
  Brooke, John Hedley. 1991. Science and Religion: some historical perspectives. Cambridge
  Dear, Peter (ed.) 1997 The Scientific Enterprise in Early Modern Europe. Uni. Chicago Press
  Healy, David. 1990. The Suspended Revolution. Faber and Faber. London Boston. 
  Lindberg, David C. 1992 The Beginnings of Western Science. Uni. Chicago Press
  Madden, E.H. (ed.) 1989 (1960) Theories of Scientific Method. The Renaissance through the Nineteenth Century. Gordon and Breach
  Olby, R.C. Cantor, G.N. Christie J.R.R. and Hodge M.J.S. (ed.) 1996. Companion to the History of Modern Science Routledge. London.
  Pál József (ed.) Hermetika, mágia - ezoterikus látásmód és mûvészi megismerés.Szöveggyûjtemény Ikonológia és mûértelmezés 5. Szeged: JATEPress
  Péter Ágnes 1996. Roppant szivárvány- a romantikus látásmódról Nemzeti Tankönyvkiadó
  Sladek, Mirko. 1984. Fragmente der hermetischen Philosophie in der Naturphilosophie derNeuzeit. In: Europäische Hochschulschriften Bd. 156. Peter Lang. Frankfurt am Main Bern New York Paris
  Szõnyi György Endre 1998. Exaltatio és hatalom- Keresztény mágia és okkult szimbolizmus egy angol mágus mûvében Ikonológia és mûértelmezés 7. Szeged: JATEPress
  Thompson, Evan.1995. Colour Vision. A Study in Cognitive Science and the Philosophy of Perception. Routledge. New York, London.
  Thompson, Paul. 1989. The Structure of Biological Theories. State Uni. New York
  Tuveson, Ernest Lee. 1982. The Avatars of Thrice Great Hermes. An Approach to Romanticism. Bucknell Uni. Press. Lewisburg. Associated Univ. Press. London and Toronto.
  Vickers, Brian(ed.) 1984. Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance. Cambridge Uni. Press
  Zajonc, Arthur 1993. Catching the Light - The Entwined History of Light and Mind. London: Bantam.

Hirek, információk:
Utolsó felfrissítés: 2002. szeptember 9.