History and Philosophy of Science
Eötvös Loránd University, Budapest

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM

Pázmány P. sétány 1/A  Budapest, Hungary                 Phone/Fax: (36-1) 372 2924                    Location?November 2003

3 November 4:00 PM 6th floor 6.54 
Vera Békés
  Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences

A tudományos tudás 'pedagógiai kontextusa' és rituális dimenziói
(The 'pedagogical context' and ritual dimensions of scientific knowledge)

“A vágykozást egy tágabb horizontú élet és szélesebb körű érdekek iránt, a megszabadulni akarást a személyi körülmények kötelékétől, sőt, akár az életnek és halálnak ettől az egész állandóan visszatérő emberi körforgásától, semmi úgy be nem teljesíti, mint a tudomány kozmikus szemléletmódja.”
(Bertrand Russell)

A felsőfokú oktatásnak abban a típusában , amely a természettudományos képzés szigorú mintáit követi, a hallgatók speciális, kifejezetten edukációs célokra készített oktatási anyagból tanulnak. Ez az “edukációs, pedagógiai avagy tankönyv-tudományi kontextus” (T.S.Kuhn kifejezései) igazi átmeneti kontextus, melynek sem tartalma, sem formája nem hasonlít sem a múltbeli, sem pedig a jövendőbeli ismeretekére. Kuhn felhívta a figyelmet, hogy a ’tankönyvi tudomány’ sem az igazolás (logikai érveken alapuló meggyőzés), sem pedig a felfedezés (heurisztikus anticipáció) kontextusába nem illeszkedik megfelelően.

Előadásom első felében az antropológia (Gennep, Gluckman, Turner, Eliade, Geertz) fogalmainak segítségével amellett fogok érvelni, hogy:
  1. A modern tudományos képzésben alapvető szerepet betöltő edukációs (tankönyv-tudományi) kontextus elsősorban azért megragadhatatlan (sőt, egyáltalán, észrevehetetlen) a tudományfilozófusok többsége számára, mert nem a tudományos felfedezés, és nem is az igazolás logikája mentén szerveződik.
  2. Szemben a tudományos tudás egyéb kontextusaival (mint egyfelől a tudományos publikáció és a szakmai vita, másfelől a szélesebb nyilvánosság felvilágosítását vagy meggyőzését szolgáló ismeretterjesztő és propaganda műfajok), a ’tankönyv-tudományi’ tudás csak egy a fentieknél jóval archaikusabb kontextusban, a tudás rituális dimenziójában válik az értelmező elemzés számára hozzáférhetővé. A tudományos kiképzés menete ugyanis a beavatási rituálék (antropológusok és vallástörténészek által feltárt) ősi rendjét követi. S minél szigorúbb a szakmai képzés, annál kifejezettebben megfigyelhetők a folyamatban a ’rites of passage’ archaikus “forgatókönyvének” (szeparáció, tranzit, reintegráció) legfontosabb strukturális és funkcionális jegyei.
  3. Minthogy ez a kontextus szervezi érvényessé (de legalábbis társadalmilag érvényesíthetővé) a képesített szakemberek (“az avatottak”) tudását, e beavatási rituálé nem pusztán kísérője a beletanulási folyamatnak, hanem alapvető formáló elve is egyben, éppen ezért a tudományos tudás rituális dimenziójának messzemenő episztemológiai relevanciája van.
  4. A professzionális szakképzés útján szerzett tudás egyik lényegi vonása ugyanis az, hogy nem-kumulatív természetű: az új ismeret nem illeszkedik konfliktusmentesen tudásunk korábbi korpuszához, nem kiegészítésekkel járul ahhoz, és nem is rendszerezi azt. Ellenkezőleg: a kiképzés felülírást jelent. Így az újonnan bevezetésre kerülő ismeretek már egy gyökeresen új, a korábbi tudásra lefordíthatatlan nyelven és nyelvben (“világban”) jelennek meg.
“Sok mindent tanultak az elmúlt négy év alatt. Sajnos, amit Önöknek tanítottak, annak a fele téves - és nem tudjuk, hogy melyik fele.”
(Idézet a Harvard egyetem rektorának végzősöket avató-beszédéből az ezerkilencszáz húszas évekből)

Az előadás második felében az avatási titok helyét és szerepét vizsgálom a tudományos tudás szerkezetében. A tudományos titkon az érett tudósközösség szűkebb vagy tágabb körében felismert, de az avatatlanok elől elzárt információt értem, melynek birtokába csak beavatás útján juthat az arra hivatott.
Az antropológusok már régen felismerték, hogy az olykor hosszú és gyötrelmes beavatási rituálék egyik legfontosabb funkciója nem más, mint hogy felkészítsék, alkalmassá tegyék a kiválasztottat egy magasabb közösségi státus betöltésére. A megfelelő felkészítés fontos részeként a jelöltnek szembesülnie kell azzal a veszélyes titokkal, hogy közösségének legfőbb erkölcsi és világszemléleti (episztemológiai) alapelvei - legalábbis azoknak kizárólagos és feltétlen volta - valamely külső, idegen szempont alapján komolyan megkérdőjelezhetők. Ez olyan súlyos disszonancia, amivel csak a magasabb fokon beavatottaknak kell tudniuk együtt élni. Minél magasabb fokozat felé haladnak, annál megrendítőbb szembesülésekkel kell megbirkózniuk, s kell magukban mégis megőrizni, sőt megerősíteni az alapvető értékek iránti elkötelezettséget.
Az itt következő téziseim:
  1. A tudomány világában a rituálisan feltáruló beavatási titkok olyan “magasabb” összefüggések (inkonzisztenciák) megpillantását engedélyezik, melyhez a hozzáférést, annak időzítését és módját, a tudományos közösség érvényes normái szigorúan szabályozzák.
  2. A tudomány beavatási titkai nem a Természetet leplezik le, hanem a saját (közös) tudás korlátait ismerik be.
  3. Ebben az értelemben a tudományos titkoknak két alapvető típusa különböztethető meg, vannak konstuktív titkok, melyek a közös tudásunk aktuális elégtelenségeit tárják fel az avatottak előtt, s vannak destruktív típusú titkok, melyek egy-egy újonnan felfedezett összefüggés szűkebb vagy tágabb közösségünkre veszélyes voltáról, vagy az “idegen” tudás önmagában vett – éppen ezért a magunk plauzibilitás-struktúráját összeomlással, káosszal fenyegető – értékeiről szólnak.
  4. Az ilyen feltáruló titkok bármelyike – még ha nem érvényteleníti is egészen, de mindenképpen relativizálja a beavatás korábbi fokozatában megszerzett tudást. Ez a mélyen átélt disszonancia pedig (ami egyben korábbi tudásának újabb rituális felülírását jelenti)– ha nem tántorította el az elhivatottat - akkor újabb utat nyit meg számára a még magasabb beavatási fokozatok felé.
A fenti téziseket egyetemi tanulmányaikra visszaemlékező tudósoktól vett idézetekkel is igyekszem szemléltetni, kiterjesztve Kuhn nevezetes módszertani tételét: a tudományos képzés során szerzett kollektív tapasztalatok sem tekinthetők pusztán az egyes tudósok személyes élettörténetéhez tartozó, érdekes, de mellékes epizódoknak. Ezek a visszaemlékezések – megfelelő elemzés után - mély, fontos és új összefüggéseket tárhatnak fel tudományos tudásunk valódi természetéről, ha többnek tekintjük őket puszta anekdotáknál.


10 November 4:00 PM 6th floor 6.54 
Gábor Hofer-Szabó
Department of Phylosophy and History of Science
Budapest University of Technology and Economics

Reichenabch-i Közös Ok Rendszerek
(Reichenbachian Common Cause Systems)


A közös ok típusú kauzalitás jelenleg ismert legjobb formális modellje Hans Reichenbachtól származik, aki a közös ok fogalmat statisztikai tulajdonságok alapján definiálta. A definíció nagy karriert futott be a valószínűségi kauzalitás elméleteben és az EPR-irodalomban. Az előadásban a definíciót arra az estre általánosítjuk, amikor a korreláció több közös ok, vagyis egy közös ok rendszer miatt jön létre.


17 November 4:00 PM 6th floor 6.54 
Balázs Csanád Csáji 
Eötvös Loránd University, Budapest
Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences

Tanuló és adaptív rendszerek
(Adaptive and learning systems)


A mesterséges intelligencia (MI) kutatás számítástudományi (matematikai és informatikai) megközelítésének egyik legfontosabb részterülete a gépi tanulás (machine learning), amely olyan rendszerek létrehozásával foglalkozik, melyek képesek megelőző tapasztalataik (eredményeik) felhasználásával saját hatékonyságuk növelésére (egy előre meghatározott hatékonysági mértékkel mérve). A tapasztalatok feldolgozása nem az egyszerű eltárolásukat (memorizálásukat) jelenti, hanem általánosítást, tehát a tanult adatok alkalmazását ismeretlen esetekre is. Az ilyen rendszerek fontos előnye, hogy bizonytalan és dinamikusan változó környezetekben is képesek működni. Az előadáson bemutatásra kerülnek a gépi tanulás fontosabb megközelítési módjai, így a mesterséges neuronhálózatok, megerősítéses tanulás (rejtett Markov modellek), genetikus / evolúciós algoritmusok, PAC (Probably Approximately Correct) tanulás, stb. A módszerek és a fontosabb elméleti eredmények ismertetetése mellett néhány gyakorlati felhasználási területre is kitérek (pl.: adatbányászat, alakfelismerés, stb). Az előadás elsősorban számítástudományi szempontból vizsgálja meg a gépi tanulás kérdését, de kitekintésképpen megpróbálom megvilágítani, hogy hogyan hozhatók kapcsolatba klasszikus filozófiai megközelítések (pl.: Descartes, Hume, Turing, stb) a különböző gépi tanulási eredményekkel.
24 November 4:00 PM 6th floor 6.54 
Tamás Mihálydeák
Department of Philosophy, University of Debrecen

 A kompozicionalitás logikafilozófiai, logikai aspektusai
(Logical and logical-philosophical aspects of compositionality)
In Frege's view, one of the most important inventions of Begriffsschrift is the replacement of the subject-predicate decomposition by the functor-argument one. He wrote the following: "The very invention of this Begriffsschrift, it seems to me, has advanced logic. ... [L]ogic hitherto has always followed ordinary language and grammar too closely. In particular, I believe that the replacement of the concept subject and predicate by argument and function will prove itself in the long run. It is easy to see how taking a content as a function of an argument gives rise to concept formation. ... The distinction between subject and predicate finds no place in my representation of a judgement." Having replaced grammatical structures by structures relying on the functor-argument decomposition from the logical point of view the main question is whether there is a theoretical limit of the functor-argument decomposition. The limit can be found in the semantic mirror of the functor-argument decomposition, in semantic compositionality. The structures which are relevant from the logical point of view (i.e. logical structures) must have been created in a compositional way.

One of the most general theoretical representations of the functor-argument decomposition is the well-known type theory (or the different systems of type-theoretical language and/or logic). At first we investigate the properties of models by means of their generated synonymies. Both sorts (syntactic and semantic) of synonymy are generated by formal systems of the functor-argument language and its semantics. Tarski introduces a new classification, which plays a crucial role in the formal models of natural language. Two expression of our language have the same semantic category if they produce meaningful expressions when combined with the same expressions of our language. By means of the notion of semantic category Tarski lays down a very important principle called the first principle of the theory of semantic categories, which, as he says, is very natural "from the standpoint of ordinary usage of language". In our terminology the principle sounds informally as follows:  Two expression of our language have the same semantic category if there is an expression of our language such that it produces meaningful expressions when combined with them.

A model of our language is Tarskian, if it fulfills the first principle of the theory of semantic categories. The characteristic theorem of Tarskian models is proved and it says that a model is Tarskian if and only if the syntactic synonymy and the synonymy generated by semantic categories with respect to the model are equivalent. Thus all Tarskian models have the same system of semantic categories and this system is equivalent to the system of syntactic categories. We prove that total models are Tarskian, and so non-Tarskian models are partial.

The next step we have to take is the investigation of the bridge between the system of semantic categories and the classification generated by the semantic synonymy with respect to a given model. The notion of Husserlian model creates a connection between generated synonymy and semantic category. It requires that two expressions with the same semantic value with respect to a given model have to belong to the same semantic category, and so according to one of our theorems they have to have the same type.

Generally the law of replacement says that an expression can substitute for another one without changing the semantic value of the compound expression if the semantic value of the first expressions equals that of the second one. In the law there is a special condition usually regarded as not too important. The condition requires that the two expressions have to belong to the same syntactic category. Without supposing it, the law of replacement holds only in Husserlian models. Informally the characteristic theorem of Husserlian model says that a model is Husserlian if and only if it fulfills the substitutivity principle. It shows that that the substitutivity principle is a strong version of the principle of compositionality since in our theoretical framework all models are compositional, but a model fulfills the substitutivity principle if and only if it is Husserlian.The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
English
English, except if all participants speak Hungarian
Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.


The organizer of the colloquium for the academic year 2003/2004: Miklós Rédei  (email: redei@hps.elte.hu)Events & News
HPS Department's Publications
Colloquia all over the world