Bemutatkozunk

Az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának Tudománytörténet és Tudományfilozófia Szekciója 2000-ben jött létre. A szekció célja az, hogy terepet nyújtson az olyan diákköri munka számára, amelyik nem szorosan a szakos képzések törzsanyagára támaszkodó szaktudományos kutatásra irányul, hanem történeti vagy filozófiai szempontból kapcsolódik a tudományos kutatásokhoz. A tapasztalat szerint igény mutatkozik egy ilyen fórum számára, és valószínű, hogy a szekció munkájának szélesebb körű ismertsége a hallgatók körében a kapcsolódó aktivitás intenzitásának további növekedését eredményezné.

A szekció diákköri munkái részint tudománytörténeti, részint tudományfilozófiai témákban folynak, és bár a két terület gyakran szorosan egymásra támaszkodik, a diákköri munkák meghirdetésekor és megítélésekor, illetve az OTDK megfelelő tagozataihoz történő kapcsolódás folytán elkülöníthetők egymástól. Tudománytörténeti témájú egy dolgozat akkor, ha egy-egy tudományterület, tudományos probléma, kutatási program, tudományos életmű vagy intézmény történetét dolgozza fel, illetve ha a szűkebben vett tudománytörténeti szakma kérdéseivel kapcsolatos kutatást végez. Tudományfilozófiai jellegű akkor, ha a tudományfilozófia szakmájának érdeklődésével összhangban a tudományos kutatások módszertani, elméleti, fogalmi problémáit tárgyalja, vagy a tudományos tudás természetével foglalkozik a filozófia valamelyik részterületének vagy hagyományának keretei között.

Formálisan kétféle lehetőség van arra, hogy egy hallgató TDK dolgozatot nyújtson be a szekcióhoz. Egyfelől válogathat a szekció által meghirdetett témák közül, és ekkor az adott témát meghirdető oktató témavezetőként koordinálja a munkát. Az általunk meghirdetett témákról részletes leírást kínál a "TDK témák" menüpont. Másfelől bárki jelentkezhet olyan témával is, melyet nem a szekció hirdetett meg, hanem a hallgató maga talált ki és egyeztetett egy általa szabadon választott témavezetővel. Speciálisan így lehetőség nyílik például arra, hogy egy felsőbbéves hallgató a szakdolgozati munkájának előkészületeként, ahhoz kapcsolódóan történeti vagy filozófiai kutatásokat végezzen a TDK keretei között. Ilyen esetben is hasznos lehet a témát egyeztetni a Tudománytörténet és Tudományfilozófiai Tanszék oktatóival.

A szekció évente, az őszi félévekben rendezi meg a konferenciákat. A konferenciákon arra érdemesnek talált dolgozatokat a szekció továbbküldi a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának megfelelő tagozatába. A szekciónk következő konferenciájának meghirdetését lásd a "felhívás" menüpontban. A korábbi konferenciáink programjairól és az elért eredményekről az "archívum" menüpont nyújt tájékoztatást, ahol a korábbi dolgozatok többsége is megtekinthető.

Ha kedvet érzel a diákköri munkára, akkor várjuk jelentkezésedet! Jelentkezni lehet a szekció koordinátoránál.