A csillagászat története 1

 

Kód, kredit:                       ft2csitor1g17ea, cg1c1ct1, cg1n1ct1, cf1n1ct1,cccn1ct1; 2 + 0
Oktató:                                Kutrovátz Gábor, BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Félév:                                   2019. ősz
Időpont, helyszín:
             Hétfő 14:15-15:45, D 2-712

Követelmény: A kurzus formája előadás. A teljesítés feltétele: félévvégi zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy, amely javítható vagy pótolható szóbeli vizsgával.

Tervezett tematika:

Szeptember 9: Archeoasztronómia

Szeptember 16: Korai ókori civilizációk csillagászata: Egyiptom, Mezopotámia

Szeptember 23: Fejezetek a nem-európai csillagászatból: Kína és Közép-Amerika

Szeptember 30: Az ógörög csillagászat 1: Korai kozmológiai elképzelések

Október 7: Az ógörög csillagászat 2: Platón Akadémiája, Eudoxosz, Arisztotelész

Október 14: Az ógörög csillagászat 3: Nemsztenderd elképzelések, Arisztarkhosz mérései

Október 21: Az ógörög csillagászat 4: Késő-antik csillagászati elméletek (Hipparkhosz, Ptolemaiosz)

November 4: A középkori iszlám csillagászata

November 11: Csillagászat a középkori Európában

November 18: Reneszánsz csillagászat

November 25: Kopernikusz 1: A kopernikuszi rendszer általános jellemzői
December 2: Kopernikusz 2: A kopernikuszi rendszer részletei
December 9: zárthelyi

Segédanyagok:
Az órákon vetített fóliák az egyes órák után elérhetők: http://kutrov.web.elte.hu/courses/csilltort1/

 

Ajánlott irodalmak:

Összefoglaló szövegek magyarul:

Duhem, Pierre: A jelenségek megőrzése. (Kairosz, 2005) 
Neugebauer, O.: Egzakt tudományok az ókorban (Gondolat, 1984)  
Szabó Á.: Antik csillagászati világkép (Typotex, 1998) 
Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy Akadémiai, 1998) 
Steiger K.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája (Áron, 1998) 
Bienkowska, B. (szerk): Kopernikusz és kora (Gondolat, 1973) 
Ropolyi L. - Szegedi P. (szerk): A tudományos gondolkodás története (Eötvös, 2000) 
ifj. Gazda I. - Marik M.: Csillagászattörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1986) 
Balázs B. - ifj. Bartha L. - Marik M.: Csillagászatörténet életrajzi lexikon (TIT, 1982)

+ bármilyen csillagászattörténeti témájú mű

Néhány összefoglaló szöveg angolul:

J.L.E. Dreyer: A History of Astronomy from Thales to Kepler (Dover, 1953)
A. Pannekoek: A History of Astronomy (Dover, 1961)
T. Kuhn: The Copernican Revolution (Harward, 1957)
O. Neugebauer: A History of Ancient Mathematical Astronomy (Springer-Verlag, 1975)
M. Hoskin: The Cambridge Concise History of Astronomy (Cambridge, 1999)
C.M. Linton: From Eudoxus to Einstein (Cambridge, 2004)
E.C. Krupp: Astronomy across cultures (Spronger, 2000)

Elsődleges irodalmak magyarul:

Platón: Timaiosz. In: Platón összes művei (Európa, 1984), 3. kötet, 307-409. oldal 
Arisztotelész: Az égbolt (Akadémiai kiadó, 2009)
Arisztotelész: A természet (Physika) (L'Harmattan, 2010)
Strabón: Geógraphika (Gondolat, 1977) 
Cusanus, N.: A tudós tudatlanság (több kiadás)
Részlet Eukleidész Phainomena c. művéből: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Euklcsill.htm
Részletek Ptolemaiosz Almagestjéből: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Ptol_alm.htm
Oresme lehetséges érvei a Föld forgása mellett: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/oresme.htm
Részletek Kopernikusz De revolutionibus-ából: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Kop_droc.htm

Néhány ajánlott weboldal:

Online csillagászattörténeti portál magyarul: http://www.csillagaszat.hu/csilltort/
Bolygómozgás-összehasonlító animáció magyarul: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/bolygomozgas.swf
Bolygómozgás-összehasonlító animációk angolul: http://people.sc.fsu.edu/~dduke/models.htm
Ókori szövegek eredeti nyelveken és egyes modern fordításokban: http://www.wilbourhall.org/
Részletes angol nyelvű oldal Kopernikuszról szövegarchívummal: http://copernicus.torun.pl/en/