Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Az ókori filozófia története
(Filozófiatörténet I.)
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9313
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Az ókori filozófia története
(Filozófiatörténet I.)
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 4.95 terem Ideje: szerda 2 - fél 4
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és szabadon választott tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít.

Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megalapozni későbbi tudománytörténeti, ill. tudományfilozófiai tanulmányaikat. De mivel a tudományos diszciplínák felhasználják a filozófiai gondolkodás alapelveit és eredményeit, tulajdonképpen minden hallgató számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott. Ez egy három féléves kurzus első féléve. A három féléves tanfolyam (ókori, középkori és újkori, XIX-XX. századi filozófia) egyes félévei egymásra épülve folytatják a történeti folyamat bemutatását, de egymástól függetlenül is felvehetők. A félév során, ill. a vizsgaidőszakban (1-2 alkalomra összevontan) azoknak a hallgatóknak a beszámolóit is meghallgatjuk, akik jegyet akarnak szerezni. Ezek a hallgatói beszámolók szabadon választható filozófiai szövegek (akár egy komplett mű, vagy annak valamilyen részlete) rövid (kb. 10 perces) tartalmi ismertetéséből állnak. 

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet a filozófia elemeinek az ismerete.
Számonkérés:

Jegyet szerezni két követelmény teljesítésével lehet. Egyrészt röviden ismertetni kell egy elolvasott filozófiai szöveg tartalmát - valamelyik órán, vagy a vizsgaidőszakban megtartott közös összejövetelen.

A jegyszerzést lehetővé tevő - filozófusok egy-egy művét ismertető - beszámolók bemutatására június 6-án, hétfőn délután 4 órakor lesz lehetőség. Az ebből a célból tartott összejövetelünk az óra szokásos helyén, az Északi Tömb 4.95-ös teremben lesz. Minden érdeklődőt várunk!

Másrészt
az alábbi kérdéssorozatra válaszoló dolgozatokat kell beadni - legkésőbb a vizsgaidőszak végéig. A kérdéssorozat innen letölthető.

Dolgozatkérdések

a

Filozófiatörténet I. című

tanfolyamhoz


1. Filozófiatörténeti példákkal illusztrálva jellemezd a következő filozófiai fogalmakat 
   (1-2 mondatos magyarázat elegendő):

    ideológia és világnézet
    materializmus és objektív idealizmus
    dualizmus és pluralizmus
    szubsztancia és szubsztrátum
    vélekedés és tudás
    kauzalitás és teleológia
    aktualitás és potencialitás
    katarzis

2. a.) Melyek Zénon gondolatmenetének lényeges lépései apóriáinak kifejtése során?
    b.) A mozgások értelmezése és leírása Arisztotelész filozófiájában
   (Vagy az a.) vagy a b.) kérdésre elegendő válaszolni.)
                                                                                                                  
  3. a.) Melyek a legfontosabb közös és a legjellemzőbb eltérő elemek Platón és  Arisztotelész filozófiájában?
    b.) Milyen korábbi eredményeket használt fel Démokritosz atomelméletében?
   (Vagy az a.) vagy a b.) kérdésre elegendő válaszolni.)
                                                                                                                 
  4. Történeti áttekintés (görögök és koraközépkor) vagy az a.) vagy a b.) vagy a c.) kérdésről:

    a.) A logika és a dialektika megjelenése és kapcsolatuk fejlődése a korszak  gondolkodásában
    b.) A nem-létező problémájának alakulása a korabeli filozófiákban
    c.) A vallásos gondolkodás szerepének változásai az adott korszakban

                                                                                                                 
  5. Egy kiválasztott filozófus filozófiájának lehetőleg kerek összefoglalása
                                                                                                                 
 

Tematika:

A tanfolyam célja a filozófia történetének - tudományokat tanuló hallgatók számára összeállított - áttekintése, olyan módon, hogy segítséget adjon egy saját ideológiai álláspont tudatos megválasztásához. A kurzus során az ismeretelméleti, tudománytörténeti és tudományfilozófiai összefüggéseket is említeni fogjuk, annak érdekében, hogy a tudományosság változó jellegét, a tudományok történetileg meghatározott működésmódját is jellemezni tudjuk. 

A három féléves tanfolyam (ókori, újkori és modern filozófia) egyes félévei egymásra épülve folytatják ugyan a történeti folyamat bemutatását, de egymástól függetlenül is felvehetők. A félév vázlatos tematikája:

1-2.  A filozófia sajátosságai és kialakulása. Mágia, mítosz, vallások, filozófia, tudományok.
 A teljesség megközelítésének módjai és összefüggéseik

3.  Az antik filozófia fontosabb szakaszai

4.  Korai természetfilozófiák. A filozófia szemléletmódjának kialakulása

5.  Parmenidész és Zénon. A logika alapjai

6.  Démokritosz. Atomok és erkölcsök

7-8.  Platón. Objektív idealizmus és az ideák objektivációja

9-11. Arisztotelész filozófiai rendszere. A szemlélt világ

12. A hellenikus kor filozófiai iskolái

13. Az ókori filozófia hatása a középkorban: Ágoston, arabok

 

Irodalom:
Ajánlott irodalom 

Az ókori filozófia története
Filozófiatörténet I.

 Ajánlott irodalom a filozófia történetéről

Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth, 1981)
Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
Störing, H. J.: A filozófia világtörténete (Helikon, 1997)


Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

Anyiszimov A. F.: Az ősközösségi társadalom szellemi élete (Kossuth, 1981)
Frazer J. G.: Az Aranyág (Századvég, 1994)
Hahn I.: Istenek és népek (Minerva, 1980)
Mitológiai ABC (Gondolat, 1977)
Kerényi K.: Görög mitológia (Gondolat, 1977)

Pais I.: A görög filozófia (Gondolat, 1982)
Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M.: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, 1998)
Taylor A. E.: Platón (Osiris, 1997)
Ross D.: Arisztotelész (Osiris, 1996)
Long A. A.: Hellenisztikus filozófia (Osiris, 1998)
Swiderkowna A.: A hellenizmus kultúrája (Gondolat, 1981)

Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
Heller Á.: Portrévázlatok az etika történetéből (Gondolat, 1976)
Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)
Előadások a természetfilozófia történetéből (ELTE jegyzet, 1997)
 

2. Ajánlott irodalom a tudományok történetéről

Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)
Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös, 2000)
 

Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE jegyzet, 1973)
Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)
Paracelsus: Paragranum (Helikon, 1989)

Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978,...)
Galilei G.: Matematikai érvelések és bizonyítások (Európa, 1986)
Galilei G.: Párbeszédek (Kriterion, 1983)
Szegedi P. (szerk.): Newton válogatott írásai (Typotex, 2003)
Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)

Hamvas B.: Scientia Sacra (Magvető, 1988)
Válogatások a Hippokratészi Gyűjteményből (Gondolat, 1991)
Szabó Á., Kádár Z.: Antik természettudomány (Gondolat, 1984)
Farrington B.: Tudomány az ókorban (Szikra, 1949)
Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)
 

3. Ajánlott filozófiai olvasnivalók beszámolókhoz

Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény I-II. (Szerk.: Simon E., Tankönyvkiadó, 1960) Az I. kötet legtöbb szövege

Kínai filozófia I-III. (Akadémiai, 1980)
Titkos tanítások (Válogatás az Upanisadokból) (Szerk.: Vekerdi J., Helikon, 1987)
Görög gondolkodók 1. - 5. (Szöveggyűjtemény) (Kossuth, 1993-96)
 

Korai görög materialisták (Művelt Nép, 1952)
Parmenidész és Empedoklész: Töredékek (Gondolat, 1985)
Hérakleitos: Múzsái vagy a Természetről (Helikon, 1983)
A szofista filozófia (Szöveggyűjtemény) (Szerk.: Steiger K., Atlantisz, 1993)
Platón: Összes művei I-III. (Európa, 1984) Különösen a Menon, Lakoma, Phaidon, Törvények, Timaiosz,  Parmenidész,
      Állam c. dialógusok.

Arisztotelész: Metafizika (Jegyzetellátó, 1957 illetve Hatágú síp alapítvány, 1992)
Arisztotelész: Organon I. (Akadémiai, 1961, 1979)
Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról, Magyar Filozófiai Szemle, 1988/3-4, 291. old.
Arisztotelész: Politika (Gondolat, 1969)
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika (Európa, 1987)
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások (Európa, 1988)
Arisztotelész: Poétika (Helikon, 1963, 1974)
Sztoikus etikai antológia (Szerk.: Steiger K., Gondolat, 1983)
Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről (Európa, 1986)
Órigenész: Kommentár az Énekek énekéhez (Atlantisz, 1993)
Lucretius Carus: A természetről (Kossuth, 1997)

Augustinus A.: Vallomások (Gondolat, 1982)
Szent Ágoston: A boldog életről - A szabad akaratról (Európa, 1989)

 

Kapcsolódó web címek

Magyar Elektronikus Könyvtár - Filozófia: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/filoz/


Hírek, információk:

További részletekért Ropolyi Lászlóhoz lehet fordulni:
Lágymányos, Déli tömb 1.504 szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 

Utolsó felfrissítés: 2011. május 23.