Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
A középkori és újkori filozófia története
(Filozófiatörténet II.)
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9304
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

 

A középkori és újkori filozófia története
(Filozófiatörténet II.)
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható tárgyként is felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb, - 1.64 terem Ideje: kedd 2 - fél 4
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és szabadon választott tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megalapozni későbbi tudománytörténeti, ill. tudományfilozófiai tanulmányaikat. De mivel a legtöbb természettudományos diszciplína felhasználja a filozófiai gondolkodás alapelveit és eredményeit, tulajdonképpen minden hallgató számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott.
Ez egy három féléves kurzus második féléve. A három féléves tanfolyam (ókori, középkori és újkori, XIX-XX. századi filozófia) egyes félévei egymásra épülve folytatják a történeti folyamat bemutatását, de egymástól függetlenül is felvehetők. A félév során, ill. a vizsgaidőszakban (1-2 alkalomra összevontan) azoknak a hallgatóknak a beszámolóit is meghallgatjuk, akik jegyet akarnak szerezni. Ezek a hallgatói beszámolók szabadon választható filozófiai szövegek (akár egy komplett mű, vagy annak valamilyen részlete) rövid (kb. 10 perces) tartalmi ismertetéséből állnak. 

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet előzményének az Az ókori filozófia története (Filozófiatörténet I.) c. kurzus anyagának, ill. az antik filozófia elemeinek az ismerete.
Számonkérés:

Jegyet szerezni két, egymástól független követelmény teljesítésével lehet. Egyrészt röviden ismertetni kell egy elolvasott filozófiai szöveg tartalmát - valamelyik, a félév folyamán, ill. a vizsgaidőszakban megtartott közös összejövetelen. Másrészt az alábbi kérdéssorozatra válaszoló dolgozatokat kell beadni - legkésőbb a vizsgaidőszak végéig. A kérdéssorozat innen letölthető.
 
 

Dolgozatkérdések

a

Filozófiatörténet II. című

tanfolyamhoz1. Filozófiatörténeti példákkal illusztrálva jellemezd a következő filozófiai fogalmakat (1-2 mondatos magyarázat elegendő):

    realizmus és nominalizmus
    deizmus és panteizmus
    kettős igazság
    indukció és dedukció
    agnoszticizmus és szolipszizmus
    analitikus és szintetikus ítélet
    társadalmi szerződés
    utópia
                                                                                                                                                               
 

2. a.) Aquinói Szent Tamás istenérveinek leírása
    b.) A reneszánsz világkép fontosabb elemeinek leírása
    c.) Hogyan épül fel Kant ismeretelmélete?

    (Vagy az a.) vagy a b.) vagy a c.) kérdésre elegendő válaszolni.)
                                                                                                                                                                  
 

3. a.) Bacon és Descartes módszertani elveinek összehasonlítása
    b.) Érvek a velünk született eszmék létezése mellett és ellen
    c.) Milyen hasonlóságot és különbséget látsz a kereszténység és a francia filozófia  egyenlőségeszményeiben?

    (Vagy az a.) vagy a b.) vagy a c.) kérdésre elegendő válaszolni.)
 
                                                                                                                                                                   

4. Történeti áttekintés vagy az a.) vagy a b.) vagy a c.) kérdésről (a középkortól a XIX. századig).
    a.) A dialektikus gondolkodásmód története az adott időszakban
    b.) A vallás szerepének és filozófiai elemzésének változatai
    c.) Egy tudományterület története az adott időszakban
                                                                                                                                                                   
 

5. Egy választott filozófus filozófiájának lehetőleg kerek összefoglalása.
 
                                                                                                                                                                   

Tematika:

A tanfolyam célja a filozófia történetének áttekintése, olyan módon, hogy segítséget adjon egy saját ideológiai álláspont tudatos megválasztásához. A kurzus során az ismeretelméleti, tudománytörténeti és tudományfilozófiai összefüggéseket is említeni fogjuk, annak érdekében, hogy a tudományosság változó jellegét, a tudományok történetileg meghatározott működésmódját is jellemezni tudjuk.

A három féléves tanfolyam (ókori, újkori és modern filozófia) egyes félévei egymásra épülve folytatják ugyan a történeti folyamat bemutatását, de egymástól függetlenül is felvehetők. A második félév vázlatos tematikája:

1. Az ókori filozófia történetének összefoglalása. Arisztotelész filozófiai rendszere.

2. Hellenisztikus filozófiai iskolák. Epikureizmus, szkepticizmus, sztoicizmus.

3. Neoplatonizmus és kereszténység. Ágoston és a középkori filozófia néhány problémája.

4. Arab filozófusok és a skolasztika képviselői. Hit és tudás: Aquinói Tamás.

5. A polgári világkép kifejlődésének szakaszai. A reneszánsz gondolatvilága. Reformáció és humanizmus.

6-8. Az újkori tudományos világkép és a polgári értékek filozófiai megalapozása. Bacon, Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume.

9-10. A klasszikus polgári értékek megszilárdulása: a felvilágosodás korának szellemi áramlatai. A francia felvilágosodás társadalmi törekvései. A modernitás eszményei.

11-13. A klasszikus német filozófia: Kant és Hegel. A filozófia vége?

 

Irodalom:
 

Ajánlott irodalom 

A középkori és az újkori filozófia története
Filozófiatörténet II.
  c. kurzushoz

 Ajánlott irodalom a filozófia történetéről
 

Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth, 1981)
Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
Nyíri T.: A filozófiai gondolkodás fejlődése (Szent István, 1977)
Kecskés P.: A bölcselet története (Szent István, 1981)
Sándor P.: A filozófia története I-III. (Akadémiai, 1965)
Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

Long A. A.: Hellenisztikus filozófia (Osiris, 1998)
Swiderkowna A.: A hellenizmus kultúrája (Gondolat, 1981)
Gurevics A. Ja.: A középkori ember világképe (Gondolat, 1974)
Huizinga J.: A középkor alkonya (Európa, 1979)
Kristeller P. O.: Szellemi áramlatok a reneszánszban (Magvető, 1979)
Burckhardt J.: A reneszánsz Itáliában (Képzőművészeti, 1978)
Weber M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (Gondolat, 1982)
Narszkij I. Sz.: Nyugat-európai filozófia a XVII. században (Gondolat, 1980)
Horkheimer M., Adorno T. W.: A felvilágosodás dialektikája (Gondolat-Atlantisz,  1990)
Márkus Gy., Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, 1972)
Friedell E.: Az újkori kultúra története I.-V. kötet (Holnap, 1989-1993)
 

Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
Heller Á.: Portrévázlatok az etika történetéből (Gondolat, 1976)
Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)
Előadások a természetfilozófia történetéből (ELTE jegyzet, 1997)

Ajánlott irodalom a tudományok történetéről

Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)
Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös, 2000)

Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE jegyzet, 1973)
Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)
Paracelsus: Paragranum (Helikon, 1989)

Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978,...)
Galilei G.: Matematikai érvelések és bizonyítások (Európa, 1986)
Galilei G.: Párbeszédek (Kriterion, 1983)
Newton I.: A világ rendszeréről (Helikon, 1977)
Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)
Jacob F.: A tojás és a tyúk. Az élők logikája (Európa, 1974)
Pléh Cs.: Pszichológiatörténet (Gondolat, 1992)

Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
Makkai L.: A tudomány forradalma Angliában (Gondolat, 1966)
Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)

Ajánlott filozófiai olvasnivalók beszámolókhoz


Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény I-II. (Szerk.: Simon E., Tankönyvkiadó, 1960) A  II. kötet legtöbb szövege

Augustinus A.: Vallomások (Gondolat, 1982)
Szent Ágoston: A boldog életről - A szabad akaratról (Európa, 1989)
Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége (Matúra bölcselet sorozat, Ikon, 1993)
Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről (Helikon, 1990)
Aquinói Szent Tamás: A természet princípiumairól - Az elemek vegyüléséről.  Magyar Filozófiai Szemle 1987/1 112.old.

Luther M.: Asztali beszélgetések (Helikon, 1983)
Kálvin J.: Az eleve elrendelésről (Európa, 1986)
Böhme J.: Földi és égi misztériumról (Helikon, 1990)
Bruno G.: Két párbeszéd (Helikon, 1972)

Bacon F.: Novum Organum I. és Új Atlantisz (Művelt Nép, 1954)
Hobbes T.: Leviatán (Helikon, 1970)
Descartes R.: Válogatott filozófiai művei (Akadémiai, 1980)
Descartes R.: Elmélkedések az első filozófiáról (Atlantisz, 1994)
Descartes R.: A filozófia alapelvei (Osiris, 1996)
Spinoza B.: Etika (Gondolat, 1979)
Leibniz G. W.: Válogatott filozófiai írásai (Európa, 1986)
Locke J.: Értekezés az emberi értelemről I-II (Akadémiai, 1979)
Fontanelle B.: Beszélgetések a világok sokaságáról (Helikon, 1979)
Pascal B.: Gondolatok (Gondolat, 1978)
Hume D.: Tanulmány az emberi értelemről (Helikon, 1973)
Berkeley : Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások (Gondolat,  1985)

Lamarck: A természet fejlődése (Kriterion, 1986)
Lomonoszov: Válogatott írásai (Európa, 1982)
Voltaire: Filozófiai ABC (Európa, 1983)
Rousseau J. J.: Emil vagy a nevelésről (Tankönyvkiadó, 1978)
Rousseau J. J.: Értekezések és filozófiai levelek (Helikon, 1978)
Holbach: A természet rendszere (Akadémiai, 1978)
Diderot D.: Válogatott filozófiai művei (Akadémiai, 1983)
A francia felvilágosodás (antológia) (Művelt Nép, 1954)

Kant I.: A tiszta ész kritikája (Akadémiai, 1982)
Kant I.: A vallás a puszta ész határain belül és más írások (Gondolat, 1974)
Fichte J. G.: Válogatott filozófiai írások (Gondolat, 1981)
Schelling F. W. J.: Bruno avagy a dolgok isteni és természetes elvéről (Magyar  Helikon, 1974)
Hegel G. W. F.: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai I-III.  (Akadémiai, 1979)
Hegel G. W. F.: Előadások a világtörténet filozófiájáról (Akadémiai, 1979)
Feuerbach L.: A kereszténység lényege (Akadémiai, 1961)
Feuerbach L.: Filozófiai kritikák és alapelvek (Helikon, 1978)
   

Kapcsolódó web címek


Hírek, információk:

Jelentkezés, adminisztráció Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 

Utolsó felfrissítés: 2009. szeptember 4 .