Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 
Információs társadalom
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Mund Katalin és Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Információs társadalom
Heti 2 órás előadás, amely speciális előadásként is felvehető.
 Előadó:
Mund Katalin és Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 0.89 terem Ideje: kedd fél 6 - 7
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudományfilozófiai tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megérteni az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett társadalmi változások jelentőségét, és kíváncsiak a formálódó új társadalmi viszonyok alapelveire és alapproblémáira. Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott.

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez nem szükségesek speciális előismeretek.
Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó, a vizsgaidőszakban megírandó vizsgadolgozattal lehet. A vizsgadolgozat kérdései az alábbi  (innen  is letölthető) kérdéssorozatból kerülnek majd ki.

Vizsgadolgozatokat két alkalommal lehet írni: május 23-án, illetve június 27-én kedden délután 5 órától az ÉT. 0.89. teremben.


Mindazok akik a félév során benyújtják egy specifikus témát feldolgozó házi dolgozatuk téziseit és irodalomjegyzékét mentesülnek a vizsgadolgozat megírása alól, és a vizsgaidőszak végéig beadandó házidolgozatra kaphatnak jegyet. (A házidolgozat témájának megbeszéléséhez az előadókhoz lehet fordulni.) A jegyet mindkét dolgozattípus esetében a dolgozatoknak - a kiirt vizsgaidőpontokban való - megbeszélése alapján lehet megszerezni. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján. 
 

Kérdések és feladatok
az „Információs társadalom” c. kurzus vizsgadolgozatához.
(az írásbeli vizsgán a felsoroltak közül várhatóan 5 szerepel majd)

1. Mi a különbség a szociográfia és az elméletileg megalapozott szociológia között?
2. Hogyan definiálná a kapitalizmus fogalmát?
3. Mit jelent és kitől származik az értéktöbblet-elmélet?
4. Mit jelent az elidegenedés fogalma Marxnál?
5. Mi a különbség a mechanikus és az organikus szolidaritás között Durkheimnél?
6. Mi a modernitás lényege Max Weber szerint?
7. Mi jellemző társadalmunkra Ritzer McDonaldizációs tézise szerint? Válasszon ki egyet a négy dimenzió közül, magyarázza el, hogy mit jelent és hozzon példát, ahol megfigyelhető a bizonyos jellegzetesség!
8. Mit jelent a fogyasztói társadalom fogalma?
9. Daniel Bell a társadalom fejlődésének melyik három korszakát különbözteti meg?
10. Miként jellemzi Bell a posztindusztriális társadalmat? Soroljon fel legalább négy tényezőt!
11. Mondjon példát két olyan területre, ahol érvényesül a tér-idő kompresszió!
12. Mit jelent a hálózattársadalom?
13. Mit jelent, Castells következő megállapítása: „a hálózat egyszerre képes ölni és ölelni, de ebben semmi személyes nincs”?
14. Melyek a technika lényegi meghatározottságai, és mi a szerepük a technikán belül?
15. Mit jelent a technológiai determinizmus és a technológiai ignorancia?
16. Mit jelent a technika értékterheltségének, illetve értéksemlegességének a fogalma?
17. Kire mondhatjuk, hogy technofil illetve, hogy technofób?
18. Hogyan állítják elő az emberek az információt? Mit jelent a jel, az interpretáció, és a virtualitás fogalma?
19. Sorolja fel a hagyományos és az információs technika legfontosabb hasonlóságait és különbségeit!
20. Mi volt a Szputnyik-sokk?
21. Soroljon fel néhány olyan társadalmi tényezőt, amely szerepet játszhat egy újítás meggyökeresedésében?
22. Mit nevezünk technológiai rezsimnek?
23. Mi a Taylorizmus lényege?
24. Miként határozza meg a média a politika működésének kereteit? Milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie egy politikai hírnek, hogy nagy figyelmet kapjon a médiában?
25. Milyen okokra vezethető vissza a botránypolitika térnyerése?
26. Mutasson be egy magyar népi hőst!
27. Mit jelent McLuhan híres fogalompárja: a „hot” és a „cool” média?
28. Mi jellemzi az információs kor kultúráját? Soroljon fel 5 jellemzőt!
29. Mit jelent a digitális szakadék?

 

Tematika:

A tanfolyam célja az információs társadalom gyakorlati és elméleti problémáit egyaránt figyelembe vevő, közérthető bemutatása. Az információs technikák használatán alapuló társadalmi berendezkedés megismerése, illetve a hagyományos és az információs  társadalmi viszonyok áttekintése segítséget ad a mai világban való tájékozódáshoz. A kurzus során társadalomelméleti, társadalomfilozófiai, tudomány-, és technikafilozófiai összefüggéseket is igénybe veszünk majd, annak érdekében, hogy a társadalmi átalakulásokat többoldalúan tudjuk jellemezni . 

A vázlatos tematika:

1-3. Az információs társadalom filozófiai és szociológiai megközelítései. A társadalom fogalma, meghatározottságai és változásai. A társadalmi viszonyok termelésének problémája. A technika társadalmi szerepe. Az információ fogalma, meghatározottságai és társadalmi szerepe.

4-5 Az információs társadalom elméletei. Webster tipológiája: technológiai, gazdasági, foglalkoztatási, strukturális és kulturális megközelítések.

6-8 . Technika, információs technika, kommunikáció. A technikafilozófia alapjai. A technika és társadalom viszonyának megközelítései. Az informatikai forradalom rövid története. Számítógépek és számítógép-hálózatok a társadalomban. Kommunikációelméleti bevezető. Kommunikáció és közösség. A közösségek átalakulása az információs társadalomban.

9. Gazdaság és globalizáció. Az információs korszak gazdasága. Helyek helyett hálózatok dominanciája.

10-11. Az információs társadalom kultúrája. Kultúra, kommunikáció, média. Tömegkommunikáció és popkultúra. Kultúrák találkozása és harca. Posztmodern virtualitás és kiberkultúra.

12-13. Az információs társadalom politikai viszonyai. Anarchizmus, e-demokrácia és digitális szakadék. A társadalmi fejlődés perspektívái: e-személyiség, online-közösségek, hálólét.

 

Irodalom:
 

Ajánlott irodalom 


A MacBride jelentés. Új nemzetközi kommunikációs rend felé. (1983): Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest: Atlantisz.

Barabási, Albert-László (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub.

Baudrillard, Jean (1994): Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Beardon, Colin (1994): Computers, Postmodernism, and the Culture of the Artificial. Artificial Intelligence & Society, 8(1): 1-16.

Béres, István - Horányi, Özséb (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest: Osiris.

Biocca, Frank (2000): A kiborg dilemmája. Progresszív megtestesülés a virtuális környezetekben. Replika, 39: 179-195.

Brown, John Seely - Duguid, Paul (1997): A dokumentumok társas élete. Replika, 25: 177-194.

Castells, Manuel (2000): The Rise of the Network Society. Second Edition. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 1.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

Castells, Manuel (1997): The Power of Identity. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 2.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

Castells, Manuel (1998): End of Millennium. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 3.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

DiMaggio, Paul - Hargittai, Eszter - Neuman, W. Russell - Robinson, John P. (2001): Social Implications of The Internet. Annual Reviews Sociology, 27: 307-336.

Dreyfus, Hubert L. (1972): What Computers Can’t Do. A Critique of Artificial Reason. New York: Harper & Row.

Earman, M. David - Williams, Mary B. - Shauf, Michele S. (eds.) (1997): Computers, Ethics, and Society. Second Edition. New York - Oxford: Oxford University Press.

Feenberg, Andrew (1999): Questioning Technology. London: Routledge.

Fischer, Claude S. (1992): America Calling. A Social History of the Telephone to 1940. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Font, Jean-Marc - Quiniou, Jean-Claude (1971): A számítógép. Mítosz és valóság. Budapest: Európa.

Fülöp, Géza (1973): Ember és információ. Bukarest: Kriterion.

Gibson, William (1999): Neurománc. Budapest: Valhalla Páholy.

Habermas, Jürgen (1985): A kommunikatív cselekvés elmélete (I-II). Budapest: ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja és Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ.

Hayles, N. Katherine (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press.

Heim, Michael (2000): A kibertér erotikus ontológiája. Replika, 39: 197-213.

Heylighen, Francis - Bollen, Johan (1998): A World-Wide-Web mint szuperagy: a metaforától a modellig. Café Bábel, 28: 151-159.

Ivacs, Ágnes - Sugár, János (1997): Buldózer. Médiaelméleti antológia. Budapest: Media Research Alapítvány.

Karácsony, András (1998): A szociális világ mint kommunikatív teljesítmény. Niklas Luhmann konstruktivista fordulata. Gond, 15-16: 245-265.

Latour, Bruno (1999): Sohasem voltunk modernek. Budapest: Osiris.

Lotman, Jurij M. (1973): Szöveg, modell, tipus. Budapest: Gondolat.

Lyotard, Jean-François (1993): A posztmodern állapot, 7-145, in: J. Habermas, J-F. Lyotard, R. Rorty: A posztmodern állapot. Budapest: Századvég-Gond.

Masuda, Yoneji (1988): Az információs társadalom. Budapest: OMIKK

Mumford, Lewis (1986): A gép mítosza. Válogatott tanulmányok. Budapest: Európa.

Negroponte, Nicholas (2002): Digitális létezés. Budapest: Typotex.

Nora, Simon - Minc, Alain (1979): A számítógépesített társadalom. Jelentés a francia köztársasági elnök számára. Budapest: Statisztikai KiadóVállalat.

Nyíri, Kristóf (szerk.) (2001a): Mobil információs társadalom. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Nyíri, Kristóf (szerk.) (2001b): A 21. századi kommunikáció új útjai. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Pléh, Csaba (1998): Számítógép és személyiség. Replika, 30: 77-100.

Pool, Ithiel de Sola (ed.) (1977): The Social Impact of the Telephone. Cambridge, Mass., London: The MIT Press.

Morel, J. - Bauer, E. - Meleghy, T - Niedenzu, H-J. - Pleglau, M. - Staubmann, H. (szerk.) (2000): Szociológiaelmélet. Budapest: Osiris.

Ropolyi, László (1999d): A társadalom a számítógépekben. Replika, 35: 155-171.

Roszak, Theodore (1990): Az információ kultusza. Budapest: Európa.

Toffler, Alvin (2001): A harmadik hullám. Budapest: Typotex.

Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.

    

Kapcsolódó web címek


Hírek, információk:

Jelentkezés, adminisztráció Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949 

Utolsó felfrissítés: 2006. május 16 .