Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 
Információs társadalom szeminárium
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Mund Katalin és Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A tantárgy részletes leírásához
 

 
 
 
 

Információs társadalom szeminárium
Heti 2 órás előadás, amely speciális  előadásként is  felvehető.
 Előadó:
Mund Katalin és Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 3.67 terem Ideje: kedd 4 - fél 6
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudományfilozófiai tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megérteni az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett társadalmi változások jelentőségét, és kíváncsiak a formálódó új társadalmi viszonyok alapelveire és alapproblémáira. Az órákon a tematikának megfelelően szemináriumi előadások és viták lesznek.

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet előzményének az Információs társadalom c. kurzus anyagának ismerete.
Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához szemináriumi előadás megtartásával, illetve a kapcsolódó vitákban való aktív részvétellel lehet. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a szeminárium egész tematikája alapján. 

Tematika:

A szeminárium célja az információs társadalom gyakorlati és elméleti problémáival való alaposabb megismerkedés elősegítése. A kurzus során társadalomelméleti, társadalomfilozófiai, tudomány-, és technikafilozófiai összefüggéseket is igénybe veszünk majd, annak érdekében, hogy a társadalmi átalakulásokat többoldalúan tudjuk jellemezni .

A szeminárium tematikáját az érdeklődő hallgatókkal közösen alakítjuk ki.

Előzetes program:

Február 15. Bevezetés és megbeszélés
Mund Katalin

Február 22. Dessewffy Tibor: Bevezetés a jelenbe c. könyvéről
Sipőcz Tamás és Tusor Tamás

Március 1.
Czigola Gábor, Mostoha Tamás, Amma Mónika

Március 8.
Bak Zoltán, Csernáth Gábor (?), Kovács Gábor,

Április 5.
Kocsi Zsolt, Bodor Emese, Horváth Attila Gábor, Simon Mátyás

Április 12.

Április 19.

Április 26.

Május 3.

Május 10.

Május 17.

 

Irodalom:
 

Ajánlott irodalom 


A MacBride jelentés. Új nemzetközi kommunikációs rend felé. (1983): Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest: Atlantisz.

Barabási, Albert-László (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub.

Baudrillard, Jean (1994): Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Beardon, Colin (1994): Computers, Postmodernism, and the Culture of the Artificial. Artificial Intelligence & Society, 8(1): 1-16.

Béres, István - Horányi, Özséb (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest: Osiris.

Biocca, Frank (2000): A kiborg dilemmája. Progresszív megtestesülés a virtuális környezetekben. Replika, 39: 179-195.

Brown, John Seely - Duguid, Paul (1997): A dokumentumok társas élete. Replika, 25: 177-194.

Castells, Manuel (2000): The Rise of the Network Society. Second Edition. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 1.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

Castells, Manuel (1997): The Power of Identity. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 2.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

Castells, Manuel (1998): End of Millennium. (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume 3.) Oxford and Malden, Mass.: Blackwell.

DiMaggio, Paul - Hargittai, Eszter - Neuman, W. Russell - Robinson, John P. (2001): Social Implications of The Internet. Annual Reviews Sociology, 27: 307-336.

Dreyfus, Hubert L. (1972): What Computers Can’t Do. A Critique of Artificial Reason. New York: Harper & Row.

Earman, M. David - Williams, Mary B. - Shauf, Michele S. (eds.) (1997): Computers, Ethics, and Society. Second Edition. New York - Oxford: Oxford University Press.

Feenberg, Andrew (1999): Questioning Technology. London: Routledge.

Fischer, Claude S. (1992): America Calling. A Social History of the Telephone to 1940. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Font, Jean-Marc - Quiniou, Jean-Claude (1971): A számítógép. Mítosz és valóság. Budapest: Európa.

Fülöp, Géza (1973): Ember és információ. Bukarest: Kriterion.

Gibson, William (1999): Neurománc. Budapest: Valhalla Páholy.

Habermas, Jürgen (1985): A kommunikatív cselekvés elmélete (I-II). Budapest: ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja és Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ.

Hayles, N. Katherine (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press.

Heim, Michael (2000): A kibertér erotikus ontológiája. Replika, 39: 197-213.

Heylighen, Francis - Bollen, Johan (1998): A World-Wide-Web mint szuperagy: a metaforától a modellig. Café Bábel, 28: 151-159.

Ivacs, Ágnes - Sugár, János (1997): Buldózer. Médiaelméleti antológia. Budapest: Media Research Alapítvány.

Karácsony, András (1998): A szociális világ mint kommunikatív teljesítmény. Niklas Luhmann konstruktivista fordulata. Gond, 15-16: 245-265.

Latour, Bruno (1999): Sohasem voltunk modernek. Budapest: Osiris.

Lotman, Jurij M. (1973): Szöveg, modell, tipus. Budapest: Gondolat.

Lyotard, Jean-François (1993): A posztmodern állapot, 7-145, in: J. Habermas, J-F. Lyotard, R. Rorty: A posztmodern állapot. Budapest: Századvég-Gond.

Masuda, Yoneji (1988): Az információs társadalom. Budapest: OMIKK

Mumford, Lewis (1986): A gép mítosza. Válogatott tanulmányok. Budapest: Európa.

Negroponte, Nicholas (2002): Digitális létezés. Budapest: Typotex.

Nora, Simon - Minc, Alain (1979): A számítógépesített társadalom. Jelentés a francia köztársasági elnök számára. Budapest: Statisztikai KiadóVállalat.

Nyíri, Kristóf (szerk.) (2001a): Mobil információs társadalom. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Nyíri, Kristóf (szerk.) (2001b): A 21. századi kommunikáció új útjai. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Pléh, Csaba (1998): Számítógép és személyiség. Replika, 30: 77-100.

Pool, Ithiel de Sola (ed.) (1977): The Social Impact of the Telephone. Cambridge, Mass., London: The MIT Press.

Morel, J. - Bauer, E. - Meleghy, T - Niedenzu, H-J. - Pleglau, M. - Staubmann, H. (szerk.) (2000): Szociológiaelmélet. Budapest: Osiris.

Ropolyi, László (1999d): A társadalom a számítógépekben. Replika, 35: 155-171.

Roszak, Theodore (1990): Az információ kultusza. Budapest: Európa.

Toffler, Alvin (2001): A harmadik hullám. Budapest: Typotex.

Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.

    

Kapcsolódó web címek


Hírek, információk:

Jelentkezés, adminisztráció Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Északi tömb 660. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949 

Utolsó felfrissítés: 2005. március 23 .