Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Internetfilozófia
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9324
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László, egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Internetfilozófia
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is  felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László 
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Kémiai épület, 0.62 terem Ideje: szerda 2 - fél 4
 
Ajánlás:

Egy féléves kurzus bármilyen szakos hallgatók számára. A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül speciális tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék jobban megérteni mindennapos internetes gyakorlatunk ideológiai hátterét is.

Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott. A félév során az érdeklődő hallgatóknak módjában áll egy-egy témából felkészülve esetenként beszámolót tartani, amivel jegyet is lehet szerezni.
 

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznosak lehetnek elemi számítógépes ismeretek és valamennyi internetes tapasztalat is.
Számonkérés:

Jegyet szerezni a foglalkozásokon tartott beszámolók révén, ill. egy előzetesen egyeztetett témakört feldolgozó dolgozat megírásával lehet. Dolgozat beadása esetén a jegy a beadott dolgozat témájához kapcsolódó szóbeli vizsga során születik meg.

Tematika:

A tanfolyam célja a számítógépek és számítógép-hálózatok kifejlődésének, működés-módjának és jellegzetes alkalmazásaik társadalmi és kulturális következményeinek bemutatása az Internet filozófiai elemzése segítségével. A feldolgozás módja jobbára hagyományos előadás lesz.

Részletesebben:

1. Hogyan lehet valamit megérteni? Hétköznapi, tudományos és filozófiai megértés. A dolgok természetének vizsgálata a filozófiában. Arisztotelész módszere a létezők természetének leírására. Az arisztotelészi internetfilozófia szemléletmódja.

2. Tudomány- és technikafilozófiai, kommunikációfilozófiai, kultúrafilozófiai és organizációfilozófiai bevezető.

3-5. A technika és az információs technika természete. Az információ fogalma. Virtualitás és nyitottság.  Mérnöki tervezés és evolúciós barkácsolás. Az Internet mint technikai rendszer. Realitás és virtualitás a hálón: a virtuális közösségek, tevékenységek, személyiségek.

6-8. A kommunikáció természete. Kommunikációs médiumok és technológiák Szóbeliség, írásbeliség és képi kultúraközvetítés. Információs és kommunikációs gépek: telefon, telex, rádió, televízió, telefax, stb. Az Internet mint kommunikációs eszköz.

9-10. A kultúra természete. Kultúra, közösség, társadalom. Modern és posztmodern kultúra.  Társadalmi válságok filozófiai értelmezése. A posztmodern állapot, mint a mai kultúra válságának megnyilvánulása. Az Internet mint kulturális közeg. Hipertext, multimédia, töredékesség és komplexitás. A hálópolgár élete és gondolkodása a képernyőn.

11-13.  Az organizmus természete. Modern és posztmodern organizmusok. Az Internet mint posztmodern organizmus. Modern és posztmodern aktivitás a hálón. A számítógépek létrejöttének történelmi és társadalmi körülményei. A számítógép mint a modernitás eszmerendszerének megtestesítője. A posztmodern Internet. Korunk és a késő középkor analóg vonásai: a tudás reformációjának perspektívája.
 

Ajánlott irodalom:
Dolgozatíráshoz ajánlott témák:
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a Replika c. folyóirat archívumában fellelhető, az Internetről szóló egy-egy cikkről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a First Monday c. angol nyelvű folyóirat egy-egy cikkéről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a Resource Center for Cyberculture Studies c. angol nyelvű gyűjtemény egy-egy cikkéről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának egy-egy jelentéséről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a Oxford Internet Institute egy-egy kutatója valamilyen cikkéről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a Médiakutató c, folyóiratban  fellelhető, az Internetről szóló egy-egy cikkről (természetesen forrásmegjelöléssel)
 • Néhány oldalas összefoglaló készítése a Berkman Center for Internet & Society at Harvard University angol nyelvű publikációgyűjteményének egy-egy cikkéről (természetesen forrásmegjelöléssel)

 • ***
 •  
 • Az Internet történetének és fejlődésének bemutatása Zakon, az Internet Society, vagy a LivingInternet alapján
 • Egy technikafilozófiai probléma (pl. tudomány és technika viszonya, a technika társadalmi beágyazottságának problémája, technikai determinizmus, technológiai pesszimizmus, technikafilozófiai paradigmák, stb.) bemutatása. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Az információ fogalmának különféle (matematikai, technikai, szemantikai, filozófiai, stb.) megközelítései, illetve eme leírások következményei. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • A virtuális valóság filozófiai problémái. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Egy kommunikációfilozófiai probléma (pl. nyelvfilozófiai kérdések, szóbeliség, írásbeliség, vizualitás, az írás és olvasás történeti és filozófiai problémái, a kommunikációkutatás torontói iskolája, a Gutenberg galaxis, a nyilvánosság, a magánszféra, a kommunikáció jogi kérdései, stb.) bemutatása. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Az Internet mint kommunikációs hálózat problémái. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Egy kultúrafilozófiai probléma (pl. a kultúra előállításának filozófiai kérdései, Lotman kultúrafelfogása, kultúra és civilizáció viszonya, a kiberkultúra, illetve a popkultúra jellegzetességei, modern és posztmodern kultúra, stb.) bemutatása. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Az Internet mint kulturális közeg problémái. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Egy rendszerelméleti, illetve hálózatelméleti probléma (a hálózatok tudományos és filozófiai leírása, hálózatok tulajdonságainak elemzése, rendszer és hálózat, élő és élettelen rendszerek hálózatai, stb.) bemutatása. A forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért
 • Az Internet mint hálózat problémái (pl. Barabási Albert-László: Behálózva c. könyve nyomán)

Természetesen sok más témakör feldolgozása is lehetséges - további javaslatokat szívesen fogadok.


Hírek, információk:

Szívesen látok minden érdeklődőt a dolgozatok témájával kapcsolatos beszélgetésre szerdánként 1-2 között a szobámban (Lágymányos, Déli tömb, 1.504). 

Utolsó felfrissítés: 2014. szeptember 2.