Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Az Internet társadalmi és kulturális hatásai
Ajánlott szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9307
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László, egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Az Internet társadalmi és kulturális hatásai
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is  felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László 
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb -1.62 terem Ideje: szerda 2 - fél 4
 
Ajánlás:

Egy féléves kurzus bármilyen szakos hallgatók számára. A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként is felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék jobban megérteni mindennapos Internet-használatunk következményeit.
Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott.

 

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet valamennyi internetes tapasztalat, valamint az "Internetfilozófia" című kurzus egyes témáinak ismerete is.
Számonkérés:

Jegyet szerezni egy előzetesen egyeztetett témakört feldolgozó dolgozat megírásával lehet. A dolgozat beadását követően a jegy a dolgozat témájához kapcsolódó vizsgabeszélgetés során születik meg.

Tematika:

A tanfolyam célja a számítógép-hálózatok kifejlődése, működésmódja és jellegzetes alkalmazásai társadalmi és kulturális következményeinek bemutatása az Internet, valamint korunk társadalmi és kulturális folyamatai filozófiai elemzése segítségével. A feldolgozás módja jobbára hagyományos előadás lesz.

Részletesebben:

1. Internetfilozófiai bevezetés. Az arisztoteliánus internetfilozófia szemléletmódja. Az Internet mint technikai rendszer. Az Internet mint kommunikációs eszköz. Az Internet mint kulturális közeg. Az Internet mint posztmodern organizmus.

2. Módszertani előfeltevések az Internet társadalmi és kulturális hatásainak felderítéséhez. A "tudás reformációja" analógia bemutatása és elemzése. A késő középkori és a késő modern kor összehasonlítása.

3. A tudás jellegének és társadalmi helyzetének megváltozása a késő modern korban. A tudományos intézményrendszer háttérbe szorulása, az ismeretek technicizálódása

4. A kultúra átalakulása a késő modernben. Az információ fogalma. Virtualitás és nyitottság. Modern és posztmodern kultúra.  Társadalmi válságok filozófiai értelmezése. A posztmodern állapot, mint a mai kultúra válságának megnyilvánulása. Az individuális kiberkultúra jellegzetességei. Az esztétikai karakterisztikumok, a képi kultúraközvetítés és a képzelet meghatározó szerepe.

5. Hipertext, multimédia, töredékesség és komplexitás. Realitás és virtualitás a hálón: a virtuális közösségek, tevékenységek, személyiségek. A hálópolgár élete és gondolkodása a képernyőn. A posztmodern hálólakó személyiségvonásai. E-személyiség és posztönzés.

6. A "hálólét formálódásának" analógiája. Az emberré válás és a hálópolgárrá válás körülményeinek összehasonlítása. Az emberi létforma kiteljesedése: az ember három világ polgára. A természeti, a társadalmi és a hálólét jellemzői.

7. Az emberiség "igazi" történetének újrakezdése az Internet-használat révén.

 

Ajánlott irodalom/hálóhelyek:
 
Dolgozatíráshoz ajánlott témák:

Egy e témában megjelent írás néhány oldalas összefoglalása (természetesen forrásmegjelöléssel):

Önállóan írt esszé például a következő témakörökben (a forrásokat az Internetről kell begyűjteni, vagy hozzám lehet fordulni tanácsért):

 • Az Internet mindenütt jelenvalóságának elemzése
   
 • A társadalmi és termelési rendszer megváltozása az utóbbi évtizedekben. (Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet  című könyve felhasználásával)
   
 • Az információ fogalmának különféle (matematikai, technikai, szemantikai, filozófiai, stb.) megközelítései
   
 • Az online játékok és a virtuális valóság filozófiai problémái
   
 • Egy internet-pszichológiai probléma (pl. virtuális kapcsolatok, függés, a személyiség pluralizálódása, stb.) elemzése
   
 • A privát szféra és a nyilvánosság átalakulása az Internet-használat során
   
 •  A szabad szoftver mozgalom ideológiája és működésmódja
   
 • E-learning, virtuális egyetem, illetve a tanulás és tanítás átalakulása az Internethasználat következtében
   
 • A tudományos ismeretek nyilvánosságának változásai (pl. Wikipédia, Sky writing, S. Harnad tevékenysége, tudományos portálok, stb.)
   
 • A szóbeliség, az írásbeliség és a vizualitás társadalmi, politikai összefüggései (pl. Nyíri-Szécsi hasonló című könyve alapján)
   
 • A hagyományos olvasás és keresőprogramok eljárásainak összehasonlítása
   
 • Az Internet, mint kép bemutatása Vilém Flusser írásai alapján
   
 • Az Internet, mint hálózat tulajdonságainak elemzése (pl. rendszer és hálózat, élő és élettelen rendszerek hálózatai, stb.) Barabási Albert László: Behálózva című könyve és más írásai alapján
   
 •  A modern és posztmodern értékrend összehasonlítása, illetve ezen értékek megjelenése az Internet használata során
   
 • A kultúra előállításának hagyományos és internetes formái (például: Lotman kultúrafelfogása, kultúra és civilizáció viszonya, a kiberkultúra, illetve a popkultúra jellegzetességei, modern és posztmodern kultúra, stb.)
   
 • Az internetes és a mobil kommunikáció összehasonlítása
   

Természetesen sok más témakör feldolgozása is lehetséges - további javaslatokat is szívesen fogadok.

 
Hírek, információk:

A dolgozat témájának megbeszélése személyesen lehetséges pl. kedden 3-4 között a szobámban (Lágymányos, Déli tömb, 1.504 szoba), vagy üzenetet válthatunk a ropolyi _at_caesar.elte.hu címen.

Utolsó felfrissítés: 2015. febuár 4.