Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
A posztmodern gondolkodás
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9314
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A posztmodern gondolkodás
Heti 2 órás előadás, amely speciális előadásként is felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 0.89 terem Ideje: hétfő fél 4 - 5
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. A tanfolyam célja, hogy bemutassa napjaink egyik legjelentősebb - ha nem a legjelentősebb – világszemléletét. A huszadik század közepétől kibontakozó posztmodern szemléletmód egyaránt áthatja a korszak filozófiáját, művészetét, tudományos gondolkodását, sőt politikai és erkölcsi értékrendjét is. A napjainkban világszerte megfigyelhető ideológiai, kulturális és politikai küzdelmeket leginkább a modern és posztmodern értékrendek érvényesítéséért folyó küzdelemként érthetjük meg. A kurzus ehhez a megértéshez igyekszik némi segítséget nyújtani.

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet a filozófia elemeinek az ismerete.
Számonkérés:

Jegyet szerezni két, egymástól független követelmény teljesítésével lehet. Egyrészt röviden ismertetni kell egy elolvasott filozófiai szöveg tartalmát - valamelyik, a félév folyamán, ill. a vizsgaidőszakban megtartott közös összejövetelen. Másrészt az alábbi kérdéssorozatra válaszoló dolgozatot kell beadni - legkésőbb a vizsgaidőszak végéig.  A kérdéssorozat innen letölthető.

Dolgozatkérdések

A posztmodern gondolkodás  című

tanfolyamhoz


1. Példákkal illusztrálva értelmezd a következő fogalmakat (1-2 mondatos magyarázat elegendő):

    hit és tudás
    technika és tudomány
    válság
    kritika
    anarchizmus
    narratíva 
 
 

2. a.) Ismertesd a racionalitás értelmezésének XX. századi fontosabb változatait.
    b.) Melyek a relativizmus mellett szóló legjellemzőbb érvek?

 (Vagy az a.) vagy a b.) kérdésre elegendő válaszolni.)
 
 

3. a.) Melyek a legfontosabb közös és a legjellemzőbb eltérő értékek a modern és posztmodern világszemléletben?
    b.) Hasonlítsd össze Karl Popper és Paul Feyerabend tudományfelfogását.

 (Vagy az a.) vagy a b.) kérdésre elegendő válaszolni.)
 
 

4. Történeti áttekintés vagy az a.) vagy a b.) vagy a c.) kérdésről:

    a.) A modern személyiség kialakulásának folyamata
    b.) A hatalom problémájának alakulása
    c.) A művészeti irányzatok szerepének változásai az adott korszakban
 
 

Tematika:

A tanfolyam célja a posztmodern gondolkodás történetének és jellegzetességeinek áttekintése, olyan módon, hogy segítséget adjon korunk ideológiai problémáiban való eligazodáshoz. A kurzus során  ismeretelméleti, tudománytörténeti és tudományfilozófiai összefüggéseket is említeni fogunk.

A tanfolyam vázlatos tematikája:

A. Történeti bevezető: A modern polgári ideológiai kibontakozása a XVII-XVIII. században. A felvilágosodás világképe és a mechanisztikus természetkép. A tudomány és a tudás szerepe a modern ideológiában. A modernitás korai kritikusai: Kierkegaard, Nietzsche, utópista szocialisták. A XIX. századvégi Monarchia értékvilága. A világháborúk és a fasizmus kulturális következményei. A racionalizmus és irracionalizmus átértelmezései. A beatmozgalom és a hatvanas évek elbukott forradalmai. A „létezett szocializmus” összeomlásának ideológiai következményei. A történelem vége?

 B. Modern és posztmodern: A modern és posztmodern értékrendjének összevetése. A ténylegesen pluralista értékrend következményei a művészetekben, a tudományokban, a vallásokban, a politikában és a mindennapi életben. A modern, mint a posztmodern része. A posztmodern meghatározhatatlansága.

 C. A posztmodern világ képe: Tudás helyett ismeret, tudomány helyett művészet, uralom helyett az uralom elvetése. A lényeges posztmodern értékek - pluralitás, töredezettség, virtualitás, individualitás, hatalomellenesség, individualitás – kibontakozása az Internet világában.

 

Irodalom:
 Bevezető irodalom


Horkheimer, Max - Adorno, Theodor W. (1990): A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Budapest: Gondolat - Atlantisz - Medvetánc.

Habermas, Jürgen - Lyotard, J-F. - Rorty, R. (1993): A posztmodern állapot. Budapest: Századvég-Gond.

Latour, Bruno (1999): Sohasem voltunk modernek. Budapest: Osiris.

Jameson, Fredric (1997): A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 

Sokal, Alan - Bricmont, Jean (2000): Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal. Budapest: Typotex.

Foucault, Michel (2001): A tudás archeológiája. Budapest: Atlantisz.
 

 További ajánlott irodalom

 

Almási, Miklós, et al. (1987): Körkérdés a posztmodernről. Medvetánc, 1987/2: 217-263.

Babarczy, Eszter (1998): Siralmas posztmodern. Replika, 30: 51-61.

Bart, István (vál.) (1981): Entrópia. Mai amerikai elbeszélők. Budapest: Európa.

Bozóki, András - Sükösd Miklós (szerk.) (1991): Anarchizmus, Budapest: Századvég.

Érdi, Péter (1991): Posztmodern természet(?)tudomány. BUKSZ, 3(4): 454-460.

Feyerabend, Paul (1985/1986): Tézisek az anarchizmusról. A relativizmus elemei, Medvetánc, 41-53, 1985/4-1986/1

Feyerabend, Paul (2002): A módszer ellen. Budapest: Atlantisz.

Fukuyama, Francis (1994): A történelem vége és az utolsó ember. Budapest: Európa.

Habermas, Jürgen (1998): Filozófiai diskurzus a modernségről. Tizenkét előadás. Budapest: Helikon.

Heller Ágnes (1997): Életképes-e a modernitás? Debrecen: Latin Betűk.

Huizinga, Johan (1990): Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására. Szeged: Universum Kiadó.

Huntington, Samuel P. (2001): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa.

Kermode, Frank (1980): Mi a modern? Tanulmányok. Budapest: Európa.

Kolakowski, Leszek (1990): A modernség: egy végtelen per. Hiány, II(16): 3-7.

Márkus, György (1992): Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek. Budapest: T-Twins Kiadó és Lukács Archívum.

Nagy, Zsolt (1991): Posztmodern/izmus I-III, Mozgó Világ, 17/5,6,7: 42-49,46-55,78-86.

Nádasdy, Ádám (1998): A “modern” és a belőle képzett fogalmak jelentés- és használattörténete. Replika, 30: 33-40. 

Szilágyi, Ákos (1992): A vágy titoktalan tárgya. Budapest: Liget.

Vajda, Mihály (1991): A posztmodern. Hiány, III/6: 24-27.

Vajda Mihály (1993): A posztmodern Heidegger. Budapest: T-Twins-Lukács Archívum, Századvég.

 

Néhány kapcsolódó webhely

 

Heller Ágnes: Elmélkedések a hiszékenységről és az ezzel kapcsolatos vita: http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/hisz/heller.html

Heller Ágnes: Mi a posztmodern - húsz év után: http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/heller.htm

ctheory c. újság: http://www.ctheory.net/

Postmodern Culture c. újság: http://www.iath.virginia.edu/pmc/contents.all.html
 


Hírek, információk:
További részletekért Ropolyi Lászlóhoz lehet fordulni:
Lágymányos, Déli tömb 1. 504 szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2010. szeptember 5.