Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Social Studies of Science angol nyelvű szövegolvasó szeminárium
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9048
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Kovács Ágnes
Közép-Európai Egyetem, Gender Studies tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Social Studies of Science angol nyelvű szövegolvasó szeminárium

Heti 2 órás szeminárium, amely szabadon választható kurzusként is felvehető.

 Előadó:
Kovács Ágnes
Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies Tanszék

 

Helye: Kémia Épület 415 (hajóorr) terem Ideje: kedd 16.00-17.30
 
 
A tantárgy leírása:


A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudományfilozófiai tantárgynak számít.

A “social studies of science” a tudomány intézményrendszerét, a tudományos közösségeket és a tudományos tudás tartalmát vizsgálja és írja le szociológiai, antropológiai és történeti módszerekkel. Ily módon része a tudomány és technika társadalomhoz való viszonyát vizsgáló tágabb tudományterületnek (Science and Technology Studies, STS). Az STS azonos módon, társadalmi konstrukcióként kezeli mind a tudományt, mind a technikát, jelen kurzus azonban túlnyomórészt a tudomány elemzésével foglalkozik.

A szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az STS néhány központi témájával, szemléletmódjával és fogalomrendszerével. Célja továbbá az is, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek idegen nyelvű szakszöveg olvasásában, fordításában, tartalmi összefoglalásában, valamint megtanuljanak rövid előadást tartani, a szöveggel és a témával kapcsolatos nézeteiket megvitatni.

Az óra formája szövegolvasó szeminárium; a hallgatók minden órára 10-15 oldal terjedelmű angol nyelvű szöveget olvasnak, melyet az órán egy hallgató 20-30 percben ismertet, majd a szöveg tartalmát és az annak kapcsán felmerülő témákat közösen megvitatjuk. A szövegek bevezető és/vagy áttekintő jellegűek, és különösebb előképzettség nélkül is érthetőek.

Az olvasmányok angol nyelvűek, az órák azonban magyarul lesznek, így a szöveget ismertető előadást is magyarul kell tartani. A szövegek az ETR e-learning funkcióján keresztül letölthetők.

 

Előismeretek:
Középfokú vagy felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

A számonkérés módja:
A szemináriumi forma miatt az órák látogatása kötelező. A jegyszerzésnek két feltétele van: (1) a hallgató legalább 10 szemináriumon jelen legyen (2) létszámtól függően egy vagy két alkalommal a feladott szöveget ismertető előadást tartson.

A szorgalmi időszak végén az előadás és az órai részvétel alapján jegyet ajánlok meg, amit szóban javítani lehet. A javítóvizsga során néhány, általam kijelölt szöveg tartalmáról beszélgetünk.

 
Tematika:
Introduction
Szept 13. Introduction to the course

Szept. 20.
Sismondo, Sergio (2004). In An introduction to Science and Technology Studies. Malden, MA: Blackwell
Ch 1: Prehistory of Science and Technology Studies (pp. 1-11).

Sociology of science
Szept. 27-okt. 4 .
Bucchi, Massimiano (2004). Science in Society: An introduction to social studies of science. London & New York: Routledge
Ch 1: The development of modern science and the birth of the sociology of science (pp. 7-23).

Okt. 11.
Merton, Robert (1968). The Matthew Effect in Science. Science 159 (5 Jan 1968): 56-63.

Sociology of scientific knowledge
Okt. 18- okt. 25.
Bucchi Ch 3: Is mathematics socially shaped? The ‘strong programme’ (pp. 41-59).

Nov. 8.
Potter, Elizabeth (1988). Modeling the Gender Politics in Science. Hypatia 3(1): 19-33.

The social construction of technology
Nov 15-22.
Bijker, Wiebe (1995). Sociohistorical Technology Studies. In. Jasanoff, Sheila; Markle, Gerard E.; Petersen, James C. & Pinch, Trevor (Eds). Handbook of Science and Technology Studies (pp. 229-256). [Thousand Oaks]: Sage

Gender and science
Nov. 29.
Sismondo Ch 13: Feminist S& TS and its Extensions (pp. 128-140).

Dec. 6.
The Biology and Gender Study Group (1988). The Importance of Feminist Critique for Contemporary Cell Biology. Hypatia 3(1): 61-76.

Dec. 13. Summary and outlook

 

Ajánlott irodalom magyar nyelven:

De Solla Price, Derek (1979). Kis tudomány, nagy tudomány. Ford. Dr. Soós Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó

Merton, Robert K. (2002). Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. 4. rész: Tudományszociológiai tanulmányok (pp. 613-709). Ford. Balogh Zoltán. Budapest: Osiris

Bär, Siegfried (2003). Professzorok és alattvalók: A tudományos kutatás diszkrét bája. Ford. Bognár János. Budapest: Akadémiai Kiadó

Fehér Márta (2005). A tudásszociológia mint tudományelmélet. In Fehér Márta & Békés Vera (szerk). Tudásszociológia szöveggyűjtemény (pp. 309-328). Budapest: Typotex

Szabari Vera (2008). A tudománykutatás paradigmái. In Némedi Dénes (szerk.) Modern szociológiai paradigmák (pp. 465-518). Budapest: Napvilág

Latour, Bruno (1999). Sohasem voltunk modernek: szimmetrikus antropológiai tanulmány. Ford. Gecser Ottó. Budapest: Osiris

Király Gábor (2008). Technika és társadalom: játék határok nélkül? In Némedi Dénes (szerk). Modern szociológiai paradigmák (pp. 519-571). Budapest: Napvilág

Kuhn, Thomas (2000). A tudományos forradalmak szerkezete. Ford. Bíró Dániel. Budapest: Osiris

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1998). A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Ford. Tomka Miklós. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

 


Hírek, információk:
 
Utolsó felfrissítés: 2011. szeptember 2.