Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 

A természetfilozófia története I.

- A természetfilozófia története az ókortól a XVII. századig -

Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9318
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Ropolyi László és mások
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A természetfilozófia története I.

- A természetfilozófia története az ókortól a XVII. századig -

Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.


 Előadók:
P. Szabó Sándor, Ropolyi László, Szegedi Péter, Székely László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 0.81 terem Ideje: kedd 4 - fél 6
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és szabadon választható előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. A természetfilozófia történetét két félév során tekintjük át. Ebben a félévben az ókortól a XVII. századig követjük a történeti folyamatot. A tematikát a következő félévben folytatjuk, de mindkét féléves kurzus önállóan is felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik kíváncsiak a természet nem diszciplínákhoz kötött, hanem általánosabb jellegű értelmezésében és leírásában található szemléletmódokra. Mivel a legtöbb természettudomány szükségképpen felhasználja a természetre vonatkozó általános elveket és ismereteket is, minden természettudományt tanuló számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően - változó előadók által tartott - előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de az irodalom szerteágazó volta miatt, a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott. 

 
Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet a filozófiatörténet (és esetleg a tudományfilozófia) alapjainak ismerete is.
 
Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó, a vizsgaidőszakban megírandó írásbeli vizsgával lehet. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam tematikája alapján. 

 
Tematika:
 

A kollégium célja a természet fogalmának, a természettudományok tárgyának és módszereinek az ókortól a XVII. századig terjedő történeti-filozófiai analízisét nyújtani. Részletesebben:

1. Bevezetés. A természetfilozófia létrejötte és jellemzői.

2-7. Az antik kor természetfelfogása. Természetkép az ókori Kínában. Görög természetfilozófia: Korai görög természetfilozófia és Platón.  Arisztotelész a természetről, az arisztotelészi fizika világképe. A görög csillagászat és kozmológia természetfogalmai.

8-9. Középkori és reneszánsz természetfilozófia: Csillagászat. Alkémia. A természeti törvény fogalmának kialakulása. A racionalista gondolkodás kialakulása.

10-13. A mechanisztikus természetkép kifejlődése és kiteljesedése: Galilei, Kepler, Descartes, Huygens, Newton.

 

Az egyes órák témái

 

1. szept. 14.  Mi a természetfilozófia? A természetfilozófia létrejötte és  jellegzetességei.
                               (Ropolyi L.)

2. szept. 21.  Természetfilozófia és tudomány, a természetfilozófia fejlődése
                               (Ropolyi L.)  

3. szept. 28.  Korai görög természetfilozófia és Platón
                               (Szegedi P.)

4. okt.  5.    A görög csillagászat természetfilozófiai alapjai
                               (Székely L.)  

5. okt. 12.   Arisztotelész a természetről
                               (Ropolyi L.)

6. okt. 19.    Természetfilozófia az ókori Kínában
                               (P. Szabó S.)    

7. nov. 2.      Az arisztotelészi fizika világképe
                               (Ropolyi L.

8. nov. 9.      Természetfelfogás a középkorban
                               (Ropolyi L.)

9. nov. 16.     A természeti törvény fogalmának kialakulása.
                               (Ropolyi L.)

10. nov. 23.   Ráció és tapasztalat. A racionalista gondolkodás kialakulása
                               (Szegedi p.)

11. nov. 30.  Mechanisztikus természetkép I. Descartes
                               (Szegedi P.)

12. dec. 7.    Mechanisztikus természetkép II. Galilei, Kepler, Huygens
                               (Szegedi P.)

13. dec. 14.   Mechanisztikus természetkép III.  Newton
                               (Szegedi P.)
 

 
Irodalom:
 
       Kötelező irodalom

       Előadások a természetfilozófia történetéből  (ELTE TTK  jegyzet, 1997)

       További ajánlott irodalom
 

  a.) A tudományok történetéről

  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
  Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
  Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)
  Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös,
     2000)

  Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
  Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
  Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
  Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE
     jegyzet, 1973)
  Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia
     újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
  Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)

  Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978, 1981)
  Brush S. G.: Resource Letter HP-1: History of Physics, Am. J. Phys., 55, 683-91, 1987
  Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
  Jacob F.: A tojás és a tyúk. Az élők logikája (Európa, 1974)
  Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
  Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)
  Pléh Cs.: Pszichológiatörténet (Gondolat, 1992)

  Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
  Makkai L.: A tudomány forradalma Angliában (Gondolat, 1966)
  Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)
  Vekerdi L.: Tudás és tudomány (Typotex, 1994)

  b.) A Principia Philosophiae Naturalis sorozat kötetei

  Newton válogatott írásai (Typotex, 2003)
  Planck válogatott írásai (Typotex, 2003)
  Neumann válogatott írásai (Typotex, 2003)

  c.) A kapcsolódó filozófiatörténeti irodalom

  Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - AVédáktól Wittgensteinig (Kossuth, 
     1981)
  Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
  Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
  Nyíri T.: A filozófiai gondolkodás fejlődése (Szent István, 1977)
  Kecskés P.: A bölcselet története (Szent István, 1981)
  Sándor P.: A filozófia története I-III. (Akadémiai, 1965)
  Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
  Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
  Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

  Horkheimer M., Adorno T. W.: A felvilágosodás dialektikája (Gondolat-Atlantisz, 1990)
  Márkus Gy., Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, 1972)
  Friedell E.: Az újkori kultúra története I.-VI. kötet (Holnap, 1989-1993)

  Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
  von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
  Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
  Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
  Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)
  Előadások a természetfilozófia történetéből (ELTE TTK jegyzet, 1997)

  d.) A kapcsolódó tudományfilozófiai, ill. általános jellegű olvasnivalók

  Fehér M. - Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, 1977)
  A tudományfejlődés-elmélet problémái. Szöveggyűjtemény. (A filozófia időszerű kérdései
     43, 1980)
  Kuhn T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980)
  Popper K. R.: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997)
  Hempel C. G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, 1966)
  Bunge M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York, 1967)
  Bunge M.: Az okság. Az oksági elv helye a modern tudományban (Gondolat, 1967)
  Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, 1997)
  Lakatos I. - Musgrave A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science (North-Holland,
     Amsterdam, 1968)
  A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, 1980)
  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Science at Cross Roads (F. Cass and Co. Ltd., London, 1971)
  Bloor D.: Knowledge and Social Imagery (Routledge and Kegan Paul, London, 1976)
  Mendellsohn E. - Weingart P. - Whitley R.: The Social Production of Scientific
     Knowledge. Sociology of the Sciences. Yearbook 1977 (Reidel, Dordrecht, 1977)
  Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)

  Bunge M.: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht, 1973)
  Fényes I.: A fizika eredete (Kossuth, 1980)
  Bitsakis E.: Fizika és materializmus (Kossuth, 1986)
  Mehra J. (ed.): The Physicist's Concept of Nature (Reidel, 1973)
  Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983)
  Pólya Gy.: A matematikai gondolkodás művészete I-II. (Gondolat, 1988 és 1989)
  Barrow J. D.: A fizika világképe (Akadémiai, 1994)

  Bohr N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat, 1984)
  Broglie L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1968)
  Planck M.: Válogatott tanulmányok. (második kiadás Gondolat ,1982)
  Heisenberg W.: A mai fizika világképe (Gondolat, 1958)
  Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)
  Born M.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Schrödinger E.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1970)
  Einstein A.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1971)
  Wigner J.: Szimmetriák és reflexiók. (Gondolat, 1972)
  Weizsäcker C. F. von: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1980)

  Kapcsolódó web címek

  Center for the Philosophy of Nature and Science Studies (CPNSS) at the Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark: http://www.nbi.dk/~natphil/Welcome.html 

  History of Science/Science Studies - Reference Sources:
     http://gort.ucsd.edu:80/ds/initial.html

  A Selection of Web and other Internet Sources For the History and Philosophy of
    Science, Technology and Medicine: http://www.imss.fi.it/~tsettle/index.html


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504 szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2010. szeptember 28.