Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 

A természetfilozófia története II.

- A természetfilozófia modern változatai -

Ajánlott szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9319
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Ropolyi László és mások
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A természetfilozófia története II.

- A természetfilozófia modern változatai -

Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.


 Előadók:
Kutrovátz Gábor, Ropolyi László, Szegedi Péter, Székely László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos Északi tömb 0.81 terem Ideje: kedd 4 - fél 6
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi, illetve szabadon választható tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. A természetfilozófia történetét két félév során tekintjük át. Az előző félévben az ókortól a XVII. századig követtük a történeti folyamatot. A tematikát ebben a félévben A XVIII. századtól folytatjuk, de mindkét féléves kurzus önállóan is felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik kíváncsiak a természet nem diszciplínákhoz kötött, hanem általánosabb jellegű értelmezésében és leírásában található szemléletmódokra. Mivel a legtöbb természettudomány szükségképpen felhasználja a természetre vonatkozó általános elveket és ismereteket is, minden természettudományt tanuló számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően - változó előadók által tartott - előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a téma szerteágazó volta miatt ajánlott. 


Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet előzményének, a Természetfilozófiatörténet I.-nek, valamint a filozófiatörténet (és esetleg a tudományfilozófia) alapjainak ismerete is, de ezektől függetlenül is felvehető.

Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a vizsgaidőszakban megírandó írásbeli vizsgán lehet. - A jegyszerzés további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján. 


Tematika:


A kollégium célja a természet fogalmának, a természettudományok tárgyának és módszereinek a XVIII. századtól napjainkig terjedő történeti-filozófiai analízisét nyújtani. Részletesebben:

1. Bevezetés és ismétlés: A természetfilozófia jellemzői és történeti fejlődése az ókortól a XVII. századig. A mechanisztikus világkép kiteljesedése és korlátai.

2-4. Kant és Hegel természetfilozófiája. Az anyagfogalom fejlődése a XVIII-XIX. században.

5-6. Materialista természetfelfogás a XIX.- XX. században. Marx, Darwin, Boltzmann.

7. Pozitivista természetfelfogás a XIX.- XX. században.

8-11. A modern kozmológia, a kibernetika, a rendszerelmélet, a kémia természetfilozófiai feltevései. Posztmodern természetkép. Konstruktivista természetfelfogás.

 

Az egyes órák témái

Február  15.      Bevezetés és ismétlés: A természetfilozófia jellemzői és történeti fejlődése az ókortól a XVII. századig.
   Ropolyi László

Február 22.      A mechanisztikus világkép kiteljesedése és korlátai
   Ropolyi László

Március  1.      Kant és Hegel természetfilozófiája
  Szegedi Péter

Március  8.     Darwin, Marx, Boltzmann
   Ropolyi László

Március 22.      Materialista és pozitivista természetfelfogás a XIX.- XX. században I.
   Szegedi Péter

Március 29.      Materialista és pozitivista természetfelfogás a XIX.- XX. században II.
   Szegedi Péter

Április    5.       Materialista és pozitivista természetfelfogás a XIX.- XX. században III.
   Szegedi Péter

Április  12.        Rendszerelmélet, kibernetika, önszerveződés
   Ropolyi László

Május   3.         A modern kozmológia természetfilozófiai feltevései.
   Székely László

Május 10.          Rendszerelmélet, kibernetika, önszerveződés
                          Posztmodern természetkép
   Ropolyi László

Május 17.         Konstruktivista természetfelfogás
   Kutrovátz Gábor
 

Irodalom:
 
           Kötelező irodalom

           Előadások a természetfilozófia történetéből  (ELTE TTK  jegyzet, 1997)  (Egy változata letölthető Kovács Ádám jóvoltából.)

  További ajánlott irodalom
   

  a.) A tudományok történetéről

  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
  Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
  Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)
  Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös,
     2000)

  Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
  Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
  Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
  Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE
     jegyzet, 1973)
  Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia
     újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
  Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)

  Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978, 1981)
  Brush S. G.: Resource Letter HP-1: History of Physics, Am. J. Phys., 55, 683-91, 1987
  Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
  Jacob F.: A tojás és a tyúk. Az élők logikája (Európa, 1974)
  Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
  Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)
  Pléh Cs.: Pszichológiatörténet (Gondolat, 1992)

  Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
  Makkai L.: A tudomány forradalma Angliában (Gondolat, 1966)
  Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)
  Vekerdi L.: Tudás és tudomány (Typotex, 1994)

  b.) A Principia Philosophiae Naturalis sorozat kötetei

  Newton válogatott írásai (Typotex, 2003)
  Planck válogatott írásai (Typotex, 2003)
  Neumann válogatott írásai (Typotex, 2003)
  Albert Einstein válogatott írásai (Typotex, 2005)
  Wigner Jenő válogatott írásai (Typotex, 2005)

  c.) A kapcsolódó filozófiatörténeti irodalom

  Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - AVédáktól Wittgensteinig (Kossuth, 
     1981)
  Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
  Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
  Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
  Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
  Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

  Horkheimer M., Adorno T. W.: A felvilágosodás dialektikája (Gondolat-Atlantisz, 1990)
  Márkus Gy., Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, 1972)
  Friedell E.: Az újkori kultúra története I.-VI. kötet (Holnap, 1989-1993)

  Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
  von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
  Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
  Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
  Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)

  d.) A kapcsolódó tudományfilozófiai, ill. általános jellegű olvasnivalók

  Fehér M. - Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, 1977)
  A tudományfejlődés-elmélet problémái. Szöveggyűjtemény. (A filozófia időszerű kérdései
     43, 1980)
  Kuhn T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980)
  Popper K. R.: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997)
  Hempel C. G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, 1966)
  Bunge M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York, 1967)
  Bunge M.: Az okság. Az oksági elv helye a modern tudományban (Gondolat, 1967)
  Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, 1997)
  Lakatos I. - Musgrave A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science (North-Holland,
     Amsterdam, 1968)
  A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, 1980)
  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Science at Cross Roads (F. Cass and Co. Ltd., London, 1971)
  Bloor D.: Knowledge and Social Imagery (Routledge and Kegan Paul, London, 1976)
  Mendellsohn E. - Weingart P. - Whitley R.: The Social Production of Scientific
     Knowledge. Sociology of the Sciences. Yearbook 1977 (Reidel, Dordrecht, 1977)
  Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)

  Bunge M.: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht, 1973)
  Fényes I.: A fizika eredete (Kossuth, 1980)
  Bitsakis E.: Fizika és materializmus (Kossuth, 1986)
  Mehra J. (ed.): The Physicist's Concept of Nature (Reidel, 1973)
  Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983)
  Pólya Gy.: A matematikai gondolkodás művészete I-II. (Gondolat, 1988 és 1989)
  Barrow J. D.: A fizika világképe (Akadémiai, 1994)

  Bohr N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat, 1984)
  Broglie L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1968)
  Heisenberg W.: A mai fizika világképe (Gondolat, 1958)
  Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)
  Born M.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Schrödinger E.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1970)
  Weizsäcker C. F. von: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1980)

  Kapcsolódó web címek

  Center for the Philosophy of Nature and Science Studies (CPNSS) at the Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark: http://www.nbi.dk/~natphil/Welcome.html 

  History of Science/Science Studies - Reference Sources:
     http://gort.ucsd.edu:80/ds/initial.html

  A Selection of Web and other Internet Sources For the History and Philosophy of
    Science, Technology and Medicine: http://www.imss.fi.it/~tsettle/index.html


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2011. április 12.