Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy  


 
Bevezetés a tudományfilozófiába
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9321
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Bevezetés a tudományfilozófiába
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.
 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Déli tömb 00-623.  terem Ideje: szerda 2 - fél 4
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n is szabadon választott tárgyként felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnének jobban elmélyedni választott tudományterületük működésének megértésében. Természetesen minden természettudományos diszciplína elemzésében felhasználhatjuk a tudományfilozófia eredményeit, tanulmányozása tehát minden hallgató számára hasznos lehet. Tudományfilozófiai elemzések a tudományok tanításához is komoly segítséget nyújtanak. Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott. A tudományfilozófia adott tudományterületen való hasznosításával kapcsolatosan is érdemes gyakorlatot szerezni. Ebben a tájékozódásban a tanfolyam résztvevői számíthatnak az előadó segítségére. 

Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznosak lehetnek alapvető filozófiai ismeretek, a filozófiatörténet vázlatos ismerete és néhány éves tapasztalatszerzés valamilyen tudományterület elméleteivel s eljárásaival kapcsolatban.
 
Számonkérés:
Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatkérdések innen letölthetők. A dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy.  A jegyszerzés másik módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján.
Tematika:
A tanfolyam célja, hogy elősegítse a természettudományok tudatos művelését, teljesebb megértését, tanítását és kutatását. Ennek érdekében bemutatja a tudományok fejlődésére jelenleg is ható fontosabb tudományfilozófiai, metodológiai álláspontokat. Részletesebben:

1. Mi a tudomány? Tudomány és tudás. Hétköznapi, tudományos és művészi megismerés. A tudomány strukturális, funkcionális, logikai és történeti meghatározási lehetőségei. A tudomány elemeinek és működésmódjának vázlatos leírása, meghatározottságaik és összefüggéseik jellemzése. A változó tudás.

2. A pozitivista tudományfilozófia fontosabb eredményei és kritikája. Tudomány és nem-tudomány elválasztása, a tudomány logikája, az igazolhatóság és tudományos bizonyosság nehézségei. A tudomány felépülésének és fejlődésének kumulatív modellje. Karl Popper falszifikacionalizmusa. A jobban tudás.

3. A posztpozitivista tudományfilozófiák változatai. Kuhn: paradigmák és tudományos forradalmak. Feyerabend és Lakatos reakciói. Racionalizmus vagy bármi elmegy? Naturalizált episztemológiák. A viszonylagos tudás. 

4. A tudományfilozófia szociológiai fordulata. Tudásszociológia, szociálkonstruktivizmus, hermeneutika. A társadalmi és hétköznapi környezet befolyása a tudományra. A tudomány intézmény-rendszere. Az emberarcú tudás.

5. A tudomány posztmodern kritikái és a kritika ellenhatása. A tudás és tudomány nemi karaktervonásai, a zárójelbe tett valóság. Hiszékenység és áltudományok. A két kultúra dilemmája és a Sokal botrány következményei. A kétségbeesett tudás.

 

Irodalom:

Bevezetés a tudományfilozófiába.(ELTE Reader jegyzet)  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/bevezetes-a-tudomanyfilozofiaba/

 
Ajánlott irodalom

1. Áttekintő és bevezető olvasmányok

Losee J: A Historical Introduction to the Philosophy of Science (Oxford U.P., Oxford, 1980)

Fehér M., Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, Bp., 1977)
Fehér M.: A tudományfejlődés kérdőjelei (Akadémiai, Bp., 1983)
Forrai G., Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Áron, Bp., 1999)
Laki J. (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Osiris, Bp., 1998)
Vörös L.(szerk.): A tudományfejlődés elmélet problémái, Szöveggyűjtemény, A filozófia
    időszerű kérdései 43., Budapest, 1980
Wartofsky M.: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai (Gondolat, Bp., 1979)
A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, Bp., 1980)
Márkus Gy.,Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, Bp., 1972)
Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában, Szerk.: Papp Zs.,
    (Gondolat, Bp., 1976)
Pragmatizmus (Peirce, James, Dewey írásai) (Gondolat, Bp., 1981)
Bär S.: Professzorok és alattvalók. A tudományos kutatás diszkrét bája. (Akadémiai, Budapest, 2003)

2. Tudományfilozófiai irányzatok és problémák

Fehér M.: A tudományfejlődés kumulativitásának mítoszai, Világosság, 14(8-9), 469-476,
   1973
Comte A.: A pozitív szellem (Helikon, 1979)
Mill J. S.: A szabadságról (Helikon, 1980)
Poincaré H.: Tudomány és föltevés (Bp., 1908)
Frege G.: Logika, szemantika, matematika (Gondolat,1980)
Copi I. M., Gould J. A.(szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről (Gondolat,
   Bp., 1985)
Russell B.: Miszticizmus és logika (Helikon, 1976)
Russell B.: Filozófiai fejlődésem (Gondolat, 1968)
A bécsi kör filozófiája, Szerk.: Altrichter F., (Gondolat, 1972) Különösen a következő cikkek:
    M. Schlick: A filozófia fordulata, 51-60. o.
    R. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén  keresztül, 61- 92. o.
    M. Schick: Az ismeret fundamentumáról, 260-287. o.
Wittgenstein L.: Logikai-filozófiai értekezés (Akadémiai, 1989)
Wittgenstein L.: A bizonyosságról (Európa, Bp., 1989)
Ryle G.: A szellem fogalma (Osiris, Bp., 1999)
Austin J. L.: Tetten ért szavak (Akadémiai, Bp., 1990)
Popper K.: A tudományos kutatás logikája (Európa, Bp., 1997)
Popper K.: Bevezetés a tudomány logikájába, 22-40. o., in: A tudományfejlődés elmélet
    problémái 
Popper K.: A társadalomtudományok logikája, 279-301. o., in: Tény, érték, ideológia, Szerk.
   Papp Zs., (Gondolat, Bp., 1976)
Popper K.: Conjectures and Refutations (Routledge, London, 1969)
Popper K.: Objective Knowledge (Clarendon, Oxford, 1972)

Dilthey W.: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban (Gondolat, Bp., 1974)
   497-510. o.
Rickert H.: Kultúrtudomány és természettudomány (Franklin Társulat, Bp., 1923) 29-58. o.
Weber M.: A tudomány mint hivatás, 126-157. o, in: Állam, politika, tudomány (Közgazdasági
   és Jogi Kiadó, Bp., 1970)

Kuhn T.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, Budapest, 1980)
Békés V.: A hiányzó paradigma (Latin Betűk, Debrecen, 1997)

Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, Bp.,1997)
Lakatos, I.: Bizonyítások és cáfolatok (Gondolat, Bp., 1981, Typotex, Bp., 1998)
Lakatos I.: A döntő kísérlet szerepe a tudományban, 69-90. o., in: A tudományfejlődés
   elmélet problémái ...

Feyerabend P.: Tézisek az anarchizmusról. A relativizmus elemei, Medvetánc
   1985/4-1986/1,  41-53 o.
Feyerabend P.: A módszer ellen (Atlantisz, Budapest, 2002)
Feyerabend P.: Philosophical Papers Vol. I-II., (Cambridge U.P., Cambridge, 1981)
Feyerabend P.: Science in a Free Society (NLB, London, 1978)
Feyerabend P.: Három dialógus a tudásról (Osiris, Bp., 1999)

Husserl E.: Válogatott tanulmányai (Gondolat, Bp., 1972)
Husserl E.: Az európai tudományok válsága (Atlantisz, Bp. 1998)
Vajda M.: Zárójelbe tett tudomány (Akadémiai, Bp., 1972(?))
Filozófiai hermeneutika (Szöveggyűjtemény) (Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs
   Központja, Bp., 1990)
Heidegger M.: A világkép korszaka, in: Vigilia, 1980/2 171-179. o.
Heidegger M.: Lét és idő (Gondolat, 1989) különösen a 165-169., 175-182., 579-589. o.
Gadamer H.-G.: Igazság és módszer (Gondolat,1984) különösen a 207-217. ill. 243-264. o.
Schwendtner T., Ropolyi L. és Kiss O.: Hermeneutika és a természettudományok (Áron, Bp.
   2001)

Mannheim K.: A gondolkodás struktúrái, (Atlantisz, Bp., 1995)
Marcuse H.: Az egydimenziós ember (Kossuth, Bp., 1990) 166-191. o.
Marcuse H.: A tudományról és a fenomenológiáról, in: A fenomenológia a
  társadalomtudományokban (Gondolat, Bp.,1984) 469-482. o. 
Hesse M.: Az episztemológia szocializálása, Filozófiai Figyelő, 1985/3, 23-38. o.
Mumford L.: Az ember öröksége, Filozófiai Figyelő, 1988/1-2., 86-100. o.
Karácsony A.: Bevezetés a tudásszociológiába (Osiris-Századvég, Bp. 1995)
Berger P., Luckmann T.: A valóság társadalmi felépítése (Jószöveg, Bp., 1998)
Latour B.: Sohasem voltunk modernek (Osiris, Bp., 1999)

Polányi M: Személyes tudás (Atlantisz, Bp., 1994)
Polányi M.: Értelemadás és értelemolvasás, 182-218. o., in: Polányi Mihály filozófiai írásai
   (Atlantisz, Bp., 1992) I. kötet

Rendszerelmélet, Válogatott tanulmányok, vál. Kindler J. és Kiss I. (Közgazdasági és Jogi
  Könyvkiadó, Budapest, 1971) Elsősorban a következők:
  Bertalanffy L. von: Az általános rendszerelmélet problémái, 25-38. old.
  Building K. E.: Az általános rendszerelmélet a tudomány csontváza, 94-112. o.

Márkus Gy.: Kultúra és modernitás (T-Twins Kiadó, Bp., 1992)
Érdi P.: Posztmodern természet(?)tudomány, BUKSZ, 3(4), 454-460, 1991
Rorty R.: A filozófia és a természet tükre (részletek), Filozófiai Figyelő, VII(3), 51-80, 1985
Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)
Rorty R.: Esetlegesség, irónia és szolidaritás (Jelenkor, Pécs, 1994)
Rorty R.: Tudás helyett remény (Jelenkor, Pécs, 1998)

Sokal A., Bricmont J.: Intellektuális imposztorok. (Typotex, Bp., 2000)
 

Kapcsolódó web címek

Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
http://hps.elte.hu/

Philosophy of Science Association
http://philsci.org/

Nyikos Lajos "Teázója"
http://www.kfki.hu/~cheminfo/menu/index1.htm

Alan Sokal Articles on the "Social Text" Affair
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal
 


Hírek, információk:
Érdeklődni Ropolyi Lászlónál lehet
Lágymányos, Déli tömb 1.504 szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2015. december 2.