Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
A tudományos gondolkodás története I. 
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9301
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Ropolyi László és mások
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A tudományos gondolkodás története I.
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.

 Előadók:
Kiss János, P. Szabó Sándor, Ropolyi László, Szegedi Péter, Székely László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 0.81 terem Ideje: kedd este 7 - fél 9
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és szabadon választható előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. A tudományos gondolkodás történetét két félév során tekintjük át. Ebben a félévben az ókortól a XVII. századig követjük a történeti folyamatot. A tematikát a következő félévben folytatjuk, de mindkét féléves kurzus önállóan is felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik kíváncsiak a természet nem diszciplínákhoz kötött, hanem általánosabb jellegű értelmezésére és leírására. Mivel a legtöbb természettudomány nem tárgyalja, de közvetetten mégis használja más diszciplínák sok megállapítását és ismereteit, azok történetével való foglalkozás minden természettudományt tanuló számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően - változó előadók által tartott - előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de az irodalom szerteágazó volta miatt, a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott.


Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet a filozófiatörténet (és esetleg a tudományfilozófia) alapjainak ismerete is.

Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó, a vizsgaidőszakban megírandó írásbeli vizsgával lehet. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján.
 

 
Tematika:
A kurzus célja a természettudományok és a matematika (kezdeteitől a XVII. századig tartó) történetének feldolgozása. El szeretnénk érni, hogy a kurzus hallgatói a történeti tényeken túl képet kapjanak a tudomány fogalmáról, működésmódjáról, fejlődésének törvényszerűségeiről is. Részletesebben:

1. Mi a tudomány, hogyan működik, miként változik? Előzetes megfontolások és történeti válaszok. A tudománytörténet jelentősége a természettudományok számára.

2. A tudomány kezdetei: Egyiptom, Babilónia, Mezopotámia. Kína. Mítosz, filozófia, tudományok. Matematika, csillagászat, a primitív technikák mint a tapasztalatszerzés forrásai.

3-4. A görög tudomány jellemzése és fejlődési szakaszai: Preszokratikus tudomány (korai természetfilozófia, atomizmus), Platón és Arisztotelész kora, a hellenisztikus tudomány. A görög matematika fejlődése. A ptolemaioszi csillagászat kifejlődése. A földrajzi diszciplínák kialakulása.

5-6. Az élő természet és az emberi test megismerésének kezdetei. A görög biológia.

7-8. A görögök fizikai ismeretei. Alkímia és kémia a görög világban.

9. A Római Birodalom tudománya. Technika és tudás. Az iszlám hozzájárulása a tudományhoz.

10-11. A középkori tudomány Európában. Arisztotelianizmus és skolasztika. A természeti törvény fogalmának kialakulása. A reneszánsz szellem és a technika fejlődésének hatása a tudományra. A tudomány eszköz- és intézményrendszerének fejlődése.

12-13. Újkori forradalom a tudomány jellegében és társadalmi helyzetében. A csillagászat fejlődése Kopernikusztól Keplerig. A klasszikus mechanika kialakulása. Galilei-Huygens-Newton. A "Principia" tartalma és jelentősége. Az infinitezimális számítás.

Az egyes órák témái


Szeptember  14. Bevezetés. A tudomány fogalma és fejlődése. A tudomány kezdetei:
  Egyiptom, Mezopotámia
  Ropolyi László

Szeptember 21. A görög tudomány jellemzése. A görög csillagászat kifejlődése
  Székely László

Szeptember 28. A görög matematika kialakulása
  Szegedi Péter

Október 5. Az élő természet és az emberi test megismerésének kezdetei. A görög biológia I.
  Kiss János

Október 12.  Az élő természet és az emberi test megismerésének kezdetei. A görög biológia II.
  Kiss János

Október 19.A kínai tudomány kezdeti eredményei
  P. Szabó Sándor 

November 2. A görögök fizikai és kémiai ismeretei I.
  Ropolyi László

November 9. A görögök fizikai és kémiai ismeretei II.
  Ropolyi László

November 16. A középkor és reneszánsz tudománya. A természeti törvény fogalmának kialakulása
  Ropolyi László

November 23.A tudomány eszköz- és intézményrendszerének fejlődése
  Ropolyi László  

November 30. Újkori forradalom a tudomány jellegében és társadalmi helyzetében
  A csillagászat fejlődése Kopernikusztól Keplerig
  Székely László

December  7.  A klasszikus mechanika kialakulása I. Galilei, Huygens
  Szegedi Péter

December  14. A klasszikus mechanika kialakulása II. Newton A "Principia" tartalma és
  jelentősége
  Szegedi Péter
 

Irodalom:
 
       Kötelező irodalom

       Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös, 2000)
 

       További ajánlott irodalom
 

  a.) A tudományok történetéről

  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
  Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
  Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)

  Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
  Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
  Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
  Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE
     jegyzet, 1973)
  Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia
     újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
  Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)

  Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978, 1981)
  Brush S. G.: Resource Letter HP-1: History of Physics, Am. J. Phys., 55, 683-91, 1987
  Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
  Jacob F.: A tojás és a tyúk. Az élők logikája (Európa, 1974)
  Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
  Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)
  Pléh Cs.: Pszichológiatörténet (Gondolat, 1992)

  Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
  Makkai L.: A tudomány forradalma Angliában (Gondolat, 1966)
  Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)
  Vekerdi L.: Tudás és tudomány (Typotex, 1994)
   

  b.) A kapcsolodó filozófiatörténeti irodalom

  Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - AVédáktól Wittgensteinig (Kossuth, 
     1981)
  Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
  Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
  Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
  Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
  Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

  Horkheimer M., Adorno T. W.: A felvilágosodás dialektikája (Gondolat-Atlantisz, 1990)
  Márkus Gy., Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, 1972)
  Friedell E.: Az újkori kultúra története I.-VI. kötet (Holnap, 1989-1993)

  Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
  von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
  Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
  Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
  Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)
  Előadások a természetfilozófia történetéből (ELTE TTK jegyzet, 1997)

  c.) A kapcsolódó tudományfilozófiai, ill. általános jellegű olvasnivalók

  Fehér M. - Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, 1977)
  A tudományfejlődés-elmélet problémái. Szöveggyűjtemény. (A filozófia időszerű kérdései
     43, 1980)
  Kuhn T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980)
  Popper K. R.: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997)
  Hempel C. G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, 1966)
  Bunge M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York, 1967)
  Bunge M.: Az okság. Az oksági elv helye a modern tudományban (Gondolat, 1967)
  Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, 1997)
  Lakatos I. - Musgrave A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science (North-Holland,
     Amsterdam, 1968)
  A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, 1980)
  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Science at Cross Roads (F. Cass and Co. Ltd., London, 1971)
  Bloor D.: Knowledge and Social Imagery (Routledge and Kegan Paul, London, 1976)
  Mendellsohn E. - Weingart P. - Whitley R.: The Social Production of Scientific
     Knowledge. Sociology of the Sciences. Yearbook 1977 (Reidel, Dordrecht, 1977)
  Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)

  Bunge M.: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht, 1973)
  Fényes I.: A fizika eredete (Kossuth, 1980)
  Bitsakis E.: Fizika és materializmus (Kossuth, 1986)
  Mehra J. (ed.): The Physicist's Concept of Nature (Reidel, 1973)
  Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983)
  Pólya Gy.: A matematikai gondolkodás művészete I-II. (Gondolat, 1988 és 1989)
  Barrow J. D.: A fizika világképe (Akadémiai, 1994)

  Bohr N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat, 1984)
  Broglie L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1968)
  Planck M.: Válogatott tanulmányok. (második kiadás Gondolat ,1982)
  Heisenberg W.: A mai fizika világképe (Gondolat, 1958)
  Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)
  Born M.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Schrödinger E.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1970)
  Einstein A.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1971)
  Wigner J.: Szimmetriák és reflexiók. (Gondolat, 1972)
  Weizsäcker C. F. von: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1980)

  Kapcsolódó web címek

  History of Science: Archives and libraries:
     http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/hist_sci/hs_arch.html

  Internet History of Science Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.html

  A Selection of Web and other Internet Sources For the History and Philosophy of
    Science, Technology and Medicine: http://www.imss.fi.it/~tsettle/index.html

  History of Science/Science Studies - Reference Sources:
     http://gort.ucsd.edu:80/ds/initial.html

  WWW Virtual Library for the History of Science, Technology & Medicine:
     http://echo.gmu.edu/


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504 szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949
Utolsó felfrissítés: 2010. szeptember 28.