Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
A tudományos gondolkodás története II. 
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9302
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Ropolyi László és mások
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A tudományos gondolkodás története II.
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható tárgyként is felvehető.

 Előadók:
Kiss János, Ropolyi László, Szegedi Péter, Székely László, Varga Miklós
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos Északi tömb 0.81 terem Ideje: kedd este 7 - fél 9
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és szabadon választható tárgyként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudománytörténeti tantárgynak számít. A tudományos gondolkodás történetét két félév során tekintjük át. Az előző félévben az ókortól a XVII. századig követtük a történeti folyamatot. A tematikát ebben a félévben A XVIII. századtól folytatjuk, de mindkét féléves kurzus önállóan is felvehető. Elsősorban azok számára ajánlott, akik kíváncsiak a természet nem diszciplínákhoz kötött, hanem általánosabb jellegű értelmezésére és leírására. Mivel a legtöbb természettudomány nem tárgyalja, de közvetetten mégis használja más diszciplínák sok megállapítását és ismereteit, azok történetével való foglalkozás minden természettudományt tanuló számára hasznos lehet. Az órákon a tematikának megfelelően - változó előadók által tartott - előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de az irodalom szerteágazó volta miatt, a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott.


Előismeretek:
Az órák megfelelő követéséhez hasznos lehet az előző félévi kurzus anyagának, valamint a filozófiatörténet (és esetleg a tudományfilozófia) alapjainak ismerete is.

Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó, a vizsgaidőszakban megírandó írásbeli vizsgán lehet. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján. 

 
Tematika:
A kurzus célja a természettudományok és a matematika (a XVIII. századtól napjainkig tartó) történetének feldolgozása. El szeretnénk érni, hogy a kurzus hallgatói a történeti tényeken túl képet kapjanak a tudomány fogalmáról, működésmódjáról, fejlődésének törvényszerűségeiről is. Részletesebben:

1.        A tudomány fejlődése a XVIII. századig.

2 - 4.   A tudomány a mechanikai világkép kiterjedése és felbomlása korában. A romantikus természetfilozófia hatása. Az evolúcióelmélet kifejlődésének fázisai.

5 - 6.   A statisztikus szemléletmód megjelenése a matematikában, a fizikában és a biológiában. Energiamegmaradás, entrópianövekedés, a termodinamikai irányzatok története.

7.        Az elektrodinamika kibontakozása és hatásai.

8.        Új alapok a matematika felépítéséhez (geometria, algebra, halmazelmélet)

9-11.   A XX. századi forradalom a tudományokban. A relativitáselmélet fejlődése az alapkísérletektől a magas szintű elméletekig. A kémiai atom- és kötéselméletek. A kvantummechanika. Magfizika. Az elemi részek fizikája. A csillagászat és kozmológia eredményei. Az evolúcióelmélet története.

 

      Az egyes órák témái

Február  15.     Bevezetés és ismétlés: a tudomány fejlődése a XVIII. századig
   Ropolyi László

Február 22.     A tudomány a mechanikai világkép felbomlása korában. 
   A statisztikus szemléletmód megjelenése a matematikában, a fizikában és a biológiában
   Ropolyi László 

Március  1.     A kémiai atom- és kötéselméletek I.
   Varga Miklós

Március  8.      A kémiai atom- és kötéselméletek II.
   Varga Miklós

Március  22.     Az elektrodinamika létrejötte és problémái (A múlt évi előadás diái innen letölthetők)
   Szegedi Péter

Március 29.     Evolúcióelméletek változatai a XVIII-XIX. században I.
   Kiss János

Április    5.      Evolúcióelméletek változatai a XVIII-XIX. században II.
   Kiss János

Április  12.       Energiamegmaradás, entrópianövekedés, a termodinamikai irányzatok története
    Ropolyi László

Május   3.         A relativitáselmélet fejlődése az alapkísérletektől a magas szintű elméletekig
                        A modern csillagászat és kozmológia eredményei

   Székely László

Május 10.        A kvantummechanika létrejötte és fejlődése (A múlt évi előadás diái innen letölthetők)
   Szegedi Péter

Május 17.          Magfizika. Az elemi részek fizikája (A múlt évi előadás diái innen letölthetők)
   Szegedi Péter

 

Irodalom:

       Kötelező irodalom

       Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története (ELTE Eötvös, 2000)
 

        További ajánlott irodalom
 

  a.) A tudományok történetéről

  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Benedek I.: A tudás útja (Gondolat, 1972)
  Varga D., Vekerdi L.: A világ kereke (Móra, 1984)
  Németh L.: Négy könyv (Szépirodalmi, 1988)

  Balázs L., Hronszky I., Sain M.: Kémiatörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1981)
  Balázs L.: A kémia története (Gondolat, 1970, 1974)
  Fülöp Zs.: A bölcsek köve (Műszaki, 1957)
  Hronszky I.,Varga M.: Filozófiai tényezők a kémiai gondolkodás történetében (ELTE
     jegyzet, 1973)
  Hronszky I., Varga M.: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról (A kémia
     újabb eredményei, 42, Akadémiai, 1978)
  Beck M., Szabadváry F., Szőkefalvi N. Z.: A kémia története (ELTE jegyzet, 1969)

  Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978, 1981)
  Brush S. G.: Resource Letter HP-1: History of Physics, Am. J. Phys., 55, 683-91, 1987
  Sain M.: Nincs királyi út (Gondolat, 1986)
  Jacob F.: A tojás és a tyúk. Az élők logikája (Európa, 1974)
  Asimov I.: A biológia rövid története (Gondolat, 1972)
  Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története (Medicina, 1993)
  Pléh Cs.: Pszichológiatörténet (Gondolat, 1992)

  Benedek I.: Az értelem dicsérete (Minerva, 1987)
  Makkai L.: A tudomány forradalma Angliában (Gondolat, 1966)
  Vekerdi L.: Kalandozások a tudomány történetében (Magvető, 1969)
  Vekerdi L.: Tudás és tudomány (Typotex, 1994)
   

  b.) A kapcsolódó filozófiatörténeti irodalom

  Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth, 
     1981)
  Kuznyecov B. G.: Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak (Gondolat, 1983)
  Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994)
  Nyíri T.: A filozófiai gondolkodás fejlődése (Szent István, 1977)
  Kecskés P.: A bölcselet története (Szent István, 1981)
  Sándor P.: A filozófia története I-III. (Akadémiai, 1965)
  Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III. (Akadémiai, 1977)
  Filozófiai kislexikon (Kossuth, 1972)
  Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993)

  Horkheimer M., Adorno T. W.: A felvilágosodás dialektikája (Gondolat-Atlantisz, 1990)
  Márkus Gy., Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, 1972)
  Friedell E.: Az újkori kultúra története I.-VI. kötet (Holnap, 1989-1993)

  Gecse G.: Vallástörténet (Kossuth, 1980)
  von Glasenapp H.: Az öt világvallás (Gondolat, 1977)
  Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Kossuth, 1978, 1987)
  Hauser A.: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II (Gondolat, 1980)
  Kneale W., Kneale M.: A logika fejlődése (Gondolat, 1987)
  Előadások a természetfilozófia történetéből  (ELTE TTK jegyzet, 1997)

  c.) A kapcsolódó tudományfilozófiai, ill. általános jellegű olvasnivalók

  Fehér M. - Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, 1977)
  A tudományfejlődés-elmélet problémái. Szöveggyűjtemény. (A filozófia időszerű kérdései
     43, 1980)
  Kuhn T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1980)
  Popper K. R.: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997)
  Hempel C. G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, 1966)
  Bunge M.: Scientific Research 2 Vols. (Springer, New York, 1967)
  Bunge M.: Az okság. Az oksági elv helye a modern tudományban (Gondolat, 1967)
  Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, 1997)
  Lakatos I. - Musgrave A. (eds.): Problems in the Philosophy of Science (North-Holland,
     Amsterdam, 1968)
  A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, 1980)
  Bernal J. D.: Tudomány és történelem (Gondolat, 1963)
  Science at Cross Roads (F. Cass and Co. Ltd., London, 1971)
  Bloor D.: Knowledge and Social Imagery (Routledge and Kegan Paul, London, 1976)
  Mendellsohn E. - Weingart P. - Whitley R.: The Social Production of Scientific
     Knowledge. Sociology of the Sciences. Yearbook 1977 (Reidel, Dordrecht, 1977)
  Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)

  Bunge M.: Philosophy of Physics (Reidel, Dordrecht, 1973)
  Fényes I.: A fizika eredete (Kossuth, 1980)
  Bitsakis E.: Fizika és materializmus (Kossuth, 1986)
  Mehra J. (ed.): The Physicist's Concept of Nature (Reidel, 1973)
  Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983)
  Pólya Gy.: A matematikai gondolkodás művészete I-II. (Gondolat, 1988 és 1989)
  Barrow J. D.: A fizika világképe (Akadémiai, 1994)

  Bohr N.: Atomfizika és emberi megismerés (Gondolat, 1984)
  Broglie L. de: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1968)
  Planck M.: Válogatott tanulmányok. (második kiadás Gondolat ,1982)
  Heisenberg W.: A mai fizika világképe (Gondolat, 1958)
  Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)
  Born M.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)
  Schrödinger E.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1970)
  Einstein A.: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1971)
  Wigner J.: Szimmetriák és reflexiók. (Gondolat, 1972)
  Weizsäcker C. F. von: Válogatott tanulmányok (Gondolat 1980)

  Kapcsolódó web címek

  History of Science: Archives and libraries:
     http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/hist_sci/hs_arch.html

  History of Science/Science Studies - Reference Sources:
     http://gort.ucsd.edu:80/ds/initial.html

  Internet History of Science Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.html

  A Selection of Web and other Internet Sources For the History and Philosophy of
    Science, Technology and Medicine: http://www.imss.fi.it/~tsettle/index.html


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949
 
 
Utolsó felfrissítés: 2011. április 12.