Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak


 
Ismeretelmélet
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9214
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 

Ismeretelmélet
Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA előadásként vehető fel.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Északi Tömb 6.54   Ideje: szerda 18-19:30
 
Ajánlás:
A kurzust bármely évfolyam bármely szakos hallgatójának ajánlom.
Előismeretek:
Valamely természettudomány alapjainak ismerete előny, és a kurzus anyagának maradéktalan követését megkönnyíti, de nem feltétlenül szükséges.
Számonkérés:
Kollokvium az órák anyagából vagy házidolgozat (esetleg referátum) egy előre megbeszélt témából.
Tematika:
A kurzus áttekinti az ismeretelmélet alapfogalmait, vizsgálja a tudás természetét és forrásait, valamint a mindezekkel szemben felmerülő kételyeket. Eközben hasznosítja a filozófia története során Platóntól napjainkig felhalmozott érveket és meggondolásokat.

Témakörök:

1. Bevezetés: Az ismeretelmélet tárgya (amivel foglalkozunk és amivel nem - pl. elme, ismeretség, know how, tudomány) és módszerei (empirikus leírás - nem pedig előírás; fogalmi elemzés).
2. A megismerés alanya: Az egyén - az "általános emberi" képességek (pl. Kant és a modern felfogás) - a társadalmi tényezők hatása (a tudásszociológiai megközelítés). Az alany és a megismerés történeti volta.
3. A megismerés tárgya a filozófiai álláspont függvénye: naív (ösztönös) és kevésbé naív realizmus, anti-realizmus (idealizmus, fenomenalizmus), szociálkonstruktivizmus.
4. A megismerés eredménye: Az ismeret avagy a tudás (mibenléte, a hithez való viszonya). Magyarázat és megértés.
5. A tudás megszerzésének módjai I.: Az érzékelés (tapasztalat, észlelés, emlékezés).
6. A tudás megszerzésének módjai II.: A gondolkodás (fogalomalkotás, ítélet, következtetés). A logika és a nyelv szerepe.
7. A megismerés helyességének problémája I.: Az igazság (különböző igazságelméletek).
8. Az igazság bizonyításának problémája: Az igazolás módjai.
9. A megismerés helyességének problémája II.: A kételkedés (szkeptikus érvek és ellenérvek: az ismeretszerző eszközök és az ismeretek megbízhatóságának vizsgálata).
10. Összefoglalás: Végül is megismerhető a világ?

Ajánlott irodalom:
Általában:

Forrai Gábor (szerk.): Mikor igazolt egy hit? Ismeretelméleti szöveggyűjtemény. Osiris-Láthatatlan Kollégium 2002.
A. C. Grayling: Filozófiai kalauz. Akadémiai 1997.
1. fejezet
Kelemen János: A tudat és a megismerés. Kossuth 1978.

Az egyes témákhoz:

2. Kant, Immanuel: Prolegomena vagy A tiszta ész kritikája, Bevezetés
3. Berkeley, George: Értekezés az emberi megismerés elveiről
4. Platón: Menon, 81c(XV)-86a
              Az állam, 476c-478d, 514a-517a
              Theaitétosz, 142a-186e, 187a-200d, 200d(XXXVIII)-210d
    Gettier, Edmund: Igazolt igaz hit-e a tudás? (Magyar Filozófiai Szemle 1995/1-2)
    Goldman, Alvin: A tudás oksági elmélete (uo.)
5-6. Bacon, Francis: Novum Organum, I-IV, XIX, XXII, XXXIX-XLIV, XCV
7. Arisztotelész: Metafizika, IX. 10.
    Soós, Vilmos: Modern igazságelméletek
9. Descartes, René: Értekezés a módszerről , II. IV. (Matura) vagy Elmélkedések az első filozófiáról, 1-3. elmélkedés
    Hume, David: Értekezés az emberi természetről, I. k. 1. rész, 3., 4.
    Locke, John: Értekezés az emberi értelemről, II. k. 1-12. fej., 25-33; IV. k. 1-17.


Hírek, információk:
 Az utolsó óra elmarad!

Utolsó felfrissítés: 2005. május 12.