Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 
A pozitivizmus története
(Comte-tól a Bécsi Körig)
Ajánlott Szakok: bármilyen, de különösen fizikus és fizika tanár
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 

A pozitivizmus története
(Comte-tól a Bécsi Körig)
Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA előadásként vehető fel.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: É 6.54 Ideje: péntek 12-13:30
 
Ajánlás:
Elsősorban fizikus és fizika tanárszakos hallgatóknak ajánlom, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a tudomány és annak a filozófiával való összefüggései iránt.
Előismeretek:
A klasszikus és modern filozófia alapjainak ismerete előny, azonban a kurzus bármilyen természetudomány-szakos hallgató számára követhető.
Számonkérés:
Kollokvium vagy házidolgozat (esetleg referátum) valamilyen pozitivizmustörténeti témából.
Tematika:
A kollégium célja hogy bemutassa a modern tudomány fejlődése szempontjából legjelentősebb filozófiai irányzatot és a tudományra gyakorolt hatását, kitérve a XX. századi nagy fizikai elméletek filozófiai problémáira is. Bevezetés lehet későbbi tudományfilozófiai tanulmányokhoz.
 

Tematika:

 1. A pozitivizmus előzményei a filozófia történetében: az érzékelésre alapozott újkori filozófiák - Locke, Berkeley és különösen Hume - felfogása.
 2. A pozitivizmus első korszaka: A pozitivizmus megjelenése a XIX. sz. harmadán - Comte pozitív szelleme és Mill logikai megközelítése. Pozitivizmus és fejlődés-elmélet a század közepe után - Spencer és Darwin.
 3. A pozitivizmus második korszaka a XIX. sz. végén: Avenarius filozófiája, (a fizikai-kémikus) Ostwald energetizmusa, (a fizikus) Mach törekvései.
 4-9. Mach hatása a XX. századi fizika fejlődésére és értelmezésére: Mach és Einstein. A speciális és általános relativitáselmélet keletkezése és jelentősége. A tér-idő új felfogása. A kozmológiai probléma. Mach és Heisenberg. A kvantummechanika alapelvei és interpretációja. Determinizmus és indeterminizmus a fizikában. A machizmus korlátai, Planck és Lenin fellépése.
 10-12. A neopozitivizmus: Russell filozófiai fejlődése és a logikai pozitivizmus. A matematika és a fizika szerepe a pozitivizmus harmadik korszakában. A Bécsi Kör története és az igazolás problémája. Wittgenstein logikai atomizmusa.
 13. Mellékágak: konvencionalizmus (Poincaré), pragmatizmus (James, Dewey), operacionalizmus (Bridgman).

Ajánlott irodalom:
 • Locke, John: Értekezés az emberi értelemről. I. kötet, I. könyv: Bevezetés, I. fejezet; II. könyv: I., VIII. fejezet; II. kötet, IV. könyv: XI-XII. fejezet
 • Berkeley, George: Értekezés az emberi megismerés elveiről vagy
 •            Három párbeszéd Hylas és Philonous között a szkeptikusok és az ateisták ellen
 • Hume, David: Értekezés az emberi természetről. I. könyv: I:, III. rész vagy
 •                         Tanulmány az emberi értelemről. II-III, VII. fejezet
 • Simon Endre (szerk.): Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény II. Locke, Berkeley, Hume részletek (a fentiek helyett)
 • Comte, August: A pozitív szellem
 • Collins, F. Howard: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata
 • Ostwald, Wilhelm Friedrich: Emancipálódás a tudományos materializmusból
 • Mach, Ernst: Az érzetek elemzése
 • Einstein, Albert: Válogatott írásai
 • Einstein, Albert: Válogatott tanulmányok
 • Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete
 • Heisenberg, Werner: A mai fizika világképe
 • Heisenberg, Werner: Válogatott tanulmányok
 • Heisenberg, Werner: A rész és az egész
 • Eddington, Arthur: A természettudomány új útjai
 • Planck, Max: Válogatott írásai
 • Lenin, Vlagyimir Iljics: Materializmus és empiriokriticizmus
 • Russell, Bertrand: Filozófiai fejlődésem
 • Russell, Bertrand: Miszticizmus és logika
 • Altrichter Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája
 • Wittgenstein, Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés
 • Poincaré, Henri: Tudomány és föltevés
 • Szabó András György (vál.): Pragmatizmus
 • Durant, Will: A gondolat hősei


Szóbeli vizsgához (is) ajánlom:

Márkus György-Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Második, részben javított kiadás: Gondolat 1972). A logikai pozitivizmus c. rész (289-366. old.)

vagy
Svirjov, V.: A neopozitivizmus és a tudomány (Kossuth 1970). I-II. fejezet (13-154. old.)

Hírek, információk:
Az utolsó óra nem lesz megtartva!

Utolsó felfrissítés: 2005. december 9.