List of Publications (Szegedi Péter)

   

  1. Folyóiratokban, időszaki kiadványokban megjelent dolgozatok

  A fizika és a filozófia kapcsolata Machnál
  Filozófiai Közlemények I. ELTE TTK Filozófia Tanszék Bp. 1974. 201-209.

  A fizikai realitásról. Schrödinger nézetei
  Acta Philosophica Tomus 3. ELTE TTK Filozófia Tanszék Bp. 1977. 137-155.

  A kvantummechanika "indeterminizmusa"
  Acta Philosophica T. 4. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1977. 219-237.

  A kvantummechanikai forradalom és a kultúra
  Acta Philosophica T. 10. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1983. 215-228.

  A determinisztikus törekvések második hulláma a kvantummechanikában
  Acta Philosophica T. 11. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1984. 177-196.

  Deterministic Pursuits in Quantum Mechanics. De Broglie
  Annales Univ. Sci. Budapestiensis Sectio Phil. et Sociol. XVII. 1985. 311-325.

  A fizikai determinizmus kulturális összefüggései
  Acta Philosophica T. 12. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1985. 167-176.

  Determinizmus a fizikában
  Acta Philosophica T. 13. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1986. 144-166.

  -Müller Antal
  A filozófia és fizika kapcsolata Magyarországon az utóbbi 25 évben.
  Filozófiai Figyelő 1986/2 130-7.

  A kvantummechanikai determinisztikus törekvések tudományfejlődéselméleti tanulságai
  Acta Philosophica T. 14. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1987. 127-146.

  Tudományfejlődés és kulturális légkör
  Világosság 1987/10 647-655.

  Determinisztikus törekvések a kvantummechanikában. Történeti-filozófiai elemzés
  Filozófiai Figyelő 1988/1-2, 147-153

  A tudomány és a műveltség viszonya
  Acta Philosophica T. 15-16. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1988-89. 117-119.

  Indeterminism in Quantum Mechanics
  Doxa - Philosophical Studies15 (1989), 183-198

  Körkérdés a társadalomtudományi mérés természetéről - válasz
  Replika 2. évf. 2-3. szám, 1991. június, 57-62.

  John Stuart Bell (bibliográfiával)
  in: Paradox kvantummechanika. Bell-szimpózium, 1991. szeptember 15-16, Budapest
  ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék, Budapest 1993. 4-7, 8-12. old.

  Perlekedő tudáselméletek
  BUKSZ, 1996. tél 454-460. old.

  Kreacionizmus és tudomány?
  BUKSZ, 1998. ősz 278-286. old.

  Metafizika és fizika a kvantummechanikában. Az Einstein-Podolsky-Rosen-paradoxon és a Bell-egyenlőtlenség esete
  Világosság, 1999/1 5-19. old.

  Cold War and Interpretations in Quantum Mechanics
  Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica V. Miskolc, 1999. 159-165

  Légből kapott tudomány
  Café Bábel, 34. szám (Levegő) 1999/4 15-28. old., megismételve 74. szám (Váltás) 2013/4 33-45. old.

  Korrespondencia vagy inkommenzurábilitás?
  Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica VI/2. Miskolc, 2000. 239-245

  Klasszikus és modern a fizikában. A forradalmárok konzervativizmusa
  Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Évkönyv I. 1. Tudás az időben (szerk.: Fehér Márta, Láng Benedek, Zemplén Gábor) Budapest, 2004. 131-143

  Tudósok kontra filozófusok a tudomány relativitásáról
  Tudománytörténet és Tudományfilozófia Évkönyv IV. 1. Kuhn és a relativizmus. Kuhn öröksége a tudományfilozófiában (szerk.: Binzberger Viktor, Fehér Márta és Zemplén Gábor) L'Harmattan, Budapest 2007. 36-46

  -Andrew Schumann
  Philosophy of Science in Hungary
  Studia Humana 1:1 (2012), pp. 83-89.

  Was the Emergence of Modern Physics a Paradigm Shift?
  Vesztnyik Pavlodarszkovo Goszudarsztvennovo Unyiverszityeta, Humanitarnaja
  Szerija 2014. No. 1-2., sztr. 156-167.

  2. Könyvek, könyvrészletek

  Determinisztikus törekvések a kvantummechanikában. De Broglie
  Filozófia és szaktudományok. Kossuth 1981. 143-161.

  -Rédei Miklós
  Varjas Sándor a fizika filozófiai problémáiról
  Tudással, hittel. Varjas S. /1885-1939/ ELTE TTK Filozófia Tanszék 1986. 118-130.

  Utószó Blohincev "A kvantummechanika elvi kérdései - Kvantummechanikai méréselmélet" c. könyvéhez
  Gondolat 1987. 274-299. o.

  Experiments and Interpretations in the Works of Imre Fényes /1917-1977/
  Problems in Quantum Physics; Gdansk '87. Eds.: L. Kostro, A. Posiewnik, J. Pykacz, M. Zukowski. World Scientific, Singapore 1988. p. 777-784.

  -M. Rédei
  Comments on Popper's Interpretations of Probability
  E. I. Bitsakis and C. A. Nicolaides (eds.): The Concept of Probability, 417-425. Reidel, Dordrecht 1989.

  -L. Ropolyi: Interpretation of the borderline between the measuring device and the measured object
  Problems in Quantum Physics II; Gdansk '89. Recent and Future Experiments and Interpretations, Gdansk, Poland 18-23 September 1989, Eds. Jacek Mizerski, Andrzej Posiewnik, Jaroslaw Pykacz, Marek Zukowski, World Scientific, Singapore 1990, 484-491

  -K. Martinás-L. Ropolyi (eds.): Thermodynamics: History and Philosophy. Facts, Trends, Debates. World Scientific, Singapore 1991. xi+529

  A kvantummechanika stochasztikus interpretációja
  Tóth János (szerk.): Utólag, Hraskó Péter emlékkönyv, Budapest, 1994

  Der Galilei-Kreis und die Polányis
  Jenseits von Kunst, Hg. Peter Weibel, Passagen Verlag, 1997. s. 522-524.
  (angolul: The Galilei Circle and the Polányis, in: Beyond Art: A Third Culture, ed. by Peter Weibel, Springer, 2005. pp. 441-444.)

  Determinizmus, indeterminizmus és káosz. A fizika hozzájárulása
  Rend és káosz. Fraktálok és káoszelmélet a társadalomkutatásban, szerk. Fokasz Nikosz, Replika Kör, 1997. 69-84. o.

  A mechanisztikus világmagyarázat születése, Természetfilozófia a XIX. században c. részek
  Előadások a természetfilozófia történetéből, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, 1997. 156-178, 232-267. o.

  Fényes Imre kvantummechanika interpretációja
  Tudomány- és technikafilozófiai, tudomány- és technikatörténeti tanulmányok. Szerk. Bruno Wöran, Hronszky Imre, Tóth Attiláné, Galántai Zoltán. Arisztotelész Stúdium BT, Budapest 1998. 173-191. o.

  - Forrai Gábor (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyűjtemény
  Áron Kiadó, Budapest 1999. 592 o.

  - L. Ropolyi: Zenonian Arguments in Quantum Mechanics
  Epistemological and Experimental Perspectives on Quantum Mechanics. Eds. D. Greenberger, W. L. Reiter, A. Zeilinger. Kluwer, Dordrecht 1999. pp. 253-256.

  Correspondence or Incommensurability?
  Philosophical Studies on Science and Technology. Eds. Imre Hronszky, Pál Tamás, Éva Tóth, Bruon Wöran. Arisztotelész Stúdium BT, Budapest 1999. pp. 143-149.

  - L. Ropolyi (szerk.): A tudományos gondolkodás története. Előadások a természettudományok és a matematika történetéből az ókortól a XIX. századig.
  ELTE Eötvös Kiadó, 2000. 477 old. (Második, bővített kiadás, 2000. 484 old.)

  Előszó; Újkori forradalom a tudomány jellegében és társadalmi helyzetében. A mechanikai világkép kiépülése A) Bevezetés, D) A klasszikus mechanika kialakulása; A tudomány a mechanikai világkép kiterjedésének és felbomlásának korában A) Bevezetés, B) A mechanikai minta működése és meghaladása a fizikában; Utószó
  - L. Ropolyi (szerk.): A tudományos gondolkodás története. Előadások a természettudományok és a matematika történetéből az ókortól a XIX. századig. ELTE Eötvös Kiadó, 2000. (Második, bővített kiadás, 2000.) 9-11, 241-243, 287-316, 357-384, 477. old.

  Lakatos on Crucial Experiments and the History of Interpretations of Quantum Mechanics
  Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology and the Man. Eds. G. Kampis, L. Kvasz and M. Stöltzner. Kluwer 2002. pp. 101-111.

  - L. Ropolyi (sorozatszerk.): Principia Philosophiae Naturalis
  sorozat 1-6, Typotex, 2003-2014.

  (vál. és szerk.): Newton Válogatott írásai
  [Principia Philosophiae Naturalis 1] Typotex, 2003. 313 old.

  Előszó Newton természetfilozófiai írásaihoz
  In: Newton Válogatott írásai. [Principia Philosophiae Naturalis 1] Typotex, 2003. 45-83. old.

  (vál. és szerk.): Planck Válogatott írásai
  [Principia Philosophiae Naturalis 2] Typotex, 2003. 285 old.

  Előszó Planck természetfilozófiai írásaihoz
  In: Planck Válogatott írásai. [Principia Philosophiae Naturalis 2] Typotex, 2003. 7-44. old.

  Scientists versus Philosophers on the Relativism of  Science
  In: Relativism. [1. Biennial of Quadrilateral] Ed. E. Baccarini. MMSU, Rijeka 2006. pp. 83-91.

  Philosophy of Science in Hungary
  In: Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse. Ed. Andrew Schumann. University Press of America, 2013.
  pp. 250-267.

  Fizikatörténeti szöveggyűjtemény
  BME-ELTE elektronikus kiadás, 2013.

  Karl R. Popper; A posztpozitivista tudományfilozófiák változatai: Áttekintés, Thomas Kuhn és A tudományos forradalmak szerkezete, Paul Feyerabend ismeretelméleti anarchizmusa, A tudomány evolúciós modelljei; A tudományfilozófia szociológiai fordulata: A tudomány és a társadalom kapcsolata és az erről alkotott kép az ókortól a XIX. századig, Az externalizmus-internalizmus vita, A tudományszociológia, A tudásszociológia, A makro- és mikroszociológia határán, -Kutrovátz Gábor: A szociálkonstruktivizmus szemlélete
  Ropolyi László (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába. ELTE elektronikus kiadás, 2013.

  (vál. és szerk.): Erwin Schrödinger Válogatott írásai
  [Principia Philosophiae Naturalis 6] Typotex, 2014. 388. old.

  Előszó Schrödinger természetfilozófiai írásaihoz
  In: Erwin Schrödinger Válogatott írásai. [Principia Philosophiae Naturalis 6] Typotex, 2014. 7-60. old.

  3. Előadások, kivonatok

  Determinisztikus törekvések a kvantummechanikában
  A matematika és a természettudományok filozófiai problémái c. konferencián, Visegrád 1979.

  A fizika filozófiai problémái szekció munkájának értékelése
  Visegrád 1979. Acta PhilosophicaTomus 6-7. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1980.

  Determiniszticseszkije sztremlenyija v kvantovoj mehanyike. De Brojli
  Proceedings of the 16th International Congress of the History of Science. Bucharest 1981. A 158.

  The Second Wave of Deterministic Efforts in Quantum Mechanics /1952/
  7th International Congress of Logic, Methodology and Philosphy of Science. Salzburg 1983. 4 251-254.

  A fizikai determinizmus általános kulturális összefüggései
  Természettudomány-világnézet-kultúra konferencia, Visegrád 1984. 71.

  Indeterminism in Quantum Mechanics
  VIII. International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Moscow 1987. Abstracts 2. 157-160

  Cold War and Interpretations in Quantum Mechanics
  XVIIIth International Congress of History of Science, Hamburg-München 1989. Abstracts R3/30

  Correspondence or incommensurability?
  9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 7-14, 1991, Uppsala, Sweden. Abstracts III. p. 51.

  Jánossy on the Foundations of Quantum Mechanics
  XIXth International Congress of History of Science, August 22-29, 1993, Zaragoza, Spain

  Teaching History of Physics at the Eötvös University
  History Teaching Physics, Szombathely, 28-30 August, 1994, p. 27-28.

  -L. Ropolyi: Approaches to Paradoxes
  10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, 1995. p. 265.

  How Many Losers Are There in the Controversies on the Interpretations of Quantum Mechanics?
  Signatures of Knowledge Societies, Bielefeld, 1996. október 10-13.

  Lakatos on Crucial Experiments and the History of Quantum Mechanics
  The Philosophy of Imre Lakatos - Its Roots, Content and Limitations, Wien, 12-14 September 1997.

  - L. Ropolyi: On the Quantum Zeno Paradox
  Epistemological & Experimental Perspectives on Quantum Mechanics, Wien, 3-6 September 1998.

  Ernst Mach’s Influence on Hungarian Physicists
  The Reception of Austrian Philosophy in Hungary Around 1990, Budapest, October 8-9, 1998.

  - L. Ropolyi: Towards a Zenonian Quantum Mechanics
  11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, 1999. p. 331.

  The History of the Stochastic Interpretation of Quantum Mechanics. From Hungary to Mexico
  XXI International Congress of History of Science, Mexico City 8-14 July, 2001. Book of Abstracts 2. p. 81.

  Classical and Modern in Physics
  XXII International Congress of History of Science, Beijing (Peking) 24-30 July, 2005. Book of Abstracts p. 393.

  Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science
  Symposium on Relativism, Rijeka 19-20 January, 2006. Abstract in: Relativism, MMSU, Rijeka 2005. p. 72.

  Tudósok kontra filozófusok a tudomány relativitásáról
  Kuhn és a relativizmus, Budapest 2006. szept. 11-12. Program és az előadások tartalmi kivonata, BME 2006. 11. o.

  Paradigmaváltásnak tekinthető-e a modern fizika létrejötte?
  Emergencia és tudomány, Budapest 2012. december 14.

  4. Nem publikált disszertációk, jelentések, stb.

  -Lendvai Endre-Tél Tamás
  A Prandtl-féle határréteg számítása végtelen ék körüli áramlás esetén
  XI. OTDK Fizika Szekció 1973.

  -Lendvai Endre-Tél Tamás
  Triglicinszulfát egykristály növesztése és vizsgálata
  XI. OTDK Fizika Szekció I. díj 1973

  M. Planck Mach-kritikája
  XII. OTDK Marxizmus-Leninizmus Szekció különdíj 1975

  Néhány egzaktul megoldható kvantummechanikai probléma tárgyalása...
  ELTE TTK Fizikus Szak jeles szakdolgozat 1975.

  De Broglie determinista törekvései a kvantummechanika kialakulásának időszakában
  ELTE BTK Filozófia Kiegészitő Szak jeles évfolyamdolgozat 1978.

  De Broglie determinisztikus törekvései a kvantummechanikában
  ELTE BTK summa cum laude bölcsészdoktori értekezés 1981. 115

  A filozófia és a fizika kapcsolatáról Magyarországon 1957-1983
  MTA Filozófiai Bizottsága Bp. 1983. 102

  Determinisztikus törekvések a kvantummechanikában. Történeti-filozófiai elemzés
  MTA TMB 1989 kandidátusi értekezés

  5. Népszerűsítő cikkek

  Nyitott kérdések a kvantummechanikában I. Az EPR-paradoxon
  Természet Világa 1986/11

  Nyitott kérdések a kvantummechanikában II. Részecske vagy/és hullám?
  Természet Világa 1988/6 255-262. o.

  6. Bírálatok, ismertetések

  Müller Antal: Kölcsönhatás és meghatározottság
  Magyar Filozófiai Szemle 1980/3 423-432.

  A külföldi folyóiratokból. Folyóiratszemle részletek
  Magyar Filozófiai Szemle 1981/1-3 1981/6 1982/1-6 1983/1-3

  Pozner: Igazságok és paradoxonok
  Magyar Filozófiai Szemle 1981/2 283-287.

  A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái
  Filozófiai Figyelő 1981/3-4 287-301.

  A. A. Butakov: A mozgás alapformái a modern tudomány fényében
  Magyar Filozófiai Szemle 1982/3 387-391.

  Jupiter-holdak 2000 évvel Galilei előtt. Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszus, Bukarest
  Fizikai Szemle 1982/6 232-234.

  Mivel foglalkozik a tudománytörténészek középmezőnye? A bukaresti kongresszus
  Magyar Filozófiai Szemle 1982/5 759-772.

  Fogalmak transzformációival a tudományos forradalmak felé
  Magyar Filozófiai Szemle 1984/3-4 540-543.

  A "Forman-tézisek"
  A Filozófiai Figyelő Kiskönyvtára 1/1988/ 141-158. o.

  Az Egész és a benne rejlő rend
  Magyar Filozófiai Szemle 1988/3-4, 440-448

  Pickering: A kvarkok megalkotása. A részecskefizika szociológiai története
  Filozófiai Figyelő 1988/1-2 154-157.

  Barry Barnes, David Bloor, John Henry: A tudományos tudás szociológiai elemzése
  BUKSZ 2003 nyár 176-179.

  Címszavak (50 fizikatörténeti mű)
  Művek Lexikona. Magyar Nagylexikon Kiadó 2008.

  Alfred North Whitehead: A természet fogalma
  BUKSZ 2010 tavasz 42-45.

  7. Fordítások

  Mario Bunge: A pszichoneurális azonosság elmélete
  Magyar Filozófiai Szemle 1982/4 540-553.

  B. G. Kuznyecov: Filozófiatörténet matematikusoknak és fizikusoknak I-VII. fej.
  Gondolat 1983. 5-237.

  Kardaseva: Idő és alkotás
  Acta Philosophica Tomus 13. ELTE TTK Filozófia Tanszék 1986.

  I. Asimov: A robbanó napok
  Kossuth 1987.

  Szaharov az Univerzum aszimmetriájáról (válogatás és fordítás)
  Természet Világa 1990/12 537-540.

  N. A. Vonneuman: Beszélgetések Neumannéknál vacsora közben I-II.
  Fizikai Szemle 1994/9 360-364, 1994/10 406-409

  Karl R. Popper: A tudományos felfedezés logikája I. Fejezet, IV. Fejezet 19-20.
  Replika 17-18 (1995. június) 21-43. o.

  Karl R. Popper: A tudományos kutatás logikája, V-VII. és *I-*XII. függelék
  Európa, 1997. 403-509. o.

  Michael Shermer: A történelem káosza: Egy kaotikus modellről, amely a véletlen és szükségszerű szerepét reprezentálja a történelmi folyamatban; William J. Baumol és Jess Benhabib: A káosz jelentősége, működése és közgazdasági alkalmazásai
  Fokasz Nikosz (szerk.): Rend és káosz. Fraktálok és káoszelmélet a társadalomtudományban. Replika Kör, 1997. 137-190. o.

  Per Bak: Közgazdaságtan és közlekedési dugók
  Szociológiai Figyelő, 1997 december, 7-16. o.

  Rudolf Carnap: Az elméleti fogalmak metodológiai jellege (részletek)
  Laki János (szerk.): Tudományfilozófia. Láthatatlan Kollégium-Osiris 1998. 70-86.

  Larry Laudan et al.: A tudomány változásai; Harry M. Collins: Szakaszok a relativizmus empirikus programjában; Arthur Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet
  Forrai Gábor-Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyűjtemény, Áron Kiadó, Budapest 1999. 267-330, 471-476, 571-592.

  James Gleick: Káosz. Egy új tudomány születése. Göncöl, 1999. 360 o. (Második kiadás: 2000; harmadik kiadás: 2004.)

  Alvin M. Saperstein: Az előrejelezhetetlenség előrejelzése: A dinamikai rendszerekben fellépő káosz új paradigmájának alkalmazásai az ellenséges országokból álló rendszer stabilitásának régi problémájára
  Szociológiai Figyelő, 2000 szeptember, 97-112. o.

  Thad A. Brown: Nemlineáris politika
  Szociológiai Figyelő, 2000 szeptember, 113-127. o. valamint Fokasz Nikosz (szerk.): Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban. Typotex, 2003. 31-55. o.

  Dimitrios S. Dendrinos: A városok, mint térbeli kaotikus attraktorok; Gerald Silverberg, Doris Lehnert: Evolúciós káosz: növekedési fluktuációk az “alkotó rombolás” Schumpeter-féle modelljében
  Fokasz Nikosz (szerk.): Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban. Typotex, 2003. 157-192., 261-294. o.

  Wigner Jenő: A kvantummechanika értelmezése
  Ropolyi Lászó (szerk.): Wigner Jenő válogatott írásai. [Principia Philosophiae Naturalis 5.] Typotex, 2005. 226-333.

  Christian Huygens: Az ingaóra (részlet); Evangelista Torricelli: Levél Michelangelo Riccinek Rómába; Florin Périer: Levél Blaise Pascalnak Párizsba (részlet és Pascal megjegyzése); Blaise Pascal: Értekezés a folyadékok egyensúlyáról (részlet); Otto von Guericke: Új kísérletek (részlet); Robert Boyle: A levegő rugalmassága (részletek); Robert Hooke: A visszaállítási képességről (részlet); René Descartes: A légköri jelenségek (részletek); Francesco Maria Grimaldi: A fény fizikai-matematikai vizsgálata (részletek); Christian Huygens: Értekezés a fényről (részletek); Ole Christensen Rřmer: A fény terjedéséről (részlet); Albert Abraham Michelson-Edward Williams Morley: A Föld és az éter relatív mozgásáról (részletek); Joseph Black: Előadások a kémia alapjairól (részletek); Sadi Carnot: Gondolatok a hő mozgató erejéről (részletek); Julius Robert Mayer: Megjegyzések a szervetlen természet erőiről; James Prescott Joule: A hő mechanikai egyenértékéről (részlet); Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz: Az erő megmaradásáról (részletek); Lord Kelvin (William Thomson): Egy abszolút hőmérsékleti skáláról; Josiah Willard Gibbs: A statisztikus mechanika alapelvei (részletek); Stephen Gray: Levél Cromwell Mortimernek Londonba (részlet); Pieter van Misschenbroek: Levél Réaumurnek (részletek); Charles-Augustine de Coulomb: Beszámoló az elektromosságról és mágesességről (részletek); Alessandro Volta: Levél Sir Joseph Banksnek Londonba (részletek); Hans Christian Řrsted: Kísérletek az elektromos konfliktusnak a mágnestűre kifejtett hatásával kapcsolatban; André-Marie Ampčre: Az egyik elektromos áramnak a másik áramra gyakorolt hatásáról (részletek); Georg Simon Ohm: A törvény meghatározása, amely szerint a fémek a kontaktelektromosságot vezetik (részlet); Michael Faraday: Az elektromosság kísérleti vizsgálata (részletek); Heinrich Friedrich Emil Lenz: Az elektrodinamikus indukció által kiváltott galvánáram irányának meghatározásáról (részlet); James Clerk Maxwell: Az elektromágneses mező dinamikai elmélete (részlet)
  Szegedi Péter (szerk.):
  Fizikatörténeti szöveggyűjtemény. BME-ELTE elektronikus kiadás, 2013.

  Erwin Schrödinger: Mi a természettörvény?; A hullámmechanika értelmezéséről
  Szegedi Péter (szerk.): Erwin Schrödinger Válogatott írásai. [Principia Philosophiae Naturalis 6] Typotex, 2014. 61-72., 326-334. o.