Zemplén Gábor

Homo delectans  - avagy a szaktudomány előtti tudós

 – megjegyzések Lukács Béla Goethe-tanulmányához

 

Mindenekelőtt tisztelegni szeretnék Lukács Béla igen széles látókörű, számos kort és tudományágat felölelő írása előtt, amely fő célja J. W. von Goethe természettudományos írásainak bemutatása.[1] Nagyon fontosnak és hasznosnak ítélem a célt: a sokszor ok nélkül nevetségessé tett vagy ok nélkül túlmagasztalt oldalát próbálja bemutatni az amúgy is sokoldalú titkos tanácsosnak, költőfejedelemnek és bányaügyi miniszternek.

Úgy érzem azonban, hogy az írás egyes megállapításai módosításra szorulnak. Egyáltalán nem állítom, hogy ezek a megjegyzések érdekfeszítőek vagy szenzációsak lennének, semmiképpen sem törekednek olyan tág tabló megrajzolására, mint Lukács, azonban a pontosság kedvéért, ami még az ismeretterjesztő tudománytörténet-írásnak is alapfeltétele, szükségesnek tartom leírásukat. Mivel feltételezem Lukács cikkének ismeretét, az idézeteket és érveket in medias res vezetem fel.

I.

 

Az első megjegyzés már a címben megjelenő „dilettáns” kifejezés használatával kapcsolatos. Lukács, úgy tűnik, éles határt kíván húzni a professzionális szaktudósok és a ’homo delectans’, a bíbelődéseiben kedvét lelő Goethe között. Ahogy az 1255. oldalon írja: „Csak ne gondoljuk, hogy [Goethe] megelőzte kora szaktudományát. A kor professzionális természettudományát nehéz megelőzni, úri műkedvelőknek még nehezebb …” Ez részben természetesen igaz, erről a részről azonban Lukács nem tesz említést, részben viszont véleményem szerint tévedésen alapul.

A következőkben csak Goethe csonttani munkáit vizsgálva látható, hogy Lukács megjegyzése részben igazolt: Goethe az os intermaxillare jelenlétét az emberben 1784 márciusában fedezte fel, azonban a publikálás idejében már megjelent Felix Vicq d’Azyr párizsi anatómus munkája, amely szintén kimutatta ennek a csontnak a jelenlétét az emberben[2]. Ilyen szempontból tehát Goethe valóban nem előzött meg senkit.

Ami azonban problematikus, és végigkíséri Lukács írását, az a ’profi’ és a ’dilettáns’ elkülönítése egy olyan korban, ahol ezt maguk a tudósok nem tették. Ki számít ’profi tudósnak’, és miben a tizennyolcadik század végén? Az adóbérlő Lavoisier talán igen, de a jórészt autodidakta Daltont milyen tudósként tartsuk számon: kémikus (ahogyan a legtöbben szeretnék látni), meteorológus, vagy Cambridge-ből és Oxfordból kizárt kvéker, aki elsőként tartott saját színvakságáról előadásokat, (így megkérdőjelezve, hogy a newtoni tanítás a színekkel kapcsolatban minden esetben igazat mond)? Még a tizenkilencedik században sem mindenhol éles a határ, Kekulé építészként kezdi tanulmányait Giessenben (ezért is rajzol olyan ’gyanúsan’ sokat), Faraday szegény könyvkötő volt (Davynek először szépen bekötött jegyzetei tűntek fel); csak a század második felében mondhatjuk el általában, hogy a tudós, szakember elválik a dilettánstól.

Goethe tehát egy születőben lévő tudósközösséghez kapcsolódik, ha nem is szorosan, semmiképpen sem kívülállóként. És, mint illik, meg is indul a vita Goethe tudományos felfedezésével kapcsolatban. A kor német anatómusai közül Sömmering elutasítja az os intermaxillare létezését az emberben. Camper dícséri a kézirat küllemét, de kritizálja Goethe latintudását, majd több vizsgálat után ő is kijelenti: az ember nem rendelkezhet a fent említett csonttal. Loder az előbbiekkel ellentétben már 1788-as anatómiai kézikönyvében elfogadja és ismerteti Goethe felfedezését, Wilhelm Josephi 1787-es Emlősanatómiájában szintén közli (torzítva) Goethe eredményeit. Idővel Sömmering is elismeri az ötletet. A legtovább Blumenbach meggyőzése tart, 1805-ben még nem, 1825-ben azonban már ő is elismeri, hogy Goethe felfedezése helyénvaló.

Amit itt látunk, az az, hogy egy tudósközösség érzékenyen reagál egy „kívülálló” véleményére, akit egyáltalán nem „dilettánsként” tartanak számon. Akár elfogadja, akár elutasítja elképzelését, mindenképpen figyelembe veszi. Fél évszázaddal később már valóban más a helyzet. Robert Chambers (az enciklopédiát kiadó testvérpár fiatalabb tagja) 1844-es Vestiges of the Natural Order of Creation című, Darwint sok szempontból megelőző munkáját a tudósközösség részben azért utasítja el, mert „céhen kívüli” a szerző, nem tagja a szakemberek világának – vagyis nem hivatott beleszólni azok vitájába.

 

II.

Goethe csonttani munkáinál maradva még megemlítendő, hogy amiben igazán dicséretes Goethe munkássága, az az összehasonlító anatómiai módszer alkalmazása. A módszer atyjának általában Cuviert tekintik, ő azonban mindössze tizenöt éves volt, amikor Goethe első csonttannal foglalkozó traktátusa megjelent. Szemlélete ebben a témában valóban úttörő. Lukács ezt nem említi, ellenben kétszer is megemlít egy talált koponyát a felfedezéssel kapcsolatban: „Goethe egyszer egy temetőben érdekes koponyát talált, amelynek segítségével megállapította, hogy az ember bizonyos értelemben az állatvilág része; és ez örömmel töltötte el.” (1254. o.), ill. „Csak az a kérdés, hogy miért volt ehhez szüksége egy középkori velencei koponyára.” (1255. o.) Feltételezem, hogy ez a két állítás ugyanarra a koponyára vonatkozik – de ez számomra így még misztikusabban hangzik.

Való igaz, a már említett os intermaxillare felfedezése koponyák vizsgálata során történt. Ahogyan Herdernek írja Jénából 1784 márciusában: „Találtam valamit, nem aranyat, nem ezüstöt, hanem – ami kimondhatatlan gyönyörűségemre szolgál – az emberi os intemaxillarét! Loderral ember– és állatkoponyákat vetettünk egybe, nyomra leltem, és íme itt van. Csak arra kérlek, senkinek ne szólj róla, a dolgot egyelőre titokban kell tartanunk.”[3] Középkori vagy velencei koponyáról azonban itt szó sincs. Talán megoldódik a rejtély ha elolvassuk Goethe itáliai utazásán írt egyik levelét. 1790 májusában (tehát hat évvel az előző levél és a csont felfedezése után!) Goethe Velencéből ír Caroline Herdernek: „Egy páratlanul szerencsés véletlen folytán – Götze tréfából felkapott a zsidó temetőben egy állatkoponyacsonkot, és úgy nyújtotta át mókázva, mintha egy zsidó koponyát ajándékozna nekem – nagyot léptem előre az állat kialakulásának magyarázatában.” Itt határozottan velencei (vagyis Velence környéki) koponyáról van szó, de ez egy állat koponyája. Egy korábbi, magyarra le nem fordított levélben Goethe azt írja április 30-án, hogy egy félig szétesett birkakoponyán figyelte meg a csontok illeszkedését és kapcsolatát. Természetesen nem tudom kizárni, hogy valóban létezett egy „középkori velencei koponya”. Úgy tűnik azonban, hogy Lukács két koponyaleletet kever össze. Elképzelésem szerint az 1254. oldal koponyája nem temetőben talált, az 1255. oldali pedig nem középkori és nem emberi, és, ami még fontosabb, semmilyen módon nem kapcsolódik az os intermaxillare felfedezéséhez (amit a szövegösszefüggés sejtet).

Goethe növénytani munkáit Lukács nem nagy terjedelemben tárgyalja. Goethe két jelentősebb munkája, A növények metamorfózisa és A vegetáció spirális tendenciájáról meg sincs említve. Ez azért is sajnálatos, mert még Darwin is (mellesleg valószínűleg tévesen) úgy említi Goethét, mint elméletének egyik előfutárát A fajok eredete történeti vázlatában. A spirális tendenciáról a tizenharmadik fejezetében tesz említést.[4] Ez azt is mutatja, hogy angolszász nyelvterületen sem volt ismeretlen Goethe, sőt, növénytani munkái beépültek kora természettudományába. (A költő Coleridge például már 1817-ben lelkesen ír Goethe színelméletéről is[5].)

 

III.

A több mint ezer oldalas Színelméletről[6] Lukács azt állítja, hogy az „Goethe legnagyobb természettudományos munkája” (1255. o.), valamint, hogy az „nem vitatható, és nem általánosságokban mozgó, hanem (csaknem teljesen) téves, és ellenfeleinek volt igaza”. Mielőtt ennek az állításnak az alátámasztását vizsgálnánk meg, csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Lukács ezen állítását vagy saját intuíciójára alapozza, vagy Heisenberg 1941-es cikkére, holott az elmúlt ötven évben Goethe tudományos műveinek recepciója is sokat változott. (Heisenberg budapesti előadása Goethe és Newton színelméletéről a híres-hírhedt Lakatos Imre nézeteit is erősen befolyásolta[7]). A Harvardon tartott szimpózium 1982-ben ennek egyik elindítója volt[8], azóta sok igen színvonalas könyv foglalkozott e témával mind angol,[9] mind német[10] nyelven. Többen foglalkoztak Goethe tudományos elméleteinek eredetével,[11] ennek a tudásnak szerkezetével,[12] illetve kapcsolatával más irányzatokhoz.[13] Bár e művek jelentős része és e sorok írója is Lukácstól eltérően ítéli meg Goethe Newton-ellenes polémiáját, ennek kifejtése itt nem szükséges és nem is lehet cél. Ismételten csak a (vélten vagy valósan) pontatlannak ítélt kijelentéseket szeretném vizsgálni.

Az első rögtön a színelméletek történetével kapcsolatos. Lukács több helyen is említi Arisztotelész színelméletét és ezzel kapcsolatban nagyon helyesen azt sugallja, hogy Goethe saját színelmélete igen közel állt Arisztotelészéhez. Idővel erre Goethe is ráébredt, bár amikor elkezdett színelmélettel foglalkozni ezt még nem ismerte fel. A színelmélet történeti részének összeállításakor már tudatosan kereste a kapcsolatot a Newton-előtti korok elképzeléseivel;[14] ennek ellenére sokan elfelejtik megemlíteni, hogy Goethe egész tudáseszménye sokkal közelebb állt Arisztotelészéhez, mint Newtonéhoz. Lukács álláspontja ezen kívül abban is többé-kevésbé helyes, hogy „Az Arisztotelész és Newton közti kétezer évben senki sem vonta kétségbe, hogy a „többi szín” a fekete és fehér közt van.” Bár ez tényszerűen nem igaz (pl. Descartes szerint a fényrészecskék gyorsult pörgése vörös, lassult pörgése kék színt eredményez, vagyis ez a két „alapszín”), az igaz, hogy a leginkább elfogadott elméletek a fény és a sötét, vagy a fény és a tárgyak kölcsönhatásából eredeztették a színeket, vagyis „modifikácionista” elméletek voltak. Newton ezzel szemben a színeket a fehér fény részeinek tartotta, amelyeket a prizma csak elválaszt, de módosítani nem tud. Az állítás, miszerint a többi szín a fekete és fehér között van, azonban komoly félreértésekre adhat okot.

Lukács idézi Arisztotelészt is: „Ahogyan a színek a fehér és a fekete keverékéből állnak, úgy állnak az ízek édesből és keserűből.” (A 441b lap helyett azonban az idézet a 442a lapon található[15].) Felrója Arisztotelésznek, hogy „nem világos nála, pontosan hogyan is keverhető ki fehérből és feketéből mondjuk piros”. (1256. o.) Mivel Arisztotelész nem volt kékfestő és amúgy sem igen érdekelte a techné szférája (ez a legtöbb „tudós” számára a tizenhetedik századig alantasnak számított), nem is várhatjuk el, hogy színkeverési tanácsokat adjon. A színek keletkezésének azonban több módjáról is beszámol. A színt meghatározhatja például egy test felszíne (439a), lehet színes a „kicsinységük folytán” láthatatlan fekete és fehér, ha egymás mellett található, azonban „a fehéren és feketén kívül több szín is létezik” (439b). Ezen kívül a közeg és a fény egymásra hatása is eredményezhet színeket: „a Nap is önmagában fehérnek látszik, a felhőn és a ködön keresztül azonban vörösnek” (440a)

Színek tehát sokféleképpen jöhetnek létre (nem csak a kifogásolt módon, fehér és fekete között), ám ami Arisztotelész számára fontosabb az a szín percepciójának tisztázása, vagyis, hogy mi miatt láthatja a színt az ember. Egy színes tárgy önmagában nem okozza a szín észleletét. Ugyan a szín az, ami látható, de azáltal látható, hogy „mozgásba hozza az aktuálisan átlátszót” (418 a31-b1). A mozgás itt általános változást jelent, az átlátszó pedig az, „ami látható ugyan de szigorúan fogalmazva nem önmagánál fogva, hanem valami idegen szín által. Ilyen átlátszó dolog a levegő, a víz és sok szilárd test.” (418b) Ez az átlátszó dolog potenciálisan lehet sötét is, „a fény pedig ennek: az átlátszónak, mint átlátszónak az aktualitása” (ibid). Vagyis a fény nem részecske, hullám, avagy mindkettő, nincs terjedési sebessége, hanem egyszerűen egy állapota vagy diszpozíciója az átlátszónak, (vagy közegnek)[16]. Ez az aktuálisan átlátszó statikus állapota, és enélkül nem is képzelhető el látás Arisztotelész szerint. Maga a színes tárgy nem tudja „mozgásba hozni”, az érzékszervet, vagyis változást előidézni benne: „ha valaki közvetlenül a szemére helyezi a színes tárgyat, nem fogja látni, hanem a szín hozza mozgásba az átlátszót – például a levegőt - , ettől pedig mozgásba jön a vele közvetlenül érintkező érzékszerv.”

Ez mai füleknek nagyon furcsán hangzik, és ma is sok kérdés tisztázatlan Arisztotelész percepcióelméletével kapcsolatban.[17] Ezt a feleslegesnek tűnő kitérőt mindössze azért tettük, mert így belátható, hogy egy, Arisztotelészhez hasonló (modifikácionista) elmélet a közeg változásait alapvetőnek fogja tekinteni. Ennek pedig két végállapota van: a teljes sötétség (a fekete) és a teljes fény (fehér). Tehát a közeg akkor tud színérzést továbbítani, ha a vakító fehér fény és a szuroksötét között van. Így jogosan állítható, hogy a színek a fekete és fehér között helyezkednek el. Ezen a szálon elindulva mind Arisztotelész, mind Goethe színfelfogása jobban érthető, és a Lukács által idézett sorok sem tűnnek olyan értelmetlennek.

 

IV.

Goethe 1810-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a görögök úgy tűnik, nem használták a „kék” színt. Az eget gyakran hasonlították vashoz vagy bronzhoz: „S Éeliosz ragyogó öbléből kelve, elindult / érc-égboltozaton sugarazni az égilakóknak.”[18] A tengert leírták feketének, fehérnek, szürkének, lilának, vagy borszínűnek – de soha sem kéknek[19]. Azóta komoly kutatások próbálták megmagyarázni ezt az anomáliát, de ezek részletezése nélkül is könnyen érthető, hogy amikor görög színterminusok mai megfelelőit keressük, érdemes nagyon elővigyázatosnak lennünk.

Lukács egyes különbségekre helyesen hívja fel a figyelmet, de egy ízben ezt írja: „aki a CorelDraw színezőprogramját is ismeri, meg Arisztotelészt megnézi görögül is, az érti a „kék” két különböző helyét. Goethe „kék”-je a „blau”, ami inkább sötét. Arisztotelész „kék”-je a „kyanon”, és a modern színkeverő programban a „cyan” világos kékeszöld.” Számunkra a mondat értelme a következő: az említett program „cyan” színe megegyezik Arisztotelész „kyanos” színével, és mindkettőt magyarul világos kékeszöldnek hívnánk.

Ezt alátámasztani látszik, hogy Theophrasztosz kövekről szóló művében kyanos-nak hívta a lazúrkövet, ami valóban kékeszöld. Más szöveghelyek szerint a kyanos nem értelmezhető kékeszöldként, csak sötétként. Így fordítja Devecseri is: „Így szólván fátylát fölvette az isteni asszony, / azt a sötétet [kyanos], amelynél már feketébb viselet nincs”[20]. Máshol Hektór (esetenként Poszeidon) hajának színe „kyanos” –egy trójai hőst pedig nehéz elképzelni kékeszöld hajjal.

Nemcsak a „kyanos” ilyen nehezen behatárolható, a „chloros” szintén jelentheti a méz színét Homérosznál, a harmat színét Pindarosznál, a könny és a vér színét Euripidésznél, de általában valami nedveset, csillogót jelöl. Ebből látható, hogy bár a „cyan” valóban a „kyanos” szóból származik (a klorofillok is a „chloros” szóból képzettek), az etimologizálás számos esetben metodológiailag nagyon veszélyes. Nem árt az óvatosság, különösen, ha kultúrák közötti szóátvételt vizsgálunk.

 

V.

 

Az utolsó megjegyzés Newtonnal kapcsolatos. Lukács osztja a sokak által hangoztatott nézetet, miszerint „a modern színelmélet egyértelműen Newton örököse, és Goethéről nem sok szava van.” (1257. o.) Nem célunk ezzel a kijelentéssel vitába szállni, hiszen ez – főleg fizikusoknál – a bevett nézet. Azonban Lukács több olyan elképzelést is Newtonra testál, amelyek véleményünk szerint nem tulajdoníthatók Newtonnak.

A Lukács által vázolt fejlődés sémája a következő: Newton radikálisan új elmélete lehetővé tette a szín és fény fizikalista tárgyalását: a fehér fény összetett, felbontható színes komponensekre, majd újra egyesíthető fehér fénnyé. Ma már „nehéz kétségbe a Newton és Maxwell által kidolgozott elméletet” (1255. o.), amely tehát Newton elméletének továbbfejlesztett változata. Ezek után ismerteti a „trikromatikus sémát”[21], mint Newton és Maxwell elméletét. E szerint „a színek tere 3 dimenziós; választva 3 „tiszta” (monokromatikus fénynek megfelelő) színt, legalábbis a 3 pont által kifeszített alakzat belsejében fekvő színek kikeverhetőek a fények összekeverésével” (1256. o.) (A kérdés persze, hogy kinek három dimenziós, mert, ha már így nézzük, akkor a bikának kettő, a galambnak pedig inkább négy…[22])

Amiért ezt az elképzelést leginkább Young és Helmholtz elméleteként tartják számon, nem pedig Newtonnak tulajdonítják egyszerű: ilyet, sőt, ehhez még csak hasonlót sem írt Newton. Számára a szemlélő passzív elszenvedője volt a látvány kialakulásának, mint a camera obscura sötét ürege. Helmholtz ezzel szemben (százötven évvel később) már komoly jelentőséget tulajdonított a fiziológiai tényezőknek is[23]. Hogy mennyire győztes az említett háromszín-elmélet (Lukács több helyen is ezt sugallja), azt ma nehéz megmondani, hiszen a színlátás és a színek problematikája máig sem tisztázott. Ha valami kezd egyértelmű lenni, az azonban az, hogy a Lukács által leírt és győztesnek kikiáltott elmélet rengeteg dolgot nem tud magyarázni, és sok szempontból hasznosabb a Goethe, Runge, Hering, és legújabban Hurvich és Jameson neveivel fémjelzett ellenszínfolyamati séma.[24]

 

VI.

Ez az írás természetszerűleg nem azokat a pontokat vizsgálja, ahol a szerző a vizsgált cikkel melegen egyetért. Így könnyen tűnhet úgy, hogy a „kukacoskodó kritikus” a kákán is csomót keres (ami általában meg is található a káka szárának közelében). Az óhajtott cél azonban nem ez; sokkal több ponton ért egyet Lukáccsal e sorok szerzője, mint az az előző oldalakból kitűnik[25]. A pontosításon és egyes kijelentések árnyalásán túl a cél az volt, hogy több súlyt és hangsúlyt kapjon hazánkban az elég mostohán kezelt tudománytörténet-írás. Erre a területre itthon még mindig jellemző Goethe korának (egyes tudósokat megmosolyogtató) állapota. A tucatnyi szaktudóson kívül az írások nagy része dilettánsok munkája – akármennyire is zseniálisak, igaz rájuk Lukács saját jellemzése: kedvüket lelő emberek, akik „komoly” elfoglaltságuk mellett szakítanak időt tudománytörténeti stúdiumokra. Hogy ebből a közegből kinőjön egy valódi tudósközösség, ahhoz párbeszédre, vitára, érvekre van szükség – „profik” és dilettánsok, vagy ha más lehetőség nincs, dilettánsok és dilettánsok között.[1] Lukács Béla: Goethe a zseniális dilettáns. Magyar Tudomány 1999. 10. szám

[2] Magnus R.: Goethe as a Scientist. Lipcse 1906. Az angol kiadás (Henry Schuman 1949) Günther Schmid előszavát is tartalmazza

[3] Goethe: Levelek – válogatás. Európa könyvkiadó 1988. 120.o., 181-182.o.

[4] Darwin, C.: The origin of species. Penguin 1981 Előszó, 13. fejezet

[5] Burwick F.: The Damnation of Newton: Goethe’s Color Theory and Romantic Perception. Walter de Gruyter 1986 54. o.

[6] Goethe:  Die Schriften zur Naturwissenschaft Weimar Leopoldina Ausgabe 4.-6. Kötet (és három magyarázó kötet)

[7] Lakatos I.: Modern fizika- modern társadalom. Továbbképzés és Demokrácia Egyetemi Nyomda 1947 347-369. o.

[8] Amrine, F., Zucker, F. eds.: Goethe and the Sciences: A Reappraisal. BSPS 97 Riedel  1987

[9] Sepper, D. L.: Goethe contra Newton (Polemics and the project for a new science of color). Cambridge University Press 1988

[10] Rehbock, Th.: Goethe und die ‘Rettung der Phänomene’. Konstanz:Verlag am Hochkgraben 1995.

[11] Nisbet, H. B.: Goethe And The Scientific Tradition. Institute of Germanic Studies Vol. 14. University of London 1972

[12] Stephenson, R. H.: Goethe’s Conception of Knowledge and Science. Edinburgh University Press. Edinburgh 1995

[13] Sachtleben, P.: Das Phänomen Forschung und die Naturwißenschaft Goethes. Europäische Hochschulschriften Bd. 248. Peter Lang. 1988.

[14] Fink, K. J.: Goethe’s History of Science Cambridge University Press 1991

[15] Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. Az érzékelés és tárgyai.  Európa Budapest 1988

[16] Burnyeat, M. F.: How Much Happens When Aristotle Sees Red and Hears Middle-C  Essays on Aristotle’s De Anima szerk. Nussbaum, M., Rorty A.O. Oxford Clarendon Press 1995 (Az eredeti kiadás 1992-es, de ez az esszé csak az 1995-ös kiadásban található)

[17] Sisko. J.E.: Alteration and Quasi-alteration. Oxford Studies in Ancient Philosophy XVI 1998

[18] Homérosz: Odüsszeia Ford. Devecsei Gábor Szépirodalmi Könyvkiadó 1974

[19] Zajonc, A.: Catching the Light - The Entwined History of Light and Mind. London: Bantam 1993

[20] Homérosz: Iliász. Ford. Devecseri Gábor. Szépirodalmi Könyvkiadó 1988 441. o.

[21] Tánczos Zs.: A látás alapfolyamatairól. A fiziológiai és pszichológiai optika néhány kérdése. Budapest. Akadémiai Kiadó 1984

[22] Thompson, E.: Colour Vision. A Study in Cognitive Science and the Philosophy of Perception. Routledge. New York, London. 1995

[23] Crary, J.: A megfigyelő módszerei. Látás és modernitás a 19. Században. Osiris, Budapest 1999

[24] Hardin, C.L.: Color for Philosophers. Unweaving the rainbow. Foreword by Arthur Danto. Further thoughts, 1993 Cambridge, Indianapolis: Hackett Publishing Company. 1988

[25] Zemplén G.: A természettudós Goethe. Természet Világa. Természettudományi Közlöny 130. évf. 1999/12