Zemplén Jolán

 

 

A huszonöt éve, 1974-ben elhunyt Mátrainé Zemplén Jolán bizton rászolgált, hogy a XX. századi magyar asszonysorsok panteonjába bekerüljön. Magyarországon a nők emancipációjának fontos állomásaként említhető, hogy 1967-ben a Műszaki Egyetem Zemplén Jolán személyében először nevezett ki női tanszékvezetőt, aki egyben hazánk első női fizika-professzora is volt.

A hazai újságírás sem feledkezett meg erről a tényről, még a Nők Lapjában is jelent meg olyan cikk, amely kiemelte: “igazi frontáttörést jelentett, amikor 1967-ben a kísérleti fizika tanszékre professzorrá nevezték ki Mátrainé Zemplén Jolánt”. A huszadik század második felében a nők egyetemi képzése terén valóban hatalmas előrelépések történtek, ahogyan ezt Vámos Éva e kötetben megjelent tanulmánya részletesen is taglalja. A Műegyetemen a II. Világháborút követő évben még csak fél százalék körül mozgott a női hallgatók aránya, 1960-ra ez az arány már 13 százalékra nőtt, 1970-re pedig elérte a húsz százalékot is.

Kérdéses azonban, hogy a Zemplén Jolán által elért eredmények nem csak kontextusukból kiragadva tűnnek-e a hazai feminizmus által is ünnepelt fegyverténynek. Zemplén töretlennek tűnő karrierje valóban felhasználható arra, hogy a női emancipációs mozgalmak zászlajukra tűzzék. Jelen tanulmány azonban azt próbálja megmutatni, hogy mikor a számos könyv írójaként tisztelt professzorasszony munkája során ellenállásba ütközött, ezt nem női, vagy éppen női fizikusi volta indokolta, hanem az, hogy egy, korában kevéssé elfogadott tudományterület úttörője volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy hazánkban a fizika- és tudománytörténet-írás diszciplínává szerveződött, és megfelelő intézményes keretei kialakultak. A következőkben azonban mindezt részleteiben nem tárgyalhatom, az életút rövid ismertetése után mindössze a korábbi megemlékezésekben kevéssé hangsúlyozott területet megvizsgálására van módom.

A Karrier

Az ismert tudóscsalád gyermekeként felnövő Zemplén Jolán 1935-ben kapta meg a budapesti Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét. A rákövetkező évben megvédte bölcsészdoktori értekezését “Az atmoszférikus oxigénsávok Zeeman jelenségéről”. A fiatal kutató a Műegyetem Fizika Tanszékén Schmid Rezső és Gerő Loránd irányításával bekapcsolódott a tanszéken folyó kísérleti fizikai munkába és számos további, főleg spektroszkópiai témájú cikket írt és publikált. A Schmid-Gerő-Budó-Kovács iskolához kapcsolódó kutatásai mellett Zemplén egyre több figyelmet szentelt a tudomány-, szorosabban véve a fizika történetének. 1944-ben elkészült első komolyabb, e témájú munkájával. Az általános, főleg a nemzetközi folyamatokat tárgyaló könyv, A háromezer éves fizika 1945-ben jelent meg, olyan időszakban, amikor tudománytörténet jószerivel nem létezett az országban. Bár továbbra is kísérleti fizika tanszéken dolgozott, figyelme egyre inkább a magyarországi fizika története felé fordult, 1960-ban megvédett kandidátusi disszertációja is e témával foglalkozott.

Hírnevét leginkább a hatvanas években publikált könyveinek köszönhette, 1961-ben jelent meg A magyarországi fizika története 1711-ig és 1964-ben A magyarországi fizika története a XVIII. században. 1966-ban megszerezte a tudományok doktora címet, 1967-ben kinevezték egyetemi tanárrá. A Műegyetem első női professzora és az ország első női fizika professzora a Kísérleti Fizika tanszék oktatását irányította és szervezte. Komoly szerepe volt abban, hogy létrejöhetett a MTA Tudomány- és Technikatörténeti Kutató Csoportja, amelynek haláláig vezetője volt. Dolgozott a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságában, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban évtizedeken át, az Elnökség tagjaként tevékenykedett, részt vett több egyetemi bizottságban. Az elsők között hozott létre tanszékvezetőként tanszéki tanácsot, amely demokratikus úton irányította a tanszék belső életét. Halála után, 1981-ben a MTESz Zemplén-emlékérmet alapított fiatal tudománytörténészek munkájának elismerésére.

A következőkben kicsit részletesebb leírását kívánom adni Zemplén Jolán családjának, baráti körének, mivel véleményem szerint az e körből származó impulzusok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Zemplén Jolán érdeklődése a fizika, majd később a fizikatörténet felé fordult.

Egy tudósasszony magánélete

 

Zemplén Jolán életét vizsgálva úgy tűnik, hogy a feldolgozatlan problémák, komplexusok forrása helyett inkább inspirációt jelentett a család. Édesapjára, Zemplén Győzőre már Eötvös-kollégista korában felfigyelt a Kollégium kurátora, Eötvös Loránd, majd maga mellé vette és Göttingába küldte továbbképzésre. A fiatal fizikust 1905-ben a Tudományegyetem, 1907-ben a Műegyetem habilitálja magántanárrá, 31 évesen az Akadémia levelező tagja lesz. 1912-től haláláig pedig a Műegyetem frissen alapított Elméleti Fizika Tanszékének vezetője.

Nagybátyja, Zemplén Géza hasonló karriert futott be: az Eötvös Kollégium tagjaként járt a Tudományegyetemre, ezt németországi út követte, majd közös munka a Nobel-díjas Emil Fischerrel. Hamarosan a fiatalabb testvér is frissen alapított tanszék vezetését kapta a Műegyetemen valamint az MTA levelező, majd rendes tagja lett. Szerves kémiai iskolájának kitűnőségeit itt nincs hely felsorolni, elég talán csak a ma már Amerikában élő és Nobel-díjas Oláh Györgyöt megemlíteni.

A sokak által becsült Zemplén Győző karrierje azonban sajnálatos módon félbeszakadt – önkéntesként bevonulva halálos találat érte az első világháborúban. Gyászoló feleségen kívül öt fiatal gyermeket hagyott hátra. A magyar elméleti fizika talán legkiválóbb képviselőjét vesztette el az ország. Bár érezhető a baráti elfogódottság és talán némi túlzás is Kodály Zoltán 1946-ban a MTA egyik ülésén elhangzott kijelentésében: “Ha Zemplén Győző nem esik el az első világháborúban, ma bizonyára egy harmadik Nobel-díjassal dicsekedhetnénk, Hevesi György és Szent-Györgyi Albert mellett”, az mindenesetre bizonyos, hogy “Zemplén Győző lökéshullámokra vonatkozó kutatásai jelentőségét csak napjainkban, a plazmafizika korában látjuk teljes mélységében.”

A fiatalon apa nélkül maradt család tagjai életük végéig szoros kapcsolatot tartottak egymással, bár szakmai szempontból homlokegyenest ellenkező területek felé fordultak.

A családban a legidősebb fiú Zemplén Zoltán, (cisztercita szerzetesként felvett neve György, 1905-1973) öt évig Magyarországon, majd hét évig Rómában tanult. A Római Magyar Akadémia igazgatója, a Hittudományi Akadémia rektora, majd r.k. segédpüspök, filozófus, egyetemi tanár volt.

Öccse, Zemplén Béla (1906-1974) sub auspiciis gubernatoris végezte a budapesti Tudományegyetem orvoskarát. Húguk, Zemplén Piroska (1908-1983, keresztapja Gombocz Zoltán volt) bölcsészdiplomát szerzett és Németországban telepedett le. A legfiatalabb fiú, Zemplén Elemér (1909-1995) jogászdoktor, majd könyvvizsgáló volt.

A fiatalabb lány, Jolán életében így döntő volt a jórészt idősebb fiútestvérek “nevelése”. Az 1911-ben született Jolán még nem járt iskolába, amikor édesapja meghalt, de testvérei már megtanították tarokkozni. Úszásoktatását is egyszerűen intézték bátyai, a családi legendárium szerint a visegrádi mólóról vízbe hajították húgukat. A család ezeken a “megrázó” élményeken kívül azonban nagyon nyitott, kifejezetten értelmiségi légkörrel vette körül a már fiatalon is kiemelkedő tehetségűnek tartott Zemplén Jolánt. Ekkor szövődött élethossziglani barátság a később kifejezetten materialista gondolkodású fizika-történész és katolikus pap bátyja között. Ha magyarázatát keressük Zemplén Jolán tág, humán- és természettudományokat egyaránt felölelő érdeklődési körének, úgy azt ebben a sokszínű testvéri közösségben valószínűleg megtaláljuk.

A már Veress Pálné Gimnáziumban kitűnő tanuló Jolán a Tudományegyetemen matematikát és fizikát hallgatott. Ebben a választásban is valószínűleg nagy szerepe volt a családnak, az édesapa emlékének. Nagyapja, Zemplén Győző apja is matematika-fizika szakos tanár volt, édesanyja, Mauritz Vilma szintén. Ezt az is igazolja, hogy a díjakra, kitüntetésre amúgy kevés figyelmet fordító Zemplén Jolán a tanszékvezetői kinevezését fontosnak tartotta, úgy érezvén, hogy ezzel apja örökébe lépett.

Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a filozófus Mátrai Lászlóval, későbbi férjével. Házasságuk gyümölcseként 1940-ben született első gyermekük, Mária. Veronika lányuk 1943-ban született. Zemplén Jolán ekkor már komolyan foglalkozott az egyetemes fizika történetével. Ha témaválasztásának (és váltásának, hiszen a spektroszkópiai kutatásaival egyre inkább felhagyott) okait keressük, akkor az általános, humán-érdeklődésen kívül minden bizonnyal az is közrejátszott, hogy a két kisgyerek mellett célszerű volt olyan munkát folytatni, amely a lehető legnagyobb részben otthon is elvégezhető. Ezt tovább könnyítette az, hogy Budapest ostroma idején a család beköltözött az Egyetemi könyvtár pincéjébe. A Könyvtár épületével Zemplén élete szorosan összefonódott. Azon túl, hogy itt tanult meg főzni, az épület a későbbiekben otthonául is szolgált élete legutolsó éveiig: Mátrai László, a könyvtár igazgatójaként családjával együtt itt lakhatott.

Ha azonban Mátrainé Zemplén Jolán életének legfontosabb helyszínét keressük, az valószínűleg nem az Egyetemi vagy az Akadémiai Könyvtár, nem is a Műegyetem épülete, vagy a munkája során gyakran látogatott felvidéki és erdélyi könyvtárak, hanem Visegrád volt. Zemplén szabadidejének nagy részét itt töltötte az egész évre bérelt nyaralóban. Már gyermekkorában a család kedvelt tartózkodási helye volt Visegrád, és Zemplén Jolán élete során igazi kulturális találkozóhellyé vált. Megfordult itt az idős Heltai Jenő, Szerb Antal, Schöpflin Aladár, Faragó György zongoraművész, Staut Géza, a Színművészeti Főiskola igazgatója, Keresztury Dezső és még számos, a családdal közelebbi-távolabbi kapcsolatban álló barát, munkatárs.

Nem csak a társaság kedvéért járt ki Zemplén Visegrádra. Egyedül is ki-kivonatozott ősszel, télen, szeretett itt pihenni és dolgozni , sétálni a hegyek közt. A háború előtt bátyja, Zoltán cserkészvezetőként seregnyi fiatallal állított be időnként, a háború után a két testvér gyakran kirándult. Ha az időjárás megengedte, Zemplén a reggeleket dunai fürdéssel kezdte, szeretett úszni, egyedül vagy barátokkal.

Kikapcsolódásként és egyben idegen nyelvű olvasmányként Agatha Christie krimiket olvasott angolul. Férje is, ő is jórészt így tanulta meg a nyelvet. Az első könyveket egy dán ismerőstől kapta, akivel egy konferencián találkozott, később az idegen nyelvű könyveket fiatalabb testvérével, Bélával cserélgették. Zemplén a fontosabb európai nyelveket értette, olvasta, de munkájában leginkább kiemelkedő latintudása és a német nyelv ismerete segítette.

Gyakori vendég volt a visegrádi házban Hegedűs Géza és felesége is, akik úgy megszerették az itt eltöltött nyarakat, hogy házat is vettek Visegrádon . Zemplén Jolán egész életére jellemző módon a baráti- és munkakapcsolatok itt sem váltak külön. A Hegedűs házaspárral Mátraiék gyakran játszottak Scrabble-t, ugyanakkor a barátság a szakmai munkában is segítséget jelentett: Hegedűs Géza ugyanis Zemplén könyveibe egy-egy versformába megírt szövegrészt, idézetet fordított. A gyakran egyedül is játszott Scrabble-ön és pasziánszon túl az egyik legfontosabb szórakozás Zemplén életében valószínűleg a gyermekként megtanult tarokk és legfőképp a bridzs volt.

A tanszéki csapat egy műegyetemi bridzsversenyen nyert kávéfőzőjével évekig büszkén főztek kávét a kollektíva számára.

 

A tanszékvezetés

 

Az 1950-es években szétvált Magyarországon a kutatás és az oktatás. A természettudományi karok a tanszékein is alapvetően oktattak. A következő évtizedekben ismét fontosabbá vált a kutatás a tanszékeken, de a nagyon elszegényedett, műszerekkel és pénzzel alig rendelkező egyetemek nem tudtak lépést tartani a nemzetközi, de még sokszor a hazai kutatásokkal sem. Az 1960-as években a fizikai kutatások központja nem az egyetemeken, hanem a KFKI-ben és az ATOMKI-ben volt. Jól működött az ELTE néhány tanszéke, például az Elméleti Fizika vagy az Atomfizika tanszék, Budó Ágoston szegedi iskolája is országos hírű volt.

Zemplén Jolán az ÉKMÉ-n, a kettévált Műegyetem főleg építészeket tanító felén került a Kísérleti Fizika tanszék élére 1967-ben. A tanszéket korábban sokáig Gyulai Zoltán akadémikus vezette. Az igen elszegényedett tanszéken Gyulai és munkatársai szennyezett kristályok szerkezetét és tulajdonságait vizsgálták. Miután nyugalomba vonult, Gyulait akadémikusként kinevezték a tanszéken alapított kristálynövekedési kutatócsoportot élére. A tanszékvezetésben Gyulait rövid ideig Bodó Zalán követte, aki azonban kevés affinitással rendelkezett az oktatáshoz, és hamarosan a rangidős, nagy oktatási tapasztalattal rendelkező Zemplén vette át a tanszék irányítását.

Gyulai Zoltán már korábban érdeklődéssel kísérte Zemplén történeti munkáit, őt magát is vonzotta a főleg a tizenhét-tizennyolcadik században domináló mechanikus–materialista filozófia, hadifogsága alatt filozófusi naplót is vezetett. Gyulai és Zemplén jó kapcsolatára jellemző, hogy Gyulai “könyvét Zemplén Jolán tette olvasmányossá, didaktikailag is kitűnő tankönyvvé.”

Zemplén tanszékvezetősége azonban igen jelentős fordulatnak számított: a jórészt egykristályok növesztésével foglalkozó tanszék élére egy, korábban spektroszkópiával foglalkozó tudománytörténész került. Ez a “váltás” sok szempontból problematikusabb, mint az, hogy a korábban kizárólag férfiak vezette tanszéken nő kerüljön vezető pozícióba.

Az új helyzet nem volt hátrányos a tanszék számára – hiszen Gyulai vezetésével a kristálynövekedési kutatócsoport tagjai folytathatták munkájukat. A tanszékvezető-helyettesnek frissen kinevezett és szakmai feladatokkal megbízott Kiss József (aki kevéssel korábban a Szovjetunióban kandidált) pedig potenciális utódként szintén Gyulai köréhez tartozott.

A hazai tudománytörténet-írás számára azonban nagy jelentőséggel bírt, hogy a főleg építészeket (gyakran levelező tagozaton) oktató tanszéken hamarosan lehetőség nyílt a tudománytörténet hivatásszerű művelésére.

 

 

Egy diszciplína születése

 

Sokak szerint a tudománytörténet-írás az egyetlen valódi közös pont a századunkban már egyre inkább elváló humán- és reálszféra között. Ha ez túlzás is, az bizonyos, hogy tudománytörténetet nagyjainak mind természettudományos, mind történeti (és-vagy) filozófiai háttérismerete jelentős volt. Különösen igaz ez a szakma úttörőire, akik szinte egytől egyig természettudományos (gyakran fizikusi) végzettséggel rendelkeztek. Ma már egyre több tudománytörténész kerül ki a bölcsészek közül, a természettudósok leginkább már csak a XX. századi tudományt vizsgálók között vannak túlsúlyban.

Zemplén Jolán meghatározó alakja volt annak a generációnak, amelynek hatására a XX. század második felében megszületett hazánkban a hivatásszerűen űzött tudománytörténet-írás. Ennek a generációnak köszönhetjük, hogy ez a diszciplína valóban tudományterületté válhatott, túllépett az akkor jellemző (de ma is sajnálatos módon előforduló) dilettantizmuson.

Ennek a generációnak kultúrtörténeti érdeklődésű természettudósok alkották a derékhadát. Hatalmas munkát végeztek el a korábban elhanyagolt források felkutatásával és feltárásával. Sok területen még mai tudásunk is az ő munkásságukon alapszik. Az általuk elvégzett munka ma már gyakran nem is elvégezhető, nem technológiai akadályok miatt, hiszen a második világháború óta nem volt jelentős pusztulás a fennmaradt kézirat- és könyvtárállományban. Sokkal inkább a kutatói mentalitás és a kutatások finanszírozása változott meg. Csökkent az igény a gyakran egész emberöltőt felölelő, aprólékos munkák iránt, az ezzel járó életstílus pedig keveseknek engedhető meg.

A szakmát Zemplén és társai autodidakta módon tanulták és a gyakran markánsan eltérő háttérrel rendelkező kutatókból a hatvanas-hetvenes évek fordulójára született meg a hazai tudománytörténészek közössége. Ekkorra már jónevű matematikatörténész volt az eredetileg klasszika-filológiával, filozófiával foglalkozó Szabó Árpád. Szintén autodidakta módon lett kémiatörténész Szabadváry Ferenc, de említhetnénk Makkai László vagy Vekerdi László nevét, aki utóbbi könyvtárosként kezdett az akadémia- és tudománytörténettel foglalkozni.

Megjelent az igény, hogy a magyar szaktudománytörténeteket megírják: Szabadváry és Szőkefalvi-Nagy kémiatörténete, Szénási Barna matematikatörténete, Zemplén Jolán fizikatörténete ebben az időben jelent meg. Endrei Valter már megvédte akadémiai doktoriját, Makkai László technikatörténettel foglalkozó nagydoktori értekezésének Mátrainé Zemplén Jolán volt az opponense.

A korra és mentalitásra jellemző, hogy míg a humaniórákkal foglalkozók jelentős része nem vette a fáradságot, hogy elmélyedjen a tudományok történetében, vagy egyszerűen nem értette azokat. A természettudósok jelentős része nem vette komolyan a történeti jellegű munkákat. Jelentőségüket leginkább abban látták, hogy a könyvek rendszerint kisbetűs "érdekességei" között, a "valódi" tudásanyag mellett kikapcsolódást jelentenek az olvasó számára. Zemplén Jolán háta mögött is elhangzottak olyan szarkasztikus kijelentések, amelyek azt sugallták, hogy a fizikatörténész azért nem tudja megírni a 19. század történetét, “mert akkor már volt fizika”. Ez a kettős kirekesztettség ma is gyakran előfordul: míg a történészek munkáját egyre több természettudós és természettudományos módszer segíti, a hazánk történetét feldolgozó művek legtöbbször nem (vagy nem jól) használják fel és építik be a tudománytörténeti kutatások eredményeit. A természettudósok közül pedig sokan ma is fittyet hánynak a 20. századi történetírás módszereire, amikor tudománytörténeti kérdésekkel foglalkoznak.

Zemplénnek tehát igen nagy hatása volt abban, hogy tanszékén létrejöhetett az Akadémiai Tudománytörténeti Kutatócsoport. Helyettese (és idővel utódja) Bíró Gábor volt, akinek szerepe, bár nem tartozik e tanulmányhoz, szintén döntő volt a kutatócsoport létrejöttében. Itt dolgozott a biokémia után filozófiát tanuló Palló Gábor. Mátrainé halála után idővel elment a kutatócsoportból Gazda István, aki a 19. századi hazai fizika feldolgozásában segített Zemplénnek, helyére Vargha Magdolna került. Balázs Tibor az alapítás után nem sokkal csatlakozott az akadémiai kutatócsoportba. Földrajz-történelem szakos tanárként könyvet írt az izzólámpa-történetről.

Ez a kevés embert foglalkoztató kutatócsoport vált a hazai tudománytörténet-írás egyik legfontosabb találkozóhelyévé. A kutatócsoport által szervezett szemináriumokon két-háromszor annyi vendég volt általában jelen, mint tag. Gyakori vendég volt Makkai László, Endrei Valter, Fehér Márta, Hronszky Imre, Vekerdi László és még sokan mások.

Szintén komoly érdemei voltak Zemplénnek abban, hogy 1970-ben a MTESz-ben központi, úgynevezett elnöki bizottságként megalakult a Tudomány és Technikatörténeti Bizottság. Elnöke Mátrai László lett. A bizottság célja az volt, hogy szélesebb körű szakmai fórumot biztosítson a az országban egyre több helyen és több irányban folyó tudomány- és technikatörténeti kutatásoknak. Nagyban az ő hatására vált működőképessé és aktívvá az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága is.

De tudományszervezői munkáján kívül Zemplén legfontosabb hozzájárulása a hazai tudománytörténet-íráshoz a magyarországi fizika történetét feldolgozó két vaskos kötete volt. Ahogy Vekerdi László fogalmazott: “…megbízható és könnyen áttekinthető összefoglalás a magyarországi természetfilozófiai-fizikai fejlődésről Zemplén műveiig nem volt”. A tizenkilencedik századi fizika történetéről is számos tanulmányt írt. A Szlovák Tudományos Akadémia felkérésére megírta A szlovákiai fizika történetét. E könyv magyar kiadásának előszavában Gazda István így jellemzi Zemplén munkáját: “Átnézte a felvidéki iskolákban máig őrzött kéziratos feljegyzéseket, óravázlatokat, sokszorosított előadási anyagokat is, tehát jóval bővebb képet ad a Felvidékhez kötődő kultúrtörténeti eseményekről, mint amit eddig a nyomtatott forrásokból bárki kiolvashatott.” Zemplén szépen, nagy alapossággal megírt könyvei többek voltak szorosan vett fizikatörténetnél, inkább művelődéstörténeti szintézisként íródtak és olvashatók.

A nagy általános műveltségű, latinul kiválóan tudó Zemplént egész életében jellemezte a munka őszinte tisztelete és szeretete. Munkamódszerére jellemző volt az alaposság, szerénység. A doktori védésének egyik bírálója, Kónya Albert által lejegyzett szavak híven tükrözik hozzáállását. A bírálóknak adott válaszában Zemplén a következőket mondta: “Köszönöm elsősorban mindazt a dicséretet, amit elmondtak és amiből azt látom, méltányolták és értékelték azt a nagy munkát, amelyet a disszertáció elkészítésébe fektettem. Talán még jobban köszönöm azonban a bíráló megjegyzéseket, mert ezek igen nagy segítséget fognak jelenteni további munkámban, akár ennek a könyvnek egy esetleges új kiadásánál, akár a magyarországi fizika történetének harmadik részének megírásánál.”

Zemplén munkásságát mindenképpen úttörőnek kell tekintenünk, de leginkább talán azért, mert munkássága jórészt egy, a korában alig elfogadott tudományterülethez, ennek létrehozásához, életrekeltéséhez kapcsolódott, nem pedig amiatt, hogy mindezt nőként vitte véghez..

 

A pálya vége

 

Zemplén Jolán utolsó éveit a sikerek mellett komoly csalódások is kísérték. Bár a jó barátság továbbra is megmaradt közöttük, elvált férjétől, Mátrai Lászlótól. A válás nagyon megviselte, Mátrai elköltözése után egy ideig még az Egyetemi Könyvtár épületében lakott, élete utolsó hónapjaiban pedig átköltözött Budára. Csalódott volt (és ebben szűkebb baráti körével is osztozott), hogy a világháború utáni optimizmus, az “absztrakt” szocializmus ígérete nem vált valósággá. A hatvanas évek kiábrándultsága együtt járt a célratörés, a munkakedv lanyhulásával. Az elkeseredettséget, hogy többé nem érdemes igyekezni, hogy az emberiség fejlődése nem pozitív, csak nagyon erős baráti kötelékek feledethetik el, azonban 1973-ban meghalt Zemplén Zoltán is, aki testvérei közül talán a legközelebb állt Zemplén Jolánhoz. Az állandó beszélgető- és sétálópartner elvesztése valószínűleg pótolhatatlan volt.

Zemplén munkastílusának elengedhetetlen tartozéka volt a Munkás cigaretta. A gyakran éjjelente is dolgozó tudósasszony becslések szerint napi ötven szálat szívott el füstszűrő nélküli cigarettákból. Külföldi konferenciákra utazva problémák is adódtak a “saját használatra” kivitt cigaretta mennyiségéből. (Az utolsó években ehhez növekvő alkoholfogyasztás is társult.)

Élete vége felé egymás után három tüdőgyulladása volt. Emiatt komolyabb kivizsgálásra küldték és a röntgenleletek alapján megműtötték (ő nem, csak családja tudta, hogy egyik tüdejét ki kellett operálni). A műtét előtt, egy közös családi hétvégén a Guggerhegyen, még lelkesen beszélt terveiről: nyugdíjba vonulása után be akarta fejezni harmadik, a tizenkilencedik századi fizika történetével foglalkozó könyvét. A sikeres műtétet követően kezdetben jól érezte magát, majd állapota rosszabbodott, válságosra fordult. Az utolsó napokban tudta csak meg, hogy halálos beteg.

 

Mi marad hátra egy életműből, amire érdemes, fontos vagy kell emlékeznünk és az utókort emlékeztetnünk? A figyelem, segítség, amelyet kollégái kaptak tőle máig ható emlékek. A szervezetek egy része, amelyek létrejöttében segédkezett, más emberekkel vagy más célokkal, de ma is működnek, más részét azonban elsodorta az idő, a politikai és gazdasági döntések és folyamatok.

Zemplén művei azonban ma is mindenki számára hozzáférhetőek. Kézbe véve és elolvasva “az elfogulatlan olvasó nagy és jóleső meglepődéssel csukhatja be a két hatalmas anyagot, munkát magába sűrítő könyvet: gazdagabbak lettünk valamivel, amiről azt hittük, hogy beszélni sem érdemes, a magyar fizika történetével. … ezt a két könyvet legalább annyi embernek el kell olvasni, mint ahányan irodalomtörténeteinket olvassák.”

 

Bibliográfia

 

Abonyi Iván. 1981. “Zemplén Győző” in: Műszaki Nagyjaink IV. 305-323 (lektorálta Mátrainé Zemplén Jolán)

Bíró Gábor. (1998) “Határtalan tudomány –Adalékok M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története c. posztumusz könyvéhez” (megjelenés alatt) Limes 1999:4

Bíró Gábor. 1986. “A professzorasszonyra emlékezünk” Impulzus XLI. évf. 12. szám

Bíró Gábor. Mátrainé Zemplén Jolán (1911-1974) MTESz előadó ülés szövege, kézirat

Kónya Albert. 1974. “Mátrainé Zemplén Jolán” (A Farkasréti temetőben tartott búcsúbeszéd) Fizikai Szemle 1974: 8

M. Zemplén Jolán. (1974) A felvidéki fizika története Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet 1998 (Előszó: Gazda István)

Móra László. 1995. Zemplén Géza Budapest: Akadémiai Kiadó

Németh József. 1998. Műszaki Fejlődés – természettudományi műveltség. Műszaki és Természettudományi egyesületek, Társaságok Magyarországon. Budapest. Készült az MTESz alapításának 50. évfordulójára

Palló Gábor. 1998. “A szóbeli források szerepe a tudománytörténet-írásban” Tanulmányok a Természettudományok, a Technika és az Orvoslás történetéből – Tárgyi képi és írott források, az 1997. évi ankét anyaga. MTESz

Radnai Gyula. 1991. “Az Eötvös korszak” Fizikai Szemle XLI. évf. 10. szám

Szőkefalvi-Nagy Zoltán. 1981. “Zemplén Géza” in: Műszaki Nagyjaink IV. 325-340

Végh Ferenc, Héberger Károly. 1982. “Nők a Műegyetemen” Nők Lapja XXXIV. évf. 38. Szám

Vekerdi László. 1965. “A fizika története Magyarországon” Valóság 1965: 8