Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 


Tudomány és valóság -  tudományfilozófia hala(n)dóknak
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus és Kovács Ágnes egy. hallgató
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék


Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár IrodalomVissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 

Tudomány és valóság - tudományfilozófia hala(n)dóknak
Heti 2 órás előadás, amely speciális  előadásként is  felvehető.

 Előadó:
 

Ropolyi László és Kovács Ágnes
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

 

Helye: Északi tömb 1.71 terem Ideje: kedd fél 6 - 7
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül tudományfilozófiai tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnének jobban elmélyedni választott tudományterületük működésének megértésében. Természetesen minden tudományos diszciplína elemzésében felhasználhatjuk a tudományfilozófia eredményeit, tanulmányozása tehát minden hallgató számára hasznos lehet. Tudományfilozófiai elemzések a tudományok tanításához is komoly segítséget nyújtanak. Az órákon a tematikának megfelelően előadások lesznek. Látogatásuk nem kötelező, de a teljes tematika iránt érdeklődők számára ajánlott. 


Előismeretek:

Az órák megfelelő követéséhez hasznosak lehetnek alapvető filozófiai és tudományfilozófiai ismeretek, a filozófiatörténet vázlatos ismerete és néhány éves tapasztalatszerzés valamilyen természettudomány ill. a matematika elméleteivel s eljárásaival kapcsolatban.


Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó, a vizsgaidőszakban megírandó vizsgadolgozattal lehet. Mindazok akik a félév során benyújtják egy specifikus témát feldolgozó házi-dolgozatuk téziseit és irodalomjegyzékét mentesülnek a vizsgadolgozat megírása alól, és a vizsgaidőszak végéig beadandó házi-dolgozatra kaphatnak jegyet. (A házi-dolgozat témájának megbeszéléséhez bármelyik előadóhoz lehet fordulni.) A jegyet mindkét dolgozattípus esetében a dolgozatoknak - a vizsgaidőszakban kiirt vizsgaidőpontokban való - megbeszélése alapján lehet megszerezni. - A jegyszerzés egy további módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján.


Tematika:

A tanfolyam célja egyrészt az, hogy elősegítse a tudományok tudatos művelését, teljesebb megértését, tanítását és kutatását; másrészt pedig az, hogy bemutassa a tudomány és a tudás szerepét a valóság értelmezésében és birtokbavételében. E célok elérése érdekében a tudomány és valóság viszonyának legfontosabb megközelítéseit tekintjük át. Részletesebben:

A. Tudományfilozófiai bevezető: Mi a tudomány? Tudomány és tudás. Hétköznapi, tudományos és művészi megismerés. A tudományfilozófia kialakulása és változatai. A pozitivista tudományfilozófia. A tudomány felépülésének és fejlődésének kumulatív modellje. Karl Popper falszifikacionalizmusa. A posztpozitivista tudományfilozófiák: Kuhn, Feyerabend és Lakatos nézetei. Naturalizált episztemológia. A tudományfilozófia szociológiai fordulata. Tudásszociológia, szociálkonstruktivizmus, hermeneutika. A tudomány posztmodern kritikái. A két kultúra dilemmája és a Sokal botrány következményei.

B. Ontológiai bevezető:
Mi a valóság? Valóság és realitás. A valóság hétköznapi, tudományos és művészi megismerése. Az ontológia rövid története és tipikus szemléletmódjai. Materializmus, idealizmus, realizmus. Természet, társadalom, ember. Technika, kommunikáció, kultúra. Természetes és mesterséges, személyes és személytelen konstrukciók. Virtualitás és valóság. Virtuális valóság. 

C. Tudomány és valóság: 
Tudás és ismeret. A tudományos ismeret. A tudományos világkép. Filozófia és tudás. Tudomány és valóság viszonya az antik korban: az arisztotelészi világfelfogás. Hit és tudás szerepe a középkori valóságfelfogásban. A modern tudás. Tudás és hatalom. A tudomány és a technika kapcsolata. Az önző módszer és ellenfelei. Posztmodern tudomány: sokféleség és virtualitás.

D. A tudomány és valóság viszonyának mai elméletei:
Naturalizmus a tudományfilozófiában. A kognitív tudomány pozíciója. A konstruktivizmus változatai és képviselői. Tudományhermeneutika és a tudományok hermeneutikája. Az „ismeretelméleti csirke” vita. A Sokal botrány ideológiai jelentősége. Latour és Bloor vitája. A szociálkonstruktivizmus és a hermeneutika kapcsolatai. A tudományháború. Kinek a tudománya – kinek a valósága?

E. A természettudományok feminista megközelítései: “Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik” – a társadalmi nem fogalma. A feminizmus “hullámai” és irányzatai. A nők helyzete a tudományban. Természet és kultúra, férfi és nő a tudomány metaforarendszereiben. A nemre tipikus viselkedés biológiai magyarázatai. Hogyan tükrözi és legitimálja a tudomány a nemek közt fennálló társadalmi viszonyokat? A feminista episztemológia változatai: feminista empirizmus, nézőpontelméletek, a tudomány teljes elutasítása. A biológiai nem társadalmi konstrukciója. Kísérletek a szintézisre: feminista tudományfilozófia. Az objektivitás újradefiniálása.
 

 

Irodalom:

Ajánlott irodalom

1. Áttekintő és bevezető olvasmányok

Losee J: A Historical Introduction to the Philosophy of Science (Oxford U.P., Oxford, 1980)

Fehér M., Hársing L.: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, Bp., 1977)
Fehér M.: A tudományfejlődés kérdőjelei (Akadémiai, Bp., 1983)
Forrai G., Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Áron, Bp., 1999)
Laki J. (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény (Osiris, Bp., 1998)
Vörös L.(szerk.): A tudományfejlődés elmélet problémái, Szöveggyűjtemény, A filozófia
    időszerű kérdései 43., Budapest, 1980
Wartofsky M.: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai (Gondolat, Bp., 1979)
A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái (Gondolat, Bp., 1980)
Márkus Gy.,Tordai Z.: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat, Bp., 1972)
Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában, Szerk.: Papp Zs.,
    (Gondolat, Bp., 1976)
Pragmatizmus (Peirce, James, Dewey írásai) (Gondolat, Bp., 1981)

2. Tudományfilozófiai irányzatok és problémák

Fehér M.: A tudományfejlődés kumulativitásának mítoszai, Világosság, 14(8-9), 469-476,
   1973
Comte A.: A pozitív szellem (Helikon, 1979)
Mill J. S.: A szabadságról (Helikon, 1980)
Poincaré H.: Tudomány és föltevés (Bp., 1908)
Frege G.: Logika, szemantika, matematika (Gondolat,1980)
Copi I. M., Gould J. A.(szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről (Gondolat,
   Bp., 1985)
Russell B.: Miszticizmus és logika (Helikon, 1976)
Russell B.: Filozófiai fejlődésem (Gondolat, 1968)
A bécsi kör filozófiája, Szerk.: Altrichter F., (Gondolat, 1972) Különösen a következő cikkek:
    M. Schlick: A filozófia fordulata, 51-60. o.
    R. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén  keresztül, 61- 92. o.
    M. Schick: Az ismeret fundamentumáról, 260-287. o.
Wittgenstein L.: Logikai-filozófiai értekezés (Akadémiai, 1989)
Wittgenstein L.: A bizonyosságról (Európa, Bp., 1989)
Ryle G.: A szellem fogalma (Osiris, Bp., 1999)
Austin J. L.: Tetten ért szavak (Akadémiai, Bp., 1990)
Popper K.: A tudományos kutatás logikája (Európa, Bp., 1997)
Popper K.: Bevezetés a tudomány logikájába, 22-40. o., in: A tudományfejlődés elmélet
    problémái 
Popper K.: A társadalomtudományok logikája, 279-301. o., in: Tény, érték, ideológia, Szerk.
   Papp Zs., (Gondolat, Bp., 1976)
Popper K.: Conjectures and Refutations (Routledge, London, 1969)
Popper K.: Objective Knowledge (Clarendon, Oxford, 1972)

Dilthey W.: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban (Gondolat, Bp., 1974)
   497-510. o.
Rickert H.: Kultúrtudomány és természettudomány (Franklin Társulat, Bp., 1923) 29-58. o.
Weber M.: A tudomány mint hivatás, 126-157. o, in: Állam, politika, tudomány (Közgazdasági
   és Jogi Kiadó, Bp., 1970)

Kuhn T.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, Budapest, 1980)
Békés V.: A hiányzó paradigma (Latin Betűk, Debrecen, 1997)

Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, Bp.,1997)
Lakatos, I.: Bizonyítások és cáfolatok (Gondolat, Bp., 1981, Typotex, Bp., 1998)
Lakatos I.: A döntő kísérlet szerepe a tudományban, 69-90. o., in: A tudományfejlődés
   elmélet problémái ...

Feyerabend P.: Tézisek az anarchizmusról. A relativizmus elemei, Medvetánc
   1985/4-1986/1,  41-53 o.
Feyerabend P.: Against Method (NLB, London, 1975)
Feyerabend P.: Philosophical Papers Vol. I-II., (Cambridge U.P., Cambridge, 1981)
Feyerabend P.: Science in a Free Society (NLB, London, 1978)
Feyerabend P.: Három dialógus a tudásról (Osiris, Bp., 1999)

Husserl E.: Válogatott tanulmányai (Gondolat, Bp., 1972)
Husserl E.: Az európai tudományok válsága (Atlantisz, Bp. 1998)
Vajda M.: Zárójelbe tett tudomány (Akadémiai, Bp., 1972(?))
Filozófiai hermeneutika (Szöveggyűjtemény) (Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs
   Központja, Bp., 1990)
Heidegger M.: A világkép korszaka, in: Vigilia, 1980/2 171-179. o.
Heidegger M.: Lét és idő (Gondolat, 1989) különösen a 165-169., 175-182., 579-589. o.
Gadamer H.-G.: Igazság és módszer (Gondolat,1984) különösen a 207-217. ill. 243-264. o.
Schwendtner T., Ropolyi L. és Kiss O.: Hermeneutika és a természettudományok (Áron, Bp.
   2001)

Mannheim K.: A gondolkodás struktúrái, (Atlantisz, Bp., 1995)
Marcuse H.: Az egydimenziós ember (Kossuth, Bp., 1990) 166-191. o.
Marcuse H.: A tudományról és a fenomenológiáról, in: A fenomenológia a
  társadalomtudományokban (Gondolat, Bp.,1984) 469-482. o. 
Hesse M.: Az episztemológia szocializálása, Filozófiai Figyelő, 1985/3, 23-38. o.
Mumford L.: Az ember öröksége, Filozófiai Figyelő, 1988/1-2., 86-100. o.

Polányi M: Személyes tudás (Atlantisz, Bp., 1994)
Polányi M.: Értelemadás és értelemolvasás, 182-218. o., in: Polányi Mihály filozófiai írásai
   (Atlantisz, Bp., 1992) I. kötet

Rendszerelmélet, Válogatott tanulmányok, vál. Kindler J. és Kiss I. (Közgazdasági és Jogi
  Könyvkiadó, Budapest, 1971) Elsősorban a következők:
  Bertalanffy L. von: Az általános rendszerelmélet problémái, 25-38. old.
  Building K. E.: Az általános rendszerelmélet a tudomány csontváza, 94-112. o.

Érdi P.: Posztmodern természet(?)tudomány, BUKSZ, 3(4), 454-460, 1991
Rorty R.: A filozófia és a természet tükre (részletek), Filozófiai Figyelő, VII(3), 51-80, 1985
Rorty R.: Philosophy and the Mirror of Nature (Blackwell, Oxford, 1980)
Rorty R.: Esetlegesség, irónia és szolidaritás (Jelenkor, Pécs, 1994)
Rorty R.: Tudás helyett remény (Jelenkor, Pécs, 1998)

3. Tudomány és valóság

Arbib, Michael A. - Hesse, Mary B. (1986): The construction of reality. Cambridge: Cambridge University Press. 
Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban.
  Budapest: Atlantisz.

Babarczy, Eszter (1998): Siralmas posztmodern. Replika, 30: 51-61.
Bacon, Francis (1954): Novum Organum I. Budapest: Művelt Nép. 
Barnes, Barry - Bloor, David - Henry, John (2002): A tudományos tudás szociológiai elemzése. Budapest: Osiris.
Baudrillard, Jean (1994): Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas (1998): A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest:
  Jószöveg Műhely Kiadó.
Biagioli, Mario (ed.) (1999): The Science Studies Reader. New York and London: Routledge.
Bijker, Wiebe E. - Hughes, Thomas P. - Pinch, Trevor (eds.) (1987): The Social Construction of Technological Systems. 
  New  Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge. Mass.: The MIT Press. 
Biocca, Frank (2000): A kiborg dilemmája. Progresszív megtestesülés a virtuális környezetekben. Replika, 39: 
  179-195.
Bloor, David (1999): A tudásszociológia erős programja. 427-445, in: Forrai, G. -Szegedi, P. (szerk.): 
  Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Áron Kiadó.
Bozóki, András - Sükösd Miklós (szerk.) (1991): Anarchizmus, Budapest: Századvég.
Brown, James Robert (2001): Who Rules in Science? An Opinionated Guide to the Wars. Cambridge. Mass.: Harvard University Press.  Burke, Peter (2000): A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity.

Collins, Harry M. (1985): Changing Order. Replication and Induction in Scientific Practice. London, Bewerly Hills and 
  New Delhi: Sage.
Collins, Harry M. (1990): Artificial Experts. Social Knowledge and Intelligent Machines. Cambridge, Mass. and London:
The MIT Press.
Collins, Harry - Kusch, Martin (1998): The Shape of Actions. What Humans and Machines Can Do. Cambridge, Mass.
  and London: The MIT Press.
Collins, Randall (1998): The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, Mass. and 
  London: The Belknap Press of Harvard University Press.
Crease, Robert P. (1993): The Play of Nature. Experimentation as Performance. Bloomington and Indianapolis: Indiana
  University Press.
Crease, Robert P. (ed.) (1997): Hermeneutics and the Natural Sciences. Man and World. Special Issue, 30(3): 259-411.

Dreyfus, Hubert L. (1972): What Computers Can’t Do. A Critique of Artificial Reason. New York: Harper & Row. 

Ellul, Jacques (1964): The Technological Society. New York: Vintage Books.

Feenberg, Andrew (1999): Questioning Technology. London: Routledge.
Foucault, Michel (2000): A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Budapest: Osiris.
Foucault, Michel (2001): A tudás archeológiája. Budapest: Atlantisz.
Freudenthal, Gideon (1986): Atom and Individual in the Age of Newton. Dordrecht: Reidel.

Geertz, Clifford (2001): Az értelmezés hatalma. Budapest: Osiris. 
Goodman, Nelson (1978): Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett. 

Habermas, Jürgen (1985): A kommunikatív cselekvés elmélete (I-II). Budapest: ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és
  Információs Központja és Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ.
Habermas, Jürgen (1993): Egy befejezetlen projektum - a modern kor, 151-178, in: J. Habermas - J-F. Lyotard - R. 
  Rorty: A posztmodern állapot. Budapest: Századvég-Gond.
Habermas, Jürgen (1998): Filozófiai diskurzus a modernségről. Tizenkét előadás. Budapest: Helikon.
Haraway, Donna J. (1997): Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouse™. Feminism 
  and Technoscience. New York, London: Routledge
Hayles, N. Katherine (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. 
  Chicago and  London: The University of Chicago Press.
Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press.
Heim, Michael (1998): Virtual Realism. New York & Oxford: Oxford University Press.
Heim, Michael (2000): A kibertér erotikus ontológiája. Replika, 39: 197-213.
Horkheimer, Max - Adorno, Theodor W. (1990): A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Budapest: Gondolat
  - Atlantisz - Medvetánc.
Hronszky, Imre - Fehér, Márta - Dajka, Balázs (szerk.) (1988): Scientific Knowledge Socialized. Budapest: Akadémiai
   Kiadó.
Huntington, Samuel P. (2001): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa.

Jacob, François (1986): A lehetséges és a tényleges valóság. Budapest: Európa.
Jameson, Fredric (1991): Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University 
  Press.
Jameson, Fredric (1997): A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Budapest: Jószöveg Műhely 
  Kiadó. 

Karácsony, András (1995): Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest: Osiris-Századvég.
Knorr Cetina, Karin (1981): The Manufacturing of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of 
 Science. Oxford: Pergamon Press.
Koertge, Noretta (ed.) (1998): A House Built on Sand. Exposing Postmodernist Myths About Science. New York, 
  Oxford: Oxford University Press. 
Kolakowski, Leszek (1990): A modernség: egy végtelen per. Hiány, II(16): 3-7.

Latour, Bruno (1987): Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Milton Keyes: Open
  University Press.
Latour, Bruno (1999): Sohasem voltunk modernek. Budapest: Osiris.
Latour, Bruno - Woolgar, Steve (1979): Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts. Bewerly Hills and 
  London: Sage.
Lotman, Jurij M. (1973): Szöveg, modell, tipus. Budapest: Gondolat.
Lyotard, Jean-François (1993): A posztmodern állapot, 7-145, in: J. Habermas, J-F. Lyotard, R. Rorty: A posztmodern 
   állapot. Budapest: Századvég-Gond.

Marcuse, Herbert (1990): Az egydimenziós ember. Budapest: Kossuth.
Margitay, Tihamér (2002): Quine, megismerés és kognitív szabadság. 18-47, in: Forrai, G. - Margitay T. (szerk.):
  Tudomány és történelem. Budapest: Typotex.
Marx, Karl (1975): Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához. in: Marx-Engels válogatott művei. II. kötet. Budapest:
  Kossuth.
Masuda, Yoneji (1988): Az információs társadalom. Budapest: OMIKK
Márkus, György (1992): Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek. Budapest: T-Twins Kiadó és Lukács 
   Archívum.

Nagy, Zsolt (1991): Posztmodern/izmus I-III, Mozgó Világ, 17/5,6,7: 42-49,46-55,78-86.
Negroponte, Nicholas (2002): Digitális létezés. Budapest: Typotex.

Pickering, Andrew (1995): The Mangle of Practice. Time, Agency, & Science. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Pickering, Andrew (szerk.) (1992): Science as Practice and Culture. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Platón (1984): Theaitétosz, 895-1070, in: Platón összes művei. II. kötet. Budapest: Európa.
Prigogine, Ilya - Stengers, Isabelle (1995): Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa. Budapest: Akadémiai.

Radder, Hans (1996): In and About the World. Albany: SUNY Press.
Rheingold, Howard (1991): Virtual Reality. New York: Summit Books.
Rheingold, Howard (1994): Mindennapi élet a cyberspace-ben. Replika, 15-16: 293-312.
Ropolyi, László (2000b): Tudomány- és technikafilozófiai megjegyzések a számítógépes dátumkezelés "2000. év" problémájának
    társadalmi hatásaihoz. 97-120, in: Mojzes, I. (szerk.): Tanulmányok a dátumváltásról és az ezredfordulóról. Budapest: Miniszterelnöki
    Hivatal Évszámkezelési Kormánybiztos Titkársága.
Ropolyi, László (2000d): A tudomány a "szociális-élet-világban". A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista
    szemléletmódjainak összevetése. Replika, 41-42: 125-138.
Ropolyi, László (2001a): A tudás reformációja. Korunk, Harmadik folyam, XII/1: 38-45.
Ropolyi, László (2001b): Virtuality and Plurality. 167-187, in: A. Riegler, M. F. Peschl, K. Edlinger, G. Fleck, W. Feigl (eds.): Virtual
    Reality. Cognitive Foundations, Technological Issues & Philosophical Implications. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Ross, Andrew (ed.) (1996): Science Wars. Durham and London: Duke University Press. 
Rouse, Joseph (1987): Knowledge and Power. Toward a Political Philosophy of Science. Ithaca and London: Cornell University Press.
Rouse, Joseph (1996): Engaging Science. How to Understand its Practices Philosophically. Ithaca and London: Cornell University Press.

Searle, John R. (1995): The Construction of Social Reality. London: Penguin Books. 
Shapin, Steven - Schaffer, Simon (1985): Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton: Princeton
    University Press.
Simon, Herbert A. (1969): The Sciences of the Artificial. Cambridge: MIT Press.
Sokal, Alan - Bricmont, Jean (2000): Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal. Budapest:
    Typotex.
Alan Sokal Articles on the "Social Text" Affair: http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal
Nyikos Lajos "Teázója": http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/sokal/ és http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/hisz/

Winograd, Terry - Flores, Fernando (1990): Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design. Norwood NJ:
    Ablex.

4. A természettudományok feminista megközelítései

A. Nők, férfiak, feminizmus(ok). A társadalmi nem fogalma.

     Beauvoir, Simone de, 1969: A második nem. Ford. Görög Lívia és Somló Vera. Budapest: Gondolat
     Bourdieu, Pierre, 2000: Férfiuralom. Ford. N. Kiss Zsuzsa. Budapest: Napvilág
     MacKinnon, Catharine A., 2001: A feminizmus változásai. Előadások életről és jogról.
           Ford. Borsody Gyöngyi. Budapest: Pont Kiadó.
     Tong, Rosemarie, 1992: Feminist Thought. A Comprehensive Introduction. London: Routledge
           [Ennek egyik fejezete magyarul is megjelent:
           Tong, Rosemarie, 1997: Pszichoanalitikus feminizmus. Ford. Hárs György Péter.
           In: Csabai Márta, Erős Ferenc   (szerk.): Freud titokzatos tárgya: pszichoanalízis és női szexualitás:
           válogatott tanulmányok. Budapest: Új Mandátum, 23-62.]

B. Feminista tudománykritika.

     Haraway, Donna J., 1991: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. London: Free Association Books
           [Ezen belül főleg:
           Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic, Part I.: A Political Physiology of Dominance. 7-20.
           Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic, Part II.: The Past Is the Contested Zone:
           Human Nature and Theories of Production and Reproduction in Primate Behaviour Studies. 21-42.]
     Harding, Sandra and O’Barr, Jean F. (eds.), 1987: Sex and Scientific Inquiry. Chicago and London:
          The University of Chicago Press
          [Ezen belül különösen:
          Longino, Helen and Ruth Doell: Body, Bias, and Behaviour: A Comparative Analysis of Reasoning
          in Two Areas of Biological Science. 165-186. ]
     Keller, Evelyn Fox, 1985: Reflections on Gender and Science. New Haven and London: Yale University Press.
     Keller, Evelyn Fox and Longino, Helen E. (eds.), 1996: Feminism and Science. New York: Oxford University Press
          [Ezen belül főleg::
          Keller, Evelyn Fox: Feminism and Science. 233-246.
          Martin, Emily: The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on
          Sterotypical Male-Female Roles. 103-117.]

C. Feminista ismeretelméletek.

      Haraway, Donna J., 1994: A szituációba ágyazott tudás. A részleges nézőpont a feminista tudományfelfogásban.
           Ford. Zentai Violetta. In: Hadas Miklós (szerk.): Férfiuralom – Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról.
           Budapest: Replika Kör, 121-141.
      Harding, Sandra, 1986: The Science Question in Feminism. Milton Keynes: Open University Press
      Harding, Sandra, 1991: Whose Science? Whose Knowledge? Milton Keynes: Open University Press
      Longino, Helen, 1990: Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry.
           Princeton: Princeton University Press
      Rose, Hilary, 1987 [1983]: Hand, Brain, and Heart: A Feminist Epistemology for the Natural Sciences.
           In: Harding, Sandra and O’Barr, Jean F. (eds.): Sex and Scientific Inquiry. Chicago and London:
           The University of Chicago Press, 265-282.
      Smith, Dorothy E., 1996 [1974]: Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology.
           In: Keller, Evelyn Fox and Longino, Helen E. (eds.): Feminism and Science. New York:
           Oxford University Press, 17-27.

D. A biológiai nem társadalmi konstrukciója.

      Laqueur, Thomas, 2002: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. Ford. Szabó Valéria,
           Tóth László, Barát Erzsébet és Sándor Bea. Budapest: Új Mandátum


Kapcsolódó web címek

 

Dyer-Witheford, Nick (1999): Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism. Urbana, Ill.: University of Illinois Press. 
http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/dyerwitheford /index.htm 

Kellner, Douglas (1999):Cultural Studies and Social Theory: A Critical Intervention.
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html

Lauria, R. (1997): Virtual Reality: An Empirical-Metaphysical Testbed. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2): http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/ issue2/lauria.html

Lombard, Matthew & Ditton, Theresa (1997): At the Heart of It All: The Concept of Presence. Journal of Computer-Mediated Communication 3(2): 
http://www.ascusc.org/ jcmc/vol3/issue2/lombard.html 

Stalder, Felix (1997): Actor-Network-Theory and Communication Networks: Toward convergence. http://www.fis.utoronto.ca/~stalder/html/Network_Theory.html 

Stalder, Felix (2000): Beyond constructivism: towards a realistic realism. A review of Bruno Latour`s Pandora`s Hope. http://www.fis.utoronto.ca/~stalder/html/ pandora.html 

Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
http://hps.elte.hu/

Philosophy of Science Association
http://scistud.umkc.edu/psa/

Nyikos Lajos "Teázója"
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/sokal/ és http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/hisz/ s virtuális környezete

Alan Sokal Articles on the "Social Text" Affair
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal

Metaphysical Review. Essays on the Foundations of Physics
http://www.meta.unh.edu/

Anderson, Elizabeth, 2004: "Feminist Epistemology and Philosophy of Science",
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
http://plato.stanford.edu/archives/sum2004/entries/feminism-epistemology/

Kovács Ágnes:: Feminista ismeretelméletek és tudományfilozófia (OTDK dolgozat)
http://hps.elte.hu/tdk/dogak/kovacs_doga.pdf

 


Hírek, információk:

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni lehet Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Északi tömb 660. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949

Utolsó felfrissítés: 2005.  szeptember 5.